top of page

CHÚA JESUS ĐÃ ĐI ĐÂU SAU KHI CHẾT?

Hung Tran

May 30, 2023

Sự đóng đinh chủ yếu làm cho Đấng Christ chết trong xác thịt của Ngài. Đó là xác thịt mà Ngài đã tiếp nhận qua sự nhục hóa...• I Phi-e-rơ 3:18-19, “Bởi Christ cũng đã vì tội lỗi chịu khổ hại một lần, là Đấng công nghĩa thay cho kẻ bất nghĩa, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời; Ngài đã chịu chết trong xác thịt, nhưng lại được sống động trong tâm linh. Cũng nhờ tâm linh ấy mà Ngài đi rao giảng cho các linh bị tù”,

• Rô-ma 10:7, “hay là: 'Ai sẽ xuống vực sâu?' (ấy là để đem Đấng Christ từ trong kẻ chết lên.)”

Lu-ca 23:43, “Ngài đáp cùng người rằng: “Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ cùng ta ở trong Lạc viên.”(Paradis)

Công-vụ 2:23,24, 27, “Người ấy bị nộp theo chỉ định và sự biết trước của Đức Chúa Trời, các ông dùng tay kẻ bất pháp đóng đinh Người trên thập tự giá mà giết đi.  Nhưng Đức Chúa Trời đã giải thống khổ của sự chết, khiến Người sống lại, vì sự chết không thể giữ Người được. Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi (Jesus) trong Âm phủ, Cũng chẳng cho Đấng Thánh Ngài thấy sự hư nát đâu.”

Tôi có ít câu thơ như sau:


Trong lòng đất có âm phủ, lạc viên,

Ai vào đó đâu trở lại nhà riêng;

Dù tâm trí nhớ thương người trên đất!

Người hai bên nhìn nhau thật rõ mặt,

Nhưng không thể nào qua lại giao thông.

Sau khi chết, Chúa đi khắp ba vòng:

Vào lạc viên Ngài đem theo kẻ cướp,

Đến vực sâu, Chúa công bố thắng cuộc,

Hồn Ngài không bị giam ở âm ti,

Thiên Phụ khiến Chúa sống lại quyền uy.

-

   Sự đóng đinh chủ yếu làm cho Đấng Christ chết trong xác thịt của Ngài. Đó là xác thịt mà Ngài đã tiếp nhận qua sự nhục hóa. Linh của Chúa không chết trên thập giá, vì trong Linh của Ngài có Đức Chúa Trời tam nhất trộn lẫn bất phân li và còn đến đời đời. Khi thân thể Ngài đã chết, Linh của Ngài được Đức Chúa Trời làm cho sống động hơn nữa. Linh và hồn của Ngài đã mở cuộc hành trình đi vào ba chỗ sau đây:

1. Lạc Viên (paradis)

• Lu-ca 23:43 cho biết sau khi chết Chúa dẫn linh hồn người ăn cướp tin Ngài vào lạc viên an nghỉ. Ngài vào Lạc viên để làm gì? Tôi nghĩ Chúa vào đó để công bố sự chiến thắng, sự thành đạt sự cứu chuộc của Ngài cho các tín đồ Cựu Ước biết và cho họ xem thấy Ngài là Đấng Messiah mà họ đã trông đợi 4000 năm trong thời Cựu ước. Có lẽ Chúa vào nơi nầy trước nhất.

2. Vực sâu.

• II Phi-e-rơ 2:4; Giu-đe 6 chép, “Vì nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các thiên sứ đã phạm tội, nhưng quăng chúng vào vực sâu, bỏ trong hầm tối, giam cầm đến kỳ xét đoán- Còn các thiên sứ không giữ nguyên vị mà lìa bỏ chỗ ở riêng mình, thì Ngài đã dùng xiềng xích đời đời mà giam cầm chúng trong nơi tối tăm cho đến cuộc xét đoán của ngày lớn kia.”

Vực sâu là trại giam các thiên sứ phạm tôi, vì chúng đã theo Lucifer (Sa-tan) trong cuộc nổi loạn ngày xưa. Rô-ma 10:7 nói rằng Chúa đã vào vực sâu, không để rao Phúc-âm cứu rỗi cho các thiên sứ phạm tội đó, nhưng để công bố sự chiến thắng của Ngài đã thu đoạt tại thập giá trên Sa-tan và các quỷ- “Ấy vậy, vì con cái có phần trong huyết và thịt thể nào, thì chính Ngài cũng có phần vào đó thể ấy, hầu cho nhờ sự chết mà Ngài có thể diệt trừ (phế thải) kẻ cầm quyền sự chết là ma qu- Ngài cũng triệt nó đi mà đóng đinh trên thập tự giá, truất bỏ (giải giáp) các chấp chánh, các quyền bính, đem phơi chúng ra tỏ tường, và toàn thắng chúng tại đó.” ( Heb.2:14; Colose 2:15).

3. Âm Phủ:

Theo Công-vụ 2:23, 27, Chúa đã ra khỏi âm phủ và sự chết để sống lại. Âm phủ, nơi kẻ chết vô tín ở, cách biệt với Lạc viên bởi cái vực sâu, như câu chuyện người nhà giàu và La-xa-rơ ở Lu-ca 16 ghi rõ.

Tại sao Truyền-đạo 9:10 nói tín đồ sẽ vào âm phủ?-“Mọi việc tay ngươi làm được, hãy làm hết sức mình; vì dưới Âm phủ, là nơi ngươi đi đến, chẳng có việc làm, chẳng có mưu kế cũng chẳng có tri thức hay là sự khôn ngoan.”- Vì Kinh thánh cho biết âm phủ bao gồm cả Lạc viên (lòng Abraham) và âm phủ, nơi ở của dân vô tín đã chết. Tín đồ vào âm phủ, tức là tín đồ vào lạc viên, là khu vực cũng ở trong vòng âm phủ, nhưng cách biệt ra. 

Sau  khi đi qua ba địa điểm đó Chúa từ âm phủ, nơi gian người vô tín, Ngài sống lại như Công-vụ 2:27 đã nói:


Mời các bạn đồng hát điệp khúc một thánh ca nầy:

“Vượt từ phần mộ Ngài phục sinh,

Phục sinh hiển vinh thắng bao quân thù mình,

Ngài phục sinh đem oai quyền ra đánh tan tử thần,

Và Ngài còn đời đời để thống trị cùng chư thánh,

Ngài lại sống! Chúa lại sống! Ha-lê-lu-gia! Christ phục sinh!”Minh Khải- 31-3-2015bottom of page