top of page

3. BIẾT RẰNG BẠN ĐÃ CÔNG CHÍNH TRONG CHRIST

Hung Tran

Mar 1, 2024

Bạn là sự công chính của Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-xu Christ, Hôm nay, Ngài nhìn bạn ngay thẳng ngay tại chỗ Ngài muốn bạn...BIẾT RẰNG BẠN ĐÃ CÔNG CHÍNH TRONG CHRISTBây...

...giờ tôi muốn chia sẻ với bạn một số câu Kinh Thánh về sự công chính.

Bài hát, “I Have Been Made The Righteousness Of God,” nói về việc được nhận vào gia đình của Đức Chúa Trời và đứng trước ngai của Ngài với tư cách một thành viên hoàng tộc, trọn vẹn trong Chúa Giê-xu và một người đồng kế tự với Ngài, không còn tội lỗi, được mua chuộc bởi huyết báu của Ngài.

Bạn là sự công chính của Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-xu Christ, như Phao-lô viết trong 2 Cô-rinh-tô 5:21: “Đức Chúa Trời đã làm cho Chúa Cứu Thế, Đấng vốn chẳng biết tội lỗi, trở nên tội lỗi vì chúng ta để nhờ ở trong Chúa Cứu Thế chúng ta trở nên công chính trong Đức Chúa Trời.”

Thi-thiên 48:10 nói về Chúa, “Lạy Đức Chúa Trời, danh Ngài thể nào, thì lời ca ngợi Ngài cũng vang ra tận cùng trái đất thể ấy. Tay hữu Ngài đầy sự công bình.”

Tay của Chúa đang dang ra tới bạn, đầy rẫy sự công chính.

Trong 1 Cô-rinh-tô 1:8 sứ đồ Phao-lô đảm bảo với bạn rằng “Chính Ngài sẽ gìn giữ anh chị em vững vàng cho đến cuối cùng, khỏi bị khiển trách trong ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta.”

Bạn có biết điều đó nghĩa gì không? Có nghĩa Đức Chúa Trời nhìn bạn trong vị trí ngay thẳng bây giờ. Hôm nay, Ngài nhìn bạn ngay thẳng ngay tại chỗ Ngài muốn bạn. Ngài trực chờ để bảo vệ bạn khỏi những lời dối trá của ma quỷ, là kẻ kiện cáo anh chị em (Khải-huyền 12:10).

Nếu bạn đã tin cậy nơi Chúa Giê-xu thì Đức Chúa Trời không nhìn bạn là người có tội nữa. Ngài sẵn lòng chứng minh sự vô tội của bạn.

Trong Bài Giảng Trên Núi, Chúa Giê-xu bảo các môn đồ của Ngài: “Phước cho người đói khát sự công chính, vì sẽ được no đủ.” (Ma-thi-ơ 5:6).

Theo Chúa Giê-xu, với tư cách một người con được tái sinh của Đức Chúa Trời, bạn được quyền sống trong địa vị mà trong đó bạn có thể vui hưởng ân huệ của Đức Chúa Trời. Bạn có quyền để vui hưởng sự sống. Đó là món quà của Đức Chúa Trời dành cho bạn.

Hãy bắt đầu công bố câu này: “Tôi là sự công chính của Đức Chúa Trời trong Giê-xu Christ.” Có lẽ bạn thấy gánh nặng khi cố gắng làm cho bản thân được ngay thẳng với Đức Chúa Trời. Đó không phải cách sự công chính đến. Sự công chính, như sự cứu rỗi, không phải là một việc làm; đó là một món quà. Hãy từ bỏ các nỗ lực của bạn và học để tin cậy nơi Đức Chúa Trời để Ngài chuyển giao sự công chính của Đấng Christ cho bạn.

“Hãy trao gánh nặng mình cho CHÚA, chính Ngài sẽ nâng đỡ ngươi. Ngài sẽ không bao giờ để người công chính bị rúng động.” (Thi-thiên 55:22).

