top of page
    ISOM CẤP 5 - Sự Nối Kết Đấng Christ
    (Christ Connection)

Hung Tran

Jun 30, 2023

Giáo Trình I.S.O.M International School of Ministry
(Tiến sĩ T. L. Osborn)



Tiến sĩ T. L. Osborn cùng với vợ là Daisy Osborn đã góp phần lớn lao trong công cuộc truyền giáo thế giới. Ông Bà đã giảng dạy hàng triệu người trên 78 quốc gia. Theo ông loạt bài nầy là những lẽ thật quan trọng nhất mà ông đã khám phá trong 55 năm hầu việc Chúa trên khắp thế giới. Loạt bài nầy sẽ giúp cho bạn thấy những lẽ thật giúp bạn đạt đến những lẽ nhiệm mầu nhất của Chúa dành cho bạn.


 (Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

E1.1 Chúa Jesus Gương Mẫu Của Chúng Ta.

E1.2 Chúa Jesus Nguồn Cảm Hứng Của Chúng Ta.

E1.3 Đáp Ứng Của Chúng Ta.

E1.4 Hành Động.

E1.5 Sự Đáng Tin Cậy Của Chúng Ta.

E1.6 Tính Cách Hợp Pháp Của Chúng Ta.

E1.7 Kinh Nghiệm.





 




PHẦN 1: CHÚA JESUS GƯƠNG MẪU CỦA CHÚNG TA


LỜI GIỚI THIỆU


Sứ điệp của chúng ta quan hệ với cuộc đời và chức vụ của Chúa Jesus. Loạt bài Nối Kết với Đấng Christ tìm hiểu những khái niệm có thể là căn bản nhất trong Cơ-đốc giáo.

* Đây là nền tảng quang trọng nhất cho:

1. Đức tin.

2. Hy vọng.

3. Tình yêu và

4. Cuộc đời của bạn.

Bài học Nối Kết với Đấng Christ cũng có thể được gọi là Nối kết phép lạ. Nó tiếp nối Chúa Jesus của các sách Phúc-âm với Chúa Jesus của chúng ta ngày hôm nay.


DÀN Ý BÀI HỌC


Kinh Thánh: Công Cv 1:1-4 1 Hỡi Thê-ô-phi-lơ, trong sách thứ nhất ta, ta từng nói về mọi điều Đức Chúa Jêsus đã làm và dạy từ ban đầu, 2 cho đến ngày Ngài được cất lên trời, sau khi Ngài cậy Đức Thánh Linh mà răn dạy các sứ đồ Ngài đã chọn. 3 Sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước mặt các sứ đồ, Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống, và hiện đến với các sứ đồ trong bốn mươi ngày, phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời. 4 Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói.”


I. NỐI KẾT PHÉP LẠ.


Nếu không có các phép lạ, Cơ-đốc giáo chỉ là: Tôn giáo chết.

A. Bộ giáo lý -Tín điều - Nghi lễ Cơ-đốc giáo:

- Thật là một cuộc đời của phép la. Chúng ta sẽ nhấn mạnh 7 vấn đề căn bản về Cơ-đốc giáo của phép lạ.

B. Qua loạt bài học này bạn sẽ:

Giống Phi-e-rơ và Phao-lô. Giống Ma-ri noi chân Chúa Jesus. Giống các tín hữu sau khi Chúa Jesus Phục sinh:

. Được tươi mới bởi một sự hiểu biết lớn lao hơn.

. Mạnh mẽ hơn trong đức tin.

. Sáng chói hơn trong hy vọng.

. Sâu sắc hơn trong tình yêu.

. Đầy dẫy hơn trong cuộc đời.


II. CÁC BÀI HỌC NỐI KẾT VỚI ĐẤNG CHRIST DỰA TRÊN 4 CÂU ĐẦU TIÊNCỦA SÁCH CÔNG-VỤ.


Phần đầu tiên này của sách Công-vụ chứa câu “Chiếc cầu” hay “Gạch nối”. Nó chứa đựng những ý tưởng tiếp nối Chúa Jesus trong các sách Phúc-âm với Chúa Jesus trong chúng ta.

Chúng ta sẽ đưa ra 7 câu hỏi giải quyết những vấn đề căn bản của đời sống Cơ-đốc. Sự kiện nào mở cửa đời sống phép lạ trong chúng ta? Mọi điều Chúa Jesus bắt đầu làm và dạy.

Chủ đề: Gương mẫu của chúng ta là Chúa Jesus Christ. Điều gì khiến đức tin Cơ-đốc không chỉ là một tôn giáo?

Chúng ta sẽ hồi tưởng lại cuộc đời của Chúa Jesus. Hãy nhìn vào những từ: “cho đến ngày Ngài được cất lên trời” (2:2)

Chủ đề: Chúa Jesus là nguồn cảm hứng của chúng ta.

Điều gì sản sinh ra điều tốt nhất của Đức Chúa Trời trong mọi con người? Chúa Jesus qua Đức Thánh Linh đã đưa ra những mạng lệnh cho những người theo Ngài.

Chủ đề: Đáp ứng của chúng ta đối với sự ủy thác của Ngài.

Điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta khám phá ra rằng Đức Chúa Trời tin cậy chúng ta biết chừng nào?

Ngài đã ra lệnh cho những người Ngài đã chọn lựa

Chủ đề: “Hành động của chúng ta là gì?”

Bởi vì Ngài đã lựa chọn chúng ta nên Ngài đã tùy thuộc vào chúng ta, Ngài tin cậy nơi chúng ta.

Chúng ta sẽ làm gì về việc đó? Điều gì làm cho lời chứng Cơ-đốc của chúng ta đáng tin?

Chúa Jesus đã bày tỏ chính mình Ngài là sống bằng nhiều bằng chứng không thể chối cải được.

Chủ đề: Sự đáng tin cậy của chúng ta trong cuộc đời và chức vụ.

Ngài bảo đảm lời chứng của chúng ta. Ngày hôm nay, Chúa Jesus hoạt động như thế nào?

• Trong đất nước của chúng ta.

• Trong cộng đồng của chúng ta.

• Trong buôn làng của chúng ta.

Chủ đề: Tính hợp pháp của chúng ta.

Sự hiện diện của Ngài trong chúng ta làm cho ma quỷ rối loạn.Việc khả thitrong bạn có thể lớn cỡ nào?

Chúa Jesus đã nói gì về Đức Thánh Linh? Đừng ra đi, nhưng phải chờ Lời hứa của Cha.

Chủ đề: Kinh nghiệm của chúng ta về quyền năng và mỹ đức của Ngài qua chúng ta và Ngài đã chuyển sự sống và năng lực của Ngài qua chúng ta như thế nào?

Bảy bài học này sẽ tìm hiểu chức vụ của Chúa Jesus lúc đó trong các sách Phúc-âm và chức vụ của Chúa Jesus bây giờ trong chúng ta. Chúng ta sẽ học biết những nguyên tắc nào là không thể thiếu được để cho chúng ta tiếp nối những gì Ngài đã bắt đầu làm và dạy.


III. CÁC SÁCH PHÚC-ÂM VÀ SÁCH CÔNG-VỤ.


Sách Công-vụ cần phải được xem như là sách Phúc-âm của chúng ta. Hãy kiểm tra từ “A-men” ở cuối các sách trong Tân Ước. Sách Công-vụ không có từ “A-men”. Những người theo Đấng Christ đang tiếp tục công việc của Ngài. Không có sự kết thúc nào đối với những gì Ngài đã phải làm.

Chúng ta phải tiếp tục ngay ở chổ họ đã dừng lại. Nếu có những quyển sách nào ghi lại những việc bây giờ của sách Công-vụ thì chúng ta sẽ ở trong những quyển sách ấy. Tôi muốn gọi nó là “Công-vụ các tín đồ”.

4 câu đầu của sách Công-vụ kết hợp với các sách Phúc-âm để tạo nên những nguyên tắc này.


IV. KHẢI THỊ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TRONG ĐẤNG CHRIST TRỞ THÀNH KHẢI THỊ CỦA NGÀI TRONG CHÚNG TA.


Đức Thánh Linh trên họ trở thành Đức Thánh Linh trong chúng ta.

Đấng Christ ở với họ trong các sách Phúc-âm là Đấng Christ bất biến ở với chúng ta hôm nay. Đấng Christ có thể tiếp tục công việc của Ngài trong bạn. Được tái sanh và trở nên con cái Đức Chúa Trời là một đặc ân. Chúa Jesus đã bắt đầu trong một con người Ngài muốn sử dụng:

• Hai tay của bạn.

• Môi miệng của bạn.

• Hai chân của bạn.

Đức Chúa Trời không thể vào trong chúng ta vì cớ bức tường tội lỗi.

• Chúa Jesus đã mua chuộc chúng ta.

• Chúa Jesus đã giải quyết xong nan đề duy nhất mà Ngài đối diện. Khi tội lỗi đã được dẹp sạch, Ngài có thể đến với chúng ta.

Giờ đây Ngài có:

. Đôi tay của chúng ta.

. Đôi chân của chúng ta.

. Hai cánh tay để ôm lấy của chúng ta.

. Miệng lưỡi để làm chứng của chúng ta.“… các ngươi sẽ làm việc lớn hơn nữa vì ta đi về cùng Cha”

Trong sách Công-vụ Đấng Christ là gương mẫu cho tín hữu. Nhiệt huyết của các tín hữu đầu tiên là để tiếp tục những gì Ngài đã khởi đầu.


V. SÁCH CÔNG-VỤ KHÔNG CÓ KẾT THÚC.


Chúng ta là những người phải tiếp tục chức vụ của Đấng Christ. Hầu hết mọi người bảo Đức Chúa Trời những gì phải làm.

Đức Chúa Trời đã bảo chúng ta những gì phải làm rồi. Chúng ta là những sứ giả; Chúng ta là những người tiếp tục chức vụ của Đấng Christ. Đấng Christ sẽ không ngự xuống thành phố hay buôn làng của bạn trong một vương bào tuyệt đẹp với một vầng hào quang trên đầu của Ngài và làm chứng về sự hy sinh của Ngài cho họ.

Phương cách duy nhất để người ta nghe về Đấng Christ là qua chúng ta. Hình ảnh duy nhất mà người ta có thể có được về Chúa Jesus chính là những gì họ thấy trong chúng ta. Chúng ta là những người viết tiếp sách Công-vụ. Chúng ta làm việc đó như thế nào?

Đâu là bí quyết? Hãy tập trung vào Chúa Jesus là gương mẫu của bạn. Chúa Jesus là gương mẫu của các tín hữu đầu tiên.

Đấng Christ là sứ điệp của họ.


VI. ĐỨC CHÚA TRỜI GIỐNG CHÚA JESUS.


Các tín hữu đầu tiên đã từ bỏ tôn giaó truyền thống của họ. Họ khám phá ra rằng Đức Chúa Trời đầy tình yêu thương. Chẳng có ai đã dám mơ rằng Đức Chúa Trời sẽ giống như Chúa Jesus.

Chính bởi sự khải thị đã thay đổi thế giới. Đó là lý do tại sao sứ điệp của họ là Chúa Jesus. Sứ điệp của bạn là gì? Có phải Chúa Jesus, Đấng giải bày Đức Chúa Trời, là một khải thị đối với bạn không?

Người xưa đã nghĩ Đức Chúa Trời là:

• Keo kiệt (hoặc kinh tởm)

• Chuyên phán xét.

• Sẽ giết họ nếu họ đến gần.

