top of page

NHẬN BIẾT KINH THÁNH THEO CÁCH XÁC THỊT

Hung Tran

Jun 18, 2024

Độc giả Kinh thánh sẽ phản ánh chân tánh của mình qua lời viết mình thu hoạch được từ việc mình đọc Kinh thánh...• II Cor. 5:16, “Bởi đó cho nên từ nay chúng tôi không nhận biết ai theo xác thịt nữa; dầu chúng tôi từng nhận biết Christ theo xác thịt, song hiện nay chẳng còn nhận biết Ngài cách ấy nữa.”

• I Ti-mô-thê 6: 20, “Ti-mô-thê ơi, hãy giữ lấy điều đã uỷ thác cho con, xây khỏi lời bông lông phàm tục, và sự đối địch của sự tri thức, có kẻ đã tự xưng là có tri thức đó, nên đã sai trật đức tin rồi.”

• II Phi-e-rơ 3:15, 16 “cũng như Phao-lô, anh yêu dấu của chúng ta, theo sự khôn ngoan đã ban cho mình mà viết cho anh em. Trong các thơ của ông cũng nói đến những sự ấy, trong đó có mấy điều khó hiểu, mà kẻ dốt nát, không vững bền cượng giải các kinh văn khác, chuốc lấy sự hư mất cho mình.”Kinh...

...thánh vạch trần ra hạng loại người của độc giả của nó. Độc giả Kinh thánh sẽ phản ánh chân tánh của mình qua lời viết mình thu hoạch được từ việc mình đọc Kinh thánh.


1. Người tín đồ xác thịt cho Kinh thánh là dâm thư.

Vì họ chỉ đọc ra những chỗ có chép về tội tà dâm, loạn luân như câu chuyện ba cha con ông Lót, chuyện của Giu-đa với con dâu mình, chuyện ngọai tình của vua Đa-vít, chuyện Sam-sôn...Lắm người lạm dụng sách Nhã-ca để sáng tác bài hát và thi thơ với chủ đề “Tình ca thần thượng” còn nặng mùi dâm ô, vì họ quan niệm Nhã-ca là tình ca rẽ tiền, chớ không thấy đó là Tình ca thuộc linh, thần thượng bậc nhất trong Kinh thánh, hát về Christ và Hội Thánh cách vô cùng thánh khiết.


2. Những người tín đồ giỏi văn chương đọc qua Kinh thánh.

Họ cho Kinh thánh là một tác phẩm có lối hành văn vô trật tự, không mạch lạc gì cả. Có nhiều điều quan hệ thì Kinh thánh giấu đi hoặc nói rất ít, còn những điều dường như vô bổ như gia phổ, lịch sử thì lại ghi chép kỹ lưỡng và dài dòng. Trải mấy thế kỷ qua, có nhiều người muốn cắt xén Kinh Thánh, sắp đặt lại các phần nội dung Kinh thánh cho mạch lạc, cho hợp theo logic của họ. Họ “chen lấn” xung quanh văn tự Kinh thánh mà không đụng chạm linh của Kinh thánh bao giờ.


Có thể nói Kinh thánh như một đống dữ liệu hỗn độn mà các thành phần cấu tạo là tư liệu của hầu hết các khoa và ngành học của nhân loại cả về thuộc linh lẫn vật thể--như dân tộc học, ngôn ngữ học, thiên văn học...động vật học...đạo đức học và xã hội...lịch sử, thần học, lai thế học, Thượng Đế học..y học...tâm lý học ...v..v..


