top of page
    ISOM 2 CẤP 1 (Mục Vụ) - Nền Tảng Ơn Tiên Tri
    (Prophetic Foundations)

Hung Tran

Jun 19, 2023

Giáo Trình I.S.O.M International School of Ministry
(Tiến sĩ Keith Hazell & Nova, Jeremy)Tiến sĩ Keith Hazell là một nhà tiên tri, mục sư và tác giả người Anh. Ông thành lập bộ Winds of Change cùng với vợ mình, Nova và con trai, Jeremy. Ông cũng đồng sáng lập một họ nhà thờ, Life Links International. Sách của ông là Lời của ai! Dù sao cũng thách thức hội thánh địa phương về vai trò của chức vụ tiên tri.

Jeremy Hazell là một nhà tiên tri và mục sư người Canada. Ông đồng mục sư Mosaic Christian FellowshipLethbridge, Alberta, Canada. Trong nhiều năm, anh ấy đã phục vụ trong chức vụ tiên tri với cha mình, Keith.


 (Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

F6.1 Nền Tảng Ơn Tiên Tri

NỀN TẢNG ÂN TỨ TIÊN TRI


PHẦN 1: SỰ QUAN TRỌNG VÀ GIÁ TRỊ CỦA MỤC VỤ TIÊN TRI


LỜI GIỚI THIỆU


Mục tiêu của chúng tôi là thông tin, thúc đẩy và phổ biến cho các hội thánh địa phương biết về mục vụ tiên tri. Loạt bài giảng dạy này nhắm vào mục tiêu giải phóng con người ra khỏi nỗi lo sợ và các hiểu lầm đối với sự tiên tri.


I. NĂM ÂN TỨ CỦA CHỨC VỤ (Ê-phê-sô 4:11).


A. Đức Chúa Trời vẫn đang nói chuyện với hội thánh và đang phục hồi sự hiểu biết về vai trò sứ đồ và tiên tri.

B. Chúa đã sai các tiên tri đến để gây dựng hội thánh. (Ê-phê-sô 4:12). trong Ngài chúng ta nhờ đức tin đến Ngài mà được tự do đến gần Đức Chúa Trời cách dạn dĩ.”

* Trong cả hai phần Cựu và Tân Ước, các tiên tri đã đến để giúp đỡ, gây dựng và khích lệ hội thánh (Ê-xơ-ra 5:2).

C. Vai trò của tiên tri là để giúp đỡ hội thánh.

1. Tiên tri không phải được đặt ngồi đó để phán xét hội thánh.

2. Tiên tri cũng không phải để dò xét bề ngoài mà đoán điều bên trong.

D. Chúa đã phán bảo trong Kinh Thánh rằng chức vụ tiên tri phải là một bộ phận trong hội thánh địa phương. (I Cô-rinh-tô 12:28).

a. Chúa đã chỉ định các tiên tri cho hội thánh.

2. Chúa ban cho chúng ta chức vụ tiên tri nhằm giúp cho chúng ta hiểu rõ thế nào là việc ngồi lại chung với nhau để gây dựng hội thánh Chúa.


II. ĐỂ CHO MỘT CHỨC VỤ NÀO HOẠT ĐỘNG TRONG HỘI THÁNH THÌ CHỨC VỤ ĐÓ PHẢI ĐƯỢC HỘI THÁNH CÔNG NHẬN.


A. Tiên tri nào mà không được hội thánh công nhận thường trở nên cay đắng, nổi giận.

1. Ga-la-ti 2:9

“và nhận biết ân điển đã ban cho tôi, thì Gia-cơ, Sê-pha, Giăng là những người được tôn như cột trụ, trao tay hữu giao kết với chúng tôi, tức là Ba-na-ba và tôi, hầu cho chúng tôi đi đến cùng dân ngoại, còn các người ấy thì đến cùng những kẻ chịu phép cắt bì.”

a. Từ “ân điển” ở đây mang nghĩa “ân tứ”.

b. Nói tiên tri là một trong năm ân tứ của Hội thánh.

c. Sứ đồ Phao-lô muốn hoạt động trong hội thánh cũng phải được hội thánh công nhận.

