top of page

Bài 6 : ĐỨC THÁNH LINH - GIÁO LÝ CĂN BẢN

Hung Tran

Jun 25, 2023

Câu gốc của bài học: “Nhưng Ðấng Yên ủi, tức là Ðức Thánh Linh mà Cha sẽ nhơn danh ta sai xuống, Ðấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi” (Giăng 14:26)Mục đích

Nhằm giúp học viên

(1) Hiểu biết về Ngôi Ba trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời. (2) Mối liên hệ giữa tín hữu với Đức Thánh Linh. 

Ở bài học thứ nhất, chúng ta đã học về Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, là Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Trong bài 4 chúng ta đã học về Ngôi Hai Đức Chúa Trời là Chúa Giê-xu. Hôm nay, chúng ta học về Ngôi Ba của Đức Chúa Trời là Đức Thánh Linh. 

Khi nói đến Đức Chúa Trời, ai cũng dễ hình dung ra một Đấng tối cao, vì trong thâm tâm của mỗi người ít nhiều cũng đã có ý niệm về Đấng Tạo Hóa. Khi học đến Chúa Giê-xu, ai cũng hiểu Chúa là ai, vì Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời làm người bằng xương bằng thịt như chúng ta nên dễ hình dung. Nhưng khi học đến Đức Thánh Linh, nhiều người thấy khó hiểu, vì Ngài là Đấng vô hình và mỗi người chỉ có thể hiểu được Đức Thánh Linh bằng kinh nghiệm mà thôi. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng ta hoàn toàn không thể hiểu. 

Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta biết Kinh Thánh dạy gì về Đức Thánh Linh, Đấng đang ở trong lòng những người tin Ngài. Phúc-âm Giăng 16:6, Chúa Giê-xu phán: “Ta đi là ích lợi cho các con. Vì nếu Ta không đi, thì Đấng An Ủi sẽ không đến với các con. Nhưng nếu Ta đi, thì Ta sẽ sai Ngài đến.” (Đấng An Ủi chỉ về Đức Thánh Linh) Chúng ta cần học biết về Đức Thánh Linh, vì sau khi Chúa Giê-xu thăng thiên, Đức Thánh Linh đã được ban cho mọi tín đồ. Hiện giờ, khi chúng ta đã thật lòng tin Chúa thì Đức Thánh Linh đã ngự vào lòng chúng ta rồi. 


I. Ðức Thánh Linh là ai? 

Ðức Thánh Linh (hay Chúa Thánh Linh, Chúa Thánh Thần, tiếng Anh là ‘The Holy Spirit’, ‘The Holy Ghost’) là Ngôi Ba trong Ba Ngôi Ðức Chúa Trời. Ðức Thánh Linh có thân vị, thần tánh, tư cách và công việc của Ðức Chúa Trời. Ðức Thánh Linh là Ðức Chúa Trời. 

1. Thánh Linh đời đời. 

“Huống chi huyết của Ðấng Christ, là Ðấng nhờ Ðức Thánh Linh đời đời, dâng chính mình không tì tích cho Ðức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Ðức Chúa Trời hằng sống, là dường nào. (Hê-bơ-rơ 9:14)! 

2. Thánh Linh Toàn Tại.

“Luật pháp của Ðức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại; Sự chứng cớ Ðức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Giềng mối của Ðức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng; Ðiều-răn của Ðức Giê-hô-va trong sạch, làm cho mắt sáng sủa. Sự kính sợ Ðức Giê-hô-va là trong sạch, hằng còn đến đời đời; Các mạng lịnh của Ðức Giê-hô-va là chân-thật, thảy đều công bình cả. Các điều ấy quí hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng; Lại ngọt hơn mật, hơn nước ngọt của tàng ong.” (Thi-thiên 19:7-10). 

3. Thánh Linh Toàn Năng.

“Thiên sứ truyền rằng: Ðức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Ðấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra, phải xưng là Con Ðức Chúa Trời.” (Lu-ca 1:35). 

d. Thánh Linh Toàn Tri.

“Ðức Chúa Trời đã dùng Ðức Chúa Trời để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Ðức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Ðức Chúa Trời nữa.” (I Cô-rinh-tô 2:10). 