A. Phi-e-rơ đã rao giảng Chúa Jesus (2:1-47).

• Cuộc đời của Chúa Jesus (2:22-24).

Sứ điệp ngày Lễ Ngũ Tuần của bạn là gì?

Sứ điệp Ngày Lễ Ngũ Tuần đã là Chúa Jesus. Chúng ta phải quay về với sứ điệp đó. “Đức Chúa Jesus này, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, và chúng tôi thảy đều làm chúng về sự đó” (2:32) Trong Công-vụ 3, Phi-e-rơ và Giăng đã tập trung vào Chúa Jesus. “Nhơn Danh Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, hãy bước đi” (3:6b)

B. Chưa một ai từng nói câu đó trước đó.

Đức tin của chúng ta là nơi ở Đấng Christ. Sự hiểu biết của chúng ta là ở trong Chúa Jesus Chúa Jesus không chết, Ngài đã sống lại từ kẻ chết Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. “Nhơn Danh Đức Chúa Jesus ở Na-xa-rét, Đấng mà các ông đã đóng đinh trên thập tự giá và Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại, ấy là nhờ Ngài mà người này được lành mạnh hiện đứng trước mặt các ông … chẳng có sự cưú rỗi trong Đấng nào khác” (4:10, 12).


VII. VỚI QUYỀN NĂNG LỚN LAO, HỌ ĐÃ LÀM CHỨNG VỀ CHÚA JESUS CHRIST (4:33).


A. Quyền năng của bạn dùng để làm gì?

Chấp sự Phi-líp đã đến Sa-ma-ri. Ông đã giảng cái gì? (8:5-8).

B. Rồi ông đã giảng về Chúa Jesus cho họ.

• Chúa Jesus là gương mẫu cho chúng ta.

• Chúa Jesus là người cố vấn tài giỏi của chúng ta.

• Chúa Jesus là người lãnh đạo của chúng ta.

C. Phao-lô vừa mới khải đạo, trong Công-vụ 9:

1. Ông đã giảng Chúa Jesus là Con Đức Chúa Trời.

Bạn có giảng Chúa Jesus là Con Đức Chúa Trời không?

Có quyền năng trong lời công bố này. Những người chưa được cứu sẽ tin Chúa nếu bạn rao giảng rằng Chúa Jesus là Con Đức Chúa Trời.

Tôi rao giảng lẽ thật này cho đám đông và đã công bố Chúa Jesus là Con Đức Chúa Trời, đã sống lại từ kẻ chết và hiện nay đang sống. Sứ đồ Phao-lô đã khẳng quyết rằng Phúc-âm là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứ mọi người tin (RoRm 1:16).

2. Hãy nói về Chúa Jesus.

Nếu bạn muốn được xức dầu, hãy nói về Chúa Jesus. Chúa Jesus đã bị đóng đinh (I Cor1Cr 2:2).

Bạn quyết định biết điều gì giữa nhiều người?

Khi chúng ta nói về Chúa Jesus là chúng ta đang bày tỏ về Đức Chúa Trời Khi bạn rao giảng Chúa Jesus, bạn đang vén màn bí mật về Đức Chúa Trời đó.

Khi bạn phô bày Đức Chúa Trời, quyền năng sẽ xác nhận Lời Ngài đang hiện diện với bạn. Đức Chúa Trời đã làm trọn luật pháp trong Con của Ngài (Cong Cv 13:38, 39).

Đó có phải là sự nhấn mạnh của bạn không?

3. Cho người Tê-sa-lô-ni-ca, sứ điệp của Phao-lô là Đấng Christ (17:2, 3).

Có quyền năng siêu nhiên đồng hành với sứ điệp này.

Sứ điệp của Phao-lô là Chúa Jesus (20:20, 21).

Bầu nhiệt huyết để làm chứng về Chúa Jesus. Những năm cuối cùng của Phao-lô. Nếu bạn muốn có quyền năng trong cuộc đời mình, hãy dạy về Chúa Jesus (28:31).


VIII. HÃY NHÌN XEM CHÚA JESUS.


Chúng ta phải xem Chúa Jesus như thế nào?

Ngài đã chịu khổ.

Ngài đã chịu đựng thập tự giá Tại sao? Có người đã nói: “Bạn không thể đến với Đức Chúa Trời mà không có tôn giaó.” Tôi là một phần của Đức Chúa Trời.

• Đức Chúa Trời ở trong tôi.

• Tôi ở trong Ngài.

• Thánh Linh Ngài ở trong tôi.

• Tôi là sứ giả của Ngài.

• Tôi không có tôn giaó nào.

Đó là một sự khải thị. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta. Ngài muốn chúng ta ở gần Ngài. Đức Chúa Trời đã ban một con đường tốt hơn.

A. Cựu và Tân Ước.

1. Kinh Thánh Cựu Ước ở trong mạch văn Tân Ước.

Kế hoạch cũ không hoạt động.

2. Chúa Jesus đã ban huyết của Ngài:

• Để cứu chuộc chúng ta.

• Để phục hồi mối tương giao với Đức Chúa Trời.

• Không có câu hỏi tội lỗi nào còn tồn tại.

• Ngài muốn sống với tôi.

• Chúng ta đã được biệt riêng ra (EsIs 59:2)

• Ngài không muốn chúng ta hư mất. (II Phi 2Pr 3:9)

B. Con người ta không muốn sự cứu rỗi bởi vì họ có sẳn một ý kiến về Đức Chúa Trời.

1. Họ đã có tôn giáo.

- Người ta đã đánh nhau vì tôn giáo.

- Chẳng có tôn giáo nào bày tỏ Đức Chúa Trời.

- Họ không tìm kiếm Ngài. (RoRm 10:20)

- Tôn giáo từ luật pháp của Môi-se.

2. Nghi lễ.

Thế hệ đó không biết Đức Chúa Trời (Cac Tl 2:10).

3. Lòng con người ta (Mat Mt 13:15).

4. Của lễ (HeDt 10:5).

5. Lòng thương xót (OsHs 6:6)

6. Tôn giáo giả dối (Gie Gr 5:31).

Tôn giáo sẽ chẳng bao giờ chỉ Đức Chúa Trời cho bạn.


IX. ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ MONG MUỐN CHÚNG TA (ICo1Cr 1:21; GiGa 1:10).


A. Câu hỏi lớn.

1. Ngài đã bày tỏ Đức Chúa Trời cho chúng ta như thế nào?

“… Đức Chúa Trời ở với chúng ta …” (Mat Mt 1:23)

Ngài đã đến trái đất (GiGa 1:14) Tôi thấy Đức Chúa Trời khi tôi thấy Chúa Jesus (14:9).

2. Đức Chúa Trời là Cha Chúa Jesus (GiGa 5:18)“Cha ta” (10:37)

3. Con Đức Chúa Trời (19:7)

B. Ngài là Đức Chúa Trời trong xác thịt.

Chúa Jesus đã bày tỏ cho chúng ta rằng Đức Chúa Trời quan tâm:

1. Con người hơn luật pháp.

2. Nhân tính hơn những thánh lễ.

3. Tương giao hơn mệnh lệnh.

4. Thương xót hơn đoán xét (XuXh 20:18).


KẾT LUẬN


Hãy rao giảng Chúa Jesus.


THẢO LUẬN NHÓM


Nối kết phép lạ là gì?

Câu cầu nối mà T.L. Osborn nói đến là gì?

Làm thế nào để các sách Phúc-âm của chúng ta không có kết thúc?


TỰ NGHIÊN CỨU


Quyền năng đến với bạn như thế nào? Sự khác nhau giữa tôn giáo và Cơ-đốc giáo thật là gì?

Bạn nghĩ Đức Chúa Trời yêu bạn tới mức độ nào?

Ngài bày tỏ tình yêu của Ngài dành cho bạn ra sao?





 




PHẦN 2: CHÚA JESUS NGUỒN CẢM HỨNG CỦA CHÚNG TA


LỜI GIỚI THIỆU


Chúng ta được nối kết qua Đấng Christ. Đây là bí quyết thành công của chúng ta. Chúng tôi bắt đầu vào năm 1947 và đã đi tới 80 quốc gia. Kể từ thời Phao-lô, chúng tôi là những người đầu tiên đi vào những cánh đồng rộng mở trong những quốc gia không phải Cơ-đốc.

Chúng tôi đã nói cho người ta biết rằng nếu Chúa Jesus đã chết thì sẽ không có phép lạ, nhưng nếu Chúa Jesus đang sống thì sẽ có những phép lạ và con người sẽ được chữa lành.


DÀN Ý BÀI HỌC


Kinh Thánh: Công Cv 1:1-4

Hỡi Thê-ô-phi-lơ, trong sách thứ nhất ta, ta từng nói về mọi điều Đức Chúa Jêsus đã làm và dạy từ ban đầu, 2 cho đến ngày Ngài được cất lên trời, sau khi Ngài cậy Đức Thánh Linh mà răn dạy các sứ đồ Ngài đã chọn. 3 Sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước mặt các sứ đồ, Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống, và hiện đến với các sứ đồ trong bốn mươi ngày, phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời. 4 Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói.”


I. CHÚA JESUS ĐÃ ĐƯỢC ĐỨC CHÚA TRỜI XÁC NHẬN GIỮA CON NGƯỜI BỞI NHỮNG DẤU KỲ PHÉP LẠ.


A. Phép lạ xảy ra không phải vì đức tin lớn của tôi.

1. Hạt giống là lời Đức Chúa Trời.

2. Phúc-âm là quyền năng.

3. Lời Đức Chúa Trời có quyền cưú chuộc.

4. Đức Chúa Trời sẽ xác nhận Lời Ngài.

5. Mọi thứ phép lạ xảy ra.

a. Đây là câu chuyện về một phụ nữ sinh một đứa con không có mắt.

b. Hãy giảng Lời Chúa: người ta sẽ tin.

Không tin là tồi tệ.

c. Hãy cho người ta một cơ hội để tin.

• Tôi chẳng có một cảm giác đặc biệt nào.

• Không có sự tê cứng nào trong tay tôi.

• Không có những chớp sáng nóng nào.

• Không có sự cảm lạnh nào.

• Tôi cảm nhận thay cho những người đang đau đớn khi không có Chúa Jesus.


II. BẢY BÀI HỌC NÀY RẤT QUAN TRỌNG ĐỂ BIẾT NỐI KẾT VỚI ĐẤNG CHRIST.


Đó là 7 nguyên tắc căn bản nhất của đời sống Cơ-đốc.

A. Những nguyên tắc này là lý do tôi tiếp tục tiến bước.

1. Chúng là cái neo của tôi.

Tôi đã thấy hàng trăm mục sư đến rồi đi. Họ không được neo chặt. Họ trở nên nổi tiếng rồi rớt xuống trong sỉ nhục. Không cần phải như vậy. Hãy neo chặt trong những nền tảng này của Phúc-âm cứu chuộc.

2. Đừng tìm kiếm dấu lạ lớn lao.

Đây là lý do tôi gặp mặt ở đây, chia sẻ những bài học này.

• Đức Chúa Trời yêu thương bạn.

• Đức Chúa Trời tin cậy bạn.

• Đức Chúa Trời yêu thích bạn.

• Đức Chúa Trời tín nhiệm bạn.

3. Đây là điểm hẹn thiên thượng mà trong đó Đức Chúa Trời đang đến với bạn qua chân lý của Ngài.

