top of page

 NIỀM TIN BIỆN GIẢI
Tác giả: C.S. LEWIS

 

   Ông C.S. Lewis là một văn sĩ nổi tiếng, nhất là về các sách ông viết để bảo vệ Cơ-đốc giáo. Ông C. S. Lewis sanh ở Belfast, Ai nhĩ Lan ngày 29 tháng 11 năm 1898. Từ năm 1925 đến năm 1954, ông là một giảng viên ở trường Đại học Oxford. Sau đó ông được bổ nhiệm làm giáo sư văn hóa thời Trung Cổ và văn học Anh Ngữ thời Phục Hưng tại trường Đại Học Cambridge. Ông qua đời vào ngày 22 tháng 11 năm 1963 tại Oxford.
   Với tác phẩm bình luận đầu tiên Ngụ Ngôn về Tình yêu. Bài Nghiên cứu về Truyền thống Trung Cổ (1936) tài năng học giả của ông C. S. Lewis đã được xác định. Nhưng ông nổi tiếng nhiều nhất về những sách nghiên cứu và giảng giải các vấn đề tôn giáo. Các sách này gồm có Vượt Qúa Nhân Tính
(1940), Các Phép Lạ (1947) và Cơ-Đốc Giáo - Niềm Tin Căn Bản (1952).
   Trong khoảng thời gian hai mươi năm, ông đã viết nhiều sách để khuyến khích sự thực hành tôn giáo trong đời sống hằng ngày, và những áp dụng của tôn giáo cho các vấn nạn của con người ở thế kỷ thứ hai mươi.

Apr 20, 2024

LỜI GIỚI THIỆU - MỤC LỤC

NIỀM TIN BIỆN GIẢI
Tác giả: C. S. Lewis

LỜI GIỚI THIỆU - MỤC LỤC

Apr 19, 2024

1.1 LUẬT NHÂN TÍNH

Điều làm tôi để ý những câu nói này là, người nói không chỉ cho rằng cách cư xử của người kia không làm cho anh ta vừa ý...

1.1 LUẬT NHÂN TÍNH

Apr 19, 2024

1. 2 MỘT VÀI ĐIỀU PHẢN ĐỐI

Nhưng cảm thấy muốn giúp khác với cảm thấy nên giúp dù muốn dù không?...

1. 2 MỘT VÀI ĐIỀU PHẢN ĐỐI

Apr 19, 2024

1. 3 LUẬT ĐẠO ĐỨC CÓ THẬT

Và tôi nhận thấy rằng chính cái ý tưởng là có cái gì đó không được hoàn toàn, không đúng cho lắm mà đáng lẽ phải có đó, đưa đến một vài kết luận...

1. 3 LUẬT ĐẠO ĐỨC CÓ THẬT
bottom of page