top of page
    LỜI GIỚI THIỆU - MỤC LỤC

Hung Tran

Jul 31, 2023

Giáo Trình I.S.O.M International School of MinistryTrường Kinh Thánh Quốc Tế ISOM


* Món Quà Cho Những Người Muốn Phục Vụ Chúa


Nếu bạn có sự thôi thúc trong lòng muốn dấn thân hầu việc Chúa chắc chắn bạn phải nghĩ đến sự học hỏi thêm về Lời Chúa. Nếu như bạn có đủ điều kiện để theo học với những vị giáo sư đầy ơn Chúa và có những quá trình làm việc chứng tỏ sự xức dầu từ Chúa, bạn sẽ chọn ai?  

Mục sư Tiến sĩ Berin Gilfillan là người phục vụ trong Ðoàn Truyền Giáo tại Phi Châu với Nhà Truyền Giáo Reinhard Bonnke trong thập niên 80. Ông đã chứng kiến đám đông

của hàng trăm ngàn người đến nghe sứ điệp Tin Lành và hàng ngàn người tiếp nhận Chúa. Ông đã trăn trở với một thách thức là làm thế nào để thực hiện công tác môn đồ hoá cho từng loạt hàng ngàn người như vậy? 

Mục sư Berin về lại Hoa-kỳ vào Chủng Viện Fuller Seminary để thai nghén một chương trình huấn luyện độc đáo theo kiểu mẫu “DREAM TEAM.” Ông mời hơn 30 vị mục sư của các Hội Thánh lớn và những vị lãnh đạo của các tổ chức Tin Lành khắp nơi trên thế giới để giảng dạy trong những địa hạt chuyên môn nhất của họ. Với kinh nghiệm trong địa hạt kỷ thuật, Mục sư Berin đã tận dụng kỷ thuật tân tiến nhất để thu hình các bài giảng bằng tiếng Anh và thông dịch ra 14 thứ tiếng trong đợt đầu tiên.

Trong khoảng bảy năm trời làm việc không ngừng, ông và nhiều cơ quan hổ trợ đã hoàn tất việc thu hình chương trình với năm cấp, mỗi cấp là một học trình của ba tháng học trọn thời gian.  

Hiện nay ISOM đã có trên 60 ngôn ngữ trên thế giới và hàng ngàn trung tâm huấn luyện trên khắp thế giới. Mục sư Berin và cơ quan của ông vẫn cải tiến không ngừng các môn học để đáp ứng lại lòng khao khát học lời Chúa của con dân Chúa khắp nơi và nhu cầu người lãnh đạo quá lớn lao. Chương trình học gồm hơn 160 bài học bằng hình ảnh sống động vượt không gian và thời gian, cũng không bị giới hạn bởi ngôn ngữ. Tất cả các môn học đã được thông dịch ra tiếng Việt. Nhà truyền giáo vĩ đại T.L. Osborn đã nói về ISOM như sau: “As far as I know, the development of this Curriculum is the most important thing happening on the earth for the Kingdom of God today.” (Theo sự hiểu biết của tôi, sự thực hiện chương trình nầy (ISOM) là một sự kiện quan trọng nhất xảy ra trên thế giới cho Vương Quốc của Chúa ngày hôm nay)    

 

“…Không phải chỉ có đức tin là đủ; anh em còn phải sống cuộc đời đạo đức. Hơn nữa, anh em phải học hỏi để biết rõ Chúa hơn và tìm hiểu Chúa muốn mình làm gì.” II Phi-e-rơ 1:5 (BDY,1994)

 
MỤC LỤC:


ISOM CẤP 1

• Nền Tảng Của Đức Tin (Foundation Of Faith) - Mục sư Bayless Conley (P.1)

• Đời Sống Siêu Nhiên (Supernatural Living) - Mục sư Tiến Sĩ A. L. (P.1)

• Tân Ước Lược Khảo (New Testament Survey) - Tiến sĩ John Amstutz (P.1)

• Ngợi Khen Và Thờ Phượng (Praise And Worship) - Tiến sĩ Lamar Boschman (P.1)

