top of page

19. Thờ Lạy Ông Khổng Tử

CHÂN GIẢ LUẬN

19. Thờ Lạy Ông Khổng Tử


Hỏi: Nghe những lời các ông nói, biết rằng các ông có học sách Khổng Tử, các ông lại tự xưng mình là Nho thật, như thế tại sao các ông không thờ lạy Khổng Tử?  


Đáp: Khổng Tử, tên là Khâu, tự Trọng Ni, viết sách để khuyên răn, giáo dục người đời phải biết lấy lòng kính sợ Trời, chứ không bảo chúng ta phải thờ lạy ông. Cũng như ông đã nói: "Giao xã chi lễ, sở dĩ tự Thiên Chúa dã," có nghĩa: Lễ tế giao, tế xã là để thờ Đức Chúa Trời, chứ ông không hề nói: "Để mà thờ ta." Và ông cũng có nói: "Hoạch tội ư Thiên, vô sở đảo dã." Nghĩa là: Mắc tội với Trời thì không cầu