top of page

Phật và Chúa Giê-xu

Hung Tran

Jun 18, 2024

...Ngài đúng là Đấng mà Đức Phật nói đến để giới thiệu cho chúng ta. Hãy tin và theo Ngài ngày hôm nay!...Sách...

...Phật Tông Nguyên lý có chép:

Khi Đức Phật thích ca sắp sửa nhập niết bàn, thì đệ tử của người là Anada rơi luỵ mà hỏi rằng: “Bẩm Tôn sư, khi tôn sư nhập niết bàn rồi thì ai sẽ dạy dỗ chúng con?”

Bấy giờ Phật thích ca ôn tồn đáp: “Ta đây không phải là Phật đầu tiên, cũng không phải là Phật cuối cùng, nhưng ngày giờ hầu đến (trong tương lai) sẽ có một Đấng khác xuất hiện CỨU ĐỜI.” Đó là:

* ĐẤNG ĐỘC NHẤT VÔ SONG,

* ĐẤNG CỰC KỲ CAO THƯỢNG,

* ĐẤNG CHỦ TỂ CỦA CÁC THẦN THÁNH và loài người

* ĐẤNG đó sẽ dạy dỗ các con một mối đạo: Vinh diệu BUỔI SƠ KHAI, Vinh diệu BUỔI HIỆN TẠI và Vinh diệu BUỔI KẾT CỤC.

* Cũng chính ĐẤNG ĐÓ sẽ xướng xuất một đời sống hoàn toàn thuần khiết.


ĐẤNG ĐÓ là AI?

1. ĐẤNG CỨU ĐỜI:

Đức Chúa Giê-xu (Đấng khởi nguồn của tờ lịch chúng ta đang sử dụng) vừa mới Hoài thai trong lòng trinh nữ Ma-ri thì thiên sứ của Chúa đến báo rằng: “Chính Con Trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.” (Sách Tin lành Ma-thi-ơ 1:18-21)

Phật thích ca là người mà người mà dân Ấn-độ tin và lập nên Ấn-độ giáo. Người Tàu tin và lập nên Phật giáo, trong khi chính Phật thích ca KHÔNG BAO GIỜ THIẾT LẬP TÔN GIÁO. Chính Đức Phật nói: “Ta đây là Phật đã thành, còn các con là Phật sẽ thành, nếu các con tu như ta tu vậy.”

Nhưng ngày nay có mấy ai tự như Phật đã tu, vì ông là Thái tử Tất Đạt Đa, con của vua Tịnh Phạn sinh ra trong cảnh giàu sang, nhưng lụa. Sau khi Ông lén cha mình ra khỏi cung điện để dạo chơi 4 cửa thành, để tìm hiểu đời sống thực của người dân, ông thấy con người sống trong bệnh, già rồi chết nên Ông mới đưa ra kết luận là: “Con người sinh ra là sống trong SINH, LÃO, BỊNH, TỬ,” và trở nên giáo lý của đạo Phật. Từ đó Ông cảm thấy cuộc đời vô nghĩa, như vua Sa-lô-môn nói: cuộc đời là vô nghĩa, hư không.

Cho nên Ông quyết định CẮT ÁI LY GIA: có nghĩa là từ bỏ mọi tình cảm của gia đình để ra đi tìm Chân lý. Rất tiếc là khi chưa tìm ra thì Ông đã qua đời.


Xác chứng lời Đức Phật nói về ĐẤNG CỨU ĐỜI SẼ ĐẾN, đó là CHÚA Giê-xu CHRIST mà sách Tiên tri Ê-sai viết vào thế kỷ thứ 7 trước công nguyên: “Sẽ có một CON TRẺ sanh ra để cứu nhân loại.” Khi Ma-ri, mẹ Chúa Giê-xu, đang mang thai Ngài bởi Đức Thánh Linh, thì Giô-sép, chồng chưa cưới của cô nghi ngờ sự trong trắng của cô, thì Đức Chúa Trời sai thiên sứ đến báo cho ông biết là: “Đó là Con Đức Chúa Trời, sẽ đến để cứu dân mình RA KHỎI TỘI.”


Chính Chúa Giê-xu là ĐẤNG CỨU THẾ. Ngài đã đến để tìm và cứu người bị hư mất. Trong thư Sứ-đồ Phao- lô để gởi cho mục sư Ti-mô-thê có viết: “Đức Chúa Giê-xu Christ đã đến trong thế gian để CỨU vớt kẻ có tội, ấy là LỜI CHẮC CHẮN, đáng đem LÒNG TIN TRỌN VẸN MÀ NHẬN LẤY, trong những kẻ có tội ấy, ta là đầu.” (I Ti-mô-thê 1:15)

Phao-lô là một người lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ đã đi bắt bớ tín đồ Đấng Christ, đã được Chúa hiện ra gặp gỡ ông và biến cải ông trở thành người của Ngài đi rao giảng TIN LÀNH CỨU NHÂN, không còn bắt bớ, giết hại nữa. Chúa nói với ông: “Hôm nay Ta đến với ngươi để thay đổi cuộc đời ngươi, để làm một nhân chứng của Ta, để ngươi mở mắt người ra, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi Ta, nhận được sự tha tội, cùng phần gia tài với các thánh đồ.”(Sách Công-vụ đoạn 26:18)

Từ đó trở đi Chúa đổi tên ông từ Sau-lô đến Phao-lô.

Và khi ông biết Chúa Giê-xu là ai rồi, thì ông xác chứng: ĐỨC CHÚA Giê-xu đã đến trong thế gian để CỨU VỚT KẺ CÓ TỘI. Các Cơ-đốc nhân tin Chúa Giê-xu như tôi đây là người thật Phước hạnh. Mong còn có thêm nhiều người Việt phước hạnh nữa.


