top of page

MƯỜI MINH HỌA CHÚA JESUS LÀ ĐÁ THUỘC LINH

Hung Tran

Feb 18, 2024

Dưới bóng vầng đá lớn nầy sẽ có sự công nghĩa, che chở và vui hưởng. Đây là bức tranh về vương quốc thiên hi niên. Và Đấng Christ là vầng đá của các thời đại...“Anh em cũng to béo, mập tròn—lìa bỏ Đức Chúa Trời, Đấng dựng nên mình và khinh thường Vầng Đá cứu chuộc mình” (Phục-truyền 32:15).

“Vua ra lệnh họ phải lấy những tảng đá lớn và quý giá mà đẽo để dùng làm nền đền thờ.”(I Các-vua 5:17)1. VẦNG ĐÁ CỦA Y-SƠ-RA-ÊN:

Gia-cốp là người đầu tiên khám phá Chúa là “vầng đá”. Ông nói, ”nhưng nhờ tay Đấng quyền năng của Gia-cốp...nhờ Đấng chăn chiên, là Vầng đá của Y-sơ-ra-ên...” Qua kinh nghiệm Gia-cốp cảm nhận Chúa như vầng đá kiên cố, nơi ông ẩn náu, nhờ cậy.

Người thứ hai kinh nghiệm Chúa là vầng đá là Môi-se. Ông cũng nói, “Ngài là vầng đá, công việc Ngài thật toàn hảo, vì mọi đường lối Ngài đều là công lý, một Đức Chúa Trời thành tín và vô tội, luôn chánh trực, công minh”(Phục 32:5). Ông nói thêm rằng Y-sơ-ra-ên “khinh thường Vầng đá cứu chuộc mình.”(c.15).

Vĩ nhân thứ ba vui hưởng Chúa là vầng đá thuộc linh là Đa-vít. Ông cầu nguyện: “Đức Chúa Trời là tảng đá của tôi, nơi tôi tìm được nơi ẩn náu” (II Sa-mu-ên 22:3). “Ngài đem tôi lên khỏi hầm hủy diệt, khỏi vũng bùn lầy, Ngài đặt chân tôi trên vầng đá, và làm cho bước tôi vững bền” (Thi 40:3).

Trong Thi-thiên 71: 3 Đa-vít cầu nguyện, “xin Chúa làm vầng đá để con nương náu, là nơi con được vào đó luôn luôn; xin Chúa ra lệnh cứu con vì Chúa là vầng đá và là đồn lũy của con.”


2. VẦNG ĐÁ VỠ:

Xuất 17:6, “Ta sẽ đứng trước mặt ngươi ở đó trên vầng đá tại Hô-rếp, ngươi sẽ đập vầng đá, nước sẽ tuôn ra đến nỗi dân chúng sẽ uống.”

I Cor. 10:4, “Và tất cả họ đã uống cùng một thức uống thuộc linh, vì họ đã uống một vầng đá thuộc linh mà đã đi theo họ, vầng đá là Christ.”

Vầng đá đã bị đập và vỡ ra để tuôn tràn nước sống cho dân Đức Chúa Trời là vầng đá vật lý. Song le vị sứ đồ đã gọi nó là vầng đá thuộc linh, vì nó tiêu biểu Christ. Vầng đá nầy đã có thể đi theo con dân Y-sơ-ra-ên.

Sự đập vỡ vầng đá là bức tranh sáng tỏ, đầy đủ về sự đóng đinh của Christ. Cây gậy Môi-se đã đập vầng đá. Trong tiêu biểu nầy, Môi-se ngụ ý luật pháp, và cây gậy tượng trưng quyền năng và quyền bính của luật pháp. Quyền bính của luật pháp Đức Chúa Trời đã làm cho Christ chết trên thập tự giá (Gal. 2:19-20; 3:13).


3. HÒN ĐÁ GÓC:

Ma-thi-ơ 21:42, “Chúa Jesus phán cùng họ rằng: các ngươi há chưa hề đọc trong kinh thánh rằng: đá mà các thợ xây nhà loại ra, chính đá đó trở nên đầu góc nhà. Điều ấy do Chúa làm xảy ra, lấy làm lạ lùng cho mắt chúng ta hay sao?”

