top of page

CÁM DỖ CỦA SA-TAN VÀ ĐẮC THẮNG

Hung Tran

Jan 6, 2024

Sa-tan luôn làm yếu tấm lòng của chúng ta đang bước đến thế giới phần hồn...Sa-tan...

...luôn làm yếu tấm lòng của chúng ta đang bước đến thế giới phần hồn, bằng các dụng cụ phần xác như vật chất của thế gian hay danh dự, cãi lẫy, ghét bỏ, quyền lực, tiền bạc, tình yêu, ghen tỵ, đố kỵ, thể diện v.v… Và sau cùng khiến đức tin chúng ta bị chìm xuống và cản trở chúng ta đi vào Nước Thiên Đàng. Chúng ta phải đắc thắng cám dỗ thể này của Sa-tan, và phải giữ vững đức tin cho tới tận ngày đi vào Nước Thiên Đàng.


I. SA-TAN CÁM DỖ CHÚNG TA BẰNG PHƯƠNG PHÁP NÀO?


1. Cám dỗ bằng vật chất, khi chúng ta nghèo.

2. Cám dỗ bằng cách khiến chúng ta nghi ngờ về sự quan phòng của Ðức Chúa Trời.

3. Cám dỗ bằng cách cho xem đủ loại vinh hiển của thế gian, khiến cho cảm thấy thứ ấy còn tốt hơn sự tin vào Đức Chúa Trời.

4. Cám dỗ thông qua sự tôn thờ hình tượng.

5. Cám dỗ bằng cách huy động những người xung quanh nhằm làm phát sinh những yếu tố hủy báng sinh hoạt đức tin.

6. Cám dỗ bằng cách làm tăng của cải, khiến mải mê tích lũy của cải để rồi lơ là trong việc hầu việc Ðức Chúa Trời.

7. Cám dỗ bằng cách dùng tin lành giả dối mà làm mờ lẽ thật, khiến cho nghi ngờ về lẽ thật.

8. Cám dỗ bằng cách dùng bạo lực, đe dọa và ngăn cản đường đi đến Ðức Chúa Trời.

9. Hủy báng bằng cách gây ra sự chia rẽ giữa các thánh đồ trong đức tin, xui khiến ghen ghét nhau để không được trở thành một thân thể.II. THẾ THÌ PHƯƠNG PHÁP ĐẮC THẮNG CÁM DỖ CỦA SA-TAN LÀ GÌ?


1. Phải đắc thắng bằng cách gắng sức cầu nguyện.

• “Hãy thức canh và cầu-nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám-dỗ; tâm-thần thì muốn lắm, mà xác-thịt thì yếu-đuối.” (Ma-thi-ơ 26:41).

2. Phải đắc thắng bằng cách dựng nên đức tin đứng vững chắc (Ê-phê-sô 6:16).

• “Lại phải lấy thêm đức-tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ.” (Ê-phê-sô 6:16).

Ðức tin vừa là vũ khí thắng được ma quỷ vừa là nguồn sức lực thắng lợi thế gian.

• “vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời, thì thắng hơn thế-gian; và sự thắng hơn thế-gian, ấy là đức-tin của chúng ta.” (I Giăng 5:4).

3. Phải đắc thắng bằng cách chống đối lại nó bởi Lời Ðức Chúa Trời.

2 Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày bốn mươi đêm rồi, sau thì đói. 3 Qu cám dỗ đến gần Ngài, mà nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi. 4 Đức Chúa Jêsus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. 5 Ma qu bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ, 6 và nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy gieo mình xuống đi; vì có lời chép rằng: Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, Thì các Đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, Kẻo chân ngươi vấp nhằm đá chăng. 7 Đức Chúa Jêsus phán: Cũng có lời chép rằng: Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. 8 Ma qu lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự vinh hiển các nước ấy; 9 mà nói rằng: Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy. 10 Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng nó rằng: Hỡi qu Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. 11 Ma qu bèn bỏ đi; liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài.”(Ma-thi-ơ 4:2-11).

4. Phải đắc thắng cám dỗ bằng cách nhịn nhục

• “2 Hỡi anh em, hãy coi sự thử-thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui-mừng trọn-vẹn, 3 vì biết rằng sự thử-thách đức-tin anh em sanh ra sự nhịn-nhục. 4 Nhưng sự nhịn-nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn-lành toàn-vẹn, không thiếu-thốn chút nào.” (Gia-cơ 1:2-4).

5. Phải đắc thắng bằng cách càng bị cám dỗ và thử thách thì càng nương cậy vào Ðức Chúa Trời.

6. Phải đắc thắng bằng cách mặc lấy áo giáp toàn thân của Ðức Chúa Trời

• “Vậy nên, hãy lấy mọi khí-giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn-nạn, anh em có thể cự-địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững-vàng.” (Ê-phê-sô 6:13).

7. Đức Chúa Trời cứu chữa những người tin kính khỏi cơn cám dỗ

“thì Chúa biết cứu-chữa những người tin-kính khỏi cơn cám-dỗ, và hành-phạt kẻ không công-bình, cầm chúng nó lại để chờ ngày phán-xét,” (II Phi-e-rơ 2:9).

8. Càng bị cám dỗ khiến cho ghen ghét các anh chị em trong đức tin, chúng ta càng phải có tấm lòng yêu thương anh chị em hơn nữa thì lúc ấy ma quỷ mới lui đi.


Mục đích Sa-tan cám dỗ các thánh đồ là để xui khiến các thánh đồ trở nên hư hỏng và phạm tội để phản bội Ðức Chúa Trời và từ bỏ đức tin, cuối cùng khiến cho làm theo nó. Nói cách khác, sự cám dỗ là một cạm bẫy của ma quỷ Sa-tan để phá diệt linh hồn chúng ta, mà kéo theo đến địa ngục. Sa-tan là kẻ vui mừng trước sự hủy diệt và thích thú trước sự phá diệt của linh hồn chúng ta. Chúng ta nhất định phải đắc thắng cám dỗ thể này của Sa-tan.

Hãy trở nên các thánh đồ được nhận phước lành bằng cách đắc thắng cám dỗ trong khi nghĩ tới Nước Thiên Đàng vĩnh cửu sắp đi vào.bottom of page