top of page

LỜI GIỚI THIỆU - MỤC LỤC

Hung Tran

Mar 4, 2024

Nguyên tác: Healing The Brokenhearted
Tác giả: Joyce Meyer
Dịch giả: Ngô Minh HoàLỜI ĐỨC CHÚA TRỜI


“Ngài ban lời của Ngài đến và chữa lành cho họ; Ngài giải cứu họ khỏi huyệt sâu.” Thi-thiên 107:20Lời...

...Đức Chúa Trời chữa lành và giải cứu chúng ta. Lời Chúa cũng thay đổi chúng ta và đời sống chúng ta.

Lời Đức Chúa Trời sẽ thay đổi bạn. Trong Thi-thiên 1:1-3 Đa-vít viết rằng một người suy ngẫm Lời Đức Chúa Trời ngày đêm sẽ được trồng chắc chắn như cái cây, và mọi sự người đó làm đều sẽ thịnh vượng.

Được trồng chắc chắn tức là được ổn định. Bạn có thể ổn định và mọi việc bạn làm đều có thể thịnh vượng. Cách để làm điều đó là qua việc suy ngẫm Lời Chúa.

Suy ngẫm Lời Chúa nghĩa là nghĩ tới nghĩ lui trong đầu, nghiền ngẫm và suy nghĩ về Lời Chúa, và lặp đi lặp lại cho mình nghe, như Chúa đã truyền bảo tôi tớ Ngài là Giô-suê: “Quyển sách kinh luật này chớ xa miệng con, hãy suy gẫm ngày và đêm hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong sách; vì như vậy đường lối con mới được thịnh vượng và thành công.” Giô-suê 1:8

Trong Phục-truyền 30:14, chúng ta được bảo, “Lời CHÚA rất gần anh chị em, ở trong miệng và trong lòng anh chị em, anh chị em chỉ cần vâng theo thôi.”

Trong Ê-sai 55:11 Chúa hứa với chúng ta, “Này, lời đã ra từ miệng Ta sẽ không trở về cùng Ta vô hiệu quả, nhưng sẽ làm điều Ta đã định và hoàn thành việc Ta đã sai khiến nó.”

Trong 2 Cô-rinh-tô 3:18, sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta khi chúng ta ngắm xem vinh hiển Chúa trong Lời Ngài, chúng ta được biến đổi hay được thay đổi. Một phần của việc ngắm xem vinh hiển Chúa đó là nhìn thấy kế hoạch vinh diệu của Ngài dành cho chúng ta và tin vào kế hoạch đó.

Đức Chúa Trời yêu chúng ta, và Ngài có một kế hoạch tốt lành, một kế hoạch vinh diệu cho đời sống chúng ta. Trong chương đầu tiên của Ê-phê-sô, Phao-lô nói Đức Chúa Trời đã sắp đặt toàn bộ kế hoạch cứu rỗi qua Đấng Christ để thỏa mãn tình yêu thương mãnh liệt mà qua đó Ngài yêu thương chúng ta.

Điều ấy có nghĩa Đức Chúa Trời thương yêu bạn, và Ngài có một kế hoạch tuyệt vời, vinh diệu cho bạn và đời sống bạn. Bạn cần tin điều đó và công bố nó ra.

Ma quỷ đã cố hủy hoại kế hoạch của Đức Chúa Trời. Hắn đã làm việc đó trong suốt đời sống của bạn để khiến bạn cảm thấy mình vô giá trị. Vì sao? Vì hắn không muốn bạn tin bạn được Đức Chúa Trời yêu thương vô cùng. Sa-tan biết việc nghe Lời Đức Chúa Trời lặp đi lặp lại và việc để Lời Chúa trở thành một phần của đời sống nội tâm và của lối suy nghĩ của bạn, sẽ thay đổi bạn. Và hắn không muốn điều đó xảy ra.

Đó là lý do tôi đã viết sách này. Sách này gồm những câu Kinh Thánh mà tôi tin sẽ thay đổi hình ảnh bản thân của bạn, qua đó sẽ thay đổi cả hiện tại và tương lai của bạn.

Theo Kinh Thánh, bạn được tạo dựng theo ảnh tượng của Chúa (Sáng-thế 1:27). Tin những gì Chúa nói về bạn sẽ thay đổi thái độ và quan điểm của bạn về bản thân. Hãy tự hỏi, “Mình nghĩ gì về bản thân? Quan điểm của mình về bản thân là gì?” Sau đó hãy tự hỏi, “Chúa nghĩ gì về mình? Quan điểm của Ngài về mình là gì?”