2. ĐẤNG ĐỘC NHẤT VÔ SONG:

Sách Công-vụ đoạn 4:12 chép: “Ngoài Chúa Giê-xu, không ai có quyền năng cứu rỗi loài người, vì dưới bầu trời này, chúng ta không thể kêu cầu danh nào khác để được cứu rỗi.”

– Con người luôn luôn kêu Trời trong lúc lâm nguy hoặc quá khiếp sợ, hoặc hoạn nạn, tuyệt vọng: Trời ơi! Chúa ơi, My God, mon Dieu…Giàng ơi..

Mọi người dầu vua, quan, sư hay tỷ Phú nào.. đều có ngày sinh và ngày tử, nhưng không ai có ngày SỐNG LẠI như CHÚA Giê-xu. Ai cũng kêu Trời khi lâm nguy dù là người thất học hay có học, lạc hậu hay văn minh. Ngày toà nhà vĩ đại ở New York bị tấn công , mọi người giơ tay lên kêu xin Trời ơi xin giúp con. Chúa Giê-xu có DANH trên hết mọi danh.

– Một vị hoàng đế than: “Ta đã chinh phục nhiều nước, đã trở thành một đại đế, nhưng giờ này không có một lình quèn nào sẵn sàng chết thế cho ta,” nhưng mà Giê-xu là Đấng duy nhất trên thế giới này, mà mọi người đều kêu cầu Ngài, hằng tỷ người đã kêu cầu Ngài để được cứu rỗi. Chúa Giê-xu là Đấng có Danh trên hết mọi danh. Không một lãnh tụ tôn giáo hay chủ nghĩa nào, vĩ nhân nào có thể cứu người khác. Vì họ không cứu được chính họ, làm sao có thể cứu người khác. Cho nên chỉ có Chúa Giê-xu mới là ĐẤNG ĐỘC NHẤT VÔ SONG bởi vì không có ai sinh ra giống như Ngài, chết giống như Ngài, và sống lại giống như Ngài. Ngài độc nhất vô song vì Chính Ngài đã chia đôi dòng lịch sử nhân loại. Kể từ ngày Chúa sinh ra được gọi là mốc Tây lịch, dùng như thước đo thời gian trước công nguyên là B.C và sau công nguyên là A.D. Chính Chúa Giê-xu là Đấng Độc Nhất Vô Song.

Độc nhất trên thế giới vì theo Tây lịch của Chúa Giê-xu: thì một tuần lễ có 7 ngày, một tháng có 4 tuần, trong khi ông bà ta ngày xưa theo lịch Tàu thì một tháng có 3 tuần, một tuần có 10 ngày.

Trong sách Công-vụ có nhắc đến Lễ Ngũ Tuần là lễ 50 ngày sau Lễ Vượt Qua (Lễ của người Do-thái).

Trong tiếng Anh, từ vựng lịch sử được viết là HISTORY. Nó có nghĩa là từ ghép của hai chữ: His- story: câu chuyện của Ngài, hay còn gọi là lịch sử thế giới. Mọi thể chế, mọi tôn giáo, mọi quốc gia đều phải theo CHỈ MỘT LỊCH KHỞI ĐẦU TỪ CHÚA Giê-xu. Năm nay là 2023. Ngày xưa người ta tính lịch theo triều đại vua của nước họ, nhưng tất thảy đều phải tuân thủ lịch Tây của Chúa: LỊCH DUY NHẤT TRÊN THẾ GIỚI.


Ngày của Chúa gọi là Chúa-nhật, mọi người phải tôn trọng, phải nghỉ ngơi mọi việc để thờ phượng Ngài, ĐẤNG DUY NHẤT xứng đáng được tôn thờ, vì Ngài đã HY SINH MẠNG SỐNG MÌNH để cứu nhân loại.


So với các Lãnh tụ, các Vĩ nhân để lại cho thế giới điều gì từ họ:

– Phật để lại Xá lợi: bộ xương Phật mà nhiều Phật tử tôn thờ. Họ đi tìm nhiều Chùa chiềng có xương Phật để thờ. Vậy, nếu cộng hết tất cả mọi chùa ở Việt-nam thôi, (chưa kể các nước khác), thì đã thấy Phật bất thường vì xương của Ông phải là to và dài lắm, để mọi Chùa đều có xương ông.

– Mahomed để lại bộ râu để tín-đồ đến Là Mecque chiêm ngưỡng.

– Lê-nin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh...để lại bộ xương khô và lăng tẩm như các vị vua mà thôi.

– CHÚA Giê-xu ĐÃ để lại NGÔI MỘ TRỐNG, sau khi Ngài Phục sinh cách khải hoàn và Thăng thiên về lại ngôi trời. Chính tôi đã đến thăm ngôi mộ trống này nhiều lần, không có gì phải sợ, phải tôn kính, mà là niềm vui bất tận tràn ngập tâm hồn, vì Ngài ra khỏi mộ để lấp đầy tim tôi sự sống của Ngài với sự bình an và tình yêu nhân loại phát xuất từ Trời.

Ngài đúng là Đấng mà Đức Phật nói đến để giới thiệu cho chúng ta. Hãy tin và theo Ngài ngày hôm nay!

Đây là bài chia sẻ của một người từng là Thầy bùa nổi tiếng ở Đà Nẵng, tên Trần Đình Ái (có nghĩa là Đình: chấm dứt, Ái: yêu, Trần: trần gian. Chấm dứt Yêu Trần gian), đã tìm ra được Đấng mà Đức Phật chỉ dẫn.Bài của Mục sư Sứ-đồ Ai Paul.
bottom of page