top of page

5. NHỮNG LỜI CÔNG BỐ THEO KINH THÁNH

Hung Tran

Feb 28, 2024

Nhưng trong tất cả những điều này tôi hoàn toàn chiến thắng nhờ Đấng đã yêu thương tôi...NHỮNG LỜI CÔNG BỐ THEO KINH THÁNH“Ngài ban lời của Ngài đến và chữa lành cho tôi; Ngài giải cứu tôi khỏi huyệt sâu.” (Thi-thiên 107:20)

“Phước cho tôi khi tôi không đi theo mưu kế kẻ ác, không đứng trong đường tội nhân, không ngồi chung với kẻ nhạo báng. Nhưng vui thích trong thánh luật của CHÚA, ngày đêm suy ngẫm thánh luật ấy. Tôi sẽ như cây trồng bên dòng nước, sinh hoa quả đúng mùa, lá không tàn héo. Mọi việc tôi làm đều thịnh vượng.” (Thi-thiên 1:1-3)

Quyển sách kinh luật này chớ xa miệng tôi, hãy suy gẫm ngày và đêm hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong sách; vì như vậy đường lối tôi mới được thịnh vượng và thành công.” (Giô-suê 1:8)

Không, lời CHÚA rất gần tôi, ở trong miệng và trong lòng tôi, tôi chỉ cần vâng theo thôi.” (Phục-truyền 30:14)

Này, lời đã ra từ miệng Ta, sẽ không trở về cùng Ta vô hiệu quả, nhưng sẽ làm điều Ta đã định và hoàn thành việc Ta đã sai khiến nó.” (Ê-sai 55:11)

Và tôi, với mặt trần không bị màn che, phản chiếu vinh quang của Chúa và được biến đổi theo hình ảnh Ngài từ vinh quang này đến vinh quang khác nhờ Chúa là Thánh Linh.” (2 Cô-rinh-tô 3:18)

Lời Đức Chúa Trời là Lẽ Thật. Khi tôi học và suy ngẫm Lời, tôi sẽ biết Lẽ Thật và Lẽ Thật sẽ giải phóng tôi.” (Giăng 17:17; 8:32)

Chương 1: Tình Yêu Của ChúaNhưng trong tất cả những điều này tôi hoàn toàn chiến thắng nhờ Đấng đã yêu thương tôi. Vì tôi tin chắc rằng không có sự chết, sự sống, các thiên sứ, các giới quyền lực, việc bây giờ, việc tương lai, các năng lực, bề cao, bề sâu, hay tạo vật nào khác có thể phân rẽ tôi khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa của tôi. (Rô-ma 8:37-39)

Vì Đức Chúa Trời yêu thương tôi, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để tôi tin nhận Đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh phúc. (Giăng 3:16)

Bởi Cha yêu mến tôi vì tôi yêu kính Ngài và tin rằng Ngài đến từ Đức Chúa Trời. (Giăng 16:27)

Tôi yêu kính Ngài và tiếp nhận và tuân giữ các điều răn Ngài. Cha Ngài sẽ yêu quý người nào yêu kính Ngài. Ngài cũng yêu quý tôi và sẽ tỏ bày chính Ta cho tôi. (Giăng 14:21)

Lạy Đức Chúa Trời, tình yêu thương của Ngài quý báu biết bao! Tôi trú ẩn dưới bóng cánh Ngài. (Thi-thiên 36:7)

