top of page

Y-SÁC VÁC CỦI LÊN ĐỒI CAO

Hung Tran

Feb 18, 2024

Việc Áp-ra-ham dâng con yêu dấu, độc nhất của mình, Y-sác lên bàn thờ là một bức tranh sinh động về Đức Chúa Trời Cha dâng Con yêu dấu và độc nhất của Ngài, Chúa Jesus Christ...• Sáng-thế ký 22:2-6, “Đức Chúa Trời phán rằng: Hãy bắt đứa con một ngươi yêu dấu, là Y-sác, và đi đến xứ Mô-ri-a, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho. 3. Áp-ra-ham dậy sớm, thắng lừa, đem hai đầy tớ và con mình là Y-sác, cùng đi; người cũng chặt củi để dùng về của-lễ thiêu, rồi đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy. 4. Qua đến ngày thứ ba, Áp-ra-ham nhướng mắt lên thấy nơi đó ở lối đằng xa, 5. thì nói cùng hai kẻ đầy-tớ rằng: Hãy ở lại đây với con lừa; ta cùng đứa trẻ sẽ đi đến chốn kia đặng thờ-phượng, rồi sẽ trở lại với hai ngươi. 6. Áp-ra-ham lấy củi về của-lễ thiêu, chất trên Y-sác, con mình; rồi người cầm lửa và dao trong tay, và cả hai cha con đồng đi.”

• Sáng-thế ký 22:9-11, “Họ đến chốn Đức Chúa Trời đã phán dạy; tại đó, Áp-ra-ham lập bàn-thờ, chất củi lên, trói Y-sác con mình lại, để lên đống củi trên bàn-thờ. 10. Áp-ra-ham bèn giơ tay ra cầm lấy dao đặng giết con mình. 11. Thiên-sứ của Đức Giê-hô-va từ trên trời kêu xuống mà rằng: Hỡi Áp-ra-ham, Áp-ra-ham! Người thưa rằng: Có tôi đây.”

• Hê-bơ-rơ 11:19 “minh chứng câu chuyện cha con Áp ra ham là một hình bóng về Đức Chúa Trời Cha dâng hiến Con Ngài là Jesus Christ.”

Bản Nhận chánh dịch , “Người kể rằng Đức Chúa Trời có thể khiến đến đỗi kẻ chết sống lại; người cũng ví như (in a parable—( in figure) theo ngụ ngôn) từ trong chỗ ấy mà được nhận lại con mình.”

Bản dịch mới 2002 dịch, “Vì kể rằng Đức Chúa Trời có khả năng khiến kẻ chết sống lại, nên theo nghĩa bóng Áp-ra-ham đã nhận lại con mình từ cõi chết.”Việc...

...Áp-ra-ham dâng con yêu dấu, độc nhất của mình, Y-sác lên bàn thờ là một bức tranh sinh động về Đức Chúa Trời Cha dâng Con yêu dấu và độc nhất của Ngài, Chúa Jesus Christ, trên thập tự giá. Trong bức tranh nầy, Y-sác hình bóng Đấng Christ theo cách chi tiết. Y-sác như con độc nhất của Áp-ra-ham (C. 2,12, 16), tiêu biểu Đấng Christ, Con độc sinh của Đức Chúa Trời (Giăng 3:16). Y-sác là con yêu dấu của Áp-ra-ham, và Đấng Christ là Con yêu dấu của Cha, trong Đấng đó Ngài thỏa mãn (Ma-thi-ơ 3:17).

Y-sác tiếp lấy ý muốn của cha mình (c.6), và Đấng Christ cũng đã chọn ý muốn của Cha Ngài (Ma-thi-ơ 26:39). Y-sác đã vâng phục đến chết (C.9-10), cũng vậy Đấng Christ đã vâng phục đến chết (Phil. 2:8). Y-sác vác củi cho của lễ thiêu và bước đi lên đỉnh núi Mô-ri-a (C.6), cũng vậy, Đấng Christ đã vác thập tự giá mình và bước đi lên Gô-gô-tha (Giăng 19:17). Y-sác đã được dâng lên Đức Chúa Trời như của lễ thiêu trên núi Mô-ri-a, Đấng Christ cũng đã được dâng lên Đức Chúa Trời trên cùng ngọn núi để ứng nghiệm về hình bóng của lễ thiêu.

Y-sác kể như đã bị giết trên bàn thờ và đã trở lại cùng Áp-ra-ham vào ngày thứ ba, đó là trong sự phục sinh –(C.4, 10-13); cũng vậy, Đấng Christ đã bị đóng đinh trên thập giá và đã Phục sinh vào ngày thứ ba (I Cor. 15:4). Y-sác đã được gia bội trong sự phục sinh (C.17) và Đấng Christ cũng đã được gia bội trong sự Phục sinh của Ngài (Giăng 12:24; I Phi 1:3).

Y-sác là hậu tự của Áp-ra-ham, cho phước hạnh của các nước (C.18), cũng một thể ấy, Đấng Christ là hậu tự duy nhất của Áp-ra-ham, trong Ngài phước hạnh của Áp-ra-ham đã đến cùng các quốc gia. (Gal. 3:8, 14, 16)


Trên vai vác củi lên đồi cao,

Y-sác tượng trưng Christ nhiệm mầu;

Vâng phục lời cha cho đến chết,

Phục sinh vinh hiển quý dường bao.


MinhKhải.bottom of page