top of page

16. Diêm Vương

CHÂN GIẢ LUẬN

16. Diêm Vương


Trong huyền thoại Phật Giáo

Diêm Vương là vua cai quản cõi âm, nguyên là vua nước Vệ-xá-li (thuộc Ấn Độ). Trong một chiến trận đẫm máu, ông ước nguyện làm vua địa ngục, quả nhiên, được tái sinh làm Diêm Vương. 

Kinh Địa Tạng của đạo Phật mô tả: địa ngục có mười tầng, mỗi tầng có một Diêm Vương cai quản, 

đó là: Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngũ Quang Vương, Diêm La Thiên Tử, Biện Thành Vương, Thái Sơn Vương, Đô Thị Vương, Bình Đẳng Vương và Chuyển Luân Vương. Diêm Vương ở mỗi điện có quyền hạn và nhiệm vụ khác nhau và riêng biệt. 

Theo Cao Đài Từ Điển: Sự tích Thập Điện Diêm Vương (vua mười tầng địa ngục) là căn cứ theo Kinh Ngọc Lịch, từ đời nhà Thanh bên Trung Quốc truyền sang nước ta. Mười Diêm Vương này nằm dưới quyền quản trị của Địa Tạng Vương Bồ Tát. 

Những luận thuyết về cõi địa ngục, Diêm Vương, Thập Điện Diêm La trong đạo Phật phần nào được mô phỏng theo hình ảnh các quan nha trên thế gian. Phật Giáo đã tích hợp các quan niệm dân gian về cõi người chết một cách có hệ thống để đưa vào kinh sách. Kinh Địa Tạng mô tả những tầng, những cảnh trừng phạt tội ở địa ngục với mục đích khuyến khích người ta làm điều thiện, răn đe người ta phải tránh điều ác. Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng nên vũ trụ và muôn loài, muôn vật trên đất. Ngài cũng dựng nên Thiên Đàng để tiếp nhận người ăn năn tội, tin nhận sự cứu rỗi của Ngài; dựng nên hỏa ngục để giam giữ và trừng phạt kẻ ác. Việc thưởng phạt tùy theo ý chỉ công minh của Ngài, không ai can thiệp được. Còn những chuyện tích về Địa Ngục, Diêm Vương chẳng qua chỉ do con người tạo dựng nên, nhằm mục đích khuyên răn người đời sống hướng thiện, tránh làm điều ác mà thôi. Kinh Thi chép rằng: "Sợ oai Trời," và cũng có viết: "Lớn thay là Trời!" Vậy, xin quý vị hãy kính sợ chỉ duy nhất Đức Chúa Trời, là Đấng thưởng phạt công minh và là Đấng cai quản sự sống chết của loài người.bottom of page