Lạy CHÚA, Ngài đã xem xét và biết tôi. Ngài biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; Từ xa Ngài đã nhận thấy tư tưởng tôi. Ngài thấy rõ con đường tôi đi, lúc tôi nằm nghỉ; Mọi đường lối tôi Ngài đều quen thuộc. Vì trước khi lưỡi tôi nói ra một tiếng, kìa, CHÚA đã biết tất cả rồi. Ngài bao phủ tôi phía trước lẫn phía sau, Ngài đặt tay bảo vệ tôi. Sự hiểu biết của Ngài thật quá diệu kỳ cho tôi; Cao quá để tôi đạt đến được. Tôi sẽ đi đâu xa khỏi thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Ngài? Lạy Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa thật quý báu cho tôi thay; Số lượng chúng lớn biết bao! Nếu tôi đếm các tư tưởng ấy, thì chúng nhiều hơn cát. Khi tôi thức dậy tôi vẫn còn ở cùng Ngài. (Thi-thiên 139:1-7, 17-18)

Thật ra, CHÚA chờ đợi để ban ơn cho tôi. Thật vậy, Ngài sẽ đứng lên để tỏ lòng thương xót tôi. Vì CHÚA là Đức Chúa Trời công bình. Phước cho tôi khi tôi trông đợi Ngài. (Ê-sai 30:18)

Ta không để cho các con mồ côi đâu. Ta sẽ trở lại cùng các con. (Giăng 14:18)

Dù cha mẹ bỏ tôi, nhưng CHÚA sẽ tiếp nhận tôi. (Thi-thiên 27:10)

Tôi cầu xin, bởi đức tin, Chúa Cứu Thế ngự trong lòng tôi để khi đã đâm rễ và lập nền trong tình yêu thương, tôi có đủ sức cùng tất cả thánh đồ hiểu thấu chiều rộng, chiều dài, chiều cao, chiều sâu của tình yêu ấy. Và để biết được tình yêu của Chúa Cứu Thế, là tình yêu vượt quá sự hiểu biết, tôi sẽ được đầy rẫy mọi sự sung mãn của Đức Chúa Trời. (Ê-phê-sô 3:17-19)

Như Cha đã yêu Ngài thể nào thì chính Ngài cũng yêu tôi thể ấy. Hãy cứ ở trong tình yêu của Ngài. Chẳng có tình yêu nào vĩ đại hơn là tình yêu của người chịu hy sinh tính mạng cho bạn hữu mình. (Giăng 15:9, 13)

Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ tình yêu thương Ngài đối với tôi, khi tôi còn là tội nhân thì Chúa Cứu Thế đã chết thay cho tôi. (Rô-ma 5:8)

Trong Chúa Cứu Thế, tôi nhờ huyết Ngài được cứu chuộc, được tha thứ các tội phạm theo lượng ân sủng phong phú. (Ê-phê-sô 1:7)

Dù núi dời, dù đồi chuyển nhưng tình yêu thương Ngài dành cho tôi sẽ không đổi; Giao ước bình an của Ngài cũng không thay. CHÚA, Đấng thương xót tôi, phán như vậy. (Ê-sai 54:10)

Đức Chúa Trời là Đấng thành tín. Ngài đã kêu gọi tôi tham dự trong sự thông công với Con Ngài, Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa của tôi. (1 Cô-rinh-tô 1:9)

Hỡi linh hồn tôi, hãy ca tụng CHÚA; Hãy hết lòng ca tụng Danh Thánh Ngài. Hỡi linh hồn tôi, hãy ca tụng CHÚA; Chớ quên tất cả các ân huệ Ngài. Ngài tha thứ hết tội lỗi tôi, chữa lành mọi bệnh tật tôi. Ngài cứu chuộc mạng sống tôi khỏi mồ sâu; Lấy tình yêu thương và thương xót làm mão triều đội cho tôi. (Thi-thiên 103:1-4)