• Kính Sợ Chúa (The Fear Of The Lord) - Mục sư John Bevere (P.2)


ISOM CẤP 2

• Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện (Power Of Prayer) - Tiến sĩ Dick Eastman (P.2)

• Chức Vụ Giúp Đỡ (Ministry Of Helps) - Mục sư Buddy Bell (P.2)

• Cựu Ước Lược Khảo (Old Testament Survey) - Tiến sĩ Christopher Gornold Smith (P.2)

• Bản Chất Của Phúc-Âm (Essence Of The Gospel) - Tiến sĩ Terry Law (P.2)

• Chúa Jesus Đấng Chữa Lành (Jesus Our Healer Today) - Mục sư Bayless Conley (P.3)


ISOM CẤP 3

• Huy Ðộng Ðể Nhân Cấp (Mobilize To Multiply) - Tiến sĩ Berin Gilfillan (P.3)

• Huấn Luyện Tại Cơ Sở Hội Thánh (Church Based Training) - Tiến sĩ Stan Dekoven (P.3)

• Nhóm Tế Bào (Cell Groups) - Tiến sĩ Larry Stockstill (P.3)

• Quyền Năng Của Sự Rao Giảng (Power Evangelism) - Tiến sĩ Reinhard Bonnke (P.3)

• Tính Chính Trực Của Người Lãnh Đạo (Leaders Integrity) - Tiến sĩ Jack Hayford (P.4)

• Khải Tượng Của Người Lãnh Đạo (Leadership Vision) - Tiến sĩ David Shibley (P.4)

• Gây Dựng Hội Thánh Mới (Church Planting) - Tiến sĩ Jim Feeney (P.4)

• Được Soi Dẫn Bởi Đức Thánh Linh (Being Led By The Spirit) - Mục sư Bayless Conley (P.4)


ISOM CẤP 4

• Tinh Thần Trong Đồng Vắng (Wilderness Mentalities) - Tiến sĩ Joyce Meyer (P.4)

• Phát Triển Người Lãnh Đạo (Developing Leaders) - Mục sư Brian Houston (P.5)

• Sự Phục Hòa (Reconciliation) - Tiến sĩ Alphonso R. Bernard (P.5)

• Cá Nhân Chứng Đạo (Personal Evangelism) - Mục sư Ray Comfort (P.5)

• Chiến Trường Tâm Linh (Spiritual Warfare) - Giáo sư Dean Sherman (P.5)

• Truyền Giáo Và Mùa Gặt (Missions And The Harvest) - Tiến sĩ Howard Foltz (P.5)

• Đắc Thắng Thuộc Linh (Spiritual Breakthrough) - Tiến sĩ Marilyn Hickey (P.6)


ISOM CẤP 5

• Sự Nối Kết Đấng Christ (Christ Connection) - Tiến sĩ T. L. Osborn (P.6)

• Sống Để Ban Cho (Living To Give) - Mục sư Wayne Myers (P.6)

• Truyền Giáo Cho Thế Hệ Mới (Reaching A New Generation) - Mục sư Willie George (P.6)

• Mục Vụ Cho Giới Trẻ (Ministering To Youth) - Mục sư Blaine Bartel (P.6)

• Trưởng Lão Theo Kinh Thánh (Biblical Eldership) - Mục sư Dick Benjamin (P.7)

• Quản Trị Tương Lai (Managing For Tomorrow) - Mục sư Jim Wideman (P.7)


ISOM 2 CẤP 1 (Mục Vụ)

• Đắc Thắng Bản Chất Tội Lỗi (Conquering The Sin Nature) - Mục sư Bayless Conley (P.7)

• Tấm Lòng Trong Chức Vụ (The Heart Of Ministry) - Mục sư John Bevere (P.7)

• Đổi Mới Như Chim Ưng (Renewed Like The Eagles) - Tiến sĩ John Burns (P.7)

• Cộng Đồng Và Giới Tính (Community And Gender) - Tiến sĩ Gilbert Bilezkian (P.8)

• Giảng Đạo Năng Động (Dynamic Preaching) - Mục sư Brick Cliff (P.8)

