top of page

CON RẮN BẰNG ĐỒNG

Hung Tran

Apr 5, 2023

Đồng ngụ ý sự phán xét. Con rắn bằng đồng là một hình bóng về Chúa Jesus,...• Dân-số ký 21:4-9, “Đoạn, dân Y-sơ-ra-ên đi từ núi Hô-rơ về hướng Biển Đỏ, đặng đi vòng theo xứ Ê-đôm; giữa đường dân sự ngã lòng. 5 Vậy, dân sự nói nghịch cùng Đức Chúa Trời và Môi-se mà rằng: Làm sao người khiến chúng tôi lên khỏi xứ Ê-díp-tô đặng chết trong đồng vắng? Vì đây không có bánh, cũng không có nước, và linh hồn chúng tôi đã ghê gớm thứ đồ ăn đạm bạc nầy. 6 Đức Giê-hô-va sai con rắn lửa đến trong dân sự, cắn dân đó đến đỗi người Y-sơ-ra-ên chết rất nhiều. 7 Dân sự bèn đến cùng Môi-se mà nói rằng: Chúng tôi có phạm tội, vì đã nói nghịch Đức Giê-hô-va và người. Hãy cầu xin Đức Giê-hô-va, để Ngài khiến rắn lìa xa chúng tôi. Môi-se cầu khẩn cho dân sự. 8 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy làm lấy một con rắn lửa, rồi treo nó trên một cây sào. Nếu ai bị cắn và nhìn nó, thì sẽ được sống. 9 Vậy, Môi-se làm một con rắn bằng đồng, rồi treo lên một cây sào; nếu người nào đã bị rắn cắn mà nhìn con rắn bằng đồng, thì được sống.”

• Giăng 3:14-15, “Ví như Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng cần phải chịu treo lên thể ấy, 15 hầu cho hễ ai tin Ngài đều được sự sống đời đời.”Đồng ngụ ý sự phán xét. Con rắn bằng đồng là một hình bóng về Chúa Jesus, Đấng bị đóng đinh trong hình dạng của xác thịt tội lỗi như Đấng Thay Thế và sự thay chỗ của chúng ta hầu chúng ta có thể “nhìn vào” (tin vào) Ngài và có được sự sống đời đời.

Loài người là con cái của Sa-tan, của Ma quỷ (Giăng 8:44) và là dòng dõi rắn độc (Ma-thi-ơ 3:7), nên khi Chúa Jesus nhục hóa thành xác thịt, Ngài đã mang hình dạng giống như hình dạng con cái Sa-tan. Rô-ma 8:3 nói Ngài có hình dạng giống hình dạng xác thịt tội lỗi, Ngài có dạng giống dạng con cái loài rắn, nhưng không có nọc độc của loài rắn.


“Nhìn xem con rắn đồng trên cây,

Nọc rắn trong ta Ngài khử ngay,

Khi Chúa bị treo cây thập tự,

Triệt tiêu Ma Qu lạ lùng thay.”bottom of page