II. Công việc của Ðức Thánh Linh là gì? 

1. Công việc của Ðức Thánh Linh trong vũ trụ là dự phần dựng nên trời đất với Ðức Cha và Ðức Con.

Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; Thần Ðức Chúa Trời vận hành trên mặt nước.” (Sáng-thế ký 1:2). 

2. Công việc Ðức Thánh Linh trong loài người là cáo trách họ về tội lỗi, soi sáng và hướng dẫn họ đến sự ăn năn tin nhận Chúa Giê-xu.

“Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét.” (Giăng 16:8). 

3. Công việc Ðức Thánh Linh trong tín đồ là:

a. Tái tạo họ trở nên người mới để làm con cái Ðức Chúa Trời.

“[Ðức Chúa Trời] Không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Ðức Thánh Linh.”  (Tít 3:5)

“Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Ðức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Ðức Chúa Trời.” (Rô-ma 8:14).

b. Giải cứu họ khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết.

“Vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Ðức Chúa Jêsus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết.” (Rô-ma 8:2).

c. Làm cho họ ngày càng mạnh mẽ.

“Tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng.” (Ê-phê-sô 3:16);

d. Dẫn họ vào tất cả lẽ thật

“Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến.” (Giăng 16:13).

e. Nhắc nhỡ và dạy dỗ họ Lời Chúa.

“Nhưng Ðấng Yên ủi, tức là Ðức Thánh Linh mà Cha sẽ nhơn danh ta sai xuống, Ðấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi.”  (Giăng 14:26).

f. Khiến họ sanh bông trái tốt lành 

“Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.” (Ga-la-ti 5:22).

g. Ban cho họ quyền năng và ân tứ để phục vụ

“Nhưng khi Ðức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, các xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.” (Công-vụ 1:8).

“Mọi điều đó là công việc của đồng một Ðức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người.” (I Cô-rinh-tô 12:11).

h. Dạy họ cầu nguyện

“Ðừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Ðức Thánh Linh.” (Ê-phê-sô 5:18).

i. Kêu gọi họ vào chức vụ và sai đi.

“Ðương khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Ðức Thánh Linh phán rằng: hãy để riêng Ba-na-ba và Sau-lơ đặng làm công việc ta đã gọi làm.” (Công-vụ 13:2).

j. Hướng dẫn họ từng bước một trên đường chức vụ.

“Ðoạn, trải qua xứ Phi-ri-gi và đất Ga-la-ti, vì Ðức Thánh Linh đã cấm truyền đạo trong cõi A-si. Tới gần xứ My-ri rồi, hai người sắm sửa vào xứ Bi-thi-ni; nhưng Thánh Linh của Ðức Chúa Jêsus không cho phép.” (Công-vụ 16:6-7) 


III. Kết quả của lễ Báp-têm bằng Ðức Thánh Linh và bằng nước khác nhau thể nào? 

Về phương diện hình thức, chịu báp-têm bằng nước, chúng ta được chính thức gia nhập Hội thánh hữu hình tại địa phương này hoặc bất cứ nơi nào trên thế giới. Về phương diện thuộc linh, chịu báp-têm bằng Thánh Linh, chúng ta được chính thức gia nhập Hội thánh vô hình là thân thể của Chúa Giê-xu.

“Vì chưng Giăng đã làm phép báp-têm bằng nước, nhưng trong ít ngày, các ngươi sẽ chịu phép báp-têm bằng Ðức Thánh Linh.” (Công-vụ 1:5)

Vì vậy, có người đã chịu báp-têm bằng nước mà chưa chịu báp-têm bằng Thánh Linh như thuật sĩ Si-môn.

“Chính Si-môn cũng tin, và khi đã chịu phép báp-têm, thì ở luôn với Phi-líp; người thấy những dấu lạ phép kỳ đã làm ra, thì lấy làm lạ lắm.” (Công-vụ 8:13). 

“Vì Ðức Thánh Linh chưa giáng xuống trên một ai trong bọn đó; họ chỉ nhơn danh Ðức Chúa Jêsus mà chịu phép báp-tem thôi.” (Công-vụ 8:16). Trái lại, gia đình Cọt-nây đã chịu báp-têm bằng Thánh Linh trước khi chịu báp-têm bằng nước. 

