top of page

Bài 5 : XÁC ĐỊNH CÁC MỤC ĐÍCH CỦA HỘI THÁNH

Hung Tran

Jun 18, 2023

Đừng cố đốt giai đoạn, làm đánh mất niềm vui khám phá của tín hữu khi cho hết đáp án trong một bài giảng...Bài 5: XÁC ĐỊNH CÁC MỤC ĐÍCH CỦA HỘI THÁNH


Câu gốc: “Hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau.” ICo1Cr 1: 10


I. HƯỚNG DẪN HỘI THÁNH XÁC ĐỊNH MỤC ĐÍCH


1. Hãy giúp tín hữu tự khám phá:

Đừng cố đốt giai đoạn, làm đánh mất niềm vui khám phá của tín hữu khi cho hết đáp án trong một bài giảng. Hãy nhớ rằng tín hữu sẽ chấp nhận điều họ nghe, nhưng sẽ tin chắc điều họ khám phá, khiến họ đáp ứng ngay bằng hành động.


2. Hãy giúp họ học Kinh Thánh:

Hãy bắt đầu bằng cách kêu gọi tín hữu học các phân đoạn Kinh Thánh nói về Hội thánh và khuyên họ:

a. Hãy nhìn vào chức vụ của Chúa Jê-sus trên đất: Tìm hiểu việc Chúa đã làm khi còn ở trần gian và tự hỏi Chúa sẽ làm gì nếu Ngài có mặt ở đây!

b. Hãy nhìn vào những hình ảnh biểu tượng và tên gọi của Hội thánh để tìm xem những đặc tính Hội thánh phải có (Thân thể, cô Dâu,...).

c. Hãy rút tỉa kinh nghiệm từ các Hội thánh trong Tân Ước, từ Hội Thánh đầu tiên đến các Hội thánh trong Khải-huyền.

d. Hãy tìm hiểu các mạng lệnh của Chúa Jê-sus về Hội thánh. Việc của chúng ta không phải tạo ra các mục đích mà là khám phá chúng. Hãy nhớ rằng Chúa Jê-sus là Chủ của Hội thánh (Mat Mt 16: 18). Chúng ta có thể thay đổi phong cách của chức vụ nhưng không thể thay đổi bản chất của nó.


3. Tìm lời giải đáp cho bốn vấn đề: Khi học Kinh Thánh cần trả lời 4 câu:

a. Tại sao Hội thánh hiện hữu?

b. Hội thánh phải như thế nào? (Chúng ta là ai và là gì?).

c. Hội thánh phải làm gì? (Chúa muốn ta làm gì trên trần gian nầy?).

d. Chúng ta phải làm việc đó như thế nào?


4. Hãy viết ra khám phá của chúng ta:

Hãy viết xuống tất cả câu trả lời, xếp loại và đúc kết thành một câu tôn chỉ ngắn gọn, dễ nhớ. Francis Bacon cho biết: “Đọc sách tạo nên con người uyên bác, còn viết sách tạo nên con người xác thực.”


5. Câu tôn chỉ có hiệu quả:

Câu tôn chỉ có hiệu quả phải đặt nền tảng trên Kinh Thánh vì chúng ta chỉ là người khám phá:

- Tôn chỉ cũng phải cụ thể, không mơ hồ tổng quát (Td: Sáng Danh Chúa)

- Tôn chỉ phải dễ truyền đạt vì ngắn gọn, dễ nhớ

- Tôn chỉ phải đo lường được, qua đó chúng ta có thể đánh giá sự tăng trưởng của Hội thánh.

- Dựa vào Điều răn lớn (Mat Mt 22: 37-40) và Mạng lệnh lớn (28: 18-20), chúng ta có thể đưa ra một câu khẩu hiệu: Sự tận hiến lớn cho Điều răn lớn và Đại Mạng lệnh sẽ tăng trưởng một Hội thánh vĩ đại.


II. NĂM MỤC ĐÍCH CỦA HỘI THÁNH


1. Mục đích 1:

Hết lòng, hết ý, hết sức yêu mến Chúa: Mục đích thứ nhất là thờ phượng Chúa. Bất kể hội chúng lớn hay nhỏ, khi chúng ta thể hiện tình yêu đối với Chúa, chúng ta đang thờ phượng Ngài.

* Cần lưu ý thờ phượng Chúa phải đi trước phục vụ (4: 10). Trước hết phải tôn trọng, tôn cao Danh Chúa (Thi Tv 34: 3) do lòng yêu thương.


2. Mục đích 2:

Yêu kẻ lân cận như mình: Mục đích thứ nhì là phục vụ. Phục vụ là thể hiện tình yêu của Chúa cho người khác, đáp ứng những nhu cầu thực tiễn và chữa lành những đau đớn của họ trong Danh Chúa Jê-sus.

* Chúa đã ban những ân tứ Thánh Linh là để chúng ta phục vụ (Eph Ep 4: 12). Đừng thay thế sự phục vụ bằng các buổi họp: Ngồi, nghe và. . . lên men !


3. Mục đích 3:

Chinh phục muôn dân: Mục đích thứ ba là truyền giáo, được lặp lại đến năm lần. Sứ mạng của chúng ta là truyền giáo cho toàn thế giới. Từ “hãy đi” trong tiếng Hy-lạp ở trong thì hiện tại tiếp diễn. Chúng ta phải chia sẻ Tin Lành ở bất cứ nơi nào chúng ta bước chân đến.

* Truyền giáo không chỉ là trách nhiệm mà còn là đặc ân lớn để đưa con người vào Gia đình đời đời của Đức Chúa Trời. Phúc Âm là tin mừng vĩ đại nhất trong mọi tin mừng nên không thể không được công bố cho mọi người vì Đức Chúa Trời muốn mọi người đều được cứu (ITi1Tm 2: 4).


4. Mục đích 4:

Làm báp-têm cho họ: Mục đích thứ tư là thông công. Báp-têm được đặt ngang hàng với truyền giáo và dạy dỗ vì nó đưa con người vào sự dứt khoát gia nhập Gia đình của Đức Chúa Trời để thông công, hiệp nhất trong Thân thể Đấng Christ. Chúng ta được kêu gọi, không chỉ để tin, mà còn để thuộc về Gia đình của Ngài. Chúng ta không cô đơn, nhưng nương dựa lẫn nhau trong sự thông công trong Nhà Đức Chúa Trời (Eph Ep 2: 19).


5. Mục đích 5:

Dạy họ vâng giữ: Mục đích thứ năm là môn đồ hóa. Hội Thánh hiện hữu để truyền đạt hay dạy dỗ dân sự của Đức Chúa Trời. Môn đồ hóa là một quá trình trang bị con cái Chúa trở nên giống như Ngài càng hơn trong ý tưởng, cảm xúc và việc làm. Phao-lô khẳng định mục đích cuối cùng của ông là trình diện mọi người trở nên trọn vẹn trong Đấng Christ trước mặt Đức Chúa Trời (CoCl 1: 28). Hội thánh được kêu gọi, không chỉ để tiếp cận mọi người, mà còn để huấn luyện họ nữa.


Năm mục đích nầy là điều Chúa Jê-sus đã thực hiện khi còn tại thế.bottom of page