Trong Rô-ma 4:1-3 Phao-lô nói về sự công chính của Áp-ra-ham:

Vậy chúng ta sẽ nói làm sao về việc Áp-ra-ham, tổ chúng ta theo phần xác, ông đã tìm thấy gì? Vì nếu Áp-ra-ham được tuyên xưng công chính bởi việc làm thì người có cớ để khoe khoang; nhưng trước mặt Đức Chúa Trời không có như vậy. Vì Kinh Thánh nói gì? “Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời và vì thế được kể là công chính.

Sau đó trong các câu 23 và 24 Phao-lô tiếp tục chỉ ra:

Câu: “người được kể là công chính” không phải được ghi lại chỉ vì một mình người mà thôi, nhưng cũng vì chúng ta nữa, những người Ngài sẽ kể là công chính, là những người tin vào Đấng đã làm cho Đức Giê-xu, Chúa chúng ta, từ chết sống lại.

Nói cách khác, điều Phao-lô đang nói với chúng ta ở đây là chúng ta nhận sự công chính qua việc tin, chứ không phải qua việc làm.

Khi chúng ta tin Chúa Giê-xu Christ, Đức Chúa Trời xem chúng ta là công chính. Thật vậy, Ngài quyết định xem chúng ta là ngay thẳng với Ngài vì cớ huyết của Chúa Giê-xu. Ngài là Đức Chúa Trời tể trị, và Ngài có quyền để đưa ra quyết định đó nếu Ngài chọn. Trong câu đầu tiên của chương tiếp theo, Phao-lô tóm tắt ý của ông: “Vì vậy, đã được xưng công chính bởi đức tin, chúng ta được bình an với Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta.” (Rô-ma 5:1).

Sự công chính không đến qua các việc làm yếu ớt của chúng ta mà đến qua công tác hoàn tất của Chúa Giê-xu:

Trong Thi-thiên 37:25 Đa-vít viết: “Từ khi còn trẻ, đến nay tôi đã già, tôi chưa từng thấy người công chính bị bỏ, và con cháu người phải đi ăn mày.”

Tôi tin điều đó, với tư cách là cha mẹ, nếu chúng ta có thể nắm chắc địa vị công chính với Đức Chúa Trời qua Đấng Christ thì con cái chúng ta có thể nhận sự công chính đó.

Con cái nào được nuôi dưỡng bởi cha mẹ mà cảm thấy mặc cảm tội lỗi, bị định tội và cảm thấy vô dụng thì chúng sẽ nhiễm những cảm giác đó từ cha mẹ của chúng.

Tương tự, nếu cha mẹ hiểu và tin rằng Đức Chúa Trời yêu thương họ, rằng họ là đặc biệt với Ngài, rằng Đức Chúa Trời có một kế hoạch tốt lành cho đời sống của họ, rằng họ đã được làm cho công chính qua huyết Đấng Christ, thì con cái của họ đang sống dưới sự che phủ của lẽ thật đó sẽ được ảnh hưởng bởi đức tin của cha mẹ và sẽ tiếp nhận Chúa Giê-su và tất cả các lời hứa của Ngài cho riêng chính họ.

Châm-ngôn 20:7 cho chúng ta biết “Người công chính sống trong thành thực; con cái đến sau họ sẽ được phước.”

Và trong Thi-thiên 37:39 chúng ta đọc: “Nhưng sự cứu rỗi người công chính đến từ CHÚA, Ngài là thành lũy của họ trong lúc gian nguy.”

Chúa ở về phía bạn. Lời Ngài là thật, và Lời Ngài hứa sự bình an, sự công chính, sự an ninh và sự đắc thắng trên mọi sự chống đối.

Hãy học công bố lời hứa này từ Chúa, được tìm thấy trong Ê-sai 54:17, “Mọi vũ khí tạo nên để chống lại ngươi đều thất bại. Mọi lưỡi dấy lên tố cáo ngươi đều sẽ bị bác bỏ. Đó là cơ nghiệp của các tôi tớ của CHÚA và sự xác minh từ Ta mà đến; CHÚA tuyên bố như vậy.”

Trong Thi-thiên 34:15 Đa-vít cho biết:

“Mắt CHÚA chăm nom người công chính, tai Ngài nghe tiếng kêu cầu của họ.”