2. Chúa đang mang các tiên tri đến cùng Hội thánh.

3. Sự cộng tác sẽ mang lợi ích tối đa cho Hội thánh.


III. CHỨC VỤ TIÊN TRI KHÔNG PHẢI LÀ MỚI LẠ (Giu-đe 14).


A. Đức Chúa Trời luôn luôn muốn nói chuyện với con người.

• Chúa đã định chức vụ tiên tri là tiếng nói của hội thánh.


IV. LÝ DO MÀ CHÚNG TA CẦN CÓ CHỨC VỤ TIÊN TRI


A. Tại sao điều hội thánh cần phải có các tiên tri là quan trọng?

B. Chúng ta cần có chức vụ tiên tri ngõ hầu có thể hiểu được tình trạng thật sự của hội thánh địa phương mình.

Khải-huyền 2:2. Sứ điệp cho bẩy hội thánh - Mỗi hội thánh đều có vấn đề của chính hội thánh mình và do Đức Thánh Linh bộc bạch ra.

1. Hội thánh có thể nhìn bề ngoài thấy tươi đẹp, nhưng Thần của Chúa nhìn thấu suốt sẽ bộc bạch những điều ẩn kín bên dưới.

2. Thần của Chúa là Đấng khải thị và mang sự hiểu biết cho Hội thánh

3. Mỗi khi Chúa muốn bày tỏ một tình trạng nào và muốn chỉnh sữa nó, Ngài sẽ thực hiện với lòng thương xót.

4. Chúa đã bày tỏ tình trạng của bẩy hội thánh qua Giăng và Ngài khiến họ sữa đổi. Sau đó thì Ngài an ủi họ và khích lệ họ.

5. Chúa muốn các vị mục sư phải hiểu biết tính trạng của đàn chiên mình.

6. Chức vụ tiên tri rất quan trọng nhằm giúp chúng ta biết tình trạng thật của hội thánh địa phương mình.

C. Mỗi chúng ta rất cần phải tìm một chỗ ở trong Thân thể của Đấng Christ. Ê-xê-chi-ên 37 :4.

D. Chúng ta có thể tìm xem trong Tân Ước Lời dạy rằng khi các bộ phận thân thể nối kết với nhau một cách đúng khớp, thân thể sẽ lớn mạnh.

E. Khi chức vụ tiên tri được ban cho hội thánh, Chúa sẽ soi dẫn mỗi người theo đúng vị trí của mình.

F. Khi mọi người tìm được vị trí của mình trong Hội thánh, thân thể bắt đầu có thể lớn mạnh lên.

G. Trong Ê-xê-chi-ên 37, mọi xương khô được ráp lại đúng chỗ thì một đội binh hùng mạnh được hình thành.

H. Chúa muốn vực dậy một đội hùng binh.

I. Khi mỗi người tìm đúng chỗ của mình trong Thân thể Đấng Christ và sinh hoạt dưới sự xức dầu của Đức Thánh Linh, một đội hùng binh sẽ được thành lập.

G. Sứ đồ Phi-e-rơ mô tả chúng ta như là những viên đá sống động. Chúng ta phải nối kết với nhau để xây đền thờ cho Chúa (I Phi-e-rơ 2 :5).

K. Trong Cựu Ước, đền thờ được xây bằng gạch mà mỗi viên đều phải được cẩn thận nâng bằng hai tay.

L. Kinh Thánh cho chúng biết khi lời tiên tri được nói ra và khi chúng ta được đặt tay, chúng ta có thể biết được chỗ đứng của chúng ta trong thân thể Chúa Cứu Thế.

M. Chúng ta có thể được đặt đúng chỗ nhờ Đức Thánh Linh.

N. Lời tiên tri có thể đặt chúng ta đúng vào vị trí Chúa muốn cho chúng ta trong hội thánh.

O. Chúa có phát họa ra một khải tượng nhất quán cho hội thánh của bạn (Châm-ngôn 29 :18)

P. Chữ Khải tượng ở đây có nghĩa là một lời tiên tri hiện thực.

Q. Điều nầy có nghĩa là lời nầy hiện thực và liên hệ đến hội thánh.

R. Mỗi Hội Thánh cần một khải tượng có tính cách tiên tri.

S. Y-sơ-ra-ên có 12 chi phái. Mỗi chi phái có một cá tính khác biệt – Gia-cốp tiên tri những tính chất đặc thù của từng đứa con của ông.