B. Tôi đã chứng minh rằng Phúc-âm không có gì thay đổi.

Chính những việc đã xảy ra trong chúc vụ của Chúa Jesus và trong chức vụ của các sứ đồ là những việc Đức Chúa Trời muốn bạn làm.


III. ĐỨC TIN SẼ KHÔNG CÒN LÀ VẤN ĐỀ NỮA KHI BẠN BIẾT ĐƯỢC Ý MUỐN VÀ NHỮNG NGUYÊN TẮC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.


Loạt bài Nối Kết Với Đấng Christ tiếp nối Chúa Jesus trong các sách Phúc-âm với Chúa Jesus trong thế kỷ này.

Đức Chúa Trời qua Đấng Christ trong thời đại Kinh Thánh trở thành Đấng Christ qua tín đồ trong thời đại chúng ta.

A. Đức Chúa Trời đã sai phái Chúa Jesus.

Chúa Jesus sai phái chúng ta. Tôi đã chứng minh Phúc-âm này khắp thế giới. Có 24 đoạn trong sách Lu-ca về việc Ngôi Lời trở nên xác thịt trong một con người.

Lu-ca đã viết 28 đoạn trong sách Công-vụ về việc Ngôi Lời trở nên xác thịt trong mọi tín đồ.

B. Chúa Jesus là gương mẫu.

Những gì Đức Chúa Trời đã làm trong một người là những gì Ngài muốn làm trong những người khác. Hễ khi nào một người trở về tin Chúa thì Ngôi Lời trở nên xác thịt một lần nữa. Chúa Jesus đã đến để bày tỏ “chúng ta” cho chúng ta.

Chúa Jesus đã là mẫu mực (mô phạm) của chúng ta. Ngài đã trở nên xác thịt (GiGa 1:14) Ngài đã sống giữa chúng ta. Chúng ta đã ngắm xem vinh quang Ngài. Chúng ta đã thấy Ngài. Ngài đã đầy ơn và lẽ thật.“ ; Vả, bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn” (1:16).

C. Chúng ta ai nấy đều đã nhận được sự đầy dẫy của Ngài.

Ơn càng thêm ơn. “Vì luật pháp đã được ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Jesus Christ mà đến. Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời; chỉ Con Một ở trong lòng Cha, là Đấng giải bày cha cho chúng ta biết” (1:17, 18)


IV. NGÀI LÀ NGUỒN CẢM HỨNG CỦA CHÚNG TA.


Khi chúng ta nhìn vào Chúa Jesus là lúc chúng ta nhìn vào Đức Chúa Trời. Ngài đã bày tỏ cho chúng ta biết chúng ta ra sao. Ngài đã phô bày Đức Chúa Trời trong hình dạng một con người. Nếu bạn đã tiếp nhận Chúa Jesus Christ thì bạn đại diện Đức Chúa Trời trong hình dạng một Con người.

A. Phép lạ của sự cưú rỗi.

Tôn giáo Cơ-đốc không nhấn mạnh điều này.

1. Đức Chúa Trời đã đến để sống trong chúng ta.

2. Chúa Jesus là gương mẫu của chúng ta.

3. Đã có niềm vui và nguồn cảm hứng.

4. Chúa Jesus đã bày tỏ cho tôi chỗ đứng của tôi là gì trong Đức Chúa Trời.

5. Đức Chúa Trời đã đến để sống trong chúng ta.

B. Chúng ta đã học biết nó hoạt động như thế nào qua Chúa Jesus.

Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta thánh khiết duy bởi Chúa Jesus.

1. Chúng ta không thể tự mình làm được việc đó.

Phương cách duy nhất để trở nên thánh khiết là nhận ra những gì Chúa Jesus đã làm cho chúng ta.

2. Chúa Jesus là nguồn cảm hứng của tôi.

Bởi vì Ngài đã cho tôi biết tôi là gì bởi đức tin của tôi nơi Đấng Christ. “Ai tin ta…” (14:12). Những điều Ta làm con cũng có thể làm nữa. Thậm chí những việc lớn lao hơn nữa. Bởi vì chúng ta có điện tử (electronics).


V. VƯƠNG QUỐC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.


Rao giảng Phúc-âm về vương quốc của Đức Chúa Trời. Vương Quốc đó là gì vậy? (Mac Mc 1:14, 15).

A. Đức Chúa Trời đã sáng tạo nên thế giới này.

1. Đức Chúa Trời sở hữu thế giới này.

- Ngài có quyền cai trị thế giới này.

- Ngài muốn cai trị chúng ta.

Đó là Vương Quốc của Ngài trên thế giới này.

2. Ngài đã tái tạo chúng ta và phục hồi chúng ta cho Ngài.

Vì thế Ngài có thể được đại diện trong thân xác con người. Chúng ta có thể tiếp tục những gì Chúa Jesus đã bắt đầu. Đây là chức vụ Nối kết với Đấng Christ.

Ngài đã rao giảng Vương Quốc Đức Chúa Trời như thế nào?

B. Đấng Christ đang sống trong bạn.

1. Thi hành chức vụ qua bạn.

2. Tiếp tục:

- Công tác của Ngài.

- Sự dạy dỗ của Ngài

- Các phép lạ của Ngài.

- Công việc của Ngài qua thân xác bạn.

Đấng Christ không phải xuất hiện bên ngoài, Đấng Christ ở bên trong bạn.


VI. CHÚA JESUS LÀ GƯƠNG MẪU CỦA CHÚNG TA.


- Chúng ta được cảm hứng.

- Chúng ta không mệt mỏi.

- Chúng ta không nản lòng.

- Chúng ta không kiệt sức.

- Chúng ta không bỏ cuộc.

- Chúng ta được tiếp sức (được thêm năng lực).

A. Chúa Jesus đã rao giảng Phúc-âm về Vương Quốc Đức Chúa Trời.

1. Vương Quốc đã gần.

- Đức Chúa Trời sẽ cho họ một tâm linh mới.

- Đức Chúa Trời sẽ sống trong họ.

- Đức Chúa Trời sẽ không dung chịu tội lỗi.

2. Chẳng mọi điều nào trong Cựu Ước có thể cất tội lỗi đi được.

Khi Chúa Jesus chịu chết, Ngài đã là một giá chuộc tội cho chúng ta (I Phi 1Pr 2:24). Tôi gần Đức Chúa Trời bởi những gì Chúa Jesus đã làm cho tôi. Đức Chúa Trời đã mơ về cái ngày, Ngài có thể ở trong họ.

B. Hãy thay đổi tư tưởng của bạn về tôn giáo của bạn.

1. Tôn giáo của bạn sẽ không thể cứu bạn.

Hãy ăn năn và vứt bỏ tôn giáo của bạn đi. Hệ thống cũ đó sẽ không hoạt động được.

2. Phúc-âm “Tin mừng” về những gì Chúa Jesus đã làm cho bạn.

Tin Mừng cho tội nhân:

- Chúa Jesus đã mang lấy tội lỗi chúng ta.

- Chúng ta có thể được cứu.

- Chúng ta có thể được chữa lành.

Ngài đã chịu đau đớn thay cho đau đớn của chúng ta. Hãy ăn năn.


VII. CHÚA JESUS LÀ ĐẤNG THAY THẾ CHÚNG TA.


Chúng ta không cần phải mang nữa những gì Chúa Jesus đã mang cho chúng ta.

Phúc-âm là những gì Chúa Jesus đã làm cho thế gian.

. Ngài đã chết vì tội lỗi của chúng ta.

. Ngài đã gánh lấy bệnh tật chúng ta.

. Ngài đã gánh lấy vi phạm của chúng ta.

Chúa Jesus có thể sống trong con người và tiếp tục công việc của Ngài.


VIII. CHÚA JESUS ĐÃ BIẾT NGÀI SẼ PHẢI CHẾT.


Chúa Jesus đã được sống lại từ kẻ chết. Ngay bây giờ Ngài có thể cất chúng ta lên với Ngài.

• Cứu chuộc chúng ta.

• Cứu rỗi con người.

• Phục hồi con người.

Khiến chúng ta trở nên người bạn của Đức Chúa Trời.


IX. VƯƠNG QUỐC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ GẦN.


Ăn năn chỉ là một nghi thức để quay khỏi tôn giáo của chúng ta để chúng ta được phục hồi với Đức Chúa Trời. Cảm hứng về gương mẫu của Ngài.

A. Câu chuyện về Kenya.

Hãy ở lại cho đến khi ma quỷ bỏ đi. Câu chuyện về một bác sĩ phù thủy. Một bài học sau một cuộc truyền giáo.

B. Ma quỷ là cho tội nhân; Chúa Jesus là cho tín đồ.

1. Chúa Jesus trông giống bạn.

2. Câu chuyện về một người đàn ông từ Phi châu. Đức Chúa Trời có đủ thứ.


KẾT LUẬN


Điều gì khiến Cơ-đốc giáo còn hơn là một tôn giaó? Chúa Jesus Christ đang sống trong chúng ta. Ngài sống trong bạn. Chúa Jesus vĩ đại cỡ nào trong bạn?


THẢO LUẬN NHÓM.


Vài dấu kỳ phép lạ Chúa Jesus đã làm là gì?

Chúa Jesus có thể là nguồn cảm hứng của chúng ta trong phương cách nào?

Tại sao Đức Chúa Trời sai phái Chúa Jesus đến với chúng ta?


TỰ NGHIÊN CỨU.


Ôn lại việc làm thế nào bạn có thể được neo chặt trong những nền tảng căn bản của Phúc-âm cứu rỗi?

T.L.Osborn nhấn mạnh GiGa 14:12. Nếu bạn tin nơi Chúa Jesus, vài điều lớn lao cần được thực hiện ngay bây giờ là gì? Làm thế nào để bạn có thể trở thành một phần của 14:12? Hãy liệt kê vài điều mà sẽ là tin mừng cho con người trên thế giới.





 




PHẦN 3: ĐÁP ỨNG CỦA CHÚNG TA


LỜI GIỚI THIỆU


Con người được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Con người có tiềm năng lãnh nhận ân điển của Đức Chúa Trời trong họ và trở nên tất cả những gì mà Đức Chúa Trời muốn họ trở nên. Họ chỉ cần thông tin.

Mục đích của những bài học này là cho bạn thông tin.


BỐ CỤC BÀI HỌC


Kinh Thánh: Công Cv 1:1-14

“1 Hỡi Thê-ô-phi-lơ, trong sách thứ nhất ta, ta từng nói về mọi điều Đức Chúa Jêsus đã làm và dạy từ ban đầu, 2 cho đến ngày Ngài được cất lên trời, sau khi Ngài cậy Đức Thánh Linh mà răn dạy các sứ đồ Ngài đã chọn. 3 Sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước mặt các sứ đồ, Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống, và hiện đến với các sứ đồ trong bốn mươi ngày, phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời. 4 Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói. 5 Vì chưng Giăng đã làm phép báp-tem bằng nước, nhưng trong ít ngày, các ngươi sẽ chịu phép báp-tem bằng Đức Thánh Linh. 6 Vậy, những người nhóm tại đó thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, có phải trong lúc nầy Chúa sẽ lập lại nước Y-sơ-ra-ên chăng? 7 Ngài đáp rằng: Kỳ hạn và ngày giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. 8 Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất. 9 Ngài phán bấy nhiêu lời rồi, thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi, không thấy nữa. 10 Các người đó đang ngó chăm trên trời trong lúc Ngài ngự lên, xảy có hai người nam mặc áo trắng hiện đến trước mặt, 11 và nói rằng: Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Jêsus nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. 12 Bấy giờ, các người đó từ núi gọi là ô-li-ve trở về thành Giê-ru-sa-lem; núi ấy cách thành Giê-ru-sa-lem một quãng đường ước đi một ngày Sa-bát. 13 Khi đã về đến, bèn lên một cái phòng cao kia, là nơi Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ, Anh-rê, Phi-líp, Thô-ma, Ba-thê-lê-my, Ma-thi-ơ, Gia-cơ con của A-phê, Si-môn Xê-lốt, và Giu-đe con của Gia-cơ thường ở. 14 Hết thảy những người đó bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện với các người đàn bà, và Ma-ri là mẹ Đức Chúa Jêsus cùng anh em Ngài.”