Câu đó thật sự có nghĩa là Đức Chúa Trời đang quan sát bạn và lắng nghe bạn vì Ngài yêu thương bạn.

Rồi trong các câu 17, 19 và 22 Đa-vít nói tiếp:

“Người công chính kêu cứu, CHÚA đã nghe, và giải cứu họ khỏi mọi điều khốn khổ. Người công chính gặp nhiều hoạn nạn, nhưng CHÚA giải cứu người thoát cả. CHÚA cứu chuộc linh hồn tôi tớ Ngài, và tất cả những ai trú ẩn nơi Ngài sẽ không bị định tội.”

Từ lúc bạn tiếp nhận Giê-su làm Chúa Cứu Thế, bạn đang tăng trưởng trong Ngài. Bạn có thể nói là bạn đang đi trên hành trình về đích. Đang khi bạn đi trên hành trình đó, bạn sẽ phạm những sai lầm. Lối sống của bạn có thể không hoàn hảo, nhưng nếu lòng bạn là trọn vẹn với Chúa, tôi tin Ngài kể bạn là hoàn hảo trong khi bạn đang đi trên hành trình đó.

Trong Ê-sai 54:14 Chúa tuyên bố: “Ngươi sẽ được thiết lập trong sự công chính; Ngươi sẽ tránh xa áp bức vì chẳng sợ chi và thoát khỏi kinh hoàng vì nó sẽ không đến gần ngươi.”

Châm-ngôn 28:1 nói người công chính can đảm như sư tử. Khi bạn biết bạn là công chính qua Đấng Christ, khi bạn có sự mặc khải thật trong lĩnh vực này, thì bạn sẽ không sống trong sợ hãi và kinh khiếp, vì sự công chính sản sinh ra sự can đảm:

“Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.” Hê-bơ-rơ 4:15,16

“Chúng ta có thể đến ngai ân sủng của Đức Chúa Trời cách dạn dĩ, không phải nhờ sự trọn vẹn của chúng ta nhưng nhờ sự trọn vẹn của Ngài: Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào!” (Rô-ma 5:9).

Có lẽ suốt cả đời bạn đã suy nghĩ: “Mình có gì sai trật vậy?”

Nếu có, tôi loan báo với bạn tin tức tốt lành: bạn đã được làm nên công chính!

Bây giờ có điều gì đó ngay thẳng ở bạn.

Đây là điều tôi khích lệ cơ đốc nhân công bố luôn luôn: “Tôi có thể chưa đến nơi tôi cần đến, nhưng cảm tạ Chúa tôi không còn như xưa nữa. Tôi đang ổn, và tôi đang trên hành trình tới đích.”

Hãy nhớ, sự thay đổi là một quá trình và bạn đang ở trong quá trình đó. Trong lúc bạn đang thay đổi, Đức Chúa Trời nhìn bạn là công chính.

Bạn là công chính. Đó là địa vị mà Đức Chúa Trời đã đặt bạn qua huyết của Chúa Giê-xu.

Những sự thay đổi diễn ra trong cuộc đời bạn là một sự bày tỏ về địa vị công chính mà Đức Chúa Trời đã ban cho bạn qua đức tin.

Ngợi khen Chúa!

Điều này thật tuyệt vời!

Khi bạn nhận tình yêu và sự công chính của Đức Chúa Trời, bạn sẽ được giải cứu khỏi sự bất an và nỗi sợ bị khước từ.

Ngay bây giờ hãy dừng lại và công bố, “Tôi là sự công chính của Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-xu Christ.” Tôi khích lệ bạn bắt đầu công bố lẽ thật đó vài lần mỗi ngày.

Trong Rô-ma 14:17, sứ đồ Phao-lô cho chúng ta biết rằng “Nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy.” Sự công chính dẫn tới sự bình an và sự bình an dẫn tới sự vui mừng.

Nếu bạn trước giờ thiếu sự bình an và vui mừng, có lẽ bạn đã thiếu sự mặc khải về sự công chính của bạn. Đức Chúa Trời muốn ban phước cho bạn cả về thuộc thể lẫn tài chính.

