top of page

HỘI THÁNH TIN LÀNH
TRƯỞNG NHIỆM VIỆT NAM - HOA KỲ ( NVPC-USA )

49-491609_presbyterian-church-logo-png-transparent-presbyterian-church-usa.png

Chủ tịch Hội đồng điều hợp

Mục sư Trịnh Văn Khánh

Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Việt Nam tại Hoa Kỳ

 • Facebook
 • Youtube
49-491609_presbyterian-church-logo-png-transparent-presbyterian-church-usa.png

Quản nhiệm

Mục sư Nguyễn Nhật Tảo

Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Việt Nam Fresno, Northern California

 • Facebook
 • Youtube
49-491609_presbyterian-church-logo-png-transparent-presbyterian-church-usa.png

Quản nhiệm

Mục sư Bùi Minh Tú

Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Thông Công Denver, Colorado

 • Facebook
49-491609_presbyterian-church-logo-png-transparent-presbyterian-church-usa.png

Quản nhiệm

Mục sư Nguyễn Đắc Lập

Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Đức Tin Sugarland, Texas

 • Facebook
49-491609_presbyterian-church-logo-png-transparent-presbyterian-church-usa.png

Quản nhiệm

Mục sư Đặng Ngọc Hương

Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Garden Grove, Southern California

 • Facebook
 • Youtube
 • Youtube
 • Facebook
 • Youtube
 • Solutions-website-logo-png
49-491609_presbyterian-church-logo-png-transparent-presbyterian-church-usa.png

Quản nhiệm

Mục sư Trịnh Văn Khánh

Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển Sacramento, Northern California

 • Facebook
 • Youtube
 • Solutions-website-logo-png
49-491609_presbyterian-church-logo-png-transparent-presbyterian-church-usa.png

Quản nhiệm

Mục sư Nguyễn Hiền

Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Tình Thương Houton, Texas

 • Facebook
 • Youtube
49-491609_presbyterian-church-logo-png-transparent-presbyterian-church-usa.png

Quản nhiệm

Mục sư Hồ Việt

Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Thiên Ân Houton, Texas

 • Facebook
 • Youtube
49-491609_presbyterian-church-logo-png-transparent-presbyterian-church-usa.png

Quản nhiệm

Mục sư Nguyễn Thiện

Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm  Stockton, Northern California

 • Facebook
bottom of page