Tôi cảm thấy như Đức Thánh Linh bỏ vào đống dữ liệu đó 100 mắc xích bằng vàng ròng có đánh số cẩn thận từ 1 đến 100. Móc xích 100 mắc nầy là cốt lõi, là cái nhân, là bản thể của Kinh thánh—Đó là Đức Chúa Trời trong Chúa Jesus Christ. Vì Đức Chúa Trời có 2 Lời để biểu hiện chính mình Ngài-- đó là Kinh thánhthân vị Chúa Jesus Christ. Kinh Thánh là Đức Chúa Trời mặc lấy văn tự--văn tự bộ Kinh Thánh. Còn Chúa Jesus Christ là Đức Chúa Trời nhập thể, là Lời trở thành xác thịt. Hai Lời của Đức Chúa Trời là Lời thành văn và Lời nhập thể.


Đức Chúa Trời muốn dân thánh tìm được các mắc xích vàng đó mà ráp nối với nhau thì họ sẽ nhận được sự sống, ánh sáng và sự giải phóng khi họ hết lòng nhờ cậy Đức Thánh Linh. Không ai có khả năng tìm hết mọi mắc xích đó và kết nối chúng với nhau. Trải lịch sử 2000 năm của hội thánh, từng hồi từng lúc Chúa dùng người nầy hoặc người kia tìm được vài ba mắc xích trong thời đại mình sống. Như Martin Luther tìm được vài mắc xích về sự xưng nghĩa của Đức Chúa Trời. Nhờ đó, ông nhận được sự sống, ánh sáng thần thượng và tạo ra một cuộc cách mạng tôn giáo Cơ-đốc rất lớn làm chuyển đổi thời đại vào đầu thế kỷ 16. Còn những ai móc sai lầm các mắc xích nầy sẽ gặp sự bế tắc, sự chết và sự tối tắm, như đạo Sa-bát chẳng hạn.


Do ráp nối Lời Chúa sai lầm, đạo Sa-bát tức Cơ-đốc Phục Lâm, mắc phải chứng loạn thị thuộc linh nặng nề, khi họ chủ trương tín đồ Tân-ước phải nhóm họp vào ngày sa-bát và tuân giữ luật pháp Cựu-ước. Do chứng đau mắt nầy, họ lẫn lộn Cựu-ước và Tân-ước, lầm lẫn luật pháp với ân điển. Vì họ chủ trương tín đồ phải lấy việc làm tuân giữ luật pháp Cựu-ước bổ túc vào công tác cứu chuộc hoàn tất của Đấng Christ trên thập giá. Họ là những người giày đạp huyết của Con Đức Chúa Trời.


Đáng kinh sợ là trong thời thế tôn giáo của thế giới người Việt hiện nay có một số người khổng lồ, các tiến sĩ, có danh tiếng, đang ráp nối Lời Đức Chúa Trời cách sai trật, họ lại còn hoang tưởng nên dõng dạc tuyên bố nầy nọ về thần học u tối của mình mà họ khám phá được trong kinh thánh, và gây hoang mang cùng lật đổ đức tin của rất nhiều người ngây thơ.


3. Những tín đồ thiếu sự mặc khải thần thượng thì cho rằng Đức Chúa Trời trong Cựu-ước là một vị Hung Thần, sát nhân hàng loạt.

Môi-se nói trước cùng Y-sơ-ra-ên, “Nhưng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ lần lần đuổi các dân tộc nầy khỏi trước mặt ngươi; ngươi không thế diệt chúng nó mau, e những thú rừng thêm nhiều lên mà hại ngươi chăng; song Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ phó chúng nó cho ngươi, và khiến cho sa vào sự kinh hoàng dữ dội, cho đến chừng nào chúng nó bị diệt mất. Ngài sẽ phó các vua chúng nó vào tay ngươi, ngươi phải xóa danh các vua đó khỏi dưới trời, chẳng còn một ai chống cự trước mặt ngươi, cho đến chừng nào ngươi đã diệt chúng nó.” (Phục-truyền 7:22-24)


Anh em ơi, tại sao Chúa ra lệnh dân Y-sơ-ra-ên khi chiếm đất hứa Ca-na-an phải tận diệt 10 dân tộc trong xứ đó: “Chúa có phán với Áp-ra-ham, tổ phụ dân Y-sơ-ra-ên về hành động thảm sát 10 dân tộc nầy.”

