top of page

      BẢN TUYÊN BỐ SỨ MẠNG   
Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm
Garden Grove:

Chúng ta được tồn tại trên đất để đem lại sự vinh hiển cho Chúa trong mọi việc chúng ta làm: * Chúng ta được kêu gọi để nuôi dưỡng một mối liên hệ yêu thương giữa mọi người trong Hội Thánh qua việc thường xuyên thăm viếng tín hữu, nói lời ân hậu, ân cần tiếp đón người mới, giúp đỡ cách cụ thể những người đang thiếu thốn, và cầu nguyện hết lòng cho tất cả mọi người. * Chúng ta mang trọng trách đào tạo những Cơ-đốc nhân mạnh mẽ, trung tín, có lòng quan tâm, và sống đời sống thánh khiết dâng mình cho Chúa Jesus Christ. Chúng ta cố gắng hoàn thành trách nhiệm nầy qua những việc sau: • Sự thờ phượng năng động và từ tấm lòng. • Sự dạy dỗ trung thực và đầy khích lệ về Lời Chúa. • Đẩy mạnh sự liên hệ cá nhân mật thiết với Chúa trong việc học Kinh Thánh và cầu nguyện. • Giúp đỡ ủng hộ những người học thần học. • Khuyến khích mỗi tín hữu làm nhân chứng cho Đấng Christ. * Đi theo những sứ vụ của Tổng Giáo Hội PCUSA, chúng ta được ủy thác sứ mạng rao truyền Tin Lành và đem người trở lại với Đấng Christ qua việc cá nhân chứng đạo cũng như qua những chương trình truyền giảng của Hội thánh; thăm viếng và chăm sóc trẻ thơ, những người tàn tật, và những người bất hạnh.

MISSION STATEMENT Vietnamese Presbyterian Church of
Garden Grove:

We exist to give glory to God in everything we do: * We are called to foster a loving relationship among the people in the church through consistent congregational home visitation, speaking kind words, welcoming new people, providing practical help to the needy, and compassionately praying for everyone. * We carry the responsibility to build strong, faithful, and caring Christians who live holy lives committed to the Lord Jesus Christ. We strive to do this through the following actions: • Dynamic and heart-felt worship. • True and inspiring teaching of the Word of God. • Promoting a strong personal relationship with God in Bible study and prayer. • Supporting those who study theology. • Encouraging every church member to be a witness for Christ. ​* In line with the PCUSA’s missions, we are commissioned to proclaim the Good News and bring people to Christ through personal witness as well as church-wide evangelistic events; visiting and caring for the children, the disabled, and the unfortunate.

bottom of page