top of page

4. CHIẾN THẮNG SỢ HÃI TRONG ĐỜI

Hung Tran

Feb 29, 2024

Sợ hãi không đến từ Đức Chúa Trời. Sa-tan là kẻ muốn đổ đầy lòng bạn bằng nỗi sợ...CHIẾN THẮNG SỢ HÃI TRONG ĐỜIBạn...

...có những nỗi sợ về bản thân mình không? Trong bài hát, “Fear Not My Child,” Chúa công bố những lời sự sống này:

“Con Ta ơi, chớ sợ, Ta luôn bên con. Mọi đau đớn Ta cảm nhận, Mọi giọt lệ Ta nhìn thấy. Con Ta ơi, chớ sợ Ta luôn bên con. Ta biết cách lo cho con Ta.”

Trong 2 Ti-mô-thê 1:7 sứ đồ Phao-lô viết cho người môn đồ trẻ của ông để khích lệ anh ta đừng sợ thi hành chức vụ của mình: “Vì Thánh Linh Đức Chúa Trời ban cho chúng ta không làm cho chúng ta nhút nhát, nhưng trái lại, Thánh Linh Ngài khiến chúng ta nên mạnh mẽ, giàu tình thương và biết tự chủ.”

Hãy nhớ câu đó. Hãy ghi nhớ nó và lặp lại mỗi lần bạn bị cám dỗ để lo lắng và sợ hãi.

Sợ hãi không đến từ Đức Chúa Trời. Sa-tan là kẻ muốn đổ đầy lòng bạn bằng nỗi sợ. Đức Chúa Trời có một kế hoạch cho đời sống bạn. Hãy nhận kế hoạch của Ngài bằng cách đặt đức tin của bạn nơi Ngài. Nhưng hãy nhớ, Sa-tan cũng có một kế hoạch cho cuộc đời của bạn. Bạn nhận kế hoạch của hắn qua sự sợ hãi.

Đa-vít, tác giả Thi-thiên, đã viết, “Tôi đã cầu khẩn CHÚA và Ngài đáp lời tôi, Ngài cũng giải cứu tôi khỏi mọi điều lo sợ.”

Chúa Giê-xu là Đấng giải cứu bạn. Khi bạn sốt sắng tìm kiếm Ngài, Ngài sẽ giải cứu bạn khỏi mọi sợ hãi. Trong Giăng 14:27 Ngài bảo các môn đồ đang sợ của Ngài: “…Ta để lại sự bình an cho các con. Sự bình an Ta ban cho các con không phải như của thế gian cho. Đừng sờn lòng nản chí và sợ hãi.”

Có nghĩa là bạn cần quyết liệt đứng vững chống cự lại sợ hãi. Hôm nay hãy quyết định bạn sẽ không còn để linh sợ hãi gây hoang mang cho bạn và cai trị đời sống bạn.

Trong Thi-thiên 56:3-4 Đa-vít đã nói về Chúa:

“Trong ngày sợ hãi, tôi sẽ tin cậy Ngài. Nhờ Đức Chúa Trời tôi sẽ ca ngợi Ngài. Tôi sẽ tin cậy nơi Đức Chúa Trời và không sợ hãi, người phàm sẽ làm chi tôi?”

Trong Ê-sai 41:10 Chúa đảm bảo với dân sự Ngài, “Đừng sợ vì Ta ở cùng ngươi. Chớ kinh hoàng vì Ta là Đức Chúa Trời ngươi. Ta sẽ thêm sức cho ngươi, giúp đỡ ngươi. Ta sẽ gìn giữ ngươi bằng tay phải công chính của Ta.”

Tác giả thư Hê-bơ-rơ 13:5 cảnh cáo về những nỗ lực để có được của cải và sự an ninh trần gian, đồng thời nhắc nhở chúng ta, “... Vì Chúa hứa: Ta không bao giờ lìa con, chẳng bao giờ bỏ con!”

Sau đó trong câu 6 tác giả nói tiếp, “Nên chúng ta mạnh dạn nói: Chúa phù hộ tôi, tôi sẽ không sợ hãi; Người đời làm gì được tôi?”

Sợ hãi, được đánh vần là F-E-A-R trong tiếng Anh, viết tắt của những chữ false evidence appearing real (bằng cớ giả có vẻ thực). Kẻ thù muốn nói với bạn rằng hoàn cảnh hiện tại của bạn là bằng cớ rằng tương lai của bạn sẽ là một sự thất bại, nhưng Kinh Thánh dạy chúng ta rằng bất luận hoàn cảnh hiện tại của chúng ta như thế nào, bất luận những điều tồi tệ xảy đến ra sao, với Đức Chúa Trời không gì là không thể. (Mác 9:17-23).

