top of page

CHƯƠNG HAI: NHẬN DIỆN SA-TAN

Hung Tran

Jul 23, 2023

Trong trận chiến nầy Sa-tan là kẻ thù của Đấng Christ, nó không phải là nhân vật huyền thoại,...
Trong...

...trận chiến nầy Sa-tan là kẻ thù của Đấng Christ, nó không phải là nhân vật huyền thoại, nhưng là nhân vật thực tế, có rất nhiều uy quyền gian ác. Tân ước bày tỏ cho chúng ta thấy rõ ràng kẻ thù nầy trong (Mác 3:22 ) chúng ta thấy “Có các thầy thông-giáo ở thành Giê-ru-sa-lem xuống, nói rằng: Người bị quỷ Bê-ên-xê-bun ám, và nhờ phép chúa quỷ mà trừ quỷ.”

Những người nầy công nhận có một nhân vật là Chúa quỷ. Hơn nữa họ cũng biết rằng không phải chỉ có một nhân vật gian ác, mà là có một lực lượng hùng hậu dưới quyền chỉ huy của một nhân vật nổi tiếng là Bê-ên-xê-bun. Dĩ nhiên Chúa Jêsus phản đối những người gian ác nầy bằng cách nói rằng: 23 Song Đức Chúa Jêsus kêu họ đến, dùng lời thí-dụ mà phán rằng: Sao quỷ Sa-tan đuổi được quỷ Sa-tan? 24 Nếu một nước tự chia nhau, thì nước ấy không thể còn được; 25 Lại nếu một nhà tự chia nhau, thì nhà ấy không thể còn được. 26 Vậy, nếu quỷ Sa-tan tự dấy lên nghịch cùng mình, tất nó bị chia-xé ra, không thể còn được; song nó đã gần đến cùng rồi.“ (Mác 3:23 -26 ).

Ngài đang nắm quyền đuổi quỷ dữ, nhưng Ngài cũng phải công nhận là lực lượng gian ác nầy vẫn tồn tại. Thật thế, Cứu Chúa chúng ta nhấn mạnh rằng thực sự có một nhân vật tên là Sa-tan và có một nước gọi là nước Sa-tan. Lẽ thật nầy cũng được đề cập trong sách Khải-huyền 12: 7 Bấy giờ có một cuộc chiến-đấu trên trời: Mi-chen và các sứ người tranh-chiến cùng con rồng, rồng cũng cùng các sứ mình tranh-chiến lại; 8 song chúng nó không thắng, và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa. 9 Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma-quỷ và Sa-tan, dỗ-dành cả thiên-hạ; nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó.“(Khải-huyền 12:7-9).

Một lần nữa ở đây Kinh Thánh tuyên bố rằng Sa-tan là một nhân vật có thật và là người cầm đầu của các sứ giả gian ác. Cha tôi là một giáo sĩ cho người da đỏ, trong những năm đầu chức vụ ông, khi ông còn nhỏ, chúng tôi thường xin ông kể chuyện, và ông kể rằng lúc ông hầu việc Chúa tại đây, có rất nhiều con quỷ vào nhà của người da đỏ, và họ không thể chống cự được. Tôi không biết người da đỏ có trông thấy quỷ hay không, nhưng họ có cảm tưởng rằng quỷ đang ở trong nhà của họ, và họ tìm cách đuổi nó đi bằng việc thắp cây đèn nhỏ. Khi những người da đỏ thấy phương pháp nầy vẫn không đuổi được quỷ ra, thì họ bèn chạy đến nhà giáo sĩ nhiều lần lập lại, họ vẫn làm chứng rằng khi vị giáo sĩ bước vào nhà thì các con quỷ chạy ra khỏi nhà bằng ngõ khác.

Vòng tròn nhà thờ thường xem thường Sa-tan như là một ảnh hưởng hay nói cách khác đơn giản là “điều ác“. Tuy nhiên, Sa-tan không phải là một ảnh hưởng hay là một sự trừu tượng, nhưng là một nhân vật sống động, và Kinh Thánh bày tỏ các dữ kiện rất phong phú.