I. BẢY BÀI HỌC NÀY DỰA VÀO CÂU ĐẦU TIÊN CỦA SÁCH CÔNG-VỤ (theo bảng dịch tiếng Anh)


Tôi muốn phân phát những điều tôi biết cho các nhà truyền đạo trẻ. Tôi có ấn tượng sâu sắc khi khám phá ra bảy nguyên tắc không thể thiếu được này trong bốn câu đầu của sách Công-vụ. Chúng ta có các bảng ký thuật về chức vụ của Chúa Jêsus trong bốn sách Phúc-âm: Ma-thi-ơ, Mác, Lu-caGiăng.

Chức vụ của Chúa Jêsus kéo dài trong khoảng ba năm rưỡi.

Ngài đến để bày tỏ Đức Chúa Trời như thế nào.

Ngài đến để bày tỏ cho chúng ta biết chúng ta như thế nào.

Ngài đã phô bày Đức Chúa Trời.

Ngài đã phô bày tiềm năng của bạn trong Đức Chúa Trời.


D. Sau khi đã bày tỏ cho chúng ta về Đức Chúa Trời và về chúng ta, Ngài đã chịu chết vì tội lỗi của chúng ta.

Ngài đã mang lấy:

1. Tội lỗi của chúng ta.

2. Bệnh tật của chúng ta.

3. Hình phạt của chúng ta.

4. Ngài đã đổ huyết mình ra và phó sự sống mình để chúng ta không phải đổ huyết và sự sống mình ra. Tiền công của tội lỗi là sự chết.

Chẳng một người nào xin một Đấng cứu tinh.

5. Cho dù chúng ta đã không muốn Ngài, nhưng Ngài đã muốn chúng ta.

Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta (GiGa 3:16). .

Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. Chúa Jêsus đã Phục Sinh và gặp gỡ những người theo Ngài trong 40 ngày, rồi sau đó trở về với Đức chúa Cha. Ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Cha. Ngài cầu thay cho chúng ta mãi mãi. Ngài đã phá hủy công việc của ma quỷ.

6. Ngài đã ban cho chúng ta sự chiến thắng.

Ngài đã chữa lành chúng ta.

Ngài đã cứu rỗi chúng ta.

Ngài đã phục hồi chúng ta.

Ngài dẫn chúng ta trở về với Đức Chúa Trời như những người bạn và người yêu dấu...


II. ĐÁP ỨNG CỦA BẠN ĐỐI VỚI TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU NÀY RA SAO?


Câu hỏi này ảnh hưởng tới bạn với tư cách của một nhân chứng.

A. Điều gì sản sinh ra điều tốt nhất của Đức Chúa Trời trong bạn?

Ngay cả khi chúng ta chưa được cứu.

Đức Chúa Trời yêu bạn.

Ngài đã dựng nên bạn.

Ngài quan tâm đến bạn.

Ngài đã sai tôi để hỏi bạn cái gì đã sản sinh điều tốt nhất của Đức Chúa Trời trong bạn?

Hãy hiểu biết kế hoạch của Đức Chúa Trời là gì? Rồi hãy hỏi bạn thích hiệp với kế hoạch đó ra sao? Tại sao tôi hạnh phúc? Tôi đã chứng kiến hàng triệu cuộc đời được nâng lên và đổi thay bởi hiểu biết Chúa Jêsus.

B. Khi Đấng Christ đến với một người và người ấy có một sự hiểu biết về sự đơn giản của chương trình Đức Chúa Trời dành cho mình, thì người ấy hiểu ra rằng mình có thể trở thành một phần trong kế hoạch của Đức Chúa Trời như thế nào.

Họ nhận ra được chân gía trị của mình.

Họ trở thành Đại Sứ của Đức Chúa Trời.

Họ hiểu biết kế hoạch của Đức Chúa Trời Chúa Jêsus bắt đầu dạy dỗ (Cong Cv 1:1-2)

C. Chúa Jêsus qua Đức Thánh Linh đã đưa ra những mạng lệnh.

Mạng lệnh của Ngài đòi hỏi sự vâng phục của chúng ta. Biết được ý chỉ của Ngài sẽ tạo động cơ thúc đẩy sự đáp ứng của chúng ta: hoặc tích cực, hoặc tiêu cực.

1. Câu chuyện của Phao-lô (26:12-28)

a. Ông đã đáp ứng.

b. Rồi ông đã đến với dân ngoại.

c. Thành người giúp việc Đức Chúa Trời (26:22)

d. Dân ngoại đã ăn năn.

e. Dân ngoại đã trở về với Đức Chúa Trời.

2. Tôi đã tiếp tục trong 55 năm.

a. Tôi đã rao giảng trong 80 quốc gia.

b. Tôi đã nhận được sự giúp đỡ từ nơi Chúa.

c. Tôi đã đến với bạn.

d. Tôi rao truyền Lời của Đức Chúa Trời rằng Đấng Christ phải chịu đau khổ, rồi sống lại từ kẻ chết và chiếu soi ánh sáng cho những người được cứu.

Đây là sự mặc khải mà những gì Chúa Jêsus đã thực hiện cho bạn và tôi.

D. Đáp ứng của bạn là gì? Cái gì sản sinh ra điều tốt đẹp nhất của Đức Chúa Trời trong bạn?

Tôi đã đến với bạn vì một mục đích:

1. Để đi đến với người khác.

2. Để mở mắt họ.

3. Để giải phóng họ khỏi quyền lực của ma quỷ.

Qua sự rao giảng Phúc-âm họ sẽ tiếp nhận


III. ĐÓ LÀ Ý MUỐN (Ý CHỈ) CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI


Điều sản sinh ra điều tốt đẹp nhất trong chúng ta là hiểu biết kế hoạch của Đức Chúa Trời là gì?

Và khám phá ra rằng chúng ta là một phần trong kế hoạch đó.

A. Phao-lô là người đáp ứng ý chỉ (ý muốn) của Đức Chúa Trời (9:20)

Trong Công-vụ 26, những câu này là bảng tóm tắt về ý muốn của Đúc Chúa Trời. Nó rất đơn giản.

B. Con người: Bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời.

Đang chết mất trong tội lỗi của mình. Nhưng họ là loài thọ tạo của Đức Chúa Trời.

i. Ngài yêu thương họ.

ii. Ngài muốn sống trong họ.

iii. Ngài đã bị họ khước từ.

C. Lòng của Đức Chúa Trời đang bùng cháy để ban ánh sáng của Đức ChúaTrời cho con người.

- Ngài muốn cứu rỗi họ.

- Ngài muốn chữa lành họ.

- Họ đã được mua chuộc.

- Họ sợ chết.

D. Chúng ta phải rao giảng điều đó.

Nếu không có chúng ta thì Ngài sẽ không làm điều đó.

Nếu chúng ta không làm điều đó thì Ngài không thể làm việc đó.

Ngài đã ủy thác trách nhiệm rao giảng Phúc-âm trong tay chúng ta. Sau khi trả giá cho tội lỗi chúng ta và sống lại từ kẻ chết, Chúa Jêsus ngồi xuống.

Công tác của Ngài đã hòan tất.

Ngài giao trách nhiệm cho chúng ta.

Công tác của chúng ta chỉ mới bắt đầu.


IV. CHÚNG TA THẬT VĨ ĐẠI TRONG SỰ CẦU NGUYỆN CỦA MÌNH


A. Đức Chúa Trời vận hành trong lãnh vực này.

- Đức Chúa Trời vận hành trong con người này.

- Đức Chúa Trời không đi bất cứ chỗ nào khác.

- Đức Chúa Trời đang đợi bạn di chuyển.

B. Câu chuyện về một nhóm của những phụ nữ.

Nhóm của những người nữ này đang cầu nguyện. Họ được bảo phải đến với người phụ nữ mà họ đang cầu nguyện cho và phải bày tỏ tình yêu thương.

C. Ngài đã phó chính mình Ngài cho chúng ta.

D. Câu chuyện về một bức tượng: Những người kia đã sửa lại bức tượng của Chúa Jêsus. Người ta không thấy cái tay của nó. Cái ngực bằng đồng trên bức tượng chép rằng: “Ta không có bàn tay nhưng Ta có bàn tay của các ngươi.”


V. LỜI CHỨNG CỦA T. L OSBORN


Anh tôi đã cải đạo. Cha mẹ tôi từ hệ phái Báp-tít. Anh tôi về nhà nói tiếng mới trong 3 ngày. Tôi đã đến nhà thờ và đã được cứu.

Tôi đã nhận Báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Ngay từ ban đầu tôi đã in các truyền đạo đơn. Cho đến bây giờ tôi đã có truyền đạo đơn trong 132 ngôn ngữ. Hiện tại đã có nhiều quyển sách được in ra. Đức Chúa Trời có thể làm việc qua cuộc đời bạn khi bạn biết được kế hoạch của Đức Chúa Trời là gì và bạn thích hiệp với kế hoạch đó ra sao?


VI. TRONG THỜI CỦA PHAO-LÔ, VÀI NGƯỜI ĐÃ ĐÁP ỨNG NHƯNG VÀI NGƯỜI THÌ KHÔNG (GiGa 1:34)


Bạn có đáp lại tiếng gọi của Chúa không?

Phi-e-rơ đã đáp lại. Ba-ti-mê đã đáp lại khi ông được nghe. Còn thái đô của bạn là gì?

Đức Chúa Trời đang đến với bạn và đang nói rằng: “Ta yêu con”; “ Ta có một kế hoạch”; “ Ta đã chết cho thế gian”; “Ta đã ban Con Độc Nhất của Ta.”

“Họ có thể được cứu” Đức Chúa Trời không thể nói cho họ biết nếu không có bạn. Ngài đang phán với bạn: “Ta đã đến với con”; “Ta đã tiếp nhận con”; “Hãy thực hiện ý muốn của Ta”; “Hãy thực hiện kế hoạch của Ta”; “Ta tùy thuộc vào con”; “Con có một tiếng nói và một thân thể”. “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta” (GiGa 1:14). Đức Chúa Trời phán với bạn:

1. “Ta là Thần, còn con là xác thịt.”

2. “Ta sẽ ban cho con Thần của Ta và con có thể cho Ta thân xác của con.”

Tôi đã biết rằng nếu bạn đã nghe thì bạn đã đáp lại. Tôi tin rằng, mọi tội nhân đã được trả xong món nợ tội rồi. Họ sẽ đến với Chúa nếu tôi cho họ hay. Việc đó sản sinh ra điều tốt nhất trong tôi.

Tôi là một người con của vị Vua.

Tôi đã được cứu.

Ngài đã lựa chọn tôi.

Ngài đã sai phái tôi.

Đức Chúa Trời đã trả xong cho tất cả mọi người. Ngài chỉ cần con người (flesh) để nói cho họ biết.


