top of page

BỐN PHÚC-ÂM CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Hung Tran

Mar 20, 2023

Đức Chúa Trời cần 4 Phúc-âm để mô tả Con Ngài cách đầy đủ. Mời quý vị xem những tinh hoa về 4 Phúc-âm trong cả bộ Kinh thánh như sau...BỐN PHÚC-ÂM CỦA ĐỨC CHÚA TRỜIĐức...

...Chúa Trời cần 4 Phúc-âm để mô tả Con Ngài cách đầy đủ. Mời quý vị xem những tinh hoa về 4 Phúc-âm trong cả bộ Kinh thánh như sau:1. Bốn Sinh Vật:

Khải-huyền 4:7 Con sinh-vật thứ nhất giống như sư-tử, con thứ nhì như bò đực, con thứ ba mặt như mặt người, con thứ tư như chim phụng-hoàng đang bay.”

Bày tỏ về 4 sinh vật là 4 Sê-ra-phim, Bốn con có dạng sư tử, bò con, mặt người và chim ưng. Bốn sinh vật nầy ứng vào thứ tự 4 Phúc-âm: Ma-thi-ơ_Vua; Mác_Đầy Tớ; Lu-ca_Con người và, Giăng_Con Đức Chúa Trời.

• Ê-xê-chi-ên 1:5 -10; 10:14-15 nói đến 4 sinh vật là các cherubim. Mỗi cherubim đều có 4 mặt là: mặt người, mặt sư tử, mặt bòmặt chim ưng. Chúa Jesus là người (Lu-ca), Ngài làm Vua (Ma-thi-ơ), và làm Đầy Tớ (Mác), và vốn là Đức Chúa Trời, vì mặt chim ưng ẩn ở phía sau.

2. Bốn Cờ Hiệu Của 4 Đoàn Quân: Dân-số ký 2.

12 đội quân của 12 chi phái Y-sơ-ra-ên được chia làm 4 đoàn. Cứ ba đội quân họp thành một đoàn, do các chi phái Giu-đa, Ru-bên, Ép-ra-im và Đan làm đoàn trưởng. Đoàn quân Giu-đa đóng trại ở phía đông đền tạm, có cờ hiệu mặt sư tử; Ru-bên ở phía nam, có cờ hiệu hình mặt bò; Ép-ra-im ở phía tây, có cờ hiệu hình mặt người, và Đan đóng ở phía bắc, có cờ hiệu hình mặt chim ưng.

• Dân-số ký 10 chép khi 12 đội quân nầy và đền tạm cùng di động, Giu-đa đi trước, kế đó là Ru-bên, Ép-ra-im và Đan. Họ chuyển quân theo chiều ngược lại chiều quay của kim đồng hồ. Sự chuyển quân đó ứng vào thứ tự 4 Phúc-âm: Phúc-âm về Vua (Ma-thi-ơ), về Đấy tớ (Mác), về Người (Lu-ca) và về Đức Chúa Trời (Giăng). Khi di dộng, 4 cờ hiệu như là 4 Phúc-âm đang rao về bản chất và vinh quang Con Đức Chúa Trời.

3. Bốn Phương Diện Của Nhánh (Chồi, Mầm non)

a/ Nhánh Đa-vít: “Cho Đa-vít Nhánh công bình, cai trị làm vua.“ (Giê.23:5,6; 33:15,16). Tương ứng sách Ma-thi-ơ. Chúa Jesus là Vua dòng Đa-vít.

b/ Nhánh là “Đầy Tớ Ta”:

“Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ làm Đầy tớ Ta là Nhánh dấy lên.”(Xa.3:7,8).

Tương ứng sách Mác. Chúa là Đầy tớ Đức Chúa Trời.

c/ Người Tên Là Nhánh:

“Nầy có một Người tên là Nhánh sẽ nứt ra, người ấy sẽ xây đền thờ Đức Giê-hô-va. (Xa.6:12). Tương ứng sách Lu-ca, miêu tả Chúa là Con Người.

d/ Nhánh Đức Giê-hô-va:

“Nhánh Đức Giê-hô-va sẽ đẹp đẽ và vinh quang.”( Ê-sai 4:2). Phúc-âm Giăng mô tả Chúa Jesus là Nhánh Đức Giê-hô-va.

4. Con Đức Chúa Trời Có Ba Chức Năng:

Đấng Christ là Con độc sinh của Đức Chúa Trời, đuợc Ma-ri sinh ra làm Con loài người. Ngài là chính Đức Chúa Trời, có ba chúc năng:

Vua: sách Ma-thi-ơ trình bày Ngài thường phán cách quyền uy “quả thật ta phán cùng các nguơi” đến 30 lần.

Thầy Tế Lễ: sách Mác bày tỏ Ngài là Thầy tế lễ dâng chính thân thể mình làm sinh tế cho Đức Chúa Trời, Mác 10:45.

Tiên Tri: Lu-ca chép lại các bài giảng rất dài của Chúa Jesus, vì Ngài là Tiên Tri từ Đức Chúa Trời mà đến.

Thân Vị Ngài là Con Đức Chúa Trời, thi hành ba chức năng là Vua, Thầy Tế Lễ, Tiên Tri.

5. Tấm Màn Cửa hành Lang Đền Tạm:

Xuất hành 27:16 ghi “cửa hành lang có một bức màn…bằng vải gai mịn (màu trắng), chỉ tím, đỏ điều đỏ sặm”(Bản Phan Khôi). Bản Hiệu đính sửa cách chính xác cho 4 sắc màu của bức màn nầy là: màu trắng, xanh da trời (blue), đỏ tía (purple), và đỏ thắm (scarlet).

• Bốn sắc màu nầy là phúc âm tứ diện về Chúa Jesus. Ngài là Con Người (màu trắng), Con Đức Chúa Trời (màu thiên thanh, ngụ ở trên trời ), Ngài là Vua (màu đỏ tía, màu vương giả) và Ngài là Đầy tớ hy sinh (màu đỏ thắm, huyết).

• Ngợi khen Đức Chúa Trời vì 4 Phúc-âm là sứ điệp hoàn bị của Ngài công bố cho nhân loại trải các thời đại về Con yêu dấu của Ngài là Jesus Christ, Chúa chúng ta.
bottom of page