• Nền Tảng Ơn Tiên Tri (Prophetic Foundations) - Tiến sĩ Keith Hazell & Nova, Jeremy (P.8)

• Những Điểm Thực Hành Cho Chức Vụ (Practical Points For Ministry) - Tiến sĩ P. G. Vargis (P.8)

• Học Lắng Nghe Tiếng Chúa (Hearing Gods Voice) - Giáo sư Tiến Sĩ Mark Virkler (P.8)


ISOM 2 CẤP 2 (Chữa Lành)

• Lắng Nghe Tiếng Chúa (Hearing Gods Voice) - Tiến sĩ Mark and Patti Virkler (P.9)

• Những Lời Cầu Nguyện Chữa Lành Tấm Lòng - Tiến sĩ Mark Virkler (P.9)

• Lắng Nghe Tiếng Chúa Qua Giấc Mơ - Tiến sĩ Mark Virkler (P.9)

• Làm Thế Nào Để Xây Dựng Một Đội Thành Công (Praise And Worship) - Tiến sĩ Mark Virkler (P.9)


ISOM 2 CẤP 3 (Chúa Cứu Thế)

Những Bí mật Tiên tri Về Những Kỳ Lễ của Y-sơ-ra-ên (Prophetic Mysteries Of The Seven Feasts Of Israel) - Mục sư Perry Stone (P.9)

Khai Mở Những Bí Mật Hê-bê-rơ (Unlocking Hebrew Mysteries) - Mục sư Perry Stone-Giáo Sư Bill Cloud (P.10)

• Đám Cưới Của Người Do-Thái (The Ancient Jewish Wedding) - Mục sư Perry Stone (P.10)

• Tuổi Vũ Trụ - Tiến sĩ Gerald Schroeder (P.10)

• Y-sơ-ra-ên Và Hội Thánh (Israel And The Church) - Giáo Sư Curt Landry (P.10)


ISOM 2 CẤP 4 (Phụ Nữ)

Giá Trị Của Người Phụ Nữ (The Value Of A Woman) - Mục sư Bobbie Houston (P.10)

• Giáo Dục Về Bệnh Aids (HIV/AIDS Education) - Bác sĩ Carolyn Klaus (P.11) • Những Khó Khăn Trong Sự Lãnh Đạo (Difficulties In Leadership) - Tiến sĩ. Joyce Meyer (P.11)

• Trở Nên Một Người Mẹ (Becoming A Mother/Mentor) - Mục sư Lisa Bevere (P.11)

• Vai Trò Làm Vợ Mục Sư Và Mục Vụ Phụ Nữ (Being A Pastors Wife) - Tiến sĩ Betty Price (P.11)

• Vượt Qua Sự Đau Khổ (Overcoming Grief) - Mục sư Sheryl Salem (P.11)

• Phụ Nữ Thờ Phượng (Women in Worship) - Mục sư Darlene Zschech (P.12)

• Sự Chữa Lành Thiên Thượng (Divine Healing) - Tiễn sĩ Gloria Copeland (P.12)

• Những Hương Liệu Cho Một Mục Vụ Của Phụ Nữ (Church Based Womens Ministry) - Mục sư Janet Conley (P.12)

• Vũ Khí Bí Mật Của Chúa (Gods Secret Weapon) - Mục sư Deborah Cobrae (P.12)

• Vươn Tới Tiềm Năng (Rising To Your Potential) - Mục sư Christine Caine (P.12)

• Chương Trình Của Chúa Cho Gia Đình (Gods Plan For Your Family) - Tiến sĩ Marilyn Hickey (P.13)

• Phước Hạnh Qua Các Thế Hệ (Generational Blessings) - Bác sĩ John và Helen Burns (P.13)


ISOM 2 CẤP 5 (Trưởng Thành)

• Nguyên Tắc Lãnh Đạo (Leadership Principles) - Mục sư Phil Pringle (P.13)

Tam Giác Hôn Nhân (The Marriage Trinity) - Tiến sĩ Doug Weiss (P.13)bottom of page