Năm tháng tôi được thỏa mãn với vật ngon; Tuổi trẻ của tôi được tăng thêm sức mới như chim phượng hoàng. CHÚA hành động công chính và xét xử công bình cho tôi khi bị áp bức. CHÚA có lòng thương xót và ban ân huệ; Ngài chậm nóng giận và nhiều tình yêu thương. Ngài không quở trách tôi luôn luôn, cũng không tức giận tôi mãi mãi. Vì trời cao hơn đất bao nhiêu thì tình yêu thương của Ngài cũng lớn bấy nhiêu cho tôi, người kính sợ Ngài. Phương đông xa cách phương tây thể nào thì Ngài cũng loại bỏ các vi phạm của tôi xa thể ấy. Như cha thương xót con cái thể nào thì CHÚA cũng thương xót tôi, người kính sợ Ngài thể ấy. Nhưng tình yêu thương của CHÚA hằng còn đời đời cho tôi, người kính sợ Ngài; Và sự công chính của Ngài cho con cháu tôi. (Thi-thiên 103:5-6; 8-9; 11-13; 17)

Kẻ ác có nhiều nỗi đau đớn, nhưng tôi tin cậy CHÚA được tình yêu thương bao phủ tôi. (Thi-thiên 32:10)

Tôi luôn luôn cảm tạ CHÚA, miệng tôi hằng ca ngợi Ngài. Linh hồn tôi hãnh diện trong CHÚA, những kẻ khốn cùng sẽ nghe và vui mừng. Hãy cùng tôi tán dương CHÚA, hãy cùng nhau ca ngợi danh Ngài. Tôi đã cầu khẩn CHÚA và Ngài đáp lời tôi, Ngài cũng giải cứu tôi khỏi mọi điều lo sợ. Những người ngưỡng trông Ngài được chiếu sáng, và mặt họ chẳng hề hổ thẹn. Kẻ khốn cùng này kêu cầu, CHÚA nghe lời người, và giải cứu người khỏi mọi điều khốn khổ. Thiên sứ CHÚA đóng trại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài và giải cứu họ. Hãy nếm và xem CHÚA tốt lành dường bao! Phước cho người nào trú ẩn nơi Ngài. (Thi-thiên 34:1-8).Chương 2: Tương Lai Của Bạn


Người khốn khổ thấy mỗi ngày đều là hoạn nạn, nhưng vì tôi có tấm lòng vui mừng nên tôi dự tiệc luôn luôn. (Châm-ngôn 15:15)

Tôi tin chắc rằng tôi sẽ thấy phúc lành của CHÚA trên đất người sống. Tôi trông cậy nơi CHÚA, tôi vững lòng và can đảm. Phải, tôi trông cậy nơi CHÚA. (Thi-thiên 27:13-14)

CHÚA phán: Vì chính Ngài biết rõ chương trình Ngài hoạch định cho tôi. Ngài có chương trình bình an thịnh vượng cho tôi, chứ không phải tai họa. Ngài sẽ ban cho tôi một tương lai đầy hy vọng. (Giê-rê-mi 29:11)

Hỡi linh hồn tôi, tại sao ngươi chán nản? Vì sao ngươi lo lắng trong mình tôi? Hãy hy vọng nơi Đức Chúa Trời, vì tôi sẽ còn ca ngợi Ngài, là Đấng Cứu Rỗi và Đức Chúa Trời hằng giúp đỡ tôi. (Thi-thiên 42:11)

Hy vọng không làm hổ thẹn. Vì tình yêu thương của Đức Chúa Trời đổ đầy lòng tôi bởi Đức Thánh Linh là Đấng đã được ban cho tôi. (Rô-ma 5:5)

Vì CHÚA, Đức chúa Trời là mặt trời, là cái khiên; Ngài ban ân huệ và vinh quang; CHÚA không từ chối điều tốt lành nào cho tôi vì tôi sống ngay thẳng. (Thi-thiên 84:11)

Tôi tin chắc điều này, Đấng đã bắt đầu làm một việc tốt lành trong tôi cũng sẽ hoàn thành việc đó cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu. (Phi-líp 1:6)

Vì tôi là tác phẩm của Đức Chúa Trời, được tạo nên trong Chúa Cứu Thế Giê-su để làm những việc thiện lành, là việc Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước cho tôi để theo đó mà tiến hành. (Ê-phê-sô 2:10)

