top of page

Đức Chúa Trời Tìm Kiếm Loài Người

Hung Tran

Mar 17, 2023

Con người tìm kiếm những gì Đức Chúa Trời có, chứ không phải chính Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời thì theo đuổi chúng ta, những con người...Đọc Kinh Thánh: Rô-ma 3:11-12; Lu-ca 19:10

Chẳng ai hiểu biết, chẳng ai tìm kiếm Đức Chúa Trời. Thảy đều tẻ tách, cùng nhau ra vô dụng; Chẳng ai làm điều thiện, dẫu một người cũng không.”

Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ hư mất.”


Chúng ta cảm ơn và ngợi khen Đức Chúa Trời. Không phải chúng ta là người yêu mến Đức Chúa Trời trước tiên, nhưng Đức Chúa Trời, Đấng yêu thương chúng ta trước. Theo Rô-ma 3:11-12, không có ai tìm kiếm Đức Chúa Trời. Theo Lu-ca 19:10, Con Người đến để tìm và cứu những người bị hư mất. Chúng ta cảm ơn và ngợi khen Đức Chúa Trời rằng Ngài không yêu cầu chúng ta mang bò và cừu đến cho Ngài, giống như những người trong thời Cựu-ước, để gặp gỡ Ngài. Thay vào đó, Ngài đã đóng trại giữa chúng ta qua Con của Ngài để chúng ta có thể đến gần với Ngài.


Hôm nay ở trước bàn của ân sủng nầy, không ai trong chúng ta dám nói rằng chúng ta đã dự định sẽ được cứu và tìm kiếm Đức Chúa Trời. Tôi đã làm một số công việc giữa vòng những người không tin. Trong số những người tôi đã gặp, tôi chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ ai tìm kiếm Đức Chúa Trời. Ông Paget Wilkes cho biết rằng ông đã rao giảng cho hàng chục ngàn người dân ở Nhật Bản, nhưng ông chưa bao giờ gặp một trong những người đó đã thực sự tìm kiếm Đức Chúa Trời.


• Có một khẩu hiệu nói rằng, “Trung Hoa trở về với Christ” đã được dịch sang tiếng Anh là “Trung Quốc vì Christ.” Đây là một cái gì đó từ địa ngục. Chỉ có Christ là vì Trung Quốc. Không có ai trong thế giới, là người vì Christ, chỉ có Christ là vì con người. Đây là ân sủng, và đây là Phúc-âm. Những gì về những người tôn thờ thần tượng thì ra sao? Há họ không tìm kiếm Đức Chúa Trời sao? Không. Họ tôn thờ chỉ vì lợi ích cá nhân của họ. Một số mong muốn được thịnh vượng trong kinh doanh hoặc an toàn và an ổn với gia đình của họ. Họ chỉ theo đuổi phước lành. Con người tìm kiếm những gì Đức Chúa Trời có, chứ không phải chính Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời thì theo đuổi chúng ta, những con người. Con người tìm kiếm ân sủng, hòa bình, và thịnh vượng của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không tìm kiếm những gì chúng ta có, nhưng những gì chúng ta đang là. Hôm nay trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, chúng ta phải thốt ra lời khen ngợi và tạ ơn của chúng ta. Đức Chúa Trời của chúng ta đã tốt lành với chúnng ta biết là dường nào! Sự tốt lành mà Ngài đã thể hiện cho chúng ta vượt ra ngoài những gì chúng ta có thể suy nghĩ!


• Thứ hai, II Cô-rinh-tô 8:5 nói, “nhưng họ còn theo ý chỉ của Đức Chúa Trời mà trước hết dâng chính mình cho Chúa,” Bạn có thấy điều này không? Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta, con người. Trong Đức Chúa Trời  không có sự tham lam. Ngài có mong muốn tiền của người giàu có không? Không, Đức Chúa Trời theo đuổi chúng ta. Không ai tìm kiếm Đức Chúa Trời. Con người chỉ muốn phước lành và bình an của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời theo đuổi chúng ta. Mặc dù con người không bao giờ tìm kiếm Đức Chúa Trời, nhưng Ngài tìm kiếm chúng ta.


Nếu Đức Chúa Trời muốn một cái gì đó từ chúng ta, chúng ta không có gì để cung cấp cho Ngài. Đức Chúa Trời chỉ mong muốn chúng ta. Nếu một người được cứu, đó là đủ tốt. Đức Chúa Trời mong muốn con người và cứu con người. Trước khi chúng ta được cứu rỗi, chúng ta sống trong một thế giới không có một Đấng Cứu Rỗi, và chúng ta không bao giờ có bất kỳ suy nghĩ nào đến sự sống đời đời hay tương lai. Có lẽ chúng ta nghe nói về Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta không mong muốn Ngài. Có lẽ chúng ta nghe nói về Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta vẫn ghét Ngài. Nhưng chúng ta cảm ơn và ngợi khen Đức Chúa Trời, Ngài đã cứu chúng ta! Ngày nay, bánh và chén này cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã sai Con Một của Ngài đến thế giới để tìm kiếm chúng ta bởi vì Ngài yêu thương chúng ta. Sau đó, Con của Ngài đã từ bỏ mạng sống của Ngài và đổ máu của Ngài để cứu chúng ta!


Chúng ta không bắt đầu như là con trai hoang đàng. Thay vào đó, chúng ta bắt đầu ra như con chiên đi lạc. Mục tử là người đầu tiên đến tìm kiếm con cừu. Có ba dụ ngôn trong Lu-ca 15: một người chăn cừu tìm kiếm con chiên lạc mất của mình, một người phụ nữ tìm kiếm một đồng tiền bị mất, và một người cha tiếp nhận được một người con trai hoang đàng. Đầu tiên, một Đấng Cứu Độ đã đi ra ngoài để tìm kiếm chúng ta, sau đó Đức Thánh Linh chiếu sáng vào chúng ta. Cuối cùng, Cha đã tiếp nhận được chúng ta. Cảm ơn và ngợi khen Đức Chúa Trời, Ngài đã  tìm kiếm và cứu chúng ta!


W.N.


bottom of page