“Khi Phi-e-rơ đương nói, thì Ðức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo.” (Công-vụ 10:44).

“Người lại truyền làm phép báp-tem cho họ nhơn danh Ðức Chúa Jêsus Christ. Họ bèn nài người ở lại với mình một vài ngày.” (Công vụ 10:48). 


IV. Báp-tem bằng Thánh Linh là gì? 

Báp-tem bằng Ðức Thánh Linh là

1. Ðược đầy dẫy Ðức Thánh Linh. 

“Lúc tiếng ấy vang ra, dân chúng chạy đến, ai nấy đều sững sờ vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng xứ mình.” (Công-vụ 2:6). 

2. Thánh Linh giáng trên người tin Chúa.

“Khi Phi-e-rơ đương nói, thì Ðức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo.” (Công-vụ 10:44). 

3. Nhận lãnh Ðức Thánh Linh 

“Người hỏi rằng: Từ khi anh em tin, có lãnh được Ðức Thánh Linh chăng! Trả lời rằng: Chúng ta cũng chưa nghe có Ðức Thánh Linh nào. Người lại hỏi: Vậy thì anh em đã chịu phép báp-têm nào.” (Công-vụ 19:2)? 

4. Nhận lãnh quyền phép từ trên cao

“Còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao.” (Lu-ca 24:49). 


V. Mối liên hệ giữa Ðức Thánh Linh và nếp sống bình thường của một tín đồ là gì? 

Nếp sống bình thường của một tín đồ là được báp-tem bằng Thánh Linh hay đầy dẫy Thánh Linh, nhưng mọi tín đồ phục vụ Chúa bằng những ân tứ khác nhau tùy sự ban cho của Thánh Linh.

“Vả, có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Ðức Thánh Linh.” (I Cô-rinh-tô 12:4). Nếu người tín đồ chỉ thuộc về Hội thánh hữu hình thì chưa được cứu rỗi, vì có Thánh Linh ngự trong lòng thì chưa thuộc về Chúa Giê-xu. 

“Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Ðức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh; song nếu ai không có Thánh Linh của Ðấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.” (Rô-ma 8:9). 


VI. Ðầy dẫy Ðức Thánh Linh với có Thánh Linh khác nhau thế nào? 

Mỗi tín đồ đều được Thánh Linh ngự vào lòng trong khi mình chịu báp-têm bằng Thánh Linh. Tuy nhiên không phải mọi người đều được đầy dẫy Thánh Linh ngay lúc đó, mà còn tùy thuộc vào đức tin và sự dâng mình cho Chúa của mỗi người. Kinh Thánh ghi lại ba lần Phi-e-rơ được đầy dẫy Thánh Linh: “Bấy giờ Phi-e-rơ, đầy dẫy Ðức Thánh Linh, nói rằng: Hỡi các quan và các trưởng lão.” (Công-vụ 4:8), “Khi đã cầu nguyện, thì nơi nhóm lại rúng động; ai nấy đều được đầy dẫy Ðức Thánh Linh, giảng đạo Ðức Chúa Trời cách dạn dĩ.” (Công-vụ 4:31). “Hết thảy đều được đầy dẫy Ðức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Ðức Chúa Trời cho mình nói.” (Công-vụ 2:4). Kinh Thánh chép hai lần Phao-lô được đầy dẫy Thánh Linh: “A-na-nia bèn đi, vào nhà, rồi đặt tay trên mình Sau-lơ mà nói rằng: Hỡi anh Sau-lơ, Chúa là Jêsus nầy, đã hiện ra cùng anh trên con đường anh đi tới đây, đã sai tôi đến, hầu cho anh được sáng mắt lại và đầy Ðức Thánh Linh.” (Công-vụ 9:17).

“Bấy giờ, Sau-lơ cũng gọi là Phao-lô, đầy dẫy Ðức Thánh Linh, đối mặt nhìn người nói rằng: Ðó là tùy mức độ dâng mình và nhu cầu chức vụ của hai ông.” (Công-vụ 13:9). 