Vì Ngài ấn định thời kỳ cho mọi sự, mọi việc. Bởi đó, tôi hạ mình dưới tay quyền năng của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ Ngài sẽ nâng tôi lên. (Truyền-đạo 3:17; 1 Phi-e-rơ 5:6)

Vì còn phải chờ đúng thời điểm khải tượng mới ứng nghiệm, nó hối hả chạy đến giai đoạn cuối, nó sẽ thành hiện thực. Nếu nó dường như chậm trễ, tôi sẽ trông chờ nó, vì khải tượng chắc chắn sẽ thực hiện, không nấn ná, chần chờ. (Ha-ba-cúc 2:3)

Để nhờ hai điều không thay đổi đó, là những điều Đức Chúa Trời không thể nào nói dối mà tôi, người trốn vào nơi ẩn náu, được khích lệ mạnh mẽ, nắm lấy niềm hy vọng đặt trước mặt mình. Tôi có hy vọng nầy như cái neo vững vàng bền chặt của linh hồn, đi vào bên trong bức màn. (Hê-bơ-rơ 6:18-19)

Tôi biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho tôi, người yêu kính Đức Chúa Trời, tức là người được kêu gọi theo mục đích của Ngài. (Rô-ma 8:28)

Xin tôn vinh Đức Chúa Trời là Đấng dùng quyền năng tác động trong tôi, có thể thực hiện muôn phần hơn mọi điều tôi cầu xin hoặc suy tưởng. (Ê-phê-sô 3:20)

Trong Chúa Cứu Thế, tôi cũng được chọn thừa hưởng cơ nghiệp, được tiền định theo chương trình của Đức Chúa Trời, Đấng thực hiện mọi sự theo mục đích Ngài muốn. (Ê-phê-sô 1:11)

Quyển sách kinh luật này sẽ không xa miệng tôi, tôi sẽ suy gẫm ngày và đêm hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong sách; vì như vậy đường lối tôi mới được thịnh vượng và thành công. (Giô-suê 1:8)

Lời CHÚA rất gần tôi, ở trong miệng và trong lòng tôi, tôi chỉ cần vâng theo thôi. (Phục-truyền 30:14)

Này, lời đã ra từ miệng Ngài, sẽ không trở về cùng Ngài vô hiệu quả, nhưng sẽ làm điều Ngài đã định và hoàn thành việc Ngài đã sai khiến nó. (Ê-sai 55:11)

Và tôi, với mặt trần không bị màn che, sẽ phản chiếu vinh quang của Chúa và được biến đổi theo hình ảnh Ngài từ vinh quang này đến vinh quang khác nhờ Chúa là Thánh Linh. (2 Cô-rinh-tô 3:18)

Tôi không rập khuôn theo đời này, nhưng tôi được biến hóa bởi sự đổi mới tâm trí, để thử nghiệm cho biết ý định tốt lành, trọn vẹn và đẹp lòng Đức Chúa Trời. (Rô-ma 12:2)

Đức Chúa Trời muốn tỏ cho tôi biết vinh quang phong phú của huyền nhiệm đó giữa dân ngoại, tức là Chúa Cứu Thế ở trong tôi, là hy vọng về vinh quang. (Cô-lô-se 1:27)

Giống Đức Chúa Trời, tôi gọi những điều chưa có như có rồi. Tôi công bố tôi là một phần dân tộc được lựa chọn, vị tế lễ của hoàng gia, một người thánh, một người thuộc về Đức Chúa Trời để tôi rao truyền các công việc lạ lùng của Ngài là Đấng đã kêu gọi tôi ra khỏi chốn tối tăm để vào nơi sáng láng diệu kỳ của Ngài. (Rô-ma 4:17; 1 Phi-e-rơ 2:9)

