top of page

HÌNH BÓNG HỌC

May 18, 2024

NĂM CỦA TẾ LỄ

Tội lỗi của chúng ta được Đấng Christ như của lễ chuộc tội của chúng ta xử lý...

NĂM CỦA TẾ LỄ

Feb 18, 2024

Y-SÁC VÁC CỦI LÊN ĐỒI CAO

Việc Áp-ra-ham dâng con yêu dấu, độc nhất của mình, Y-sác lên bàn thờ là một bức tranh sinh động về Đức Chúa Trời Cha dâng Con yêu dấu và độc nhất của Ngài, Chúa Jesus Christ...

Y-SÁC VÁC CỦI LÊN ĐỒI CAO

Sep 13, 2023

MÔI-SE VÀ A-RÔN

Cả Môi-se và A-rôn đều tiêu biểu Đấng Christ. Môi-se là người lãnh đạo, nguyên thủ còn A-rôn là thượng tế...

MÔI-SE VÀ A-RÔN

May 9, 2023

TIÊU BIỂU CỦA MIỀN ĐẤT CA-NA-AN

Sách Giô-suê là một sách có những tiêu biểu sâu nhiệm. Tôi không nói rằng tất cả những tiêu biểu trong sách ấy đều sâu nhiệm...

TIÊU BIỂU CỦA MIỀN ĐẤT CA-NA-AN
bottom of page