top of page

NHÂN VẬT KINH THÁNH

Apr 17, 2024

Chân Dung Ba Nhân Vật Trong Cựu Ước

Hôm nay tôi muốn phác thảo vài nét đặc sắc trong các chân dung của ba nhân vật nầy...

Chân Dung Ba Nhân Vật Trong Cựu Ước

Mar 14, 2024

Vai Trò Lãnh Đạo: Môi-se

Trong khi nguyên tắc vai trò lãnh đạo đang hành động từ đầu, vai trò lãnh đạo chỉ có biểu hiện đầy đủ khi có một dân cần và được chuẩn bị cho vai trò đó. Sự biểu hiện đầy đủ nầy về nguyên tắc, trước tiên xuất hiện trong Môi-se...

Vai Trò Lãnh Đạo: Môi-se

Feb 18, 2024

Bước Đường Của Ba-rác...

Do phán quyết Chúa ban cho, Đê-bô-ra sai người kêu gọi Ba-rác từ Kê-đe đất Nép-ta-li đến ứng hầu trước mặt Đức Giê-hô-va tại cây kè Đê-bô-ra...

Bước Đường Của Ba-rác...

Jan 4, 2024

Nô-ê Và Ngày Bắt Đầu Của Trận Đại Hồng Thủy

Chỉ có Nô-ê và gia đình của ông sống sót, trong chiếc tàu mà Chúa bảo ông đã đóng...

Nô-ê Và Ngày Bắt Đầu Của Trận Đại Hồng Thủy
bottom of page