CHÚA Vạn Quân phán: Tôi sẽ thuộc về Ngài, là tài sản quí báu của Ngài trong ngày Ngài hành động. Ngài sẽ tha thứ cho tôi, như người cha tha cho đứa con trai phục vụ mình. (Ma-la-chi 3:17)

Giống sứ đồ Phao-lô, tôi không nghĩ rằng tôi đã chiếm được rồi. Nhưng tôi chỉ chú tâm vào một điều: Quên đi những điều đã qua, phóng mình đuổi theo những điều phía trước, nhắm mục đích đoạt được giải thưởng, là sự kêu gọi thiên thượng của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. (Phi-líp 3:13-14)

Tôi không nhớ đến những việc trước kia, cũng không suy nghĩ đến những điều xưa cũ. Này, Chúa đang làm một điều mới. Bây giờ tôi thấy nó đang xuất hiện. Phải, Ta sẽ làm một con đường cho tôi trong sa mạc, tạo các sông nơi đồng hoang. (Ê-sai 43:18-19)

Chúa, chính là Ngài; Chúa vì chính Ngài mà xóa bỏ các vi phạm tôi và sẽ không nhớ những tội lỗi tôi. (Ê-sai 43:25)

Nhưng tôi trông cậy nơi CHÚA sẽ được phục hồi sức mới, tôi cất cánh bay cao như chim phượng hoàng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không kiệt sức. (Ê-sai 40:31)

Tôi hoàn toàn tin chắc rằng điều gì Đức Chúa Trời đã hứa thì Ngài cũng có đủ quyền năng làm được. (Rô-ma 4:21)


Chương 3: Bạn Công Chính Trong Christ


Đức Chúa Trời đã làm cho Chúa Cứu Thế, Đấng vốn chẳng biết tội lỗi, trở nên tội lỗi vì tôi để nhờ ở trong Chúa Cứu Thế tôi trở nên công chính trong Đức Chúa Trời. (2 Cô-rinh-tô 5:21)

Lạy Đức Chúa Trời, danh Ngài thể nào, thì lời ca ngợi Ngài cũng vang ra tận cùng trái đất thể ấy. Tay hữu Ngài đầy sự công bình. (Thi-thiên 48:10)

Chính Ngài sẽ gìn giữ tôi vững vàng cho đến cuối cùng, khỏi bị khiển trách trong ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta. (1 Cô-rinh-tô 1:8)

Phước cho tôi vì tôi đói khát sự công chính, vì sẽ được no đủ. (Ma-thi-ơ 5:6)

Tôi trao gánh nặng mình cho CHÚA, chính Ngài sẽ nâng đỡ tôi. Ngài sẽ không bao giờ để người công chính bị rúng động. (Thi-thiên 55:22)

Kinh Thánh cũng được viết vì cớ tôi, để tôi là người Ngài sẽ kể là công chính, người tin vào Đấng đã làm cho Đức Giê-xu, Chúa chúng ta, từ chết sống lại. (Rô-ma 4:24)

Vì vậy, đã được xưng công chính bởi đức tin, tôi được bình an với Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa của tôi. (Rô-ma 5:1)

Vì tôi là người công chính sống trong thành thực; Con cái đến sau tôi sẽ được phước. (Châm-ngôn 20:7)

Nhưng sự cứu rỗi của tôi, người công chính đến từ CHÚA, ngài là thành lũy của tôi trong lúc gian nguy. (Thi-thiên 37:39)

Mọi vũ khí tạo nên để chống lại con đều thất bại. Mọi lưỡi dấy lên tố cáo con đều sẽ bị bác bỏ. Đó là cơ nghiệp của các tôi tớ của CHÚA và sự xác minh từ Ta mà đến; CHÚA tuyên bố như vậy. (Ê-sai 54:17)