NHỮNG BẰNG CHỨNG VỀ CÁ TÍNH CỦA SA-TAN


Liên hệ đến Sa-tan, Kinh Thánh thường dùng đại từ nhân xưng (Gióp 1:8; Mat 4:10; Giăng 8:44 ). Kinh Thánh không bao giờ gọi Sa-tan là “”, như là một ảnh hưởng, nhưng khi nói về hành động của Sa-tan thì dùng từ “hắn“, chứng tỏ Sa-tan là một nhân vật. (Gióp 1:9-11 ; Mat 4 :1-11; I Giăng 3:8; Giu-đe 9). Sa-tan rình mò và lập kế hoặch chống nghịch cùng dân sự Đức Chúa Trời.

Trong Kinh Thánh chúng ta biết Sa-tan gào thét, một ảnh hưởng thì không thể gào thét, nhưng Sa-tan đã gào thét. Hơn nữa, chúng ta biết rằng Sa-tan bị xiềng ở vực sâu không đáy, và rồi sẽ bị bỏ vào hỏa ngục. Bạn không thể nào cột một ảnh hưởng bằng xiềng, nhưng bạn chỉ có thể cột một người. Trong Kinh Thánh có khoảng 174 đại danh từ và tên chỉ về Sa-tan và nhũng hành động liên hệ đến hắn, tất cả đều có ý nghĩa ám chỉ Sa-tan là một nhân vật. Sa-tan không phải là một nhân vật vô nghĩa, nhưng là một nhân vật vĩ đại, dù hắn không vĩ đại bằng Đức Chúa Trời. Tạ ơn Chúa, chúng ta hãy nhớ rằng: ”ĐẤNG Ở TRONG CHÚNG TA LÀ LỚN HƠN KẺ Ở TRONG THẾ GIAN.“


Lý do giới thiệu Sa-tan như là một nhân vật hiển nhiên là để chúng ta hiểu rõ rằng mình đang chống cự với một kẻ thù thông minh hung hãn. Hắn suy nghĩ, lập kế hoạch, tổ chức các lực lượng gian ác, tất cả đều đưa đến mục đích là ngăn trở và làm hại công việc cũng như dân sự Đức Chúa Trời.


DANH XƯNG CỦA SA-TAN


Bằng chứng Sa-tan không phải là một ảnh hưởng, nhưng là một nhân vật được bày tỏ bằng các danh xưng chỉ cho hắn điều nầy không có nghĩa là Sa-tan cũng có xương có thịt giống như con người, vì Sa-tan thuộc thế giới thần linh, và không nghi ngờ gì cả hắn có thể hiện thành hình người trông thấy được. Tuy nhiên, thịt và huyết không thể nào tạo thành con người thành nhân tính. Thịt và huyết chỉ là cái nhà để nhân tính cư ngụ, khi thân thể chúng ta bị đặt vào mộ phần thì nhân tính vẫn cứ sống.

* Kinh Thánh dùng rất nhiều tên khác nhau chỉ về Sa-tan:


1. Chữ SA-TAN trong (I Sử 21: 1; I Tim1:20), có nghĩa là ”ĐẠI TỬ THÙ

(I Phi-e-rơ 5 :8) hắn là kẻ thù chí tử của Đức Chúa Trời và loài người .

2. Chữ MA QUỶ chỉ xuất hiện trong tân ước, không có trong cựu ước (Mat 13:39; Giăng 13:2; Gia-cơ 4:7), Ma quỷ là kẻ kiện cáo anh em (Khải huyền 12:10)

3. Sa-tan còn gọi là CON RỒNG (Khải 12:8), có nghĩa là con rắn hay khủng long biển.

4. Các tên khác của Sa-tan là “CON RẮN“(Sáng 3:1; Khải 12:9; 20:3) BÊ-ÊN-XÊ-BUN (Mat 10:25; Mác 3:22; Lu-ca 11: 15 -19), LU-XI-PHE  (Êsai 14:12); QUỶ DỮ (Mat 13:19; Êph 6:16); QUỶ CÁM DỖ (Mat 4:3 -11); THẦN CỦA ĐỜI NẦY (II Cor 4:4); VUA CẦM QUYỀN CHỐN KHÔNG TRUNG  (Êph 2:2); VUA CHÚA CỦA THẾ GIAN NẦY (Giăng 12: 31).

