top of page

BÀI 29 : SỰ CỨU CHUỘC - GIÁO LÝ CĂN BẢN

Hung Tran

Jun 3, 2023

Trong Kinh thánh danh từ và động từ “CHUỘC TỘI, ĐỀN TỘI, GIẢI CỨU…” đều chỉ về sự chết của Chúa Giê-xu vì nhân loại...BÀI 29: SỰ CỨU CHUỘCTrong Kinh thánh danh từ và động từ CHUỘC TỘI, ĐỀN TỘI, GIẢI CỨU …” đều chỉ về sự chết của Chúa Giê-xu vì nhân loại. Vì có nhiều phương diện khác nhau, nên phải dùng những từ khác nhau để mô tả: GIẢI CỨU, MUA CHUỘC hay ĐỀN TỘICỨU VỚT.


I. GIẢI CỨU KHỎI TAY KẺ THÙ


1. Nhân loại nô lệ cho tội lỗi.

• Giăng 8:34: “Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi.“

Ai phạm bất cứ một tội lỗi nào thì trở thành nô lệ cho tội lỗi đó.

• II Phi-e-rơ 2:19: “Chúng nó hứa sự tự do cho người. Mà chính mình thì làm tôi mọi sự hư nát; vì có sự chi đã thắng hơn người, thì người là tôi mọi sự đó.”

• Rô-ma 3:23: “Vì mọi người đều đã phạm tội...”, nên mọi người đều làm nô lệ cho tội.

2. Nhân loại ở dưới quyền của ma quỷ.

• Ê-phê-sô 2:2: “Đều là những sự anh em đã học đòi theo thói quen đời nầy, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung.”

Không những làm nô lệ cho tội lỗi, mà cũng làm nô lệ cho ma quỷ, vì mọi người đều ở dưới quyền của nó. Nhân loại sợ ma quỷ, thờ lạy ma quỷ, đi theo ma quỷ.

• I Giăng 5:19: “…cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỷ”

• (II Tim 2:26). “Chúa Giê-xu đã đến trần gian và bởi sự chết của Ngài trên Thập tự giá, đã giải cứu chúng ta khỏi hai kẻ thù đó: một là tội lỗi, hai là ma quỷ.”

3. Chúa Giê-xu giải cứu.

a. Ngài giải cứu chúng ta khỏi địa vị và quyền lực của tội lỗi.

Ma-thi-ơ 1:21: “Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là JÊSUS, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.”

Ra khỏi tội là ra khỏi địa vị tội, không còn sống trong tội hay chìm đắm trong vũng bùn tội. Không những ra khỏi tội, mà cũng ra khỏi quyền lực của tội. Nó không còn cai trị chúng ta nữa, vì chúng ta không còn thuộc về nó như một nô lệ nữa (Rô-ma 6:14).

Cô-lô-se 1:13-14: “Ngài đã giải thoát chúng ta khỏ quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài, trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội.”

Trước đây chúng ta ở dưới quyền của sự tối tăm, là tội lỗi. Nhưng bây giờ nhờ Chúa Giê-xu giải cứu chúng ta khỏi quyền của tội lỗi và được tự do. Như vậy, Cơ-đốc nhân là con cái của Đức Chúa Trời, không còn ở trong địa vị tội lỗi nữa, cũng không còn ở dưới quyền lực tội lỗi. Đành rằng có những yếu đuối, vấp ngã song đó chỉ là những trường hợp bất thường, như con trẻ, vì chưa đạt đến bậc trưởng thành. Sự giải cứu của Chúa là hoàn toàn để chúng ta sống cuộc đời Thánh khiết ngay khi còn tại trần gian nầy.

b. Ngài giải cứu chúng ta khỏi ách nô lệ của ma quỷ.

• Công-vụ 26:18: “Đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội, cùng phần gia tài với các Thánh đồ.”