Mắt CHÚA chăm nom tôi là người công chính, tai Ngài nghe tiếng kêu cầu của tôi. Tôi, người công chính kêu cứu, CHÚA đã nghe, và giải cứu tôi khỏi mọi điều khốn khổ. Khi tôi, người công chính gặp nhiều hoạn nạn, nhưng CHÚA giải cứu người thoát cả. CHÚA cứu chuộc linh hồn tôi tớ Ngài, và tôi trú ẩn nơi Ngài sẽ không bị định tội. (Thi-thiên 34:15, 17, 19, 22)

Tôi sẽ được thiết lập trong sự công chính; Tôi sẽ tránh xa áp bức vì chẳng sợ chi và thoát khỏi kinh hoàng vì nó sẽ không đến gần tôi. (Ê-sai 54:14)

Kẻ ác bỏ chạy dù không ai đuổi; Còn tôi, người công chính tự tin như con sư tử. (Châm-ngôn 28:1)

Vì tôi không có một vị thượng tế chẳng có thể cảm thông sự yếu đuối của tôi, nhưng vị thượng tế này đã chịu cám dỗ đủ mọi mặt cũng như tôi song không hề phạm tội. Vậy, tôi sẽ vững lòng đến gần ngai ân sủng, để được thương xót và tìm được ân sủng khả dĩ giúp đỡ tôi kịp thời. (Hê-bơ-rơ 4:15-16)

Huống chi, bây giờ tôi đã được xưng công chính bởi huyết của Ngài thì nhờ Ngài mà tôi lại càng được cứu khỏi thịnh nộ là dường nào. (Rô-ma 5:9)

Phước cho tôi vì tôi không đi theo mưu kế kẻ ác, không đứng trong đường tội nhân, không ngồi chung với kẻ nhạo báng. Nhưng vui thích trong thánh luật của CHÚA, ngày đêm suy ngẫm thánh luật ấy. Tôi sẽ như cây trồng bên dòng nước, sinh hoa quả đúng mùa, lá không tàn héo. Mọi việc tôi làm đều thịnh vượng. (Thi-thiên 1:1-3)

Quyển sách kinh luật này sẽ không xa miệng tôi, tôi sẽ suy ngẫm ngày và đêm hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong sách; vì như vậy đường lối tôi mới được thịnh vượng và thành công. (Giô-suê 1:8)

Danh CHÚA là ngọn tháp vĩ đại; Tôi, người công chính, chạy vào đó và được an toàn. (Châm-ngôn 18:10)

Trong thời của Ngài thì tôi, người công chính được hưng thịnh và thái bình kéo dài cho đến mãi mãi. (Thi-thiên 72:7)

Đây là giao ước Chúa sẽ thiết lập với tôi, sau thời kỳ đó, Chúa phán, Ta sẽ đặt Kinh Luật ta trong lòng con và ghi khắc vào tâm trí con. Ngài tiếp: Ta sẽ chẳng bao giờ nhớ lại tội lỗi con và các việc gian ác của con nữa! Nơi nào tội lỗi đã được tha thứ, thì không còn dâng tế lễ đền tội nữa. (Hê-bơ-rơ 10:16-18)

Vậy, tôi vững tâm bước vào nơi chí thánh nhờ huyết Đức Giê-xu, qua con đường mới và sống mà Ngài đã mở xuyên qua bức màn, nghĩa là xuyên qua thân xác Ngài. (Hê-bơ-rơ 10:19-20)

Đức Chúa Trời đã làm cho Chúa Cứu Thế, Đấng vốn chẳng biết tội lỗi, trở nên tội lỗi vì tôi để nhờ ở trong Chúa Cứu Thế chúng ta trở nên công chính trong Đức Chúa Trời. (2 Cô-rinh-tô 5:21)


Chương 4: Chiến Thắng Sợ Hãi


Vì Thánh Linh Đức Chúa Trời ban cho tôi không làm cho tôi nhút nhát, nhưng trái lại, Thánh Linh Ngài khiến tôi nên mạnh mẽ, giàu tình thương và biết tự chủ. (2 Ti-mô-thê 1:7)