T. Chúa không muốn sản sinh ra những hội thánh y hệt nhau.

1. Hội thánh địa phương của bạn có một sự kêu gọi riêng biệt và khải tượng từ Chúa và có một chức vụ để hoàn tất.

2. Chức vụ tiên tri cần thiết để bạn sẽ hiểu được mục đích của hội thánh bạn.

3. Có lẽ Chúa kêu gọi hội thánh của bạn cho một nhóm người nào đó đặc biệt hay cho một lãnh vực phục vụ đặc nào đó.

4. Một hội thánh không được kêu gọi cho mọi công tác phục vụ.

5. Chúa là Chúa của sự đa dạng. Tính cách đa dạng nầy sẽ xảy ra khi chúng ta nghe lời tiên tri của Chúa cho hội thánh của chúng ta.

6. Chúng ta cần sứ mạng tiên tri để đem khải tượng cho riêng hội thánh chúng ta vào trong hội thánh.

U. Chúa cho chúng ta lời tiên tri để giúp chúng ta xây dựng đức tin trong hội thánh (II Sử-ký 20 :20)

1. Đức tin là bởi nghe.

Đức tin đó đến là từ sự nghe lời tiên tri.

2. Đức tin sẽ giúp cho chúng ta chịu đựng cho đến khi lời tiên tri được ứng nghiệm.

3. Công-vụ 20:23; Phao-lô biết trước mình sẽ bị bắt bớ đã cho ông đức tin vượt qua

4. Công-vụ 5:10,14 Lời tiên tri có thể đem đến sự phán xét nhưng cũng đem đến đức tin.

5. Chúng ta có thể đứng trên lời tiên tri.

6. Lời tiên tri có thể đem đến đức tin trong lòng chúng ta, giúp chúng ta đứng vững trong lúc khó khăn, Khiến cho chúng ta biết Chúa Cưu Thế là Đấng cứu chuộc chúng ta và cho chúng ta lòng tin vào sự chu cấp của Chúa.


V. CHÚA MUỐN HỘI THÁNH CỦA NGÀI TRƯỞNG THÀNH (Ê-phê-sô 4 :13,14)


1. Nhiều người được cứu nhiều năm những chưa trưởng thành.

2. Một phần của sự kêu gọi của mỗi một chức vụ trong năm chức vụ là để cho tín đồ được trưởng thành và xây dựng thân thể của Chúa.

3. Làm thế nào Chức vụ tiên tri xây dựng hội thánh và đưa chúng ta tới mức trưởng thành?

4. Khi Chúa phán với chúng ta có tính cách tiên tri, Chúa thách thức chúng ta lớn lên.

5. Có khi Chúa chỉ ra cho chúng ta những gì chúng ta không nên vướng mắc.

6. Khi Chúa phán với chúng ta qua lời tiên tri, Chúa muốn chúng ta đáp ứng lại.

7. Thường rất tốt nếu chúng ta ghi lại lời tiên tri đã được ban cho.

8. Thí dụ về người mà Keith Hazel nói tiên tri.

9. Thỉnh thoảng Chúa dùng lời tiên tri để thách thức hội thánh lớn lên trong Ngài.

10. Một trong những chìa khóa để chúng ta lớn lên là những lời tiên tri cho cá nhân và cho chung trong hội thánh.

11. Chúng ta cần những lời tiên tri để thách thức chúng ta thay đổi và lớn lên như Chúa muốn.


VI. TIÊN TRI GIẢ CÓ THỂ GÂY RA SỰ TỔN THƯƠNG CHO HỘI THÁNH.


A. Khải-huyền 2:20

B. Tiên tri giả đã làm tổn thương hội thánh rất nhiều.

C. Phao-lô không phải là người tự đặt mình vào chức vụ; Hội thánh thừa nhận ân tứ của ông.


VII. ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ LỜI CỦA “THÌ HIỆN NAY” CHO HỘI THÁNH


A. Không có lời tiên tri nào vượt trổi hơn Lời Kinh thánh.

• Lời Chúa trong Kinh thánh chắc chắn là Lời tiên tri.

• Không có lời tiên tri được phép lạm quyền Kinh thánh. Vì Kinh thánh là chân thật.

Chúng ta luôn có thể tin cậy Lời Kinh Thánh.

• Đức Thánh Linh chính là Thần an ủi. Một phần của chức vụ tiên tri là đem lời đúng thì để an ủi hội thánh.