Đây có hai thế giới khác nhau: Một bên là tối tăm, một bên là sáng láng, một bên là ma quỷ, một bên là Đức Chúa Trời, để được làm con trai, con gái của Ngài, hầu nương một cơ nghiệp đời đời trên trời (Hêb 2:14-15).

Chúng ta có thể nhờ đời sống của dân Y-sơ-ra-ên mà hiểu ý nầy. Họ đã bị làm nô lệ tại Ai-cập 400 năm. Dầu vậy, Ai-cập muốn tận diệt người Y-sơ-ra-ên, chớ không bao giờ muốn phóng thích họ cả. Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng quyền năng để giải cứu dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi đó, mà đưa họ đến tận một xứ đượm sữa và mật là Ca-na-an, ngày nay là Palestin. Đức Chúa Trời giải cứu chúng ta như vậy, mà đưa chúng ta từ địa vị nô lệ của ma quỷ đến địa vị tự do của con cái Ngài, thuộc Hội thánh Ngài.

Đây là gia đình của Đức Chúa Trời, bao gồm muôn dân, muôn nước đã được Giê-xu giải cứu khỏi tay kẻ thù là tội lỗi, ma quỷ. Chúng ta biết rằng chúng ta hưởng được quyền tự do đó và chúng ta kinh nghiệm quyền tự do đó, chớ không phải trong lý thuyết mà thôi. Bằng cớ đó là Đức Chúa Trời Ba Ngôi đang ngự trong lòng chúng ta.


II. MUA CHUỘC THEO LUẬT PHÁP


Cứu chuộc còn có nghĩa là mua chuộc, đền tội theo Luật pháp.

1. Mua chuộc một tên nô lệ.

• Lê-vi ký 25:47-48: “Khi một khách ngoại bang hay là một người kiều ngụ nơi ngươi trở nên giàu, còn anh em ngươi ở cùng họ lại nên nghèo, đem bán mình cho kẻ khách ngoại bang kiều ngụ nơi ngươi hay là cho một người nào trong nhà kẻ khách ngoại bang ấy, sau khi đã đem bán mình rồi, thì sẽ có phép chuộc lại: Một anh em người được chuộc người lại.”

Đại ý như thế nầy: Nếu tôi nghèo không đủ sức nuôi mình, mắc nợ, tôi phải bán mình làm nô lệ để trừ nợ hay trả nợ. Trong trường hợp đó, tôi không có hy vọng được tự do, ngoại trừ có một người bà con, anh em, bạn hữu bỏ tiền ra mua tôi, tức là chuộc tôi bằng giá nào đó, thì tôi mới được tự do. Sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu cũng vậy.

2. Mua chuộc một người phạm pháp.

• Rô-ma 5:12: “Cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội.”

Nếu có người phạm pháp phải ngồi tù, thì phải có người ngồi tù thế, nếu tội đến nỗi chết, thì phải có người chết thế, là mua chuộc hay đền tội cho phạm nhân được tự do. Kinh Thánh chép: “Mọi người đều đã phạm tội...”, tức là mọi người đều vi phạm Luật pháp của Đức Chúa Trời, mọi người đều bị lên án tử hình, vì ai phạm tội thì sẽ chết, tiền công của tội lỗi là sự chết.

Thế là toàn thể nhân loại đều cùng chung một số phận trước mặt Đức Chúa Trời là những tội nhân đáng chết, vì cớ đã phạm Luật pháp của Ngài. Nhưng Chúa Giê-xu là Đấng vô tội, đã từ trời giáng thế và đã trả một giá để mua chuộc chúng ta, đền tội cho chúng ta, hầu cho chúng ta được tự do, được tha thứ, tức là được giải cứu.

a. Giá Chúa Giê-xu phải trả là Huyết Ngài.

• Ma-thi-ơ 20:28: “Ấy vậy, Con người (Chúa Giê-xu) đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người.”

Chúa Giê-xu đã hiến thân của Ngài làm một giá vô cùng cao quý để chuộc tội chúng ta khỏi sự phạm pháp, khỏi án tử hình theo luật của Đức Chúa Trời.