Tất cả các danh xưng nầy đều có ý nghĩa và ám chỉ về quyền lực cũng như công việc hoặc cá tính của Sa-tan .

Trong Khải huyền 12:9, chúng ta thấy rằng Sa-tan lớn đến nỗi nó lừa dối mọi quốc gia và mọi cấp chính quyền ngày nay. Trong Ma-thi-ơ 13:38-39, chúng ta thấy Sa-tan nắm giữ toàn thể thế giới nầy. Dĩ nhiên điều nầy ám chỉ về người thế gian chưa được sanh lại, hãy chú ý những chữ “RUỘNG LÀ THẾ GIAN. HẠT GIỐNG LÀ CON CÁI CỦA NƯỚC THIÊN ĐÀNG, CÒN CỎ DẠI LÀ NGƯỜI THEO QUỶ SA-TAN, KẺ THÙ GIEO CỎ DẠI VÀO LÚA CHÍNH LÀ SA-TAN. “ Vì thế gia đình nhân loại đều thuộc về con cái Sa-tan.

Trong Hê-bơ-rơ 2:14 cũng nòi về Sa-tan có quyền trên sự chết. Dĩ nhiên, điều nầy đã bị đánh bại khi Chúa Jêsus chết trên thập tự giá, nhưng hiện tại Sa-tan vẫn còn sử dụng một số quyền hạn nào đó trong lãnh vực nầy. Tuy nhiên khi chúng ta đứng trong quyền năng của Chúa Jêsus, và ẩn giấu trong dòng huyết quí báu của Ngài, thì chúng ta có thể đắc thắng kẻ ác.


NGUỒN GỐC VÀ CÔNG VIỆC CỦA SA-TAN


Để biết rõ nguồn gốc của Sa-tan, chúng ta hãy đọc trong Ê-xê-chi-ên 28:1-2 1 Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: 2 Hỡi con người, hãy nói cùng vua của Ty-rơ rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Vì lòng ngươi đã tự cao, và ngươi nói rằng: Ta là một vì thần, ta ngồi trên ngai Đức Chúa Trời, ở giữa các biển; dầu lòng ngươi tự cao lên bằng lòng Đức Chúa Trời, ngươi còn là loài người, không phải là Đức Chúa Trời.“ Hãy chú ý điều nầy, dù người được Đức Chúa Trời nói ở đây là vua Ty-rơ, nhưng phải có một nhân vật nào đó đứng đằng sau vua nầy. Nhân vật nầy có một quyền lực rất lớn và quyền năng cao cả hơn bất cứ người nào khác. Thật ra, sự giật dây vua nầy không phải là một con người, nhưng là một vị Thiên sứ được tạo dựng trước khi có con người rất lâu.

Kinh Thánh cũng ít dùng ngay quyền lực của vị Thiên sứ nầy, mà thường dùng tên của một người có quyền cao chức trọng ở giữa loài người. Chẳng hạn, hãy lấy kinh nghiệm của Đa-ni-ên được ghi lại trong sách Đa-ni-ên 10. Đa-ni-ên đã cầu nguyện suốt 21 ngày trong sự khốn khổ của linh hồn ông để chờ đợi Đức Chúa Trời trả lời. Thình lình ngày cuối của 3 tuần nầy, một Thiên sứ của Đức Chúa Trời hiện đến bảo ông rằng: ”Đoạn, người bảo ta rằng: Hỡi Đa-ni-ên, đừng sợ; vì kể từ ngày đầu mà ngươi đã chuyên lòng hiểu, hạ mình ngươi xuống trước mặt Đức Chúa Trời ngươi, thì những lời ngươi đã được nghe, và vì cớ những lời ngươi mà ta đã đến.“ (câu 12) có những chữ có ý nghĩa đặc sắc theo sau: ”Song vua nước Phe-rơ-sơ đã ngăn-trở ta trong hai mươi mốt ngày; “ Ai là vua Phe-rơ-sơ?