KẾT LUẬN


Đức Chúa Trời: “Ta sẽ khiến họ thành những sứ giả quyền năng. Ta sẽ khiến họ thành những sứ giả của Chúa Jêsus”. Cái gì sản sinh ra điều tốt lành nhất của Đức ChúaTrời trong chúng ta? Điều tốt lành nhất của Ngài là chúng ta biến kế hoạch của Ngài và chúng ta thích hiệp với kế hoạch đó như thế nào.


THẢO LUẬN NHÓM


Hãy thảo luận về những gì Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta trên phương diện của sự tiếp bước (Nối kết với Đấng Christ). Hãy thảo luận những gì Chúa Jêsus đã làm cho chúng ta. Sau khi đã nghe được 3 bài học này, bạn nghĩ ý muốn của Đức Chúa Trời cho cuộc đời của bạn là gì?


TỰ NGHIÊN CỨU


Hãy đọc Công-vụ 9 và ôn lại thế nào Phao-lô đã đáp lại ý muốn của Đức ChúaTrời.

Hãy suy nghĩ về những gì Đức Chúa Trời đã thực hiện trong cuộc đời bạn. Hãy tưởng tượng Đức Chúa Trời có thể giúp đỡ những người ở chung quanh bạn như thế nào?

Đáp ứng của bạn là gì đối với những gì đã học được trong bài này?

Bạn có sẵn sàng thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời trong cuộc đời bạn không?





 




PHẦN 4: HÀNH ĐỘNG


GIỚI THIỆU


Những bài học về Tiếp Bước (Nối kết với Đấng Christ) này dựa trên 4 câu đầu của sách Công-vụ. Tôi nghĩ rằng quyển sách này nên gọi là Công-vụ của những người theo Chúa Jêsus.

Có 4 bản ký thuật về cuộc đời của Chúa Jêsus, đó là các sách Phúc-âm. Sau đó là bảng ký thuật về những tín đồ, đó là sách Công-vụ. Bài học hôm nay nói về những người Ngài đã chọn lựa.


BỐ CỤC BÀI HỌC


Kinh Thánh: Công Cv 1:1-4

1 Hỡi Thê-ô-phi-lơ, trong sách thứ nhất ta, ta từng nói về mọi điều Đức Chúa Jêsus đã làm và dạy từ ban đầu, 2 cho đến ngày Ngài được cất lên trời, sau khi Ngài cậy Đức Thánh Linh mà răn dạy các sứ đồ Ngài đã chọn. 3 Sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước mặt các sứ đồ, Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống, và hiện đến với các sứ đồ trong bốn mươi ngày, phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời. 4 Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói.”


I. NGÀI ĐÃ BAN MẠNG LỆNH CHO 12 SỨ ĐỒ.


A. Ngài đã ban những lời chỉ dẫn cho những người Ngài trở lại và xuất hiện cho:

1. Có 120 sứ đồ.

Ngài đã lệnh cho những người Ngài đã chọn lựa. Chúng ta là sự lựa chọn của Ngài.

2. Điều này ban cho chúng ta:

. Chân giá trị.

. Sự can đảm.

B. Ngài tin cậy bạn! Nếu không bạn đã không có mặt ở đây để nghe những bài này.

1. Bạn đã chọn lựa bởi Đức Chúa Trời.

2. Những bài học này sẽ mang đến cho bạn sự hiểu biết.

3. Sự hiểu biết sẽ đem đến trách nhiệm.

Trở thành một phần của những gì Ngài muốn được thực hiện là vinh dự của tôi. Tôi đây, tôi là một người rất quan trọng. Tôi đã thi hành chức vụ trong 55 năm cho hàng ngàn người, Tôi ao ước được đến với bạn và ngồi cạnh bạn với quyển Kinh Thánh để dốc đổ tấm lòng của tôi với bạn. Sau đó, bạn có thể hiểu biết; rồi đi ra mà không phạm phải sai lầm. Tôi đang cho bạn biết những lẽ thật tuyệt diệu mà tôi đã học được trong 55 năm.

Nếu tôi có thể để lại trong bạn những gì tôi đã học biết thì thế giới sẽ được quản trị tốt, bởi vì bạn đã được lựa chọn.

C. Bạn và Đức Chúa Trời được nối kết với nhau qua Chúa Jêsus Christ.

Để làm gì?

1. Để làm công việc của Ngài.

2. Để ban phát Phúc-âm, Tin Mừng cho những con người đang khốn khổ.

Đức Chúa Trời đã tìm kiếm khắp mọi nơi, rồi Ngài đã thấy chúng ta và đã chọn chúng ta.


II. CHÚA JÊSUS ĐÃ PHÁN: “TA Ở CÙNG CÁC CON LUÔN LUÔN” (Mat Mt 28:20)


A. Tôi có Tin Mừng cho bạn.

Chúa Jêsus phán: “Con có thể luôn luôn tin cậy Ta”

“Ta ở cùng con luôn cho đến tận thế”; “Bởi vì con là sự lựa chọn của Ta”; “Các con là những người bạn đặc biệt của Ta”; “Ta đã lựa chọn các con”; “ Ta đã cứu chuộc các con”; “ Ta đã bổ nhiệm các con”; “ Ta tin cậy các con”

B. “Ấy là chính Ta (Jêsus) ở trong các con là người sẽ thực hiện công việc”

a. “Thân xác con sẽ thực hiện hành động, nhưng chính Ta là người chữa lành họ”.

b. “Môi miệng xác thịt con sẽ nói ra những ngôn từ, nhưng chính Ta là người mang đến cho họ sự sống”.

c. “Đôi chân xác thịt con sẽ giúp cho con di chuyển, nhưng chính Ta sẽ là người sẽ làm công việc lạ lùng”

d. “Đôi tai xác thịt của con sẽ nghe lời kêu la của người khốn khổ, nhưng chính Ta là người đang khốn khổ nội tâm”.

e. “Để yêu thương họ”

f. “Để chữa lành họ”

h. “Để ban phước cho họ”

Ngài đã ban mạng lệnh cho những người Ngài đã chọn lựa.

C. Một lời cho các phụ nữ:

Hãy đánh dấu những câu có vẻ như dành cho người nam.

Hãy đánh dấu những câu đó bằng bút chì màu nổi: màu vàng.

Hãy thành thật với chính bạn. Những câu Kinh Thánh mà bạn nghĩ là chỉ dành cho người nam, thật sự là cũng dành cho bạn nữa.

- Hỡi các chị em phụ nữ! Hãy yên nặng về nó và hãy làm những việc ở phía sau hậu trường.

- Hỡi các người nam! Hãy ồn ào lên và đi ra ngoài đường phố. Truyền thống của chúng ta đã dạy chúng ta làm thế nào để giải thích việc đó. (Lưu ý: Ông đang cười truyền thống và tôn giáo. Những gì được nói ra và viết ra cho nam giới cũng dành cho nữ giới nữa! )


III. ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ PHỤC HÒA LẠI CẢ THẾ GIỚI


Tội lỗi của cả thế gian đã được trả xong và đã được phục hòa lại.

Nhưng thế gian không biết điều đó. Đức Chúa Trời đã phục hòa chúng ta lại với chính Ngài bởi Chúa Jêsus Christ (II Cor 2Cr5:19-20)


IV. ĐỨC CHÚA TRỜI TIN CẬY CHÚNG TA NHIỀU BAO NHIÊU?


Bạn thấy cuộc đời của bạn như thế nào?

Bạn có thấy giá trị trong những gì Đức Chúa Trời đang nỗ lực làm cho thế giới của chúng ta không?

Bạn có nghĩ rằng, tự Đức Chúa Trời sẽ làm việc đó không? Nếu vậy thì:

Hãy để Ngài làm việc đó.

Ngài là quyền năng.

Hãy để Ngài vận hành.

Tuy nhiên, đó là đường lối làm việc của người ăn không ngồi rồi.


V. SỰ BỔ NHIỆM (PHONG CHỨC) CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI KÊU GỌI HÀNH ĐỘNG CỦA CHÚNG TA.


A. Ngài đã lựa chọn chúng ta cho hành động.

1. Ngài tùy thuộc vào chúng ta.

2. Ngài tin cậy chúng ta.

3. Loại hành động nào?

B. Hành động cho việc làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời.

1. Hành động sản sinh ra bằng chứng rằng Chúa Jêsus không chết.

2. Điều này bày tỏ quyền năng (Công Cv 1:8)

3. Nó thậm chí bày tỏ quyền năng lớn lao (4:33)

C. Hỡi các chị em phụ nữ ! hãy đánh dấu trong Kinh Thánh của các bạn, đừng đọc những điều đó.

Hãy đánh dấu chúng vì chỉ dành cho người nam mà thôi. Hãy đánh dấu bằng bút màu vàng trên đó để nhắc nhở các bạn rằng, nó chỉ dành cho đàn ông thôi (chỉ đùa thôi).

(Lưu ý: Ông đang cố gắng giúp chị em phụ nữ nhận ra rằng, những câu Kinh Thánh này cũng dành cho họ nữa. Trong quá khứ, truyền thống đã dạy họ rằng Phúc-âm chỉ dành cho nam mà thôi. Đức Chúa Trời định rằng Phúc-âm cũng phải dành cho nữ nữa.)

D. Chúng ta đã trật phần ân điển bởi vì chúng ta suy nghĩ rằng, Phúc-âm chỉ dành cho 12 sứ đồ mà thôi.

Đó chỉ là sự khởi đầu mà thôi:

1. 12 sứ đồ đầu tiên.

Ngài đã bổ nhiệm những người theo Ngài. (Mac Mc 3:14) Từ “Sứ đồ” có nghĩa là: người được sai đi với một sứ mạng (Công Cv 1:8)

Hỡi các chị em! Ngài đã chọn quý vị y như Ngài đã chọn người nam vậy.

Để làm gì?

Để họ ở với Ngài và được sai phái để rao giảng Phúc-âm. Đừng để bất cứ ai bảo rằng, bạn không thể rao giảng được.

E. Thế giới sẽ giẫm lên bạn nếu bạn còn tiếp tục cho phép họ.

Daisy (vợ ông) tuy nhỏ con nhưng không ai giẫm lên bà. Bà đã nói: “Tôi có một bộ óc”;“Tôi có thể đọc được”

Hỡi chị em, hãy tăng trưởng lên! Hãy trở nên những gì mà Đức Chúa Trời đã lựa chọn bạn trở nên.

Ngài đã bổ nhiệm họ và sai họ đi rao giảng.

Ngài đã phong chức cho họ có quyền năng để:

Chữa lành bệnh tật.

Xua đuổi ma quỷ.

Ở với Ngài luôn luôn.


VI. SỰ TÁI SINH, QUYỀN NĂNG VÀ HÀNH ĐỘNG.


A. Chúng ta hoặc được tái sanh hoặc không. Chúng ta hoặc được cứu hoặc không.

B. Tôi đã đi vào thế giới.

C. Tôi đã đương đầu với ma quỷ.

D. Tôi biết tôi đang nói cái gì.

E. Quyền năng (Mat Mt 10:1)

E. Vương quốc của Đức Chúa Trời (10:7)

F. Hành động và quyền năng (9:1-2; 10:19)

Điều gì xảy ra khi chúng ta khám phá ra rằng, Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta nhiều biết chừng nào? Ngài đang tùy thuộc vào chúng ta để thực thi kế hoạch của Ngài. Điều gì xảy ra? Hành động xảy ra?


VII. NHỮNG LẼ THẬT ĐÃ THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI TÔI.


Tôi đã khám phá ra rằng, bệnh tật là thuộc về ma quỷ. Ma quỷ là xấu xa và hãm hại con người.