Tôi đã cầu khẩn CHÚA và Ngài đáp lời tôi, Ngài cũng giải cứu tôi khỏi mọi điều lo sợ. (Thi-thiên 34:4)

Chúa để lại sự bình an cho tôi. Sự bình an Ngài ban cho tôi không phải như của thế gian cho. Tôi sẽ không sờn lòng nản chí và sợ hãi. (Giăng 14:27)

Trong ngày sợ hãi, tôi sẽ tin cậy Ngài. Nhờ Đức Chúa Trời tôi sẽ ca ngợi Ngài. Tôi sẽ tin cậy nơi Đức Chúa Trời và không sợ hãi, người phàm sẽ làm chi tôi? (Thi-thiên 56:3-4)

Đừng sợ vì Ta ở cùng ngươi. Chớ kinh hoàng vì Ta là Đức Chúa Trời ngươi. Ta sẽ thêm sức cho ngươi, giúp đỡ ngươi. Ta sẽ gìn giữ ngươi bằng tay phải công chính của Ta. (Ê-sai 41:10)

Tôi giữ nếp sống không tham tiền, và thỏa lòng với những gì mình hiện có vì Chúa hứa: Ta không bao giờ lìa con, chẳng bao giờ bỏ con! Nên tôi mạnh dạn nói: Chúa phù hộ tôi, tôi sẽ không sợ hãi; Người đời làm gì được tôi? (Hê-bơ-rơ 13:5-6)

Tôi biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho tôi, người yêu kính Đức Chúa Trời, tức là người được kêu gọi theo mục đích của Ngài. (Rô-ma 8:28)

Bây giờ CHÚA phán thế này: Đừng sợ, vì Ta đã cứu chuộc con; Ta đã kêu gọi con bằng tên con; con thuộc về Ta. Khi con đi qua các dòng nước, Ta sẽ ở với con. Khi con vượt qua các sông, nước sẽ không cuốn trôi con. Khi con qua lửa, con sẽ không bị cháy; Ngọn lửa sẽ không thiêu đốt con. Vì Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời con, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, Đấng Cứu Rỗi của con. (Ê-sai 43:1-3)

Trong Chúa Cứu Thế và nhờ đức tin nơi Ngài, tôi được tự do và tin tưởng đến cùng Đức Chúa Trời. Vậy thì, tôi sẽ không nản lòng vì các hoạn nạn tôi phải chịu. Đó chính là vinh quang của tôi. (Ê-phê-sô 3:12-13)

Đức Chúa Trời là nơi trú ẩn và sức lực của tôi. Ngài sẵn sàng giúp đỡ lúc gian truân. Vì vậy, tôi sẽ không sợ dù quả đất biến đổi, núi đồi rung chuyển và đổ xuống lòng biển. (Thi-thiên 46:1-2)

Tôi sẽ mạnh dạn và can đảm. Tôi sẽ không sợ hãi, nản lòng, vì CHÚA, Đức Chúa Trời tôi sẽ ở với tôi trong mọi nơi tôi đi. (Giô-suê 1:9)

Kìa, mắt CHÚA đoái xem tôi người kính sợ Ngài, và kẻ trông cậy nơi tình yêu thương của Ngài. (Thi Thiên 33:18)

Tôi không lo sợ cho ngày mai, vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Nỗi lao phiền trong ngày cũng đủ quá rồi! (Ma-thi-ơ 6:34)

Tôi không sợ; vì tôi sẽ không bị xấu hổ. Tôi không lo vì tôi sẽ không bị nhục nhã; Vì tôi sẽ quên sự xấu hổ của thời thanh xuân và không còn nhớ nữa nỗi nhục nhã của thời góa bụa. (Ê-sai 54:4)

Tôi sẽ vững lòng, không sợ! Kìa, Đức Chúa Trời của tôi sẽ đến với sự báo thù, Đức Chúa Trời báo trả. Ngài sẽ đến và cứu rỗi tôi. (Ê-sai 35:4)

