top of page

Bài 6 : TRUYỀN ĐẠT CÁC MỤC ĐÍCH CỦA HỘI THÁNH

Hung Tran

Jun 18, 2023

Khi xây tường thành được nửa bề cao, kẻ thù tấn công làm cho dân sự nản lòng...Bài 6: TRUYỀN ĐẠT CÁC MỤC ĐÍCH CỦA HỘI THÁNH


Câu gốc: “Sứ giả gian ác sa vào tai họa; Còn khâm sai trung tín khác nào thuốc hay.” ChCn 13: 17


I. NHU CẦU TRUYỀN ĐẠT


1. Câu chuyện Nê-hê-mi:

Khi xây tường thành được nửa bề cao, kẻ thù tấn công làm cho dân sự nản lòng. Nê-hê-mi phải kéo dân sự trở lại công việc bằng cách sắp xếp lại dự án và truyền đạt lại khải tượng (NeNe 4: 6-15).


2. Nguyên tắc Nê-hê-mi:

Thật đáng ngạc nhiên khi con người và các Hội thánh lại dễ dàng đánh mất khải tượng. Vì thế cần phải tái xác quyết khải tượng và mục đích ít nhất một tháng một lần (Nê-hê-mi 26 ngày).


3. Trách nhiệm hàng đầu:

Đây là trách nhiệm hàng đầu của người lãnh đạo, nếu không chúng ta sẽ không còn thành viên nào cả!


II. NHỮNG CÁCH TRUYỀN ĐẠT KHẢI TƯỢNG VÀ MỤC ĐÍCH


1. Kinh Thánh:

Cuốn sách giáo khoa vĩ đại nhất về đề tài tăng trưởng Hội thánh chính là Kinh Thánh. Hãy truyền đạt khải tượng đặt nền tảng trên Kinh Thánh. Hãy trưng dẫn Kinh Thánh và minh họa lập luận của bạn.


2. Các biểu tượng:

Các biểu tượng là những công cụ truyền thông mạnh mẽ vì chúng gợi lên những cảm xúc mạnh mẽ. Biểu tượng mục đích của Hội thánh Saddleback gồm có năm vòng tròn đồng tâm và một hình thoi...


3. Các khẩu hiệu:

Các khẩu hiệu, cách ngôn, phương châm và những cụm từ xúc tích thường được ghi nhớ rất lâu sau khi các bài giảng bị quên đi. Nhiều biến cố lịch sử được gắn liền với một câu khẩu hiệu có sức thuyết phục người ta làm điều mà họ chưa bao giờ dám làm...

* Hội thánh có thể có nhiều khẩu hiệu như: “Mỗi thành viên là một người phục vụ”, “lãnh đạo là một người học hỏi”, “tất cả cho người hư mất”...


4. Các câu chuyện:

Chúa Jê-sus đã dùng những câu chuyện đơn giản để giúp dân sự hiểu khải tượng của Ngài (Mat Mt 13: 34). Hãy dùng các câu chuyện để minh họa các mục đích của Hội thánh, nhất là những câu chuyện kể lại kinh nghiệm gặp Chúa của các tín hữu trong Hội thánh.


5. Các chi tiết đặc thù:

Hãy luôn nêu ra những bước hành động thực tiễn, rõ ràng, cụ thể để Hội thánh đạt được những mục đích đã được khám phá. Hãy đưa ra một kế hoạch chi tiết để thực hiện các mục đích.

* Khải tượng của Hội thánh càng rõ ràng, cụ thể bao nhiêu sẽ càng thu hút sự chú ý và nhiệt tâm bấy nhiêu! Hãy áp dụng một cách cá nhân trong đời sống!


III. CÁ NHÂN HÓA CÁC MỤC ĐÍCH


1. Tầm quan trọng:

Cá nhân hóa các mục đích sẽ khiến tín hữu thấy các mục đích vừa là đặc ân, vừa là trách nhiệm của chính họ: Trách nhiệm của chúng ta là phải hoàn thành chúng và đặc quyền của chúng ta là phải vui thỏa với chúng.


2. Những trách nhiệm trong tư cách một tín hữu:

Đức Chúa Trời muốn tôi:

a. Làm một thành viên trong Gia đình của Ngài.

Đây là mục đích thông công: Thông công với các anh chị em đồng đức tin (Eph Ep 2: 19).

b. Noi theo các đặc tính của Ngài.

Đây là mục tiêu môn đồ hóa đã được cá nhân hóa: Chúa muốn mỗi chúng ta tăng trưởng giống Đấng Christ là gương mẫu của chúng ta (IPhi 1Pr 2: 21). Chúng ta cần giống Đấng Christ trong lời nói, nết làm, tình yêu, đức tin, sự tinh sạch... (ITi1Tm 4:12).

c. Làm người phục vụ trong ân điển Ngài.

Chúa muốn mỗi chúng ta sử dụng các ân tứ, tài năng và cơ hội Ngài ban để phục vụ người khác (IPhi 1Pr 4: 10). Cần nói trước điều nầy cho các thân hữu (Eph Ep 2: 10).

d. Làm một sứ giả bày tỏ tình yêu của Ngài.

Đây là mục đích truyền giáo, là lẽ sống của Cơ-đốc nhân (Cong Cv 20: 24), là sứ mạng Chúa giao phó cho mỗi chúng ta (IICo 2Cr 5: 19), là điều chỉ được thực hiện tại trần gian.

e. Tôn vinh Danh Ngài (Thi Tv 34: 3).

Đây là trách nhiệm thờ phượng Chúa, là một nhu cầu bẩm sinh: Nếu không thờ phượng Chúa (XuXh 20: 1), con người sẽ tìm một đối tượng khác để thờ phượng !


3. Những đặc ân trong tư cách một tín hữu:

Việc làm trọn năm mục đích của Hội thánh sẽ đem lại những lợi ích thuộc linh, tình cảm và các mối quan hệ, là điều mà chúng ta không thể tìm được ở bất cứ một nơi nào khác trên thế giới.

* Sự thờ phượng khiến chúng ta tập trung vào Đức Chúa Trời, sự thông công giúp chúng ta đối diện với cuộc sống, môn đồ hóa giúp chúng ta củng cố đức tin, sự phục vụ khiến chúng ta khám phá tài năng của mình và truyền giáo giúp chúng ta hoàn thành sứ mạng.


IV. HÃY LUÔN TÁI KHẲNG ĐỊNH


1. Quy luật quảng bá:

Muốn đi sâu vào tim óc, thông điệp phải được truyền đạt bảy lần. Vì thế, đừng chỉ giảng một lần hay in một lần vào tập san...


2. Cách tái khẳng định:

- Cần phải truyền đạt các mục đích và khải tượng mỗi tháng một lần cho lớp thành viên

- Cần ôn lại năm mục đích của Hội thánh trong bài giảng đầu năm, tuy nhiên cần trình bày theo nhiều góc độ khác nhau

- Cần sử dụng các tờ bướm, biểu ngữ, bản tin, bảng thông báo, phim ảnh, cassette hoặc sáng tác nhạc để truyền đạt năm mục đích.bottom of page