Vấn đề trở thành rõ ràng trong các câu kế: ”nhưng, nầy, Mi-ca-ên là một trong các quan-trưởng đầu nhứt, đã đến mà giúp-đỡ ta, và ta ở lại đó với các vua Phe-rơ-sơ.“ (câu 13)

Ở đây chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã sai một sứ giả đến, nhưng vị Thiên sứ nầy đã bị một nhân vật ác cản đường gọi là “Vua Phe-rơ-sơ “. Nhân vật gian ác nầy không ai khác hơn là đại diện của Sa-tan cai trị trên vương quốc Phe-rơ-sơ. Mi-chên, Thiên sứ trưởng, được Đức Chúa Trời sai đến để giúp cho sứ giả của Ngài có thể đến phán cùng Đa-ni-ên. Điểm chính của cúng ta nhận xét ở đây là trong sự mô tả một nhân vật gian ác tìm cách cản đường sứ giả của Đức Chúa Trời thì đã dùng tên của loài người, không nghi ngờ gì cả, nhân vật nầy chính là một Thiên sứ gian ác.   

Hãy trở lại sách Ê-xê-chi-ên đoạn 28, nhân vật nầy được mô tả là Ngươi gồm đủ tất cả, đầy sự khôn-ngoan, tốt-đẹp trọn-vẹn. Ngươi vốn ở trong Ê-đen, là vườn của Đức Chúa Trời.“

Hiện tại, chưa có vua Ty-rơ nào ở trong vườn Ê-đen cả, vì khi vườn Ê-đen được dựng nên thì vua Ty-rơ chưa có. Nhưng nhân vật nói ở đây rõ ràng là điều mà Sáng-thế ký đoạn 3 đề cập. Các sự mô tả sau đây chỉ rõ ràng về nhân vật đầu tiên ở vườn Ê-đen nơi A-đam ở. Trong vườn Ê-đen nguyên thủy, từng viên đá quý được Sa-tan bao phủ, ám chỉ một nơi có vẻ đẹp tuyệt vời được làm dấu bằng những ngọc quý hơn là cây cối như trong trường hợp vườn Ê-đen thời  A-đam. Đoạn nầy cũng nói về nhân vật đó: ”Ngươi là một chê-ru-bim được xức dầu đương che-phủ..." Nhân vật nầy không ai khác hơn là Lu-xi-phe, con của sáng láng, trong điều kiện nguyên thủy của hắn.

Đoạn nầy nói thêm: ”Ta đã lập ngươi lên trên hòn núi thánh của Đức Chúa Trời; ngươi đã đi dạo giữa các hòn ngọc sáng như lửa.” (câu 14).

Bức tranh nầy được thay đổi bằng một tội: ”Đường-lối ngươi trọn-vẹn từ ngày ngươi được dựng nên, cho đến lúc thấy sự gian-ác trong ngươi.“(câu 15). Những lời nầy không thể nào thích hợp với bất cứ vua nào của Ty-rơ, bức tranh càng đen tối hơn khi được mô tả kế tiếp:”Nhân ngươi buôn-bán thạnh-lợi, lòng ngươi đầy sự hung-dữ, và ngươi đã phạm tội; vậy ta đã xô ngươi như là vật ô-uế xuống khỏi núi Đức Chúa Trời;“ (câu 16).

Giờ Sa-tan bị quăng xuống được chép trong sách Khải huyền 12: 7-12.

Và lời tiên tri còn tiếp tục: ”...hỡi chê-ru-bim che-phủ kia, ta diệt ngươi giữa các hòn ngọc sáng như lửa! 17 Lòng ngươi đã kiêu-ngạo vì sự đẹp ngươi, và sự vinh-hiển của ngươi làm cho ngươi làm hư khôn-ngoan mình. Ta đã xô ngươi xuống đất, đặt ngươi trước mặt các vua, cho họ xem thấy. 18 Ngươi đã làm ô-uế nơi thánh ngươi bởi tội-ác ngươi nhiều quá và bởi sự buôn-bán ngươi không công-bình; ta đã khiến lửa ra từ giữa ngươi; nó đã thiêu-nuốt ngươi, và ta đã làm cho ngươi trở nên tro trên đất, trước mặt mọi kẻ xem thấy. 19 Hết thảy những kẻ biết ngươi trong các dân sẽ sững-sờ về ngươi. Kìa ngươi đã trở nên một cớ kinh-khiếp, đời đời ngươi sẽ không còn nữa.“ (Ê-xê-chi-ên 28:11-19).

