top of page

MÔI-SE VÀ A-RÔN

Hung Tran

Sep 13, 2023

Cả Môi-se và A-rôn đều tiêu biểu Đấng Christ. Môi-se là người lãnh đạo, nguyên thủ còn A-rôn là thượng tế...MÔI-SE VÀ A-RÔN—HAI HÌNH BÓNG CỦA ĐẤNG CHRIST


Lev. 8:10-12, “Kế đó, Môi-se lấy dầu xức, xức cho đền tạm và các vật ở tại đó biệt riêng ra thánh, 11 rảy dầu bảy lần trên bàn thờ và xức dầu cho bàn thờ cùng các đồ phụ tùng của bàn thờ, cái thùng và chân thùng, đặng biệt riêng ra thánh. 12 Người cũng đổ dầu xức trên đầu A-rôn, xức cho người đặng biệt riêng ra thánh”.


Môi-se xức dầu A-rôn

Lev.9:22-24, “A-rôn giơ tay mình trên dân sự chúc phước cho; sau khi dâng của lễ chuộc tội, của lễ thiêu, và của lễ thù ân, thì người bước xuống khỏi bàn thờ. 23 Môi-se và A-rôn bèn vào hội mạc, kế lại ra chúc phước cho dân sự; sự vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng cả dân sự: 24 một ngọn lửa từ trước mặt Đức Giê-hô-va lòe ra thiêu hóa của lễ thiêu và mỡ trên bàn thờ. Cả dân sự thấy, đều cất tiếng reo mừng và sấp mặt xuống đất.”

Công 5:31, “Đức Chúa Trời đã tôn cao Đấng ấy bên hữu Ngài, làm Nguyên thủ và Cứu Chúa.”

Heb. 4:14, “Ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các từng trời, tức là Jêsus, Con Đức Chúa Trời, thì hãy giữ vững đạo chúng ta đã thừa nhận.”

Heb. 7:1, “Vả, Mên-chi-xê-đéc đó là vua của Sa-lem, thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao, đã đón Áp-ra-ham khi ông ấy đánh giết các vua trở về, mà chúc phước cho.”

A rôn là thầy tế lễ thượng phẩm từ loài người đến cùng Đức Chúa Trời. Ông là hình bóng của Chúa Jesus, Thượng tế đã trải qua các từng trời vào nơi chí thánh trên trời.

Lev. 8:10-12 chép Môi-se vào nơi chí thánh xức dầu các vật dụng trong đền tạm như rương chứng cớ, chơn đèn bảy ngọn và hai bàn thờ vàng và đồng..v.v... Sau đó ông cùng A-rôn vào hội mạc, là trại nhóm họp rồi trở ra sân ngoài. Cả hai ông cùng giơ tay lên chúc phước cho toàn dân Y-sơ-ra-ên đang đứng trước cổng khuôn viên sân ngoài đền tạm. Do các lời mô tả đó, Đức Thánh Linh bày tỏ cho chúng ta biết Môi-se và A-rôn là hai hình bóng song đôi của Đấng Christ.

Điều nầy ngụ ý rằng Đấng Christ là Nguyên thủ và Thượng tế của chúng ta, đã bước vào các từng trời làm Thượng tế vương giả của chúng ta. Ngài sẽ từ các từng trời trở ra chúc phước cho chúng ta khi Ngài tái lâm.

Cả Môi-se và A-rôn đều tiêu biểu Đấng Christ. Môi-se là người lãnh đạo, nguyên thủ còn A-rôn là thượng tế. Ngày nay Đấng Christ là Nguyên Thủ của chúng ta và cũng là Thượng tế của chúng ta. Khi đến với chúng ta, Ngài đến với phước lành, và việc Ngài ở với chúng ta là phước hạnh tổng bao hàm chúng ta cần.

Môi-se nguyên thủ Y-sơ-ra-ên,

Giống Đấng Christ làm Vua thượng thiên,

Thượng tế A-rôn tiêu biểu Chúa,

Cà hai hình bóng Chúa đầu tiên.bottom of page