top of page

45. Ai Tin Chúa Phải Chịu Báp-tem

CHÂN GIẢ LUẬN

45. Ai Tin Chúa Phải Chịu Báp-tem


Hỏi: Có lòng tin Đức Chúa Giê-xu, thiết nghĩ đã đủ, tại sao còn phải chịu báp-tem và gia nhập Hội Thánh? 


Đáp: Việc chịu báp-tem là thực hiện theo sự dạy dỗ của Đức Chúa Giê-xu để chứng tỏ mình đã từ vị trí tội nhân bước sang địa vị làm con cái của Đức Chúa Trời, và đã thuộc về Ngài, là môn đồ của Ngài. Cũng tương tự như việc một người nhập quốc tịch để được công nhận là công dân của một quốc gia, trước tiên, người ấy phải tuân thủ những quy định của quốc gia ấy. Đức Chúa Giê-xu có phán rằng: "Ai tin và chịu báp-tem sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt" (Mác 16:16). 

Vì thế, bất kể người nào đã tin nhận Đức Chúa Giê-xu đều phải chịu báp-tem để được gia nhập Hội Thánh của Ngài. Chịu báp-tem là chấp nhận để bị dìm mình xuống nước và ngoi lên ngay. Ý nghĩa của việc làm ấy là để chứng tỏ: bởi đức tin, mình đã cùng Đức Chúa Giê-xu đồng chết, đồng bị chôn, và đồng sống lại. Gia nhập Hội Thánh là cùng những tín đồ khác của Đức Chúa Giê-xu tập hợp thành một Hội. 

Hội này bao gồm những người tin Chúa và có cùng một chí hướng, một đức tin, không phải như các đảng phái trong xã hội. Trong Hội Thánh, mọi người có mối liên hệ với các tín hữu khác, cùng nhau học tập và thực hành Lời Chúa, sống theo đường lối của Ngài, thể hiện việc thờ lạy Ngài qua những sinh hoạt, như: Cầu Nguyện, Hát Thánh Ca, Học Giáo Lý... để phần tâm linh được bình an trong ân điển của Cứu Chúa Giê-xu. Ngoài ra, anh chị em trong Hội Thánh khích lệ và yểm trợ lẫn nhau trong việc rao truyền đạo cứu rỗi của Chúa. Nhờ các sinh hoạt của Hội Thánh mà người tin Chúa được: 

1. Bổ sung kiến thức về đạo để đức tin được tăng trưởng. Người mới vừa nhận biết mình là kẻ tội đồ, nhờ ăn năn và tin vào ơn cứu chuộc của Đức Chúa Giê-xu Christ mà được trở nên tinh sạch, là những người vừa được tái sinh phần thuộc linh, tương tự như đứa trẻ mới ra đời, còn yếu ớt, chưa đủ khả năng và sức lực để tự sống, cho nên cần phải có người nuôi dưỡng bảo bọc. Gia nhập Hội Thánh để được những đồng đạo, là những người đi trước, đã học nhiều về lẽ đạo, giảng dạy Lời Chúa trong Kinh Thánh để chúng ta bổ sung kiến thức thuộc linh, hầu cho đời sống tâm linh của chúng ta càng ngày càng thêm phong phú, như vậy, chúng ta mới có đủ khả năng chiến thắng sự cám dỗ của ma quỷ. 

2. Sự vững vàng trong đức tin. Một người, dù đã ăn năn hối cải, thật lòng quay trở lại đầu phục Chúa, nhưng lòng tin rất dễ bị lung lạc và đánh mất. Gia nhập Hội Thánh sẽ có nhiều tín hữu khác quan tâm, chăm sóc để chúng ta không bị lôi cuốn vào những cám dỗ đời này mà linh hồn bị mất sự cứu rỗi về sau, nhờ vậy, đức tin sẽ được lớn mạnh và vững chắc. 

3. Lập Nước Đức Chúa Trời trên thế gian. Loài người, nếu chưa từ bỏ được cái ác thì dù có được lên trời, tâm linh cũng không thể nào vui thỏa. Vì thế, cần phải ở trong Hội Thánh, học tập chân lý, thực hiện mạng lệnh của Chúa, giữ lòng thánh sạch để mai sau về Nước Chúa; ngoài sự cứu rỗi của linh hồn, còn được phần thưởng vinh hiển. Hội Thánh thay mặt Chúa đón tiếp những kẻ có lòng tin, loại trừ những kẻ giả hình ra khỏi Hội, khuyến dạy các tín đồ vâng giữ điều đáng vâng, làm sự phải làm, để phân cách với thế gian nhiều tội lỗi, và nêu gương tốt cho người đời cùng thực hiện. 

4. Cùng chung sức rao truyền đạo Tin Lành Cứu Rỗi. Người tin Chúa đã được cứu, ắt hẳn có tình yêu thương đồng loại, muốn cứu giúp dân tộc của mình trong phương diện tâm linh. Nhưng nếu chỉ làm việc đơn độc thì không đủ khả năng. Sức lực ít ỏi, tài chánh hữu hạn, không thể nào làm việc đại sự. Gia nhập Hội Thánh để có nhiều người chung sức, kẻ góp công, người góp của, cùng nhau hợp sức, truyền bá Tin Lành, như thế thì đạo Tin Lành mới có thể phổ biến sâu rộng trên khắp thế giới được. Vì các lý do nêu trên, những ai tin nhận Đức Chúa Giê-xu phải chịu lễ báp-tem và gia nhập vào Hội Thánh.bottom of page