Trong Ê-sai 14, chúng ta thấy có một nội dung tương tự, nhưng có vài chi tiết khác với sách Ê-xê-chi-ên:”12 Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời sa xuống! Hỡi kẻ giày-đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thể nào! 13 Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng: Ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối-cùng phương bắc. 14 Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng Đấng Rất-Cao. 15 Nhưng ngươi phải xuống nơi Âm-phủ, sa vào nơi vực thẳm! “(Ê-sai 14:12-15).

Trước kia Sa-tan là một Thiên sứ của sự sáng, nghĩa là Đức Chúa Trời tạo nên vị Thiên sứ nầy đề hoàn tất các trách nhiệm bao phủ các Chê-ru-bin, cũng là vị Thiên sứ có trách nhiệm bảo vệ sự thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời.

Hiển nhiên, vị Thiên sứ nầy là một tạo vật có uy quyền nhất và là tạo vật có sức mạnh kế sau Đức Chúa Trời.

Nhưng vị Thiên sứ nầy không thỏa mãn về địa vị nầy của mình mà khao khát giống như  Đức  Chúa Trời, và dĩ nhiên muốn truất phế Đức Chúa Trời để lên ngai. Ngay cả bây giờ Sa-tan vẫn không từ bỏ mục tiêu tuyệt vọng ấy.


Ma quỷ sẽ không tự do mãi mãi. Khải-huyền 12 cho chúng ta biết Sa-tan bị ném xuống khỏi Thiên đàng, và trong khải huyền 20:10 chúng ta thấy: ”Còn ma-quỷ là đứa đã dỗ-dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên-tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời.“ Cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ chấm dứt công việc gian ác của ma quỷ và buộc nó phải ở nơi âm phủ cho đến đời đời.

Trái ngược với nguồn gốc Sa-tan, chúng ta biết rõ về Chúa Jêsus, trong (Giăng 1:1) ”Ban đầu có Ngôi-Lời, Ngôi-Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi-Lời là Đức Chúa Trời.“ Chúa Jêsus là ban đầu và Ngài vẫn hằng hữu, nhưng trong trường hợp Sa-tan, nó có tuổi ban đầu, ví dụ trong (Giăng 8:44) chúng ta thấy: ”Các ngươi bởi cha mình, là ma-qu, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa-muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối.“ Điều nầy không bảo cho chúng ta biết trong cái nhìn bình thường ban đầu có ý nghĩa gì, nhưng hiển nhiên là sự phạm tội của Sa-tan bắt đầu ở điều chúng ta gọi là thời gian. Theo ý nghĩa trường cửu của Đức Chúa Trời, thì Sa-tan không trường cửu giống như vậy. Khi Chúa Jêsus bắt đầu công việc sáng tạo, thì Sa-tan không có ở đây. Nó được tạo dựng làm một Thiên sứ của sự sáng, và có lẽ nó đã giữ chức vụ ấy hằng triệu năm rồi.

Trong đặc tính nầy, Sa-tan có lần được ở trong lẽ thật, nhưng nó không ở mãi trong điều ấy. Nó là một con người kiêu ngạo, và sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, nên ta thấy rằng bất cứ nơi nào Sa-tan đến thì nơi đó có sự lo lắng và bại hoại theo sau. Hơn nữa, lúc đầu Sa-tan là kẻ giết người từ lúc phạm tội, nó là kẻ nói dối, là cha của sự dối trá. Bề sâu, bề rộng và bề cao không đo lường được tính chất tội lỗi của Sa-tan, vì bản chất của nó là gian ác và nơi tối tăm là chỗ cư ngụ của nó.

Có người đã mô tả hài hước như sau: Sa-tan ở thấp đến nỗi nó phải vào máy bay để bay xuống địa ngục".

Sa-tan không ở một mình, có cả một lực lượng đông đảo quỷ sứ đi theo hắn. Hắn có một vương quốc tổ chức hẳn hoi và qua các lực lượng gian ác ấy, Sa-tan đã hoạch định một chương trình cai trị loài người và các chính phủ. Chúng ta thường thường chống lại với các quyền lực thấp kém hơn nó, nhưng vẫn dùng chữ Sa-tan, ma quỷ là những danh từ bao gồm các lực lượng gian ác nầy.bottom of page