top of page
    ISOM 2 CẤP 2 (Chữa Lành) - Làm Thế Nào Để Xây Dựng Một Đội Thành Công
    (Praise And Worship)

Hung Tran

Jun 12, 2023

Giáo Trình I.S.O.M International School of Ministry
(Tiến sĩ Mark Virkler)(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

CL5.1 Làm Thế Nào Để Xây Dựng Một Đội Thành Công.


Làm thế nào để xây dựng một đội thành công

Gia tăng thành công của bạn bằng việc tôn trọng những ân tứ của những người xung quanh bạn


LỜI GIỚI THIỆU


Một cách tiếp cận thực tế để tạo nên những đội cố vấn ở bên bạn trong mọi lĩnh vực của cuộc đời bạn, và sự khôn ngoan của những người cố vấn là những người cùng nhau thể hiện cả năm sự thúc đẩy trong lòng được đề cập trong Ê-phê-sô 4:11 (sứ đồ, tiên tri, người giảng tin lành, mục sư và giáo sư).

Những tài liệu gợi ý để giúp thêm cho kinh nghiệm huấn luyện này sâu hơn:

C. Peter Wagner viết “Đây không chỉ là tài giỏi mà là cực kỳ hữu dụng... theo quan điểm của tôi, bài học này phải có một sự lưu hành rộng khắp. làm thế nào đánh dấu một phiên bảng của nó với tựa đề ““The Virkler Grid” và một phụ đề: A Comparative Analysis of the Foundational Offices of Ephesians 4:11?” The Virkler Grid có thể tiếp tục trở thành một công cụ tiêu chuẩn cho toàn bộ phòng trào sứ đồ trong những năm sắp đến.

A. Sự trưởng thành đến qua sự tương tác của tất cả năm ân tứ chức vụ.

1. Ê-phê-sô 4:11 liệt kê 5 ân tứ, mỗi ân tứ có sự thúc đẩy tấm lòng đằng sau nó.

2. Ê-phê-sô 4:7 nói TẤT CẢ chúng ta có một trong những ân tứ này (như một sự pha trộn của một vài hay nhiều ân tứ)

3. Ê-phê-sô nói chúng ta có thể đến với sự trưởng thành (đây là danh sách những ân tứ duy nhất trong Tân ước với một lời hứa kèm theo.)

4. Chúng ta có thể tìm thấy năm sự thúc đẩy của tấm lòng được thể hiện trong cả thành công trong kinh doanh cũng như thành công trong hội thánh.

5. Mục tiêu của chúng ta là có những người có thể thể hiện cho chúng ta những sự thúc đẩy khác nhau trong tấm lòng ở quanh chúng ta.

Ở đâu có nhiều sự cố vấn thì ở đó có sự khôn ngoan và an toàn (Châm-ngôn 11:14)

B. Sự Nhiệt Thành của Tấm Lòng.

1. Sứ đồ- Cho tất cả

2. Tiên tri- Cho sự hà hơi sáng tạo

3. Truyền giảng- Cho mùa gặt

4. Mục sư- Cho dân sự

5. Giáo sư- cho lẽ thật

C. Những Ân tứ chính yếu của họ

a. Sứ đồ- khải năng lãnh đạo, tổ chức, xây dựng và mở rộng

b. Tiên tri- Khả năng sáng tạo, nhạy bén với thời điểm và linh tính đúng

c. Truyền giảng- Khả năng thuyết phục.

d. Mục sư- yêu thương mọi người và chữa lành những tổn thương của họ

e. Giáo sư- khả năng nghiên cứu và trình bày rõ ràng.

D. Mục tiêu của họ.

1. Sứ đồ- Thấy mọi điều được sắp xếp và vận hành trôi chảy

2. Tiên tri- kinh nghiệm dòng chảy sáng tạo

3. Truyền giảng- Thuyết phục người khác thấy những gì mình thấy

4. Mục sư- Cho dân sự được khỏe mạnh, an toàn và được chăm sóc

5. Giáo sư- Lẽ thật được trình bày rõ ràng và dễ hiểu.

E. Họ đánh giá người khác bằng:

1. Sứ đồ- khả năng của họ và sự sẳn sàng để thích nghi

2. Tiên tri- khả năng kinh nghiệm của họ hay nhận biết rõ dòng chảy cách sáng tạo

3. Truyền giảng- khả năng ảnh hưởng của họ

4. Mục sư- khả năng nhạy bén của họ và quan tâm đến nhu cầu của dân sự

Giáo sư- khả năng phân biệt của họ và trình bày rõ ràng lẽ thật.

