top of page

Bài 13 : THIÊN ĐÀNG VÀ HỎA NGỤC - GIÁO LÝ CĂN BẢN

Hung Tran

Jun 18, 2023

Câu gốc của bài học: “Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó” (Giăng 14:2-3).Mục đích

Nhằm giúp học viên

(1) Biết Kinh Thánh dạy gì về Thiên đàng và Hỏa ngục. (2) Biết phải làm gì sau khi học lẽ đạo này. Câu gốc là lời hứa của Chúa Giê-xu trước khi Ngài thăng thiên. Chúa khẳng định Thiên đàng là một nơi có thật và Ngài ra đi để sắm sửa chỗ ở cho con dân Chúa trên thiên đàng. Khi chuẩn bị xong, Ngài sẽ trở lại(ngày Chúa trở lại gọi là ngày Chúa tái lâm), để tiếp rước con dân Chúa về ở với Ngài đời đời trên thiên đàng. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu Kinh Thánh dạy gì về thiên đàng và hỏa ngục. 


1. Thiên đàng là gì? 

Là nhà của Ðức Chúa Trời, là nơi ngự của Ngài.

“Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.” (Giăng 14:2-3). 


2. Thiên đàng ở đâu? 

Thiên đàng ở trên trời.

“Ðức Giê-hô-va phán như vầy: Trời là ngai ta, đất là bệ-chơn ta. Các ngươi sẽ xây nhà thể nào cho ta? Các ngươi sẽ lấy nơi nào làm chỗ nghỉ-ngơi cho ta?” (Ê-sai 66:1) 


3. Thiên đàng ra sao? 

Tại thiên đàng không có bệnh tật, chết chóc nên cũng không có tang chế, khóc lóc, khổ đau. Tại đó không cần mặt trời vì không có ban đêm, nhất là không có tội lỗi. Tại thiên đàng có cuộc sống vĩnh cửu.

“Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhứt đã qua rồi.” (Khải-huyền 21:4) 

“Ở đó, tôi không thấy đền thờ nào; vì Chúa là Ðức Chúa Trời toàn năng và Chiên Con đều là đền thờ của thành. Thành cũng không cần mặt trời, mặt trăng để soi sáng; vì vinh hiển của Ðức Chúa Trời chói lói cho, và Chiên Con là ngọn đèn của thành. Các dân sẽ đi giữa sự sáng thành đó và các vua trên đất sẽ đem vinh hiển mình vào đó. Những cửa thành ban ngày không đóng, vì ở đó không có ban đêm. Người ta sẽ đem vinh hiển và phú quí của các dân đến đó; kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành; nhưng chỉ có những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của Chiên Con.” (Khải-huyền 21:22-27) 


4. Ai được ở thiên đàng? 

a. Thiên sứ 

“Nhưng anh em đã tới gần núi Si-ôn, gần thành của Ðức Chúa Trời hằng sống, tức là Giê-ru-sa-lem trên trời, gần muôn vàn thiên sứ nhóm lại.” (Hê-bơ-rơ 12:22), 

b. Những kẻ tin nhận Cứu Chúa Giê-xu 

“Khi ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.” (Giăng 14:3). 


5. Hỏa ngục là gì? 

Là một hồ lửa đời đời.

“Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta; đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỉ và những quỉ sứ nó.” (Ma-thi-ơ 25:41). 


6. Ðức Chúa Trời dựng nên hỏa ngục để làm gì? 

a. Ðể dành cho ma quỉ và quỉ sứ nó

“Còn ma qu là đứa đã dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời.” (Khải-huyền 20:10). 

b. Ðể dành cho kẻ theo ma qu và các quỷ sứ nó.

“Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta; đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma qu và những qu sứ nó.” (Ma-thi-ơ 25:41). 


7. Hỏa ngục có thiêu hủy những kẻ ở trong đó không? 

Không! Họ bị đau đớn cả ngày lẫn đêm, nghiến răng chắt lưỡi, khóc lóc, muốn chết mà không chết được.

“Còn ma qu là đứa đã dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời.” (Khải-huyền 20:10).

“Con Người sẽ sai các thiên sứ Ngài thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước Ngài, và quăng những người đó vào lò lửa, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.” (Ma-thi-ơ 13:41-42). 


8. Những kẻ ở trong hỏa ngục phải chịu khổ hình bao lâu? Những kẻ ở trong hỏa ngục bị khổ hình đời đời vì tại nơi đó không có mặt trời nên không có giờ ngày tháng, năm gì cả.bottom of page