top of page
  • Facebook
  • YouTube
  • Facebook
  • Youtube
  • Youtube

​SINH HOẠT HỘI THÁNH

* Thờ Phượng Chúa: Chúa Nhật 10:30 am - 11:45 am
* English Service: Sunday 10:30 am - 11:45 am
* Trường Chúa Nhật: Chúa Nhật 9:00 am - 10:00 am
* Nhóm Cầu Nguyện: Thứ Bảy 9:00 am - 10:00 am
* Học Kinh Thánh: Thứ Tư 7:30 pm - 9:00 pm
* Ban Truyền Giảng: Chúa Nhật tuần thứ 2 lúc 12:30 pm
* Cao Niên: Thứ Bảy tuần thứ 2 lúc 3:00 pm
* Thanh Tráng: Thứ Bảy tuần thứ 2 lúc 7:30 pm
* Nhi Đồng: Chúa Nhật 11:00 am - 11:45 pm

bottom of page