Trong Ê-sai 41:13, chúng ta được dạy, “Vì Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời ngươi, Đấng nắm tay phải ngươi và phán cùng ngươi: Đừng sợ, chính Ta sẽ giúp đỡ ngươi.” Điều này có nghĩa bạn không cần phải sợ khi bạn nghe tin xấu. Hãy cứ tin cậy nơi Chúa. Ngài có thể khiến mọi sự làm việc vì ích lợi cho bạn.

Trong Rô-ma 8:28 sứ đồ Phao-lô nhắc chúng ta rằng mọi sự hợp lại vì ích lợi của những người yêu mến Đức Chúa Trời và những kẻ được gọi theo kế hoạch và mục đích của Ngài.

Trong Ê-sai 43:1-3 chúng ta đọc, “Bây giờ CHÚA phán thế này: Hỡi Gia-cốp, Ngài là Đấng sáng tạo ngươi, hỡi Y-sơ-ra-ên, Ngài là Đấng dựng nên ngươi. Đừng sợ, vì Ta đã cứu chuộc ngươi; Ta đã kêu gọi ngươi bằng tên ngươi; ngươi thuộc về Ta. Khi ngươi đi qua các dòng nước, Ta sẽ ở với ngươi. Khi ngươi vượt qua các sông, nước sẽ không cuốn trôi ngươi. Khi ngươi qua lửa, ngươi sẽ không bị cháy; Ngọn lửa sẽ không thiêu đốt ngươi. Vì Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời ngươi, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, Đấng Cứu Rỗi của ngươi…”

Hãy học công bố lớn tiếng những câu Kinh Thánh nói về sợ hãi. Hãy công bố nó trong không gian khi bạn ở một mình. Hãy thiết lập trong lĩnh vực thuộc linh rằng bạn không có ý định sống trong sợ hãi. Bằng cách công bố Lời Đức Chúa Trời, bạn thông báo rõ ràng cho ma quỷ rằng bạn không có ý định sống một cuộc đời khốn khổ.

Hãy nhớ, Kinh Thánh nói sợ hãi có sự khốn khổ. (1 Giăng 4:18). Chúa Giê-xu đã chết để giải cứu chúng ta khỏi sự thống khổ như chúng ta thấy trong Ê-phê-sô 3:12-13, trong đó Phao-lô cho chúng ta biết rằng nhờ đức tin của chúng ta trong Chúa Giê-xu Christ, “…Chúng ta được tự do và tin tưởng đến cùng Đức Chúa Trời. Vậy thì, xin anh chị em đừng nản lòng…”

Trong Thi-thiên 46:1-2 chúng ta được nhắc nhở:

“Đức Chúa Trời là nơi trú ẩn và sức lực chúng ta. Ngài sẵn sàng giúp đỡ lúc gian truân. Vì vậy, chúng ta sẽ không sợ dù quả đất biến đổi, núi đồi rung chuyển và đổ xuống lòng biển.”

Trong chương đầu tiên của Giô-suê, Đức Chúa Trời liên tục khích lệ Giô-suê “…Hãy mạnh dạn và can đảm… (câu 6), bảo đảm với ông, “…Đức Chúa Trời con sẽ ở với con trong mọi nơi con đi.” Vì vậy, bạn không cần sợ hãi. Sứ điệp của Chúa cho bạn cũng tương tự như sứ điệp nói với Giô-suê.

Đức Chúa Trời ở với bạn. Ngài sẽ không bao giờ lìa hay bỏ bạn (Hê-bơ-rơ 13:5). Mắt Ngài hằng chăm xem bạn luôn (Thi-thiên 33:18). Ngài đã chạm khắc hình ảnh của bạn vào hai lòng bàn tay của Ngài (Ê-sai 49:16). Vì thế, bạn không cần sợ hãi. Hãy mạnh mẽ, hãy tự tin, đầy lòng can đảm, chớ sợ hãi.

Trong Ma-thi-ơ 6:34, trong Bài Giảng Trên Núi, Chúa Giê-xu dạy các môn đồ của Ngài: “Thế thì, đừng lo sợ cho ngày mai, vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Nỗi lao phiền trong ngày cũng đủ quá rồi!”

Trong Ma-thi-ơ 8:23-27 chúng ta đọc các môn đồ đã đâm ra sợ hãi do cơn bão giữa biển: “Ngài bảo: Sao các con sợ, hỡi những kẻ ít đức tin? Rồi Ngài đứng dậy quở gió và biển, biển cả hoàn toàn yên lặng” (câu 26).

Trong Lu-ca 12:25-26 Chúa Giê-xu hỏi, “Có ai trong các con nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được một khoảnh khắc nào không? Nếu một việc rất nhỏ như thế còn không làm nổi, tại sao các con lo lắng về những việc khác?”