Chúa nói, “Đức Giê-hô-va phán cùng Áp-ram rằng: Phải biết rằng, dòng dõi ngươi sẽ ngụ trong một xứ chẳng thuộc về chúng nó, làm tôi mọi cho dân xứ đó và bị họ hà hiếp bốn trăm năm. Nhưng, ta sẽ đoán phạt dân mà dòng dõi ngươi sẽ làm tôi mọi đó; rồi khi ra khỏi xứ, thì sẽ được của cải rất nhiều. Còn ngươi sẽ bình yên về nơi tổ phụ, hưởng lộc già sung sướng, rồi qua đời. Đến đời thứ tư, dòng dõi ngươi sẽ trở lại đây, vì tội lỗi của dân A-mô-rít chưa được đầy dẫy”. Sáng-thế ký. 15:13-16.


Các dân Ca-na-an phạm tội gì mà Chúa phải chờ đợi 400 năm cho đến khi chén tội lỗi của họ dẫy tràn thì Ngài mới dùng Y-sơ-ra-ên tận diệt họ? Còn nếu họ ăn năn, thay đổi, tôi tin Chúa không tàn sát họ. Họ phạm tội gì?


Lê-vi ký 18: 3, 24-29 “Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. 3 Các ngươi chớ làm theo những điều người ta làm hoặc tại xứ Ê-díp-tô, là nơi các ngươi đã kiều ngụ, hoặc tại xứ Ca-na-an, là xứ ta dẫn các ngươi đi đến: chớ đi theo thói tục họ--Các ngươi chớ làm một trong mấy việc đó mà tự gây cho mình ô uế; bởi dân mà ta sẽ đuổi khỏi trước mặt các ngươi đã thành ô uế vì cớ làm các việc đó. 25 Đất vì chúng nó mà bị ô uế; ta sẽ phạt tội ác họ; đất sẽ mửa dân nó ra vậy. 26 Còn các ngươi, hoặc dân bổn xứ, hoặc kẻ khách kiều ngụ giữa các ngươi, phải giữ luật pháp và mạng lịnh ta, đừng làm một trong những điều quái gớm nầy. 27 Vì những điều quái gớm ấy, những người ở tại xứ trước các ngươi đã làm; và đất vì cớ đó phải thành ô uế. 28 Vậy, chớ làm đất thành ô uế, e khi đất mửa các ngươi ra, như đã mửa dân cư trú tại xứ trước các ngươi chăng; 29 vì phàm ai làm một trong những điều quái gớm ấy sẽ bị truất khỏi dân mình.”


Những điều quái gớm mà dân Ai-cập và các dân Ca-na-an đã làm là các quan hệ tình dục bất chính như mô tả chi tiết trong Lê-vi ký 18: trên đây. Những quan hệ tình dục quái gớm ấy làm ô uế đất Ca-na-an, đến nỗi đất phải mữa họ ra, là họ bị tận diệt.


Trên dãy đất Việt nam chúng ta, xưa kia có dân Champa, dân tộc của họ đã bị tận diệt và mất nước cũng vì lý do tương tự như vậy.


Các dân tộc nầy có đền miếu thờ thần được tượng trưng bởi cơ quan sinh dục của con người. Trong các ngày lễ hội, trước đền có lễ cúng thần trọng thể, có ca nhạc, khiêu vũ..v..v.. Phía sau đền có hành động tà dâm quái gớm hàng loạt, để dùng hành động tà dâm đó cúng tế thần chung với buổi lễ phía trước đền. Đức Chúa Trời thánh khiết không thể khoan dung tội lỗi dẫy tràn, nên đất mữa họ ra, và họ bị tận diệt. Nên anh em đừng nông cạn nhìn thấy sự tận diệt các dân Ca-na-an hàng loạt mà dám cho rằng Đức Chúa Trời Cựu-ước là Đức Chúa Trời thất đức, là đảng trưởng của đảng cướp. Ai nói như vậy là đang xúc phạm, lộng ngôn đến Đức Chúa Trời mà không biết. Người đó sẽ bị Đức Chúa Trời trừng phạt chẳng sai.


