top of page

SÁU LOẠI CỨU RỖI KHÁC NHAU

Hung Tran

Feb 18, 2024

Kinh thánh đề cập 6 loại cứu rỗi khác nhau. Nếu không phân biệt được 6 loại cứu rỗi nầy, chúng ta sẽ gặp rắc rối không ít...Có...

...hai thành ngữ mà đa số con dân Chúa chưa có sự phân biệt rõ ràng. Đó là sự cứu chuộc và sự cứu rỗi.

• Sự cứu chuộc là việc Chúa mua lại vật gì đã mất. Chúa Jesus đã chết trên thập tự giá, lấy huyết vô tội của Ngài để mua lại chúng ta khỏi sự định tội, sự rủa sả của luật pháp Đức Chúa Trời.

• Sự cứu rỗi có nghĩa đen là giải cứu, là đem đối tượng nào đó đến chỗ an toàn. Đức Chúa Trời đã chuộc, đã mua lại cả vũ trụ và cả nhân loại bởi huyết quý báu của Chúa Jesus Christ, nhưng Ngài chỉ cứu rỗi được những ai tin Chúa Jesus mà thôi. Sự cứu rỗi có phạm vi và ảnh hưởng lớn hơn và sâu rộng hơn sự cứu chuộc.


Kinh thánh đề cập 6 loại cứu rỗi khác nhau. Nếu không phân biệt được 6 loại cứu rỗi nầy, chúng ta sẽ gặp rắc rối không ít.

Chúng ta thường được anh em tín đồ hỏi, “anh được cứu chưa?”.-Nếu được hỏi như vậy, chúng ta phải hỏi lại người ấy: “anh hỏi tôi như vậy là có ngụ ý gì? Sự cứu rỗi có nhiều cấp độ. Anh muốn hỏi về sự cứu rỗi nào?”


Sau đây là sáu loại cứu rỗi khác nhau:

1. Sự Cứu Rỗi Đời Đời Trước Mặt Đức Chúa Trời:

• Col. 1:13, “Ngài đã giải cứu chúng ta khỏi quyền bính của sự tối tăm mà dời chúng ta qua nước của Con yêu dấu Ngài, trong Con ấy chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha thứ các tội lỗi”.

• Heb. 9:12, “Ngài cũng chẳng dùng huyết của dê đực và bò con, bèn là dùng chính huyết mình mà vào nơi chí thánh một lần đủ cả, làm nên sự cứu chuộc đời đời.”

Sự cứu chuộc đời đời bởi huyết Chúa Jesus là sự cứu rỗi chúng ta hưởng đời đời trước mặt Đức Chúa Trời. Ta tiếp nhận sự cứu rỗi nầy ngay khi ta tin và tiếp nhận Chúa. Sự cứu rỗi nầy bao gồm việc ta thoát khỏi sự xét xử các tội lỗi, sự rủa sả của luật pháp, sự đe dọa của sự chết, sự hình phạt của hồ lửa và quyền năng của Sa-tan.

Khi được cứu như vậy, các sự quá phạm ta được tha thứ, ta được rửa sạch các tội lỗi, ta được xưng nghĩa, thanh hóa và giải hòa với Đức Chúa Trời.

Ngay giây phút ta hối cải, tin Chúa và tiếp nhận Ngài, ta có được sự tái sinh, tiếp nhận sự sống đời đời, linh ta được sinh động hóa, được sống lại và Thánh Linh cư trú trong linh chúng ta. Sự cứu rỗi đời đời bao gồm các chi tiết bên ngoài và bên trong như vậy, thuộc về chúng ta ngay khi chúng ta tin Chúa.


2. Sự Cứu Rỗi Trước Mặt Loài Người:

• Mác 16:15, “ai tin và chịu báp-têm thì được cứu.”

Phải có hai điều: tin và báp-têm thì sẽ được cứu rỗi.

Tin là tiếp nhận Cứu Chúa.

• Giăng 1:12, “hễ ai tiếp nhận Ngài...Ngài sẽ ban cho quyền trở nên con cái Đức Chúa Trời.”

Không chỉ được tha các tội lỗi mà còn được tái sinh. Những ai tin sẽ thành con cái Đức Chúa Trời, và có sự liên hiệp hữu cơ với Đức Chúa Trời tam nhất—là được báp-têm vào Danh của Cha, Con và Linh.

Còn chịu báp-têm là xác quyết sự tin nầy bởi được chôn cất, được mai táng để chấm dứt sáng tạo cũ qua qua sự chết của Cứu Chúa, rồi được sống lại qua sự phục sinh của Ngài. Báp-têm nầy cao cấp hơn báp-têm của Giăng Baptist thi hành.