“Đừng sợ,” Ê-sai nói trong chương 54 câu 4, “Vì ngươi sẽ không bị xấu hổ, chớ lo; vì ngươi sẽ không bị nhục nhã; Vì ngươi sẽ quên sự xấu hổ của thời thanh xuân và không còn nhớ nữa nỗi nhục nhã của thời góa bụa.”

Sau đó trong Ê-sai 35:4 chúng ta đọc, “Hãy bảo những người có lòng lo sợ: Hãy vững lòng, đừng sợ! Kìa, Đức Chúa Trời các ngươi sẽ đến với sự báo thù, Đức Chúa Trời báo trả. Ngài sẽ đến và cứu rỗi các ngươi.”

Hãy xin Đức Chúa Trời thêm sức cho con người bề trong của bạn để sức mạnh và quyền năng của Ngài đầy rẫy trong bạn, và bạn không bị cám dỗ mà đầu hàng sợ hãi (Ê-phê-sô 3:16).

Tôi muốn chia sẻ với bạn một sự mặc khải tuyệt vời mà Đức Chúa Trời đã ban cho tôi liên quan tới sợ hãi. Khi Chúa phán với chúng ta qua Lời Ngài rằng, “Đừng sợ,” Ngài không bảo chúng ta rằng đừng cảm thấy sợ hãi. Điều Ngài thật sự nói là, “Khi bạn cảm thấy sợ, nghĩa là khi ma quỷ tấn công bạn bằng sợ hãi, thì đừng thụt lùi hay bỏ chạy mà hãy bước tới dù bạn sợ hãi.”

Trong nhiều năm, tôi nghĩ tôi là một kẻ hèn khi tôi cảm thấy sợ. Bây giờ tôi học được rằng cách để chiến thắng sợ hãi là đối đầu trực diện với nó, đương đầu với nó và bước xuyên qua nó, làm bất cứ điều gì Chúa bảo làm ngay cả khi phải thực hiện trong lúc sợ hãi.

Trong Bản Dịch Mới của Thi-thiên 34:4, Đa-vít nói về Chúa, “Tôi đã cầu khẩn CHÚA và Ngài đáp lời tôi, Ngài cũng giải cứu tôi khỏi mọi điều lo sợ.” Và Giăng nhắc nhở chúng ta, “Không có sự sợ hãi trong tình yêu thương, trái lại tình yêu toàn vẹn loại bỏ sợ hãi, vì sợ hãi có hình phạt và ai sợ hãi thì không được toàn vẹn trong tình yêu thương.” (1 Giăng 4:18).

Hãy nhớ Chúa yêu bạn! Và vì Ngài yêu bạn và chăm sóc bạn bằng tình yêu thương toàn hảo nên bạn có thể sống tự do khỏi sợ hãi.

Có lẽ bạn có quá nhiều sợ hãi trong đời sống bạn vào lúc này đến nỗi sống tự do khỏi sợ hãi giống như một giấc mơ hão huyền. Nếu vậy thì có một điều bạn cần nhớ: Đức Chúa Trời có thể giải cứu bạn một lần đủ cả khỏi bất cứ nan đề nào, nhưng thường thì Ngài giải cứu từng hồi từng lúc. Vì vậy, hãy được khích lệ rằng Chúa đang làm việc trong bạn. Đức Chúa Trời đã bắt đầu một việc lành trong bạn và Ngài sẽ hoàn tất nó. (Phi-líp 1:6).

“CHÚA là ánh sáng và sự cứu rỗi của tôi, tôi sẽ sợ ai?...” Tác giả Thi-thiên hỏi trong chương 27, câu 1. “Khi những kẻ ác xông đến định ăn thịt tôi, những kẻ đàn áp và thù nghịch tấn công tôi, chúng nó sẽ vấp ngã và té nhào. Dù một đạo quân bao vây tôi, lòng tôi sẽ không sợ. Dù chiến tranh nổi dậy chống tôi, tôi vẫn vững lòng.”

Trong các câu 5 và 6 cùng phân đoạn, Đa-vít nói tiếp rằng khi nan đề ập đến, Đức Chúa Trời sẽ che giấu ông. Ngài sẽ đặt ông trên vầng đá cao, ngoài tầm với của các kẻ thù của ông. Sau đó ông nói ông sẽ đem dâng cho Chúa các của lễ và vui mừng hát ngợi khen Ngài.

Điều Đức Chúa Trời đã làm cho vua Đa-vít thì Ngài cũng sẽ làm cho bạn. Hãy đặt đức tin của bạn nơi Chúa. Ngài có quyền năng để giải cứu bạn khỏi tất cả sợ hãi.

