top of page

HÌNH BÓNG HỌC

Sep 13, 2023

MÔI-SE VÀ A-RÔN

Cả Môi-se và A-rôn đều tiêu biểu Đấng Christ. Môi-se là người lãnh đạo, nguyên thủ còn A-rôn là thượng tế...

MÔI-SE VÀ A-RÔN

May 9, 2023

TIÊU BIỂU CỦA MIỀN ĐẤT CA-NA-AN

Sách Giô-suê là một sách có những tiêu biểu sâu nhiệm. Tôi không nói rằng tất cả những tiêu biểu trong sách ấy đều sâu nhiệm...

TIÊU BIỂU CỦA MIỀN ĐẤT CA-NA-AN

Apr 5, 2023

CON RẮN BẰNG ĐỒNG

Đồng ngụ ý sự phán xét. Con rắn bằng đồng là một hình bóng về Chúa Jesus,...

CON RẮN BẰNG ĐỒNG

Mar 15, 2023

HÌNH BÓNG HỌC THEO KINH THÁNH LÀ GÌ?

Khi chúng ta nói rằng một người nào đó là hình bóng của Đấng Christ, chúng ta đang nói rằng người trong Cựu Ước đó cư xử theo cách tương ứng với tính cách hay hành động của Chúa Jesus trong Tân Ước...

HÌNH BÓNG HỌC THEO KINH THÁNH LÀ GÌ?
bottom of page