Tôi sợ bệnh tật. Tôi đã có quyền năng và uy quyền trên ma quỷ. Nó đã gây ra một nan đề cho tôn giáo của tôi.

Tôn giáo nói rằng, Đức Chúa Trời chất bệnh tật trên chúng ta: Ý muốn Ngài là chúng ta phải bị bệnh. Ngài dạy dỗ chúng ta qua bệnh tật. Lẽ thật là, ý muốn của Đức Chúa Trời trong việc chữa lành một người và cứu rỗi một người là ngang bằng nhau.

*. Bệnh tật thuộc về ma quỷ.

Tôi sẽ làm gì về việc này?

Hành động.

Đây là sự kêu gọi của Đức Chúa Trời: hành động.

Chúng tôi đã bước vào hành động.

a. Câu chuyện về một buổi nhóm chữa lành ở Oregon.

b. Đức Chúa Trời quan tâm đến người bệnh hơn tôi quan tâm. Đức Chúa Trời đã phán rằng, Ngài sẽ làm phần của Ngài nếu chúng ta làm phần của mình.


VIII. PHAO-LÔ LÀ MỘT VÍ DỤ VĨ ĐẠI VỀ SỰ HÀNH ĐỘNG THEO KẾ HOẠCH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (Cong Cv 9:20-23).


A. Phao-lô đã có một sự khám phá.

1. Phao-lô đã khám phá ra rằng, sứ điệp Tin Lành cũng dành cho các dân ngoại. Đức Chúa Trời không thể tìm một người để ban sứ điệp ấy cho Phao-lô. Đức Chúa Trời đã phải bày tỏ cho Phao-lô qua một khải tượng (sự hiện thấy)

2. Phao-lô khám phá ra rằng, chúng ta là tiếng nói của Đức Chúa Trời.

B. Đấng Christ đã cứu chuộc chúng ta.

Ngài có thể bước vào và sống trong chúng ta. Chúng ta phải tiếp tục công việc của Ngài.

C. Công việc của Đức Chúa Trời đã được giao phó và ủy thác vào tay chúng ta.

1. Chúa Jêsus đã đến để cứu chuộc tội nhân (ITi1Tm 1:11-15)

2. Hãy rao giảng ngay lập tức về Con Đức Chúa Trời (GaGl 1:15-16)

3. Ngay lập tức tôi đã làm một việc gì đó cho công việc này. Mùa gặt đã chín mùi, không còn nhiều thì giờ nữa!


KẾT LUẬN


Chúng ta hãy đem ra thực hành những gì chúng ta đã nhận lãnh bởi vì, sự tấn phong của Ngài đòi hỏi hành động.


THẢO LUẬN NHÓM


Bạn nghĩ làm thế nào chúng ta có thể giống 12 sứ đồ trong công việc họ được kêu gọi thực hiện?

Hãy mô tả cái cảm giác được lựa chọn bởi Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Chủ Tể vũ trụ. Các bạn đã sẵn sàng hành động trong cuộc đời mình rồi chứ?

Hãy nghiên cứu: Công Cv 1:8 và 4:33


TỰ NGHIÊN CỨU


Bạn có được nối kết với Đức Chúa Trời qua Chúa Jêsus Christ không?

Bạn được nối kết cho mục đích nào?

Bạn sẽ cô độc trong công việc của Đức Chúa Trời của bạn chăng?

Ai sẽ ở với bạn (Mat Mt 28:20)?

Đức Chúa Trời tin cậy bạn nhiều bao nhiêu (hoặc tới mức độ nào)?





 




PHẦN 5: SỰ ĐÁNG TIN CẬY CỦA CHÚNG TA


LỜI GIỚI THIỆU


Sự tiếp bước Đấng Christ là sự kết nối Chúa Jêsus của các sách Phúc-âm với những người theo Ngài ngày nay. Những bài học này dựa trên 4 câu đầu của sách Công-vụ. Đây là những nền tảng giúp chúng ta tiếp tục những gì Chúa Jêsus đã khởi đầu.


Bài 1: Chúa Jêsus, gương mẫu của chúng ta.

Bài 2: Chúa Jêsus, nguồn cổ vũ của chúng ta.

Bài 3: Đáp ứng của chúng ta.

Bài 4: Hành động.


BỐ CỤC BÀI HỌC


Kinh Thánh: Công Cv 1:1-4

1 Hỡi Thê-ô-phi-lơ, trong sách thứ nhất ta, ta từng nói về mọi điều Đức Chúa Jêsus đã làm và dạy từ ban đầu, 2 cho đến ngày Ngài được cất lên trời, sau khi Ngài cậy Đức Thánh Linh mà răn dạy các sứ đồ Ngài đã chọn. 3 Sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước mặt các sứ đồ, Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống, và hiện đến với các sứ đồ trong bốn mươi ngày, phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời. 4 Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói.”


I. NGÀI LÀ THẦN LINH, TÔI LÀ XÁC THỊT


A. Ngài ban cho tôi Đức Thánh Linh,

1. Tôi dâng cho Ngài thân xác của mình.

2. Chúng tôi đi với nhau. Ngài khiến cuộc đời có ý nghĩa đối với tôi.

3. Toàn bộ cuộc đời là như thế.

B. Trước hết Ngài là gương mẫu hay tiêu chuẩn.

1. Tôi không còn sợ Chúa nữa.

2. Khi tôi thấy là lúc tôi thấy Đức Chúa Trời.

C. Những dấu hiệu trở lại với tôi từ Ngài.

1. Sự cổ vũ của chúng ta.

2. Bởi vì Cha sống nên tôi sống.

Hãy nhìn vào gương mẫu của chúng ta và múc lấy sức mạnh từ Ngài. Bạn sẽ làm những công việc lớn lao hơn (GiGa 14:12). Khi tôi đáp ứng là lúc tôi gởi các dấu hiệu hoặc tín hiệu lại cho Ngài.

D. Hầu hết mọi người chỉ sống trong những hàng ghế nhà thờ của họ mà thôi.

1. Bài học thứ tư là hành động.

Chúng ta bước vào hành động hầu cho chúng ta không lừa dối chính mình. Đức tin không có “hành động” thì chết (Gia Gc 2:26). “Hãy trở thành người thực hiện Lời” (1:22-25).

2. Bạn chỉ học hỏi được từ những gì bạn làm (hoặc bạn làm là bạn học).

Bạn không bỏ tù (nhốt) kiến thức trong đầu óc bạn.

E. Thờ phượng khiến chúng ta được đổ đầy nhiên liệu và nâng chúng ta lên, rồi sau đó chúng ta bước vào hành động.


II. ĐIỀU GÌ BAN CHO CHÚNG TA SỰ ĐÁNG TIN CẬY?


A. Hoàn toàn dựa trên sự sống lại của Chúa Jêsus (Công Cv 1:3).

Ngài đã trưng ra những bằng chứng cụ thể, rõ ràng (I Cor1Cr 15:1-5).

Phao-lô là một nhà truyền đạo thành công của Phúc-âm cho một thế giới đói khát.

B. Hãy rao giảng: Đấng Christ đã chết vì tội lỗi của chúng ta và đã sống lại. Nếu Cơ-đốc giáo không có phép lạ thì nó chỉ là một tôn giáo chết.

C. Cơ-đốc giáo không có phép lạ thì chỉ là một: Nghi lễ-Tín điều-Giáo lý-Thông lệ.

D. Cơ-đốc giáo không phải là một tôn giáo.

1. Tôn giáo chỉ là một nghi thức.

2. Cơ-đốc giáo là một sự sống.

Khi Cơ-đốc giáo được sinh ra trong Chúa Jêsus và những người theo Ngài thì tôn giáo đã cáo chung (bị kết liễu).

3. Tôn giáo đã cáo chung.

Nếu không có tôn giáo thì sự nối kết trực tiếp là qua hoặc bởi Chúa Jêsus Christ. Thế giới đã tiếp nhận hy vọng.


III. CHẲNG CÓ GÌ CÓ VẺ NHƯ NHÌN QUA MỘT ĐÁM ĐÔNG NGƯỜI ĐANG ĐẾN TRONG TUYỆT VỌNG RỒI ĐẾN PHIÊN BẠN CHO HỌ HY VỌNG TRONG CHÚA JÊSUS.


A. “Vì Ta sống thì các người cũng sẽ sống” (GiGa 14:1-19:42)

B. “Khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (RoRm5:8)

Cơ-đốc giáo tùy thuộc vào sự Phục Sinh của Chúa Jêsus Christ.

C. Tôi đã chứng minh trên khắp thế giới rằng khi bạn công bố Phúc-âm cho người Hồi giáo thì họ sẽ tin nhận Chúa Jêsus Christ.

Họ sẽ đổi một tiên tri chết để lấy một tiên tri sống. Những người cộng sản ở Trung hoa và những người Hồi giáo tin nơi Chúa Jêsus nhiều hơn chúng ta tin. Họ biết rằng nếu họ cho chúng ta tự do rao giảng thì họ sẽ chẳng còn người cộng sản nào nữa.

Họ sẽ chẳng còn người Hồi giáo nào nữa. Chúng ta là những người có quyền năng hơn hết trên thế giới.

D. Câu chuyện về Kenya.

- Bốn người Hồi giáo đứng ở những cái trạm khác nhau để tìm ra phù chú của họ ở đâu.

- Một phụ nữ mù lòa đã được sáng mắt lại.

- Họ yêu mến Đức Chúa Trời.

- Họ được cứu và trở nên những nhà giảng đạo.

- Họ nghĩ rằng bùa chú ở trong quyển sách đen Kinh Thánh.


IV. NẾU CHÚNG TA ĐÃ SỐNG NHƯ NHỮNG CƠ-ĐỐC NHÂN THÌ SẼ CHẲNG CÒN CÓ NGƯỜI HIN-ĐU NÀO NỮA.


A. Những người tin nhận Chúa Jêsus Christ có một sứ điệp.

1. Có quyền năng trong sứ điệp của chúng ta.

2. Thế giới sẽ tin chúng ta nếu chúng ta nói cho họ biết.

3. Đừng e sợ.

4. Hãy đứng lên.

5. Chúng ta có quyền năng.

6. Đừng tiếp nhận giáo lý hủy hoại.

Chúng ta sẽ tiếp tục làm việc với nhau cho những gì Ngài đã bày tỏ cho chúng ta cách làm khi Ngài còn ở đây. Chúa Jêsus phán: “Ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu.” Không có gì là không thể.


V. ĐIỀU GÌ KHIẾN CHÚNG TA ĐÁNG TIN CẬY?


A. Chúng ta là nhân chứng của Ngài (Công Cv 2:32).

Hỡi những nhà giảng đạo trẻ! Đây là sứ điệp của các bạn cho một thế giới đang đau khổ.

Hãy rao giảng về sự Phục Sinh của Chúa Jêsus.

B. Quyền năng đang được thi thố (Eph Ep 1:1-23).

1. Các bạn không đi một mình.

2. Các bạn đang di với Đấng Christ đã Phục Sinh và Hằng Sống (Cong Cv 2:36).

3. Đấng Christ đã sống lại từ kẻ chết (3:15).

a. Phao-lô đã giảng lẽ thật đó.

b. Phi-e-rơ đã giảng lẽ thật đó.

c. Ê-tiên đã giảng lẽ thật đó.

Toàn thể Cơ-đốc giáo đặt nền tảng trên sự sống lại của Chúa Jêsus Christ.