B. Chúa không làm việc gì mà Ngài không báo trước với các tiên tri của Ngài (A-mốt 3:7)

1. Chúa cũng phán bảo cùng một lời giống nhau với nhiều tiên tri ở các vùng khác nhau trên khắp thế giới.

2. Có nghĩa rằng có một lời của “thì hiện nay” từ Đức Chúa Trời.

3. Có nghĩa rằng có một sứ điệp cho “thì hiện nay” và lời nhấn mạnh cho “thì hiện nay” từ Chúa.

4. Có khi Chúa ban lời tiên tri nhấn mạnh vào các khía cạnh khác nhau.

a. Có khi lời để hồi phục hội thánh.

b. Có khi lời để xoáy vào việc dạy dỗ hay mùa gặt.

c. Có khi Chúa cho lời báo trước điều tương lai.

d. Bức tường Bá-linh và các cuộc tấn công khủng bố.

e. Tuy nhiên, trên bình diện thế giới, cùng một lời tiên tri xuất hiện đồng thời.

f. Chúa liên tục mang lại sự tươi mới cho chúng ta qua sứ điệp tiên tri.


VIII. CHÚNG TA CẦN PHẢI TRÂN TRỌNG CHỨC VỤ TIÊN TRI


A. Thời xưa, hội thánh thường chống nghịch lại chức vụ của các nhà tiên tri.

B. Sẽ có một ngày Hội thánh sẽ hiểu được tầm quan trọng và giá trị của chức vụ tiên tri.

1. Đức Chúa Giê-xu yêu mến Hội thánh.

2. Chúa thách thức các vị tiên tri cũng yêu mến Hội thánh.

3. Chúa thách thức các vị tiên tri chấp nhận bị chỉnh sửa.

4. Chúa thách thức các vị tiên tri không nên chỉ đi với Thánh Linh một mình, nhưng phải nhận thức rằng họ là một bộ phận của Hội thánh Chúa chung.

5. Công-vụ 13 :1

C. Kinh Tân Ước ôm ấp các ân tứ tiên tri.

1. Đức Thánh Linh kêu gọi Hội thánh ôm ấp chức vụ tiên tri.

2. Sách Khải-huyền 2:7 bảo rằng: “Ai có tai lắng nghe, hãy nghe. Hãy nghe điều mà Thánh Linh phán với Hội thánh.”

a. Đức Thánh Linh phán với chúng ta qua tiếng nói của tiên tri.

b. Điều này xác thực cho dù bằng ân tứ tiên tri hay bằng chức vụ tiên tri.

c. Chức vụ tiên tri ngày nay rất quan trọng và giá trị.

3. Khi Chúa phục hồi bộ phận tiên tri trong Hội thánh, một sự bày tỏ mới của siêu nhiên sẽ hiển hiện ra.

a. Người ta sẽ có đức tin trông đợi sự chữa lành.

b. Người ta sẽ có đức tin dám cầu nguyện cho nhiều việc lớn và khó của Chúa.

c. Người ta sẽ đầy đức tin chạy đến Chúa.

d. Người ta sẽ đầy đức tin để chịu đựng nghịch cảnh.


KẾT LUẬN


Khóa học này nhằm mục đích tạo một nền tảng cho chức vụ tiên tri và chỉ cho hội thánh địa phương biết tầm quan trọng của chức vụ này.


THẢO LUẬN NHÓM


1. Làm cách nào mà chức vụ tiên tri giúp xây dựng một đạo hùng binh cho Đức Chúa Trời?

2. Tại sao việc chức vụ tiên tri phải cộng tác với hội thánh địa phương được xem là rất quan trọng?

3. Tại sao bạn nghĩ rằng Hội thánh đầu tiên chấp nhận chức vụ tiên tri hơn là các hội thánh ngày hôm nay?


TỰ NGHIÊN CỨU


1. Hãy đọc lại sách Công vụ và lựa chọn 3 ví dụ mà chức vụ tiên tri đã đóng vai quan trọng.

2. Tại hội thánh địa phương của bạn có chức vụ tiên tri hay không? Nếu chưa có, bạn làm cách nào để giúp hội thánh hiểu hơn về tầm quan trọng và giá trị của chức vụ tiên tri?

3. Chúa kêu gọi chúng ta hãy nên tầm thước vóc dạng trong Chúa. Điều gì bạn thấy mình cần phải làm thêm để là một cơ đốc nhân trưởng thành?bottom of page