• Hê-bơ-rơ 9:12: “Ngài đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết, không dùng Huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính Huyết mình, mà được sự chuộc tội đời đời.”

Chúa Giê-xu không phải như các thầy tế lễ đời xưa dùng Huyết của con sinh như chiên hay bò, nhưng dùng Huyết của Ngài để mua chuộc chúng ta. Dầu nhân loại có bao nhiêu người đi nữa, vẫn là con số đếm được, còn mạng sống của Đức Chúa Trời là vô giá, không thể tính được, nên sự chết của Ngài trên Thập tự làm đầy đủ cái giá chuộc tội cho toàn thể nhân loại.

I Phi-e-rơ 1:18-19: “Vì biết rằng chẳng phải bởi vật hư nát như bạc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi Huyết báu Đấng Christ, dường như Huyết của chiên con không lỗi không vít, đã định sẵn từ buổi sáng thế.”

Bạc vàng dầu có bao nhiêu cũng không thể mua chuộc chúng ta khỏi sự gian ác, mà phải nhờ Huyết báu của Chúa Giê-xu.

Khải-huyền 5:9: “Chúng hát một bài ca mới rằng: Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra; vì Ngài đã chịu giết, lấy Huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước.”

Muôn dân, muôn nước, muôn đời chỉ được mua chuộc bởi Huyết báu của Chúa Giê-xu.

I Cô-rinh-tô 6:19-20: “Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là Đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc bởi chính mình Ngài sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.”

Anh em đã được mua chuộc bằng một giá hết sức cao. Giá đó là Huyết Chúa Giê-xu, không có giá nào cao bằng. Giá đó bảo đảm dầu tội chúng ta đỏ như hồng điều cũng được tha trắng như tuyết, trắng hơn tuyết. Không có tội lỗi nào mà Chúa không thể tha, không có tội nhân khốn nạn nào mà Chúa không thể cứu, vì Huyết Ngài linh nghiệm vô cùng. Nếu Chúa Giê-xu đã hy sinh đến giọt Huyết cuối cùng để mua chuộc chúng ta, thì phải biết rằng chúng ta thuộc về Ngài, ai nấy phải dùng thân thể của mình để tôn thờ, phục vụ Ngài, mà không được phép dùng vào một việc khác.

Khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên Thập tự giá, thì bên hữu bên tả Ngài có hai anh trộm cướp bị đóng đinh cùng một lúc với Ngài. Nhưng một trong hai anh hết sức ăn năn, mà thưa với Chúa rằng: “Khi Ngài đến trong nước Ngài, xin nhớ đến tôi”.

Nhớ đến tôi là ai? Để làm gì? – Nhớ đến tôi là một nạn nhân khốn nạn không ra chi cả, nhưng giờ phút nầy tôi ăn năn. Không ngờ Chúa quay sang phía anh mà nói: “Quả thật, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong Thiên Đàng.” Chỉ trong giây lát, mà Anh biết mình là một tội nhân khốn nạn, xin Chúa thương xót nhớ đến Anh, thì Huyết của Chúa Giê-xu đã mua chuộc Anh. đó là công việc hết sức vĩ đại và nhanh chóng. Quyền lực của Huyết Chúa Giê-xu mua chuộc tội nhân trong nháy mắt, nếu ai đó biết ăn năn !

b. Kết quả của sự mua chuộc.

Rô-ma 3:24: “Và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự cứu chuộc đã làm trọn trong Đức Chúa Giê-xu Christ.”

Mọi người đều đã phạm tội, nhưng bấy giờ mọi người được tha thứ một cách vô điều kiện, nhờ sự chuộc tội của Chúa Giê-xu trên Thập tự giá.

Ga-la-ti 3:13: “Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta, vì có lời chép: Đáng bị rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ.”

Ai phạm luật pháp bị luập pháp lên án, tức là rủa sả, nhưng Chúa Giê-xu vô tội đã mang lấy sự rủa sả là án phạt chúng ta, mà chịu chết trên Thập tự giá, nhờ Ngài chúng ta được mua chuộc.