Tôi cầu xin Chúa Cha, theo sự phong phú vinh quang Ngài, nhờ quyền năng Đức Thánh Linh, tăng cường con người bề trong của tôi. (Ê-phê-sô 3:16)

Tôi sẽ tán dương CHÚA và tôn cao danh Ngài. Tôi đã cầu khẩn CHÚA và Ngài đáp lời tôi, Ngài cũng giải cứu tôi khỏi mọi điều lo sợ. (Thi-thiên 34:3-4)

Tôi không sợ vì không có sự sợ hãi trong tình yêu thương, trái lại tình yêu toàn vẹn loại bỏ sợ hãi, vì sợ hãi có hình phạt và ai sợ hãi thì không được toàn vẹn trong tình yêu thương. (1 Giăng 4:18)

CHÚA là ánh sáng và sự cứu rỗi của tôi, tôi sẽ sợ ai? CHÚA là thành lũy của mạng sống tôi, tôi sẽ khiếp đảm ai? Khi những kẻ ác xông đến định ăn thịt tôi, những kẻ đàn áp và thù nghịch tấn công tôi, chúng nó sẽ vấp ngã và té nhào. Dù một đạo quân bao vây tôi, lòng tôi sẽ không sợ. Dù chiến tranh nổi dậy chống tôi, tôi vẫn vững lòng. Vì trong ngày hoạn nạn, Ngài sẽ giấu tôi trong lều Ngài, Ngài sẽ che giấu tôi trong nơi kín đáo của trại Ngài. Ngài đặt tôi lên trên vầng đá. Bây giờ, đầu tôi sẽ ngước cao lên trên những kẻ thù vây quanh tôi. Tôi sẽ dâng tế lễ trong trại Ngài, là tế lễ bằng lời reo hò vui vẻ. Tôi sẽ hát và ca ngợi CHÚA. (Thi-thiên 27:1-3, 5-6)

Tôi sẽ không sợ vì ngay từ ngày đầu, khi tôi quyết tâm tìm hiểu và hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời tôi, Ngài đã nghe lời tôi cầu xin, và chính vì lời cầu nguyện của tôi mà Ngài đã đến. (Đa-ni-ên 10:12)

Khi người ta giải tôi ra hội đường, hoặc ra trước các người cai trị, các nhà cầm quyền, tôi sẽ không lo phải biện bạch cách nào hoặc đối đáp làm sao. (Lu-ca 12:11)

CHÚA là Đấng chăn giữ tôi, tôi sẽ không thiếu thốn gì. Ngài giúp tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến bên bờ suối yên tịnh. Ngài phục hồi linh hồn tôi, dẫn tôi vào đường lối công bình vì cớ danh Ngài. Dù khi tôi đi qua thung lũng bóng chết, tôi sẽ không sợ tai họa gì. Vì Ngài ở cùng tôi, cây trượng và cây gậy của Ngài an ủi tôi. Ngài bầy tiệc đãi tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi, Ngài xức dầu trên đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Thật vậy, trọn đời tôi, phúc lành và tình yêu thương sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà CHÚA đến muôn đời. (Thi-thiên 23:1-6)


Kết luận: Hãy Đứng Vững


Tôi sẽ đứng vững vì thế trong sự tự do mà Đấng Christ giải phóng tôi, tôi sẽ không vướng mắc ách của sự trói buộc trở lại (Ga-la-ti 5:1).

Tôi sẽ không bỏ đi lòng tin chắc, vì nó mang lại phần thưởng to lớn và vinh diệu. Vì tôi có sự kiên nhẫn và sự chịu đựng vững vàng để tôi có thể thực hiện và hoàn tất ý muốn của Đức Chúa Trời, qua đó tôi nhận được và vui hưởng đầy trọn những gì Chúa hứa với tôi (Hê-bơ-rơ 10:35-36).bottom of page