top of page

Thành Phố Ni-ni-ve

Hung Tran

Feb 18, 2024

Ni-ni-ve là thủ đô của Đế quốc A-si-ri, tồn tại từ thế kỷ thứ 10 T.C. đến thế kỷ thứ 7 T.C.,  nằm ở phía bắc của nước Iraq ngày nay...Vài Lời Tóm Tắt:Ni...

-ni-ve là thủ đô của Đế quốc A-si-ri, tồn tại từ thế kỷ thứ 10 T.C. đến thế kỷ thứ 7 T.C., nằm ở phía bắc của nước Iraq ngày nay. Sau khi bị người Ba-by-lôn tấn công và triệt hạ vào năm 612 T.C., Ni-ni-ve bị rơi vào quên lãng. 

Ni-ni-ve là một thành phố được ghi lại trong Kinh Thánh. Kể từ đầu thế kỷ thứ 7 T.C., trong suốt hơn 2.200 năm qua, ngoại trừ Kinh Thánh và một số văn kiện lịch sử của Hội Thánh, không mấy ai nhắc đến Ni-ni-ve. 

Đến thế kỷ 19, một số nhà nghiên cứu người Anh đã thực hiện những công trình khảo cổ về Ni-ni-ve. 

Video nầy ôn lại vài bằng chứng khảo cổ được các nhà nghiên cứu khám phá xác nhận những ký thuật trong Kinh Thánh về vua San-chê-ríp, vua Ê-xê-chia, thành phố Ni-ni-ve, Giê-ru-sa-lem, và La-ki là chính xác.


Khảo Cổ: Thành Phố Ni-ni-ve

Nguyên văn: Bible Evidence Unearthed at Nineveh

Video: Expedition Bible
bottom of page