Ê-phê-sô 1:7 “Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi Huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài.”

Nhờ Huyết Ngài, chúng ta được mua chuộc chớ không có cách nào khác.

Rô-ma 8:1 “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ.”

Đây là một lời công khai tuyên bố: Ai tin Chúa Giê-xu thì được Ngài mua chuộc, người đó không còn lo sợ một hình phạt nào hết. Vì mọi hình phạt của Chúa Giê-xu đã chịu hết rồi.

Một chuyện xảy ra khá lâu, khi còn chế độ mãi nô. Có một chiếc tàu buôn từ Châu Âu qua Châu Á, chở hàng hoá đi và về. Khi về ngang Bắc Phi, tàu ghé lại thì đã có sẵn một đoàn nô lệ người ta bắt trong rừng sâu, tức là những người da đen. Họ trói lại từng người và đem xuống tàu, đưa qua Châu Âu để bán như bán một súc vật.

Một thương gia người Anh thấy trong đám nô lệ có một thanh niên mạnh khoẻ, khôi ngô. Ông chịu cảm động, đến với chủ nô lệ hỏi mua. Ông chủ nô lệ đặt một giá quá cao. Hai bên cứ mặc cả với nhau về tên nô lệ đó. Dầu không biết tiếng Anh, tên nô lệ thảy đều hiểu được. Sau khi trả tiền. Thương gia lại gần tên nô lệ. Vừa đến nơi, anh tỏ vẻ hằn học nói lớn: “Tôi đã từng nghe nước Anh là nước chống mãi nô, tại sao ông lại bỏ tiền ra mua tôi?”. Vị thương gia cúi xuống, nhỏ nhẹ với anh: “Anh ôi, tôi đã trả một giá quá cao để mua anh, không phải để làm nô lệ cho tôi đâu, mà để anh được tự do.” Ông mở dây trói cho anh và nói: “Bây giờ anh được tự do về nhà.” Anh nô lệ chịu cảm động, quỳ xuống dưới chân vị thương gia, nước mắt chan hoà, nói rằng: “Nếu vì tình yêu mà ông đã bỏ tiền mua tôi, để tôi được tự do, thì tôi sẵn sàng làm nô lệ cho ông suốt đời.”

Chúng ta hết thảy đều là những tên nô lệ, nhưng Chúa Giê-xu đã trả một giá không phải bạc vàng, nhưng chính mạng sống của Ngài, để chúng ta được tự do. Tôi nói như anh nô lệ đó: “Tôi tình nguyện làm nô lệ cho Chúa Giê-xu suốt đời.” Dầu Ngài cho tôi được tự do, nhưng tôi thích làm nô lệ cho Ngài, làm nô lệ cho Đấng yêu tôi, thậm chí xả thân vì tôi, thì không có cuộc đời nào tự do và phước hạnh bằng. Cảm tạ ơn Chúa.


III. CỨU VỚT KHỎI TỘI LỖI


1. Nhân loại đã sa vào tội lỗi.

Trần gian là biển tội, toàn thể nhân loại đắm chìm trong biển đó. Vì vậy, mọi người cần được cứu vớt như một người chết đuối, một người rơi vào hố sâu, cả hai không tự mình cứu mình được.

• Đa-vít kêu cứu: “Đức Chúa Trời tôi ơi, xin cứu tôi, vì những nước đã thấu đến linh hồn tôi. Tôi lún sâu trong bùn không đụng cẳng. Tôi bị chìm trong nước sâu, dòng nước ngập tôi.” (Thi-thiên 89:1).

• Phao-lô cũng kêu cứu: “Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy?.” Không ai có thể cứu ai, vì mọi người đều đã phạm tội. Người Do-thái cũng như người Hy-lạp, người La-mã cũng như người Việt Nam, người Trung Hoa cũng như bất cứ dân tộc nào trên Thế giới, hết thảy đều là những tội nhân cũng trong cảnh tuyệt vọng như Đa-vít và Phao-lô (Rô-ma 3:9-10,19,23).