Chữ “đầu góc” cũng có nghĩa là “đá góc chủ yếu”. Đá là Christ, Ngài vì kiến ốc của Đức Chúa Trời ( Ê-sai 26:16, xa. 3:9; I Phi. 2:4) và các kiến trúc sư là các nhà lãnh đạo Do-thái, những người đã từng hoạt động trên kiến ốc của Đức Chúa Trời.

Christ cũng như là đá đầu góc cho sự xây dựng hôi thánh trong thời đại tân ước. Trong cuộc gia tể Tân-ước của Đức Chúa Trời, Christ như là đá đầu góc, trong việc Ngài cứu chúng ta (Công 4:11-12), trước hết làm cho chúng ta thành các viên đá sống cho sự xây dựng ngôi nhà thuộc linh của Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 16_16-18; Giăng 1:42; 1 Phi. 2:2-6), và sau đó trong diễn trình, Ngài biến đổi chúng ta (Rô. 12:2 ; 2 Cor. 3:18), xây dựng chúng ta thành nơi cư trú của Đức Chúa Trời cho niềm vui thỏa tốt lành của Ngài (Eph.1:9; 3:9-11).


4. HÒN ĐÁ NGHIỀN TÁN:

“Có một hòn đá chẳng bởi tay loài người đục ra đập vào bàn chân bằng sắt và đất sét của pho tượng, khiến chúng vỡ tan tành” (Đa-ni-ên. 2:34-35).

“Còn đá ấy rơi nhằm ai thì sẽ nghiền nát người ấy” (Ma-thi-ơ 21:44).

Định mạng của pho tượng vĩ đại hình người là sẽ bị hòn đá không do tay loài người đục ra đập vỡ. Hòn đá nầy là Christ. Qua sự đóng đinh, Christ bị Đức Chúa Trời đục là giết chết (Xa.3:9, Công 2:23) và trong sự phục sinh (Công 2:24), Ngài được cắt ra làm hòn đá có ba khía cạnh: đá nền tảng và đá góc nhà cho sự xây dựng hội thánh (Ê-sai 28:16, Ma-thi-ơ 21:42), đá vấp ngã cho dân Do-thái vô tín (Ê-sai 8:14; Math. 21:44a; Rô 9:33), và đá nghiền tán để tiêu diệt toàn thể quyền lực loài người (Math.21:44).


5. VẦNG ĐÁ NỀN TẢNG:

“Vậy nên Chúa là Đức Giê-hô-va phán thể nầy: nầy ta đặt tại Si-ôn một hòn đá, là đá thử nghiệm, đá góc nhà, đá quý làm nền tảng vũng chắc để ai tin sẽ không hành động vội vã.” (Ê-sai 28:16).

Sự phán xét của Đức Chúa Trời trên bọn say sưa của Ép-ra-im cũng sẽ đưa Đấng Christ đáng tin cậy đến, Ngài là hòn đá nền tảng và đá góc quý báu cho kiến ốc Đức Chúa Trời (Thi 118:22-24). Sự ứng nghiệm và Christ như là hòn đá sẽ xảy ra trong thời đại sau, thời đại sự phục hồi.


6. VẦNG ĐÁ VẤP NGÃ:

“Ngài sẽ là nơi thánh, nhưng Ngài là hòn đá vấp chân và là tảng đá vấp ngã cho cả nhà Y-sơ-ra-ên, cũng là lưới và bẫy cho dân cư thành Giê-ru-sa-lem”

“Kẻ nào ngã trên đá nầy sẽ bị giập nát”(Math. 22:44)

Chúa Jesus Christ, Em-ma-nu-ên, trở nên nơi thánh, đền thờ bên trong, nơi chí thánh cho tuyển dân Đức Chúa Trời, là chỗ mà họ như các thầy tế lễ của Đức Chúa Trời sống với Đức Chúa Trời, thờ phượng và hầu việc Ngài. Ngài cũng là vầng đá làm vấp ngã, bẫy dò cho các kẻ vô tín và chống đối, I Phi. 2:7-8.


7. HÒN ĐÁ BẢY CON MẮT:

“Vì nầy hòn đá mà Ta đặt trước mặt Giê-hô-sua, chỉ một hòn đá mà có bảy con mắt. Ta sẽ chạm trổ (khắc chữ) lên đó và sẽ cất sự gian ác khỏi đất nầy trong một ngày”( Xa 3:9).