Điều Đức Chúa Trời nghĩ và nói về bạn được tìm thấy trong Lời của Ngài. Những lời công bố theo Kinh Thánh trong sách này sẽ giúp bạn đồng ý với Chúa thay vì với kẻ thù. Có lẽ ma quỷ đã nói dối với bạn suốt cả cuộc đời của bạn và bạn đã tin hắn. Giờ là lúc để tin Đức Chúa Trời nói.

Trong Giăng 17:17, Chúa Giê-xu nói Lời Đức Chúa Trời là Lẽ Thật và trong Giăng 8:32 Ngài nói chính Lẽ Thật sẽ giải phóng chúng ta. Lời Đức Chúa Trời, Lời Lẽ Thật, không chỉ giải phóng chúng ta mà cũng sẽ thay đổi cái nhìn và bản chất của chúng ta. Đó là lý do bạn cần đọc, học, suy ngẫm Lời Chúa và để Lời Chúa lắng sâu trong lòng bạn.

Trong Đấng Christ bạn có thể thành một người tự tin, tràn đầy niềm vui, một người chiến thắng, trung tín và là bạn của Chúa, một người tìm kiếm mặt Chúa.

Hãy công bố cho bạn những gì Chúa nói về bạn trong Lời Ngài. Khi làm thế, Chúa sẽ bắt đầu làm việc trong đời sống bạn. Ngài sẽ thay đổi bạn từ người có tấm lòng tan vỡ, bị thương tổn và hay sợ hãi thành người bạn thiết hữu của Ngài, là người mà Ngài thương yêu và cũng là người yêu mến Ngài hết lòng.

Trong Ê-sai 61:1-3 chúng ta đọc:

“Thần của CHÚA ở trên Ta vì CHÚA đã xức dầu cho Ta đặng loan báo tin mừng cho những kẻ nghèo khổ. Ngài sai Ta đi băng bó những tấm lòng tan vỡ, công bố tự do cho những kẻ bị tù đày, loan tin phóng thích cho những người bị xiềng xích; Công bố năm thi ân của CHÚA và ngày báo trả của Đức Chúa Trời chúng ta; Ngài sai Ta đi an ủi mọi kẻ than khóc; Đặng ban cho những kẻ than khóc ở Si-ôn mão hoa thay vì tro bụi, dầu vui vẻ thay vì than khóc, áo choàng ca ngợi thay vì tinh thần sầu thảm; Họ sẽ được gọi là cây sồi công chính, cây CHÚA đã trồng để bày tỏ vinh hiển Ngài.”

Vâng, Đức Chúa Trời đang thay đổi bạn. Ngài đang thay đổi nhân cách của bạn. Ngài đang thay đổi cuộc đời của bạn. Đức Chúa Trời yêu bạn. Bạn là một người đặc biệt. Kẻ thù không muốn bạn cảm thấy được yêu. Nhưng Đức Chúa Trời muốn điều đó.

Trong các trang tiếp theo bạn không chỉ học cách để biết chắc tình yêu thương của Chúa, mà còn học cách để biết chắc về tương lai của bạn, cách để biết sự công chính của bạn (bạn là ai trong Đấng Christ), và cách chiến thắng sợ hãi, là thứ cướp đi của bạn các phước hạnh của Chúa mà Ngài muốn tuôn đổ trên bạn để bạn sống một cuộc đời tuyệt vời mà Ngài đã dự định cho bạn.

Chúa sẽ ban phước cho bạn khi bạn học công bố Lời Ngài, vì Lời Chúa sẽ không trở lại cách vô ích nhưng sẽ hoàn thành ý muốn và mục đích của Ngài trong đời sống bạn!MỤC LỤC


Lời Giới Thiệu: Lời Đức Chúa Trời (P.1)

1. Trải Nghiệm Tình Yêu Của Chúa (P.1)

2. Đảm Bảo Về Tương Lai (P.1)

3. Biết Rằng Bạn Đã Công Chính Trong Christ (P.1)

4. Chiến Thắng Sợ Hãi Trong Đời (P.2)

5. Những Lời Công Bố Theo Kinh Thánh (P.2)

Lời Giới Thiệu: Lời Đức Chúa Trời (P.2)

Chương 1: Tình Yêu Của Chúa (P.2)

Chương 2: Tương Lai Của Bạn (P.2)

Chương 3: Bạn Công Chính Trong Christ (P.2)

Chương 4: Chiến Thắng Sợ Hãi (P.2)

Kết luận: Hãy Đứng Vững (P.2)bottom of page