2. Chúa Giê-xu cứu vớt nhân loại.

• Ma-thi-ơ 1:21: “Chúa đến cứu dân mình ra khỏi tội.”

Lu-ca 19:10: “Bởi Con Người đã đến tìm và cứu lẻ bị mất.”

Một người vô ý bị té xuống một hố rất sâu, không thể nào lên được. Bấy giờ anh kêu cầu với bất cứ ai gần miệng hố. Anh kêu la không dứt: “Ai đó cứu tôi với, cứu tôi với.” Một người nhìn xuống hố nói: “Sao anh dại thế đi không cẩn thận để té xuống đó, từ nay về sau anh phải cẩn thận để không bị té xuống hố đó nữa.” Một lời khuyên thật hay nhưng không ích chi cho nạn nhân. Người khác đến thấy, nói: “Anh phải cố gắng cứu mình đi.” Lời khích lệ đó hoàn toàn vô bổ cho nạn nhân. Nhưng có một người không cần nói lời nào, mà nhảy xuống hố đem nạn nhân lên. Người đó là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu từ trời Giáng thế, chịu chết trên Thập tự giá và Sống lại, vượt qua bất cứ một trở lực nào và đem chúng ta khỏi vũng bùn sâu, khỏi dòng nước cuốn.

3. Những lời chứng của các vị anh hùng đức tin:

a. Đa-vít làm chứng:

• Thi-thiên 40:2-3: “Ngài cũng đem tôi lên khỏi hầm gớm ghê, vũng bùn lắm. Ngài đặt chân tôi trên hòn đá, và làm cho bước tôi vững bền. Ngài để nơi miệng tôi một bài hát mới, tức là sự ngợi khen Đức Chúa Trời chúng tôi, lắm người sẽ thấy điều đó, bắt sợ, và nhờ cậy nơi Đức Giê-hô-va.”

Chúng ta hãy đồng thinh với Đa-vít mà nói lời nầy.

b. Phi-e-rơ làm chứng:

• Công-vụ 4:12: “Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác, vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.”

Chỉ có Danh Chúa Giê-xu.

c. Phao-lô làm chứng:

• I Ti-mô-thê 1:15: “Đức Chúa Giê-xu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy; trong những kẻ có tội đó, ta là đầu.”

Ông tự nhận mình là đầu của kẻ có tội, nhưng chúa đã cứu vớt ông. “Khốn nạn cho tôi !Ai sẽ cứu tôi! Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Chúa Giê-xu Christ …” (Rô-ma 7:24-25).

Trong thời Nô-ê nhân loại ác cực điểm, đến nỗi Đức Chúa Trời đã dùng một cơn đại hồng thủy hủy diệt hết thảy, từ loài người đến loài súc vật. Nước dâng lên khỏi mọi đỉnh núi. Nhưng Đức Chúa Trời đã chuẩn bị chiếc tàu đóng trong thời gian 120 năm. Suốt thời gian đó, Nô-ê vừa đóng tàu vừa giảng đạo, tay của ông đóng tàu mỗi ngày, miệng của ông nói cho mọi người biết Đức Chúa Trời sẽ cho một cơn đại hồng thủy hủy diệt nhân loại. Cả gia đình của Nô-ê đã vào tàu, đem theo mọi loài súc vật, một đực một cái, một trống một mái và được bảo vệ trong cơn nước lụt, vì nước cứ dâng lên thì chiếc tàu cứ nổi lên. Mọi người và mọi súc vật trong tàu đều được bình an vô sự, con chuột cũng được cứu như con voi, con vật cũng được cứu như con người. Ở ngoài tàu tất cả đều chết.

Hình ảnh đó dạy chúng ta rằng Chúa Giê-xu chịu chết trên Thập tự giá, như chiếc tàu của Nô-ê, ai ở trong Ngài được cứu rỗi, ai ở ngoài Ngài bị hư mất. Đó là SỰ CỨU CHUỘC đời đời.bottom of page