Hòn đá nầy (Xô-rô-ba-bên) được đặt trước mặt Giê hô sua, cũng tiêu biểu Christ, như là hòn đá cho sự xây dụng của Đức Chúa Trời. Xô-rô-ba-bên là hòn đá được đặt trước mặt Giê-hô-sua để thực hiện cuộc gia tể của Đức Chúa Trời.

Bảy con mắt của hòn đá (Christ) là 7 mắt của Jehovah và là 7 mắt của Chiên Con, Christ, đó là 7 Linh của Đức Chúa Trời, là Đức Linh tăng cường gấp bảy lần (Khải 5:6).

Việc Đức Giê-hô-va chạm trổ trên hòn đá chỉ tỏ rằng Đức Chúa Trời sẽ hành động trên Christ như hòn đá cho việc hoàn thành sự cứu chuộc, sự cứu rỗi và xây dựng của Đức Chúa Trời. Chạm trổ là cắt xẻ. Khi Christ chết trên thập tự giá, Đức Chúa Trời đã chạm trổ, cắt xẻ Ngài.

“Cất sự gian ác khỏi đất nầy”. Điều nầy chỉ dẫn rằng Đấng Christ mà trên Ngài Đức Chúa Trời đã hành động sẽ cất tội lỗi khỏi đất Y-sơ-ra-ên trong một ngày, là ngày Chúa chịu đóng đinh (1 Phi. 2:24). Qua sự chết của Ngài trên thập tự giá, Đấng Christ, Chiên Con Đức Chúa Trời, cất tội lỗi khỏi thế giới (Giăng 1:29).

Xa Cha ri 4:10, “vì ai đã coi thường ngày của những điều nhỏ nhoi? Vì bảy cái nầy hoan hỉ khi họ thấy dây chuẩn mực trong tay Xô-rô-ba-bên, chúng là các con mắt của Đức Giê-hô-va, đi đi lại lại trên cả trái đất”(bản RcV).

Bảy” đây là 7 mắt của Đức Giê-hô-va, là 7 mắt trên hòn đá (3:9) và là 7 mắt của Chiên Con (Khải 5:6). Do đó hòn đá, Đức Giê-hô-va và Chiên con là một. Đấng Christ là Chiên con cứu chuộc và hòn đá xây dựng, Ngài cũng là Đức Giê-hô-va. Bảy mắt của Đấng Christ là 7 Linh của Đức Chúa Trời, chỉ tỏ rằng Đấng Christ và Đức Thánh Linh, dù phân biệt, nhưng không tách biệt, y như cặp mắt của một người là một theo mặt thể yếu với người ấy, nên Đức Thánh Linh là một theo cách thể yếu với Đấng Christ. Chức năng của 7 mắt Đấng Christ là quan sát và dò xét vũ trụ và truyền dẫn, truyền đạt mọi sự Đức Chúa Trời là gì, vào tuyển dân Ngài. Trong sự phục sinh của mình, Đấng Christ như A-đam sau cùng, đã trở nên Linh ban sự sống (I Cor. 15:45), Ngài cũng là Đức Thánh Linh tăng cường gấp bảy. Đức Thánh Linh nầy là Linh sự sống (Rô.8:2). Do đó, chức năng của 7 Linh là chuyển giao sự sống thần thượng vào trong dân Đức Chúa Trời, để xây dựng nơi cư ngụ đời đời của Đức Chúa Trời, Giê-ru-sa-lem mới.


8. HÒN ĐÁ CHÓP:

Xa. 4:7, “hỡi núi lớn kia, ngươi là ai? Trước mặt Xô-rô-ba-bên, ngươi sẽ trở nên đồng bằng. Người sẽ đem “đá chóp” ra giữa tiếng reo hò: xin ban ân điển, ân điển cho nó”.

The topstone là đá chóp. Được đặt trên đỉnh mái nhà Do-thái cổ truyền, tuyên bố công trình xây dựng nhà đó đã hoàn tất. Bản hiệu đính 2010 của hội thánh Tin lành Việt nam dịch sai lầm là “đá móng”, và có kẻ dám dịch sai lầm nữa là “đá đỉnh”. Đỉnh là chóp của cả phần chóp. Dịch “đá chóp” là chính xác nhất.