VII. Làm sao để được đầy dẫy Ðức Thánh Linh? 

Muốn được đầy dẫy Ðức Thánh Linh, chúng ta cần biết: 

1. Không cần chờ đợi vì Thánh Linh đã ngự xuống hai ngàn năm rồi. 

2. Không cần xin Ðức Chúa Trời đổ thêm Thánh Linh vào lòng chúng ta, vì Thánh Linh ngự vào trong lòng rồi.

“Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Ðức Chúa Trời, và Thánh Linh Ðức Chúa Trời ở trong anh em sao?” (I Cô-rinh-tô 3:16) 

3. Không cần kêu la ầm ỉ như các thầy phù thủy Ba-anh

“Vậy, chúng kêu lớn tiếng; và theo thói lệ họ, lấy gươm giáo gạch vào mình cho đến chừng máu chảy ra.” (I Vua 18:28) 

4. Chỉ cần chúng ta tận hiến và phục tùng Thánh Linh trọn vẹn, vì đầy dẫy Thánh Linh không phải là chúng ta được Ngài nhiều hơn, mà Ngài được chúng ta nhiều hơn. Không phải chúng ta được quyền sử dụng Ngài theo ý muốn mình, song Thánh Linh toàn quyền sử dụng chúng ta theo ý muốn Ngài. Như thế, đầy dẫy Ðức Thánh Linh là chúng ta được Ngài hướng dẫn, dạy dỗ, nhắc nhở, kiểm soát, hành động trong chúng ta cách trọn vẹn, còn chúng ta chỉ tận hiến và phục tùng Ngài trọn vẹn. 


VIII. Dấu hiệu của một người đầy dẫy Thánh Linh là gì? 

1. Các sứ đồ được quyền năng giảng dạy, chữa bệnh, đuổi quỷ, kêu kẻ chết sống lại, dầu phải bị bắt bớ lao tù, giết chết như Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng, Phao-lô, … 

2. Các chấp sự được quyền năng phục vụ Chúa trong Hội thánh. Giảng dạy, làm chứng một cách kết quả dầu phải bị bắt bớ, giết chết như Ê-tiên, Phi-líp, … 

3. Các tín đồ được quyền năng sống yêu thương hiệp một, vui mừng ca hát như Hội thánh đầu tiên tại thành Giê-ru-sa-lem.

“Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung. Bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ; còn ở nhà, thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Ðức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội thánh.” (Công-vụ 2:42-47).

“Vả, người tin theo đông lắm, cứ một lòng một ý cùng nhau. Chẳng ai kể của mình là của riêng; nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau. Các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Ðức Chúa Jêsus Christ; và hết thảy đều được phước lớn. Vì trong tín đồ không ai thiếu thốn cả, bởi những người có ruộng hay nhà, đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến đặt dưới chơn các sứ đồ; rồi tùy theo sự cần dùng của mỗi người mà phát cho. Vậy có Giô-sép mà các sứ đồ đặt tên là Ba-na-ba, nghĩa là con trai của sự yên ủi, về họ Lê-vi, quê hương tại Chíp-rơ.” (Công-vụ 4:32-36).

“Sau-lơ vốn ưng thuận về sự Ê-tiên bị giết. Trong lúc đó, Hội thánh ở thành Giê-ru-sa-lem gặp cơn bắt bớ đữ tợn; trừ ra các sứ đồ, còn hết thảy tín đồ đều phải chạy tan lạc trong các miền Giu -đê và xứ Sa-ma-ri. Dầu vậy, có mấy người tin kính chôn xác Ê-tiên và than khóc người quá bội. Nhưng Sau-lơ làm tàn hại Hội thánh: sấn vào các nhà, dùng sức mạnh bắt đờn ông đờn bà mà bỏ tù.” (Công-vụ 8:1-3).

Trải qua 20 thế kỷ, dầu phải sống trong những giai đoạn cực kỳ khó khăn, nguy hiểm, Hội thánh của Chúa vẫn giữ nếp sống đầy dẫy Ðức Thánh Linh như Ga-la-ti 5:2 & Ê-phê-sô 5:18-20, nhất là trung tín cho đến chết.

“Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Nầy, ma quỷ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách; các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong mười ngày. Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mũ triều thiên của sự sống.” (Khải-huyền 2:10).bottom of page