Hãy lắng nghe những lời mà thiên sứ của Chúa nói với Đa-ni-ên, đảm bảo với ông rằng những lời cầu nguyện chắc chắn đã được nghe: “…Đa-ni-ên, đừng sợ. Ngay từ ngày đầu, khi ngươi quyết tâm tìm hiểu và hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời ngươi, Ngài đã nghe lời ngươi cầu xin, và chính vì lời cầu nguyện của ngươi mà ta đã đến.”

Ma quỷ sẽ cố nói với bạn rằng Đức Chúa Trời đã không nghe lời cầu nguyện của bạn và sẽ không đáp lời bạn. Hãy nhớ Lời Đức Chúa Trời là Gươm của Thánh Linh (Ê-phê-sô 6:17). Với Gươm của Thánh Linh bạn sẽ đánh bại kẻ thù. Hãy giấu các câu Kinh Thánh này trong lòng bạn, hãy suy ngẫm những lời ấy ngày đêm.

Chỉ bằng Lời Đức Chúa Trời mà bạn mới có thể đánh bại kẻ thù. Chỉ khi bạn biết Lời Đức Chúa Trời, bạn mới nhận ra những lời dối trá của ma quỷ. Hãy công bố Lời Đức Chúa Trời, và Lời Chúa sẽ đem bạn vào vị trí đắc thắng. Có lẽ bạn sợ khi nói chuyện với ai đó có thẩm quyền trên bạn.

Có lẽ bạn đã bị cáo buộc về một điều gì đó và lo lắng về việc nên nói gì để biện hộ. Hãy lắng nghe những lời của Chúa Giê-su trong Lu-ca 12:11-12, “Khi người ta giải các con ra hội đường, hoặc ra trước các người cai trị, các nhà cầm quyền, thì đừng lo phải biện bạch cách nào hoặc đối đáp làm sao, vì chính giờ đó, Thánh Linh sẽ dạy các con điều cần phải nói.”

Khi bạn bị cám dỗ để đầu hàng sợ hãi, hãy lặp lại Thi-thiên 23:1-6 như là lời công bố đức tin của bạn trong Chúa và sự cung ứng của Ngài dành cho bạn và sự chăm sóc quan tâm của Ngài dành cho bạn:

“CHÚA là Đấng chăn giữ tôi, tôi sẽ không thiếu thốn gì. Ngài giúp tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến bên bờ suối yên tịnh. Ngài phục hồi linh hồn tôi, dẫn tôi vào đường lối công bình vì cớ danh Ngài. Dù khi tôi đi qua thung lũng bóng chết, tôi sẽ không sợ tai họa gì. Vì Ngài ở cùng tôi, cây trượng và cây gậy của Ngài an ủi tôi. Ngài bầy tiệc đãi tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi, Ngài xức dầu trên đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Thật vậy, trọn đời tôi, phúc lành và tình yêu thương sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà CHÚA đến muôn đời.”KẾT LUẬN: HÃY ĐỨNG VỮNG!


Trong sách này, tôi đã chia sẻ với bạn những câu Kinh Thánh về tình yêu của Đức Chúa Trời, về tương lai vinh diệu mà Ngài đã dự định cho bạn, về sự công chính của bạn trong Đấng Christ và về sự tự do ra khỏi sợ hãi.

Tất các những lời hứa được ghi trong các câu Kinh Thánh này là cơ nghiệp của bạn như là tôi tớ của Chúa. Tuy nhiên, bạn cần biết rằng ma quỷ sẽ tìm cách cướp những lời hứa này khỏi bạn. Hắn muốn bạn quay trở lại kiếp sống nô lệ.

Đó là lý do sứ đồ Phao-lô bảo chúng ta trong Ga-la-ti 5:1, “Vì tự do mà Chúa Cứu Thế đã giải thoát chúng ta. Vậy anh chị em hãy đứng vững, đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa.”

Những chìa khóa để có đời sống cơ đốc nhân đắc thắng là sự vững vàng, sự kiên nhẫn và sự bền bỉ:

“Vậy, anh chị em đừng bỏ lòng tin tưởng chắc chắn của mình, là điều đem lại giải thưởng lớn. Anh chị em cần kiên trì để sau khi làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, anh chị em sẽ hưởng được điều Ngài đã hứa.” Hê-bơ-rơ 10:35-36

Cha thiên thượng của bạn muốn bạn vui hưởng trọn vẹn những gì Ngài đã mua chuộc bởi huyết của Chúa Giê-xu Christ. Hãy quyết định dứt khoát. Ngay bây giờ hãy quyết định bạn sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Hãy công bố những câu Kinh Thánh ở phần sau cho đến khi nó trở thành một phần của con người bạn.

Hãy luôn nhớ rằng Đức Chúa Trời yêu thương bạn và rằng trong Lời Ngài có sự sống.bottom of page