Đem đá chóp ra là hoàn thành kiến ốc. Tiếng gào thét ”ân điển, ân điển cho nó”, chỉ tỏ rằng chính đá chóp là ân điển. Đá chóp tiêu biểu Đấng Christ, Ngài là ân diển từ Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, làm sự che phủ kiến ốc Đức Chúa Trời. Đấng Christ là đá nền tảng để nâng đỡ kiến ốc Đức Chúa Trời (Ê-sai 28:16; I Cor 3:11), đá góc để liên kết dân Do-thái với các dân tộc với nhau (Êph. 2:20, I Phi. 2:6), và là đá chóp để tổng kết kiến ốc Đức Chúa Trời.


9. HÒN ĐÁ SỐNG:

I Phi. 2:23, “Vì anh em đã được tái sinh chẳng phải bởi giống hay hư nát, là bởi Lời Đức Chúa Trời, là Lời vẫn sống và còn lại đời đời.”

I Phi. 2:4,5, “Hãy đến cùng Ngài là hòn đá sống, thật bị người ta loại ra, song đối với Đức Chúa Trời, thì được lựa chọn và quý trọng.”

Đá sống là một hòn đá không chỉ sở hữu sự sống, nhưng cũng lớn lên trong sự sống. Đây là Đấng Christ vì sự xây dựng của Đức Chúa Trời. Tại đây Phi-e-rơ chuyển đổi phép ẩn dụ của ông từ hột giống, thuộc về sự sống thảo mộc (1:23-24) sang một hòn đá, thuộc về khoáng sản. Hạt giống là vì sự gieo trồng sự sống, hòn đá là vì sự xây dựng (c.5). Tư tưởng của Phi-e-rơ đi từ việc gieo trồng sự sống đến kiến ốc của Đức Chúa Trời. Là sự sống cho chúng ta, Đấng Christ là hạt giống; vì sự xây dựng của Đức Chúa Trời, Ngài là đá! Sau khi tiếp nhận Ngài như hạt giống sự sống, chúng ta cần lớn lên hầu chúng ta có thể kinh nghiệm Ngài như hòn đá đang sống trong chúng ta. Do đó Ngài cũng sẽ làm cho chúng ta thành các hòn đá sống, biến đổi bằng bản chất đá của Ngài, hầu cho chúng ta có thể được xây dựng chung với anh em khác thành ngôi nhà thuộc linh trên Ngài, là Đấng vừa là nền tảng và đá góc của ngôi nhà (Ê-sai 28:16).


10. VẦNG ĐÁ CÁC THỜI ĐẠI:

Ê-sai 26:4, “Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va đến đời đời, vì Giê-hô-va, chính Giê-hô-va là vầng đá của mọi thời đại”

Ê-sai 32:1,2, “Nầy sẽ có một Vua trị vì theo sự công chính, các quan chức sẽ cai trị theo công lí. Sẽ có một người như nơi núp gió và chỗ che bão táp, như suối nước trong nơi khô hạn, như bóng vầng đá lớn trong đất cằn cỗi”.

Ê-sai 30:26, 29, “Ánh sáng mặt trăng sẽ như ánh sáng mặt trời, và ánh sáng mặt trời sẽ tăng gấp bảy lần như ánh sáng của 7 ngày, trong ngày Đức Giê-hô-va băng bó vết thương cho dân Ngài, và chữa lành thương tích họ...Bấy giờ các ngươi sẽ ca hát như trong đêm thánh lễ. Lòng các ngươi vui mừng như người thổi sáo lên núi Đức Giê-hô-va, đến cùng vầng đá của Y-sơ-ra-ên.”

Là Đức Giê-hô-va và cũng là một người, Đấng Christ là Đức Vua cấp dưỡng, chăm sóc và che phủ dân Đức Chúa Trời, (32:22). Ngài không tự mình cai trị họ cách trực tiếp, nhưng qua các nhà cai trị. Trong thiên hi niên, Đấng Christ sẽ làm Vua, và nhiều người yêu Ngài sẽ là các nhà cai trị, các vị đồng làm vua với Ngài (Math. 19:28; 1 Cor. 6:2; Khải 2:26-27; 12:5; 20:4).

Về một mặt, Đấng Christ sẽ làm vua đang cai trị (c.1), về mặt khác, Ngài sẽ là một con người, một vầng đá, che chở, che phủ, cung cấp và giăng bóng trên dân Ngài. Dưới bóng vầng đá lớn nầy sẽ có sự công nghĩa, che chở và vui hưởng. Đây là bức tranh về vương quốc thiên hi niên. Và Đấng Christ là vầng đá của các thời đại.


Trích từ THẾ HỆ MỚIbottom of page