4. Câu chuyện về chuyến đi đến Ấn-độ.

Khi chúng tôi khám phá ra Chúa Jêsus hằng sống này, chúng tôi đã được thay đổi. Chúng tôi đã đi ra, bước vào thế giới.

5. Truyền giáo.

Mỹ La-tinh.

6. Người bị bệnh phung ở Ấn-độ.

Ông đã tiếp nhận Chúa Jêsus. Ông đã thèm nhớ buổi cầu nguyện chữa bệnh. Khi được lành bệnh, ông làm chứng lại những gì bà Daisy và ông T. L. Osborn nói là đáng tin.

7. Câu chuyện về một người ăn xin theo Hồi giáo.

Ông ta đã bò lê trong 30 năm. Chúng tôi đã có mặt ở đó vì Vua đã mời đến. Vua đã mời ông đến với buổi nhóm. Ông đã được chữa lành.


KẾT LUẬN


Tôi đã trở nên đáng tin cậy. Cơ-đốc giáo đã trở nên đáng tin cậy. Nếu không có phép lạ thì chúng ta chỉ còn là một tôn giáo chết mà thôi. Chúa Jêsus đã phán: “Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (Mat Mt 28:20).


THẢO LUẬN NHÓM


Hãy thảo luận thế nào chúng ta được nối kết với Đức Chúa Trời.

Cơ-đốc giáo sẽ ra sao nếu không có phép lạ?

Điều gì khiến chúng ta đáng tin cậy? Công Cv 2:322:152:36


TỰ NGHIÊN CỨU


Hãy liệt kê vài khác biệt giữa Cơ-đốc giáo và một tôn giáo.

Bạn nghĩ người ta sẽ làm gì nếu họ thực sự được nghe và hiểu sứ điệp chân thật về Chúa Jêsus?

Điều gì khiến bạn đáng tin cậy?

Sự Phục Sinh của Chúa Jêsus Christ khiến Cơ-đốc giáo đáng tin cậy như thế nào?





 




PHẦN 6: TÍNH CHẤT HỢP PHÁP CỦA CHÚNG TA


LỜI GIỚI THIỆU


Chúng ta được nối kết Đức Chúa Trời bởi Chúa Jêsus Christ nhờ sự tái sanh và sự đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời có thể tuôn đổ chính Ngài qua chúng ta. Các sách Phúc-âm của Chúa Jêsus được nối kết với Phúc-âm của những người theo Ngài.

Các bài học này dựa trên 4 câu đầu của sách Công-vụ. Tôi gọi nó là “những câu cầu nối”.

Phúc-âm của bạn là Đấng Christ đã đến với bạn bằng cách nào? Tôi muốn giải thích vài điều với chị em phụ nữ. Tôi đã bảo các chị em dùng bút màu vàng gạch trên những câu Kinh Thánh mà họ nghĩ là chỉ dành cho người nam thôi. Tôi muốn họ thành thực với chính mình và nếu họ không tin rằng những câu Kinh Thánh đó cũng dành cho họ nữa thì họ hãy gạch màu vàng trên đó. Nếu họ làm rối thì hãy để yên đó.

Các bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy màu vàng sẽ được dùng nhiều đến mức nào. (Lưu ý: T.L Osborn tin rằng từng câu Kinh Thánh dành cho mỗi người. Chỉ có truyền thống và tôn giáo mới đặt ra những hạn chế trên chúng ta mà thôi.)


BỐ CỤC BÀI HỌC


Kinh Thánh: Công Cv 1:1-4

1 Hỡi Thê-ô-phi-lơ, trong sách thứ nhất ta, ta từng nói về mọi điều Đức Chúa Jêsus đã làm và dạy từ ban đầu, 2 cho đến ngày Ngài được cất lên trời, sau khi Ngài cậy Đức Thánh Linh mà răn dạy các sứ đồ Ngài đã chọn. 3 Sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước mặt các sứ đồ, Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống, và hiện đến với các sứ đồ trong bốn mươi ngày, phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời. 4 Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói.”


I. CHÍNH SỰ PHỤC SINH CỦA ĐẤNG CHRIST KHIẾN CHO LỜI CHỨNG CỦA CHÚNG TA ĐÁNG TIN.


A. Nếu Đấng Christ vẫn đang sống thì chúng ta vẫn đang sống. Vì Ta sống nên các con cũng sống.

B. Ngài có quyền năng nên chúng ta cũng có quyền năng. Đó là Thần của Đức Chúa Trời (LuLc 4:18).

Cùng Đức Thánh Linh đó đã đến trên chúng ta. Đó không phải là một sự xức dầu khác, đó là sự xức dầu giống nhau (tương tự).

1. Quyền năng (Công Cv 1:8)

“Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.”

Đức Thánh Linh không chỉ là việc nói tiếng mới. Ngài mang đến đức hạnh và quyền năng vào cuộc đời bạn. Quyền năng để làm cái gì?

a. Để rao giảng về Chúa Jêsus.

b. Để đại diện Đức Chúa Trời.

c. Để tiếp tục thực hiện những gì Chúa Jêsus đã bắt đầu làm và dạy.

Nếu Chúa Jêsus chết thì Ngài chẳng có quyền năng gì cả.Nếu Ngài vẫn đang sống thi ngày nay Ngài sẽ làm những việc tương tự như trước khi người ta giết Ngài.


II. KHI TÔI RAO GIẢNG CHO NGƯỜI HỒI GIÁO, HỌ BIẾT RẰNG NGÀI ĐÃ SỐNG NHƯ ĐẤNG CHỮA LÀNH, NHƯ TIÊN TRI VÀ RỒI ĐÃ BỊ ĐÓNG ĐINH.


Kinh Thánh chép Ngài đã sống lại từ kẻ chết.

Điểm nhấn mạnh của chúng ta hôm nay là 1:3.

“Sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước mặt các sứ đồ, Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống, và hiện đến với các sứ đồ trong bốn mươi ngày, phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời.”

Câu hỏi căn bản là ngày hôm nay Chúa Jêsus hoạt động như thế nào trong cộng đồng của bạn?

Cái khiến chúng ta đáng tin cậy là dựa vào thực tế rằng, Chúa Jêsus vẫn đang sống và Ngài sống trong mỗi chúng ta.

* Giảng cho người Hồi giáo.

Người ta lắng nghe.

Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời.

Ngài đã đổ huyết mình ra để tẩy sạch tội lỗi của chúng ta.

Rồi sau đó Ngài đã sống lại.


III. TÔI ĐÃ ĐẾN JAVA ĐỂ CHO BẠN BIẾT QUYỂN SÁCH NÀY NÓI GÌ.


Tôi muốn thuyết phục bạn rằng, Chúa Jêsus là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời hằng sống và là Đấng Cứu Thế độc nhất vô nhị.

A. Nếu Ngài là Đấng Cứu Thế duy nhất thì bạn cần phải biết Ngài.

Kinh Thánh chép rằng: Chúa Jêsus hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời vẫn y nguyên (HeDt 13:8).

B. Nếu Ngài vẫn đang sống thì hãy để Ngài làm những việc Ngài đã làm trước khi người ta giết Ngài.

C. Nếu Ngài chết rồi thì Ngài không thể làm được những việc đó.

D. Nếu Ngài vẫn còn sống thì Ngài có thể và Ngài sẽ làm.

Tôi muốn bạn được thuyết phục rằng, quyển sách này là chân thật. Tôi là một người tin rằng, Chúa Jêsus vẫn đang sống và rằng Ngài muốn trả lời lời cầu nguyện.

Tôi đã cầu nguyện cho người điếc. Người điếc đã được chữa lành. Việc đó đã khiến tôi đáng tin cậy.


IV. ĐIỀU KHIẾN LỜI CHỨNG CƠ-ĐỐC CỦA CHÚNG TA ĐÁNG TIN CẬY CHÍNH Ở CHỖ LÀ: CHÚA JÊSUS ĐÃ SỐNG LẠI TỪ KẺ CHẾT VÀ NGÀI ĐANG SỐNG TRONG CHÚNG TA.


A. Câu chuyện về một nhà lãnh đạo Hồi giáo.

B. Các phép lạ và những việc siêu nhiên làm cho lời chứng Cơ-đốc của chúng ta đáng tin cậy.

C. Ôn lại những bài học đầu.

1. Trong bài 1, chúng ta học biết rằng, Chúa Jêsus là gương mẫu hay tiêu chuẩn của chúngta.

2. Trong bài 2, chúng ta học rằng, Chúa Jêsus là sự cổ vũ của chúng ta.

3. Rồi trong bài 3, chúng ta nói về đáp ứng của chúng ta.Trong bài 4, chúng ta nghiên cứu về hành động.


V. CHÚNG TA PHẢI THÀNH NGƯỜI ĐÁNG TIN CẬY, ĐIỀU KHIẾN PHÉP LẠ XẢY RA.


Tôi là người tiên phong trong việc giảng cho đám đông bằng phép lạ.

John Alexander Dowie.

Bị bắt hơn 100 lần ở Mỹ. Bán thuốc mà không có bằng cấp, giấy chứng nhận nào cả. Đã gởi tiền cho các nhà truyền đạo ở Mỹ để rao giảng Phúc-âm.

Tôi là người đầu tiên tiến hành các chiến dịch truyền giảng ngoài trời trong những xứ sở phi Cơ-đốc. Tôi nghĩ rằng ý tưởng này đến từ Phao-lô.

Phao-lô là một giáo sĩ (nhà truyền giáo).

Phao-lô đã vươn tới dân ngoại. Chúa Jêsus đã kêu gọi chúng ta bước vào (hay đến với) thế giới.


VI. TÔI ĐÃ HỌC TẬP SUY NGHĨ ĐẾN NHỮNG VIỆC LỚN LAO.


Môi-se đã tin rằng, vịêc đó dành cho mọi người. Đức Chúa Trời mặc khải chính Ngài cho Môi-se. Chẳng có một người yếu mỏn trong số họ. Họ đã được chữa lành khi mỗi người nhìn vào con rắn đồng.

Khi Môi-se đem họ ra khỏi Ai-cập, họ đã phải suy nghĩ đến những việc lớn lao. John Alexander Dowie đã dọn đường cho chúng ta thi hành chức vụ ở Mỹ. Tôi đã dọn đường cho các bạn thi hành chức vụ ở ngoại quốc. Nêu lời chứng của chúng ta không có phép lạ, dấu kỳ cặp theo thì chúng ta không đáng tin cậy.


VII. CHỦ ĐỀ CỦA CHÚNG TA NGÀY NAY LÀ TÍNH CHẤT HỢP PHÁP CỦA CHÚNG TA.


Những điều bạn sẽ gặp khi bạn bước vào chức vụ chữa lành người ta của Chúa Jêsus.

A. Có đủ loại ma quỷ.

B. Bạn sẽ an toàn với sự mặc khải này.

C. Bạn sẽ cầu thay cho người khác.

D. Bạn thậm chí sẽ nghĩ rằng bạn có ân tứ chữa lành.

E. Bạn sẽ làm gì khi bạn chạm trán phải một con quỷ cứng đầu? Lúc đó bạn phải biết rằng bạn là người hợp pháp. Chúa Jêsus đã hiện ra cho những người theo Ngài trong 40 ngày sau khi Ngài Phục Sinh. Những điều liên quan đến Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus Christ sau khi sống lại, đã trở lại để cai trị qua chúng ta. Chúa Jêsus đã trả xong giá chuộc tội. Rồi Ngài ngồi xuống bên hữu Đức Chúa Trời.


