top of page

CĂN BẢN CƠ ĐỐC GIÁO
Tác giả: John Stott

Mar 18, 2023

LỜI TỰA

Căn Bản Cơ-Đốc Giáo Tác giả: John Stott

LỜI TỰA

Mar 17, 2023

CON ĐƯỜNG ĐÚNG

Chẳng bao giờ bạn có thể bắt gặp Đức Chúa Trời trước. Chẳng bao giờ bạn có thể đi trước Ngài...

CON ĐƯỜNG ĐÚNG

Mar 16, 2023

NHỮNG LỜI XÁC NHẬN CỦA CHÚA CỨU THẾ

Mục đích của chúng ta là sắp xếp những bằng chứng để chứng minh rằng Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời...

NHỮNG LỜI XÁC NHẬN CỦA CHÚA CỨU THẾ

Mar 15, 2023

ĐẶC TÍNH CỦA CHÚA CỨU THẾ

Giờ đây niềm tin của Cơ-đốc nhân được cũng cố rất nhiều bởi sự kiện Chúa Giê-xu thật là Đấng mà Ngài đã phán...

ĐẶC TÍNH CỦA CHÚA CỨU THẾ
bottom of page