Xin Chúa cho chúng ta có cái nhìn đúng đắn, thuộc linh, sâu sắc về Kinh thánh...Và cũng có cái nhìn tới xa hơn, khi biết rằng trái đất ngày nay quá đầy dẫy sự tà dâm, trụy lạc quái gớm như các dân tộc Ca-na-an ngày xưa...Thí dụ hội trao đổi vợ chồng đã lan tràn khắp mọi nơi, và cũng đã đến đất Saigon ngày hôm nay rồi. Anh em ơi, tôi tin sắp đến giờ trái đất ô uế nầy mữa 7 tỉ người ra ngoài, để nó được phục hồi, tẩy sạch, thánh hóa hầu kịp giờ đón công dân mới của vương quốc ngàn năm đến thường trú.


Tôi Nói Vài Lời Về Hội thánh.


Khi còn sống bên nhau trong nếp sống hội thánh, tín đồ nam nữ không thể không có dịp gặp nhau, tương giao với nhau trong công việc Chúa. Sứ đồ Phao-lô dặn trước, là anh em tin đồ nam hãy coi “gái trẻ như chị em, song phải thanh sạch mọi bề” (I Ti-mô-thê 5:2). Đừng có ai lạm dụng nếp sống hội thánh như cái màn sự tự do che đậy những quan hệ bất chính của mình với tín đồ khác phái. Phải nhớ rằng, “vì Đức Chúa Trời sẽ phán xét kẻ gian dâm, người ngoại tình” (Hê-bơ-rơ 13:4b.) Kẻ không có gia đình có thể phạm gian dâm, còn người có gia đình rồi có thể phạm tội ngoại tình. Anh em phải phân biệt hai loại tội lỗi quái gớm nầy mà có thể bị Đức Chúa Trời hình phạt nặng nề. Sứ đồ Phao-lô cũng nói, “Vì anh em biết rõ ràng điều nầy: vô luận kẻ gian dâm, kẻ ô uế...., đều không có cơ nghiệp gì trong nước của Đấng Christ và của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 5:5).


• Tóm lại, thứ nhất, nguyện Chúa cho chúng ta có cái nhìn đúng đắn về Chúa Jesus. Ngài là Ngôi Lời của Đức Chúa Trời trở thành xác thịt. Ngài không chỉ là con người lịch sử suông, nhưng là chính Đức Chúa Trời đời đời trở thành con người, trong Chúa Jesus mộc mạc. Ai ngộ nhận Ngài sẽ bị diệt vong đời đời trong hồ lửa.

• Thứ hai, nguyện Chúa cho chúng ta không còn nhận biết Kinh Thánh theo cách xác thịt. Khá biết rằng Kinh Thánh là chính Đức Chúa Trời mặc lấy văn tự. Kinh thánh là bình chứa đựng Đức Chúa Trời đầy sự sống và ánh sáng. Ai ngộ nhận Kinh thánh sẽ “chuốc lấy sự hư mất cho mình”—Chữ “hư mất” ở đây là “destruction” (sự hủy diệt) theo nguyên văn Hy-lạp. Theo văn cảnh ở đây, “sự hủy diệt” không ám chỉ sự diệt vong đời đời, phần dành cho người ngộ nhận thân vị Chúa Jesus, nhưng là sự hình phạt theo kỷ luật tể trị thần thượng, dành cho tín đồ thất bại, bị tạm giam trong nơi khóc lóc và nghiến răng trong 1000 năm của vương quốc thiên hi niên sắp đến.


Minh Khải.bottom of page