KẾT LUẬN


Điều khó khăn nhất trong việc làm cho người ta hiểu được Chúa Jêsus đang sống trong mỗi chúng ta.


THẢO LUẬN NHÓM


Kinh Thánh bao gồm Mạng lệnh và phước hạnh.

Có dành cho cả nam lẫn nữ không?

Ảnh hưởng của sự Phục Sinh của Đấng Christ trong Cơ-đốc giáo là gì?

Làm sao bạn biết rằng bạn là hợp pháp trong Đức Chúa Trời?


TỰ NGHIÊN CỨU


Hãy đọc Lu-ca 4: 18.

Bạn có thể đặt chính mình vào trong câu này được không?Làm thế nào bạn có thể ảnh hưởng thế giới bằng LuLc 4:18?Hãy đọc Công Cv 1:8. Bạn có thể và sẽ làm gì với quyền năng mà bạn nhận lãnh từ Đức Thánh Linh?





 




PHẦN 7: KINH NGHIỆM


GIỚI THIỆU


Sự khải thị lớn nhất trong Tân Ước là, sự Tiếp Bước (Nối kết với) Đấng Christ. Nếu chúng ta không nắm bắt được ý tưởng đó, thì chúng ta chưa hiểu sự cứu chuộc.

Chúa Jêsus phán bảo chúng ta phải rao giảng Phúc-âm. Chúng ta phải nói đến 4 điểm này:

Sự sáng tạo của Đức Chúa Trời:

Chúng ta đến từ đâu?

Sự lừa dối của Sa-tan:

Kẻ nào đã gây ra nan đề?

Sự thế chỗ (hoán đổi) của Đấng Christ:

Ai đã sửa lại nó?

Sự phục hồi của chúng ta:

Hôm nay chúng ta có thể như thế nào trong Đức Chúa Trời?


BỐ CỤC BÀI HỌC


Kinh Thánh: Công Cv 1:1-4

“1 Hỡi Thê-ô-phi-lơ, trong sách thứ nhất ta, ta từng nói về mọi điều Đức Chúa Jêsus đã làm và dạy từ ban đầu, 2 cho đến ngày Ngài được cất lên trời, sau khi Ngài cậy Đức Thánh Linh mà răn dạy các sứ đồ Ngài đã chọn. 3 Sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước mặt các sứ đồ, Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống, và hiện đến với các sứ đồ trong bốn mươi ngày, phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời. 4 Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói.”


I. BỐN ĐIỂM CẦN BAO GỒM TRONG BÀI RAO GIẢNG.


A. Những người có tôn giáo trên thế giới có những ý kiến khác nhau về sự kiện chúng ta từ đâu mà đến.

1. Một chân lý vĩ đại nhất trong Kinh Thánh là loài người chúng ta là loài thọ tạo của Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng đã sáng tạo ra thế giới này.

2. Thế giới cần biết rằng, Đức Chúa Trời đã dựng nên chúng ta.

3. Thế giới cần biết Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào.

a. Ngài là tốt lành.

b. Chúng ta là loài thọ tạo của Ngài.

c. Điều đó sẽ thúc đẩy họ trở nên giống như Ngài.

B. Kẻ nào đã gây ra nan đề?

1. Sự lừa gạt của Sa-tan.

Thế gian trách móc Đức Chúa Trời đủ điều.

2. Sa-tan là kẻ nói dối (dối trá).

3. Sa-tan đã làm hư hoại công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời.

C. Hãy rao giảng tin mừng (tức là ai đã sửa lại công trình đó).

1. Đức Chúa Trời quá yêu thương loài người đến nỗi đã ban Con Độc Nhất của Ngài để mua chuộc chúng ta khỏi địa vị nô lệ của Sa-tan.

2. Ngài đã trả xong cái giá tội lỗi của chúng ta.

3. Ngài đã giải phóng chúng ta khỏi vương quốc tối tăm, là vương quốc đầy dẫy:

a. Bệnh tật.

b. Ghen ghét.

c. Tham dục.

d. Giết người.

D. Sự phục hồi của chúng ta.

Đức Chúa Trời đã nâng chúng ta lên với Chúa Jêsus để chúng ta có được bản chất của Ngài. Chúng ta được phục hồi với Đức Chúa Trời qua sự hy sinh của Chúa Jêsus; kể như là chúng ta chưa hề phạm tội nào y như Chúa Jêsus không bao giờ phạm tội.

E. Hãy nhấn mạnh sứ điệp này.

Có hàng ngàn cách rao giảng sứ điệp đó. Hãy đọc Kinh Thánh của bạn với 4 điều này trong trí.


II. ÔN LẠI


A. Các bài học này được rút ra từ 4 câu đầu của sách Công vụ.

B. Đây là nơi chúng ta bắt đầu.

Sách Công vụ không có chỗ kết thúc. Tất cả các sách khác của Kinh Thánh đều có sự kết thúc. Chúng ta có phần trong Công-vụ của những người theo Chúa Jêsus.

C. Chúng ta bắt đầu với 4 câu đầu của sách Công-vụ.

Bài 1: Chúa Jêsus, gương mẫu của chúng ta.

Bài 2: Chúa Jêsus, nguồn cổ vũ của chúng ta (hay nguồn thúc đẩy của chúng ta).

Bài 3: Ngài đã đưa ra một Mạng lệnh, đáp ứng của chúng ta là gì?

Bài 4: Hành động.

Bài 5: Tính chất đáng tin cậy của chúng ta.

Bài 6: Tính hợp pháp của chúng ta.


III. CÁC DẤU KỲ PHÉP LẠ


A. Cơ-đốc giáo là tôn giáo duy nhất mà ở đó một nhà truyền đạo đứng đầu là cầu nguyện, rồi các dấu kỳ phép lạ theo sau.

B. Các giáo sư trong bất cứ tôn giáo phi Cơ-đốc giáo.

Họ giảng các bài học. Họ không thể được theo sau, bởi: Phép lạ; Dấu lạ; Dấu dị (sự lạ). Họ thậm chí không có ý tưởng.

C. Dấu kỳ, phép lạ, sự dị là những nguyên tắc căn bản của Cơ-đốc giáo.

D. Người Do-thái cho chúng ta biết việc tương tự như thế nào trong Cựu Ước.

1. Tiên tri của Đức Chúa Trời: Có thể đến thành thị, thôn quê.

2. Có thể tuyên phán Lời Đức Chúa Trời.

3. Có thể cầu xin một phép lạ.

Chúa Jêsus đã đến từ dòng dõi đó. Ngài đứng dậy trong đền thờ. “Thần của Chúa ngự trên Ta” Ngài rao giảng khắp Ga-li-lê. Ngài chữa lành người bệnh và trục xuất ma quỷ. Ngài được Đức Chúa Trời phê chuẩn.

E. Chúa Jêsus phán: “Các con hãy đi và làm những gì Ta đã làm”. Chúa Jêsus phán: “Ta sẽ ở cùng con” Họ đi ra rao giảng khắp mọi nơi. Chúa đi với họ xác chứng Lời của Ngài bằng những dấu kỳ, phép lạ.

F. Chúng ta là người duy nhất trên thế giới có thể làm được điều đó.


IV. ĐIỂM THỨ BẢY: “ĐIỀU KHẢ THI” TRONG BẠN LỚN BAO NHIÊU?


Chúng tôi đã từng là những nhà truyền giáo trẻ tuổi. Chúng tôi muốn chinh phục linh hồn.

A. Chúng tôi không được chuẩn bị.

B. Chúng tôi không đáng tin cậy.

Chúng tôi trở về. Nếu không có phép lạ, Cơ-đốc giáo chỉ còn là một tôn giáo chết mà thôi. Ngay cả phép lạ cũng có thể trở thành một lễ nghi. Phép lạ phải có một sự khải thị.

C. Nếu bạn thấy được Chúa Jêsus thì bạn sẽ không bao giờ còn là con người của trước kia nữa.

Chúa Jêsus đã bước vào phòng ngủ của tôi. Tôi đã không cử động được. Nó vượt quá thân thể xác thịt này. Tôi đã trở thành một người khác.

Chúng ta không rao giảng một tôn giáo chết; chúng ta đang rao giảng một Đấng Christ Hằng Sống. Đó là khải tượng đầu tiên trong 4 khải tượng. Lần đầu tiên Chúa Jêsus trở nên sống động trong tôi. Tôi đã thành công nhưng khi tôi thấy Chúa Jêsus, tôi trở nên một người được biến đổi.


V. NGÃ RẼ:


A. Câu chuyện về một người đàn ông đuổi một con quỷ ra khỏi một cô bé.

Cô bé trở nên mạnh khỏe. Có Chúa Jêsus trong cô bé đó.

B. Chúng tôi trở về nhà và tiến hành một quyết định. Chúng tôi đọc sách Phúc-âm như là chúng tôi chưa bao giờ được đọc. Những gì Chúa Jêsus đã phán thì Ngài sẽ làm. Chúng tôi đã chờ Ngài làm việc đó. Những gì Ngài nói là chúng tôi có thể làm thì chúng tôi sẽ làm. Ngày hôm đó chúng tôi thấy khải tượng thứ 3 của mình; Chúng tôi đã thấy Chúa Jêsus trong các câu Kinh Thánh. Chúng tôi đã đến các tờ báo và các đài phát thanh, rồi bảo mọi người đem người bệnh của họ đến. Họ đến chật cứng cả Đền Tạm cũ. Chúng tôi đã rao giảng. Nhiều người đã được cứu. Bất cứ người nào chúng tôi đụng đến đều được chữa lành. Chúng tôi đi khắp nơi và rao giảng.

Việc khả thilớn bao nhiêu? Chúng tôi đã cầu nguyện cho tất cả người điếc và họ đã được chữa lành. Sau đó, chúng tôi đã đi khắp thế giới.


KẾT LUẬN


Phúc-âm này vẫn còn hoạt động.

Việc khả thitrong bạn lớn bao nhiêu? Hãy đứng dậy, vươn tới và chỉ tin cậy rằng, mọi sự đều có thể khả thi cả. Đức Chúa Trời phán: “Ta yêu con. Con là sự lựa chọn của Ta. Ta ở cùng con. Ta sẽ không bao giờ lìa bỏ con”


THẢO LUẬN NHÓM


Bốn điểm mà chúng ta phải xoáy sâu khi rao giảng là gì?

Làm thế nào để Cơ-đốc giáo là tôn giáo duy nhất có thể sản sinh các dấu kỳ, phép lạ và sự lạ?

Các tôn giáo phi Cơ-đốc có thể sản sinh dấu kỳ, phép lạ và sự lạ không?

Tại sao có và tại sao không?


TỰ NGHIÊN CỨU


Ôn lại 4 điểm được dạy trong bài học này. Sau đó, bắt đầu đọc Kinh Thánh của bạn với những điều này trong trí:

- Sự sáng tạo của Đức Chúa Trời: Chúng ta từ đâu đến?

- Sự lừa gạt của Sa-tan: Cái gì đã gây ra nan đề?

- Sự thế chỗ của Đấng Christ: Ai đã sửa lại nó?

- Sự phục hồi của chúng ta: Ngày hôm nay chúng ta có thể như thế nào trong Đức Chúa Trời?

Hãy tưởng tượng chính bạn làm các phép lạ trong sách Công-vụ. Việc khả thitrong bạn lớn bao nhiêu? Bạn đã đặt các giới hạn trên chính mình ở đâu?



bottom of page