top of page

32. Không Nhìn Thấy Chân Thần Ðược

CHÂN GIẢ LUẬN

32. Không Nhìn Thấy Chân Thần Ðược


Hỏi: Có người nào đã thấy Đức Chúa Trời không? 


Đáp: Nên biết rằng Đức Chúa Trời mà chúng tôi thờ lạy chính là Đức Chúa Trời mà các sách Tứ Thư, Ngũ Kinh đã nói đến. Đức Chúa Trời là Thần Linh vô hình như Kinh Thi có viết: "Các việc trên trời không tiếng, không hơi." Và sách Trung Dung, là một trong bốn sách Tứ Thư, cũng viết: "Xem mà chẳng thấy, lắng mà chẳng nghe, cho nên người quân tử răn giữ chỗ mình chẳng thấy, e sợ chỗ mình chẳng nghe." Nếu không có một Đấng Chân Thần vô hình như vậy, "chỗ" mà người quân tử răn giữ, e sợ đó là gì? 

Vả lại, chiếu theo lý mà suy xét, dù không thấy, cũng phải tin có Đấng Chân Thần, Chủ Tể; cũng như chúng ta dù không nhìn thấy tổ tông các đời trước của mình, nhưng có ai dám bảo rằng đời trước không có tổ tông? Người thấu hiểu lý lẽ nhờ căn cứ vào lý trí suy xét mà biết đến căn nguyên; như: nhìn thấy một ngôi nhà, tất biết phải có người thợ xây dựng; thấy ánh sáng, biết có mặt trời; thấy khói, biết có lửa; thấy quốc gia có luật pháp thì biết có chính phủ đang điều hành; thấy vũ trụ và muôn loài muôn vật tất nhiên phải biết có Đức Chúa Trời tạo dựng và cai quản. 

Giả sử không có tổ tông, làm sao có con cháu? Không có thợ, làm sao có ngôi nhà? Không có mặt trời, chắc chắn không có ánh sáng; không có lửa sẽ không có khói; không có chính phủ, đất nước sẽ hỗn loạn vì không có pháp luật. Cũng vậy, nếu không có Đức Chúa Trời, thì vũ trụ và loài người do đâu mà có? Kinh Thánh chép rằng: "Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: Không có Đức Chúa Trời" (Thi thiên 14:1). Người khôn ngoan dùng lý trí mà suy luận, nếu nhận thấy hợp lý thì tin, vô lý thì không tin. Cũng như tất cả người Việt Nam đều phải công nhận Hùng Vương là tổ của nước mình, nhưng có ai đã từng nhìn thấy Vua Hùng chưa? Chúng ta chỉ căn cứ vào sử ký đã ghi chép lại, dùng lý trí để suy luận, và tin quyết có Hùng Vương vậy. Vậy thì, nói rằng có một Chân Thần, tức là Đức Chúa Trời cai quản cả vũ trụ và muôn loài muôn vật, đấy là dùng lý trí suy luận, căn cứ vào Kinh Thánh làm chứng mà tin rằng có Đức Chúa Trời. Người khôn ngoan không thể không tin.bottom of page