top of page

HỘI THÁNH THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH
Tác giả: Mục sư Rick Warren

Jun 18, 2023

Bài 1 : CÂU CHUYỆN SADDLEBACK

Năm 1970, Rick Warren được Chúa kêu gọi vào chức vụ ở tuổi 16 để bắt đầu truyền giảng cho các bạn Trung học...

Bài 1 : CÂU CHUYỆN SADDLEBACK

Jun 18, 2023

Bài 2 : NHỮNG QUAN NIỆM SAI LẦM

Nếu chỉ quan tâm đến sự hiện diện, Hội Thánh sẽ không tăng trưởng. Hội Thánh phải làm trọn năm mục đích mà Hội Thánh đầu tiên đã thực hiện...

Bài 2 : NHỮNG QUAN NIỆM SAI LẦM

Jun 18, 2023

Bài 3 : ĐIỀU GÌ LÈO LÁI HỘI THÁNH BẠN ?

“Lèo lái” là hướng dẫn, kiểm soát hay định hướng. Mỗi Hội Thánh đều được lèo lái bởi một điều gì đó dù được người ta nhận ra hay không...

Bài 3 : ĐIỀU GÌ LÈO LÁI HỘI THÁNH BẠN ?

Jun 18, 2023

Bài 4 : ÍCH LỢI CỦA MỘT HỘI THÁNH ĐÚNG MỤC ĐÍCH

Phần nền quyết định cả kích thước lẫn sức bền của một tòa nhà. Chúng ta không thể xây rộng hơn phần nền và cũng không thể xây dựng nhiều hơn sức chịu đựng của phần nền...

Bài 4 : ÍCH LỢI CỦA MỘT HỘI THÁNH ĐÚNG MỤC ĐÍCH
bottom of page