Tuy nhiên, phần lớn những người mặc cảm tội lỗi, bị định tội không hề nhận được sự thịnh vượng thật. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng những người công chính, những người biết họ là công chính, sẽ được thịnh vượng và được gìn giữ an toàn.

Bạn có biết điều Chúa nói về bạn hay không? Trong Thi-thiên, Ngài nói người nào khoái lạc nơi luật pháp Chúa và những lời chỉ dẫn của Ngài sẽ như cây trồng gần dòng nước và sẽ sanh bông trái theo mùa. Lá của bạn sẽ không tàn héo, và mọi sự bạn làm sẽ thịnh vượng và thành công.

Hãy suy ngẫm về địa vị ngay thẳng của bạn với Đức Chúa Trời, chứ đừng suy ngẫm về những sai trật nơi bạn.

Như chúng ta đã thấy, trong Giô-suê 1:8, “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.”

Hãy nhớ Thi-thiên 1:2-3 nói rằng khi bạn có thói quen suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm, thì bạn sẽ như cây trồng sâu xuống đất, sanh bông trái và thịnh vượng trong mọi việc bạn làm.

Hãy suy ngẫm Lời Chúa và công bố Lời Chúa. Khi Sa-tan tấn công tâm trí bạn, hãy phản công bằng Lời Đức Chúa Trời. Hãy nhớ, Chúa Giê-xu đã đánh bại ma quỷ bằng cách công bố Lời Chúa, nói rằng, “Như có lời chép rằng” (Lu-ca 4:4, 8, 10).

Châm-ngôn 18:10 nói: “Danh Đức Giê-hô-va vốn một ngọn tháp kiên cố; Kẻ công bình chạy đến đó, gặp được nơi ẩn trú cao.”

Thi-thiên 72:7 nói người công chính sẽ “được hưng thịnh và thái bình kéo dài cho đến mãi mãi.” Hãy chấp nhận sự công chính của bạn nơi Đức Chúa Trời để bạn có thể bắt đầu hưng thịnh trong sự bình an.

Có lẽ bạn suy nghĩ, “Còn những điều kinh khủng mà tôi đã làm thì sao?”

Tôi muốn nhắc bạn về những lời Đức Chúa Trời nói về dân sự của Ngài, được ghi lại trong Hê-bơ-rơ 10:16-18:

“Đây là giao ước Ta sẽ thiết lập với họ, sau thời kỳ đó, Chúa phán, Ta sẽ đặt Kinh Luật ta trong lòng họ và ghi khắc vào tâm trí họ. Ngài tiếp: Ta sẽ chẳng bao giờ nhớ lại tội lỗi họ và các việc gian ác của họ nữa! Nơi nào tội lỗi đã được tha thứ, thì không còn dâng tế lễ đền tội nữa.”

Nói cách khác, tội lỗi của bạn cùng với hình phạt của nó đã được xóa sạch hoàn toàn. Vì Chúa Giê-xu đã thực hiện một công việc trọn vẹn và đầy đủ, nên bạn không thể làm gì để đền bù cho các tội lỗi của bạn. Điều duy nhất bạn có thể làm mà sẽ làm đẹp lòng Đức Chúa Trời là chấp nhận bởi đức tin điều Ngài muốn ban cho bạn cách miễn phí.

Hê-bơ-rơ 10:19-20 nói về Chúa Giê-xu rằng bởi sự hy sinh của Ngài, Ngài đã mở ra “một con đường mới và sống” nhờ đó chúng ta được tự do hoàn toàn và dạn dĩ bước vào sự hiện diện của Ngài “bởi quyền năng và đức hạnh” có trong huyết của Ngài.

Tại đó không còn bức màn ngăn cách giữa bạn và Đức Chúa Trời.

Thật là một tin tức đầy vinh diệu!

Bạn có thể dạn dĩ bước vào và thông công với Đức Chúa Trời vì lội lỗi của bạn đã được xóa sạch, đã được cất bỏ và đã được quên đi.

Hãy vui mừng lên! Bạn là sự công chính của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ! (2 Cô-rinh-tô 5:21).bottom of page