F. Họ ảnh hưởng người khác bằng

1. Sứ đồ- giúp họ thấy giá trị và vị trí của họ trong một bức tranh tổng thể

2. Tiên tri- gây dựng, thúc đẩy và an ủi

3. Truyền giảng- Nhiệt thành, phấn khích, năng động

4. Mục sư- ấm áp, yêu thương và chấp nhận

5. Giáo sư- giúp họ hiểu và lớn lên

G. Giá trị của họ đối với tổ chức.

1. Sứ đồ- đem mọi người làm việc với nhau như một đội; là một người giỏi xử lý nan đề

2. Tiên tri- cho những sự thể hiện sáng tạo, sự gặp gỡ tâm linh; nhạy bén thời điểm và ý muốn thiên thượng

3. Truyền giảng – thuyết phục và khuyến khích mọi người bước vào trong một hướng cụ thể

4. Mục sư- đảm bảo tấm lòng dân sự được đáp ứng, cung ứng sự ấm áp, vui vẻ và thỏa lòng.

5. Giáo sư- liên tục đáp ứng rõ ràng, huấn luyện thực tiễn cho những người bước vào trong tổ chức.

H. Những lạm dụng của sự thúc đẩy tấm lòng của họ

1. Sứ đồ- lạm dụng quyền lực, thẩm quyền; không nhạy bén với mọi người

2. Tiên tri- chỉ sống với trực giác mà không có sự công nhận đủ giá trị

3. Truyền giảng- bán những thứ không đáng bán

4. Mục sư- trở nên ủy mị, yếu đuối và quá dễ sai khiến

5. Giáo sư- không có chổ cho trực giác, quá phân tích, giải thích.

I. Ở dưới áp lực họ:

1. Sứ đồ- gặp gỡ những người khác để tìm kiếm giải pháp

2. Tiên tri- rút lui để ở một mình

3. Truyền giảng- trở nên hăng hái và nhiệt huyết hơn về những gì anh ta bán; có thể trở nên không chân thật.

4. Mục sư- vươn ta với sự ấm áp và thông hiểu hơn

5. Giáo sư- không tìm kiếm, nghiên cứu nữa

J. Họ sợ

1. Sứ đồ- mất thẩm quyền, cơ cấu, tổ chức

2. Tiên tri- không thể nắm bắt được trực giác dòng chảy sáng tạo

3. Truyền giảng- không có thể thuyết phục được nữa

4. Mục sư- không hiệp nhất và bất hòa, gãy đổ, và cảm xúc sai trật

5. Giáo sư- không có thể chuyển giao tiến trình cho thế hệ tiếp theo

K. Nguy hiểm: Nếu chúng ta không có sự cân bằng cho chức vụ năm mặt, thì hội thánh sẽ hướng đến một hướng khác:

1. Người truyền giảng có hướng xây dựng một hội thánh tập chú mạnh vào chinh phục những người hư mất, thu hẹp môn đề hóa

2. Người tiên tri có hướng xây dựng một hội thánh mang tính hợp pháp

3. Người giáo sư có hướng xây dựng một hội thánh mang tính thần học

4. Người mục sư có hướng xây dựng một hội thánh xã hội.

5. Người sứ đồ có hướng xây dựng một hội thánh được tổ chức rất chặc chẽ.


Những hoạt động thảo luận nhóm:

Sau khi xem xong DVD, người hướng dẫn nhóm đưa ra những câu hỏi ghi nhật ký này: “Lạy Chúa, ai là những người cố vấn mà Ngài đặt để ở quanh con? Có một đội chức vụ năm mặt nào ở quanh con không? con có nghe cả năm tiếng này hay không? Lạy Chúa, Ngài muốn thêm ai vào đội cố vấn của con để cả năm sự thúc đẩy trong lòng này hiện diện, có thể giúp cho đến với sự trưởng thành?”

Ghi nhật ký 8-10 phút và sau đó người hướng dẫn kéo nhóm trở lại với nhau và khích lệ 3-5 người tình nguyện đọc nhật ký hai chiều cho cả nhóm.


Những câu hỏi thảo luận nhóm:

1. Bạn có thể nhận biết sự thúc đẩy nào mạnh nhất trong năm sự thúc đẩy trong lòng?

2. Hãy chia sẻ một câu chuyện khi bạn có một quyết định không đúng qua việc từ chối lời khuyên của người khác.

3. Hãy chia sẽ một câu chuyện khi bạn có một quyết định tốt hơn bằng việc lắng nghe lời khuyên của người khác.

4. Hãy xưng nhận cùng nhau: “Lạy Chúa, con chọn tìm kiếm sự cố vấn của những người có những sự thúc đẩy trong lòng khác với con, và con tôn trọng và kết hợp lời cố vấn của họ. xin hãy hướng dẫn con trong điều này, con cầu nguyện.”

Học thuộc lòng Ê-phê-sô 4:7 Nhưng, đã ban ân-điển cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban-cho của Đấng Christ. ; 11-14 11 Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ-đồ, kẻ kia làm tiên-tri, người khác làm thầy giảng Tin-lành, kẻ khác nữa làm mục-sư và giáo-sư, 12 để các thánh-đồ được trọn-vẹn về công-việc của chức-dịch và sự gây-dựng thân-thể Đấng Christ, 13 cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức-tin và trong sự hiểu-biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành-nhân, được tầm-thước vóc-giạc trọn-vẹn của Đấng Christ. 14 Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa-đảo, bị mưu-chước dỗ-dành làm cho lầm-lạc, mà day-động và dời-đổi theo chiều gió của đạo lạc.bottom of page