Tin và báp-têm là hai phần của một bước đầy trọn để tiếp nhận sự cứu rỗi đầy đủ của Đức Chúa Trời. Chịu báp-têm mà không tin Chúa, thì là nghi lễ trống rỗng, còn tin mà không chịu báp-têm thì chỉ được cứu ở bên trong, mà không có sự xác quyết ở bên ngoài về sự cứu rỗi bên trong ấy. Tin mà không chịu báp-têm, loài người không biết anh em là người được cứu, dù anh em có sự sống đời đời bên trong rồi. Báp-têm phân rẽ anh em khỏi dân thế tục. Sự cứu rỗi do báp-têm là sự cứu rỗi trước mặt loài người.


3. Sự Cứu Rỗi Hằng Ngày:

• Trong Phi líp 2:12, Phao-lô nói, “hãy lấy lòng sợ sệt, run rẫy mà làm nên sự cứu rỗi của anh em.”

Sự cứu rỗi ở đây không phải là sự cứu rỗi đời đời thoát khỏi sự định tội của Đức Chúa Trời và thoát khỏi hồ lửa. Đây là sự cứu rỗi hằng ngày bởi một thân vị hằng sống đang ở trong chúng ta. Sự cứu rỗi hằng ngày nầy là kết quả do ta tiếp lấy Chúa Jesus Christ mà chúng ta sống, kinh nghiệm và vui hưởng. Ta sẽ được cứu rỗi hằng ngày khỏi Sa-tan là kẻ ác, khỏi luật của tội lỗi và sự chết, khỏi người cũ và sáng tạo cũ.

Chúa Jesus có ngụ ý sự cứu rỗi hằng ngày như vậy, nên Ngài dạy chúng ta cầu nguyện: “chớ đưa chúng tôi vào sự cám dỗ, nhưng giải cứu (cứu rỗi) chúng tôi khỏi ác.”Ác” là sự ác, là Sa-tan.

• Hê-bơ-rơ 7:25 cũng chép về sự cứu rỗi, sự giải cứu nầy hằng ngày như sau: “bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho họ.

Sự cứu rỗi hằng ngày nầy là sự cứu rỗi bản chất hồn của chúng ta. Do sự cứu rỗi nầy mà hằng ngày hồn ta được thánh hóa và biến đổi.

Sách Hê-bơ-rơ giới thiệu Chúa Jesus Christ hiện tại cho ta. Hiện giờ Ngài ở trên các từng trời làm Chấp sự (Đấng cung cấp) và Thầy tế lễ thượng phẩm của ta. Ngài cung cấp cho ta sự sống, ân điển, quyền bính, quyền năng và nâng đỡ ta sống cuộc đời thuộc thiên trên trái đất. Ngài là Đấng Christ bây giờ, Đấng Christ hôm nay, Đấng Christ trên ngai trên trời và là SỰ CỨU RỖI hằng ngày, và sự cung ứng từng giây phút cho chúng ta.


4. Sự Cứu Rỗi Khỏi Hoạn Nạn:

Sự cứu rỗi hằng ngày vận hành bên trong chúng ta; còn sự cứu rỗi khỏi hoạn nạn thực hiện để giải cứu ta khỏi các nan đề, các khổ nạn bên ngoài trong cuộc sống đời nầy.

• Giăng 16:33 Chúa phán, “các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế giới, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế giới rồi”. Phao-lô cũng khuyên, “cần phải trải qua nhiều hoạn nạn mới vào nước Đức Chúa Trời”(Công 14:22).

Toàn thể quần chúng được cứu rỗi mà sứ đồ Giăng đã thấy trong cõi đời đời, thì mỗi người trong họ đều đã từng “ra khỏi cơn hoạn nạn lớn” (Khải 7:14).

Cho nên hoạn nạn là phần của chúng ta trong cuộc đời, sau khi ta tin và bước đi theo Chúa. Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời, Ngài có dự bị sự cứu rỗi cho ta thoát khỏi các hoạn nạn ấy.

Phao-lô có kinh nghiệm sự cứu rỗi nầy khi ông chân thành nói, “Ngài đã giải cứu (cứu rỗi) chúng tôi khỏi sự chết lớn dường ấy, vẫn đương giải cứu chúng tôi, và chúng tôi còn hy vọng Ngài sẽ giải cứu chúng tôi nữa.”

Tôi tin rằng anh em cũng đã từng kinh nghiệm sự cứu rỗi nầy từng lúc, từng thời kỳ, trường hợp, hoàn cảnh trong đời mình.

• Thi-thiên 34:7, “Thiên sứ Đức Giê-hô-va đóng trại xung quanh những kẻ kính sợ Ngài, Ngài giải cứu họ.”

Thiên sứ Đức Giê-hô-va là Chúa Jesus khi chưa trở thành con người. Ngài và các đội quân thiên sứ đóng trại chung quanh nhà cửa, chỗ thường trú của ta, để giải cứu ta. Khi Gia-cốp và hai đoàn tùy tùng lên đường về nhà cha mình, ông thấy và gặp hai đoàn thiên sứ đồng hành. Phao lô, Phi-e-rơ từng được các thiên sứ giải cứu. Các vị thiên sứ ấy vẫn thường giải cứu ta khỏi hoạn nạn, vẫn thường phục vụ chúng ta là những người thừa kế sự cứu rỗi, mà chúng ta không thấy hay biết họ gì cả.

Phao-lô chứng thực sự cứu rỗi nầy ở II Tim. 4:17-18, “Vậy là tôi được giải cứu khỏi mồm sư tử. Chúa sẽ cứu thoát tôi khỏi mọi công việc ác, và cứu vớt tôi vào vương quốc thuộc thiên của Ngài”, “Mồm sư tử” ở đây là lời nói, là cách ăn nói của người ác, có thể là mồm của đại đế Nê-ro vào lúc đó. Chúa cũng giải cứu chúng ta khỏi công việc ác của người vô tín và của tín đồ có ý định hãm hại chúng ta. Chúa giải cứu tất cả,.


5. Sự Cứu Rỗi Thân Thể:

Sự cứu chuộc thân thể của ta sẽ hoàn thành vào lúc Chúa Jesus tái lâm.

• Phi-lip 3:31, “Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt của chúng ta ra giống thân thể vinh hiển Ngài, y theo sự vận hành của quyền năng Ngài vẫn có để bắt muôn vật phục mình.”

• Rô-ma 8:23, “không những thế thôi, chính chúng ta là những kẻ có trái đầu mùa của Thánh Linh cũng than thở trong lòng mà trông đợi quyền làm con, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta.”

Ta tiếp nhận sự cứu rỗi nhân linh vào lúc tin Chúa. Hằng ngày hồn của ta được thánh hóa và biến đổi bởi sự cứu rỗi hằng ngày, là Christ, thân vị nội trú trong ta và Đấng cung cấp từ ngai trên trời. Còn sự cứu rỗi thân thể, cứu chuộc thân thể là sự biến hóa, biến hình ta khi Chúa Jesus tái lâm.

Những thời triệu hiện nay đang xảy ra trên thế giới, nhất là các dấu hiệu tại Y-sơ-ra-ên trong mấy năm gần đây, cho phép ta mạnh dạn tin lời Phao-lô viết ở Rô. 13:11 như sau, “ vì biết thời kỳ nầy đã đến, giờ anh em nên thức dậy đừng ngủ nữa; bởi hiện nay sự cứu rỗi gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin.”

Sự cứu rỗi thân thể đang gần với chúng ta sau mỗi năm trôi qua. Hãy thức dậy đừng ngủ nữa. Chúa đang đến!.


6. Sự Cứu Rỗi Hồn Chúng Ta:

Cứu rỗi nhân linh khi ta mới tin Chúa, biến đổi hồn xảy ra hằng ngày, cứu rỗi thân thể khi Chúa tái lâm, còn cứu rỗi hồn là việc được bước vào vương quốc 1000 năm trị vì với Chúa. Người tín đồ nào được vào nuớc ấy là hồn người ấy được cứu, người nào không được vào, là hồn nguời ấy bị hư mất, bị quăng vào nơi khóc lóc nghiến răng. Hồn được cứu rỗi là người đó được thoát khỏi sự hình phạt trong nơi khóc lóc và nghiến răng sau khi Chúa tái lâm.

Chúng ta xem một số câu Kinh thánh sau đây:

• Ma-thi-ơ. 10:22, “Ai bền đỗ đến cuối cùng thì nấy sẽ được cứu.”

• Hê-bơ-rơ. 10:39, “kẻ có đức tin để hồn được cứu rỗi.”

• Phi. 1:9, “kết cuộc của đức tin anh em, là sự cứu rỗi hồn mình.”

Chúng ta xem thêm hai câu quen thuộc sau đây:

• Ma-thi-ơ. 16:25, “ai cứu hồn mình thì phải mất, ai vì cớ Ta mà mất hồn mình thì tìm lại được”.

• Giăng 12:25, “ai yêu hồn mình thì sẽ mất, ai ghét hồn mình trong thế giới nầy, thì sẽ giữ nó lại đến sự sống đời đời.”

Ngày nay ta hy sinh hồn (bản ngã) mình và từ bỏ các lạc thú của nó, khi Chúa đến, hồn ta sẽ được cứu khỏi sự đau khổ thập tự giá mà ta đang chịu hôm nay, để bước vào vương quốc vui vẻ, nghỉ ngơi. Còn ngày nay ta lo giải cứu hồn mình khỏi thập tự giá, rồi cho phép nó vui hưởng hả hê trong đời nầy, hồn ta sẽ bị mất trong thiên hi niên, tức là bị quăng vào nơi khóc lóc và nghiến răng.

Nguyện Chúa cho chúng ta sáng tỏ và phân biệt 6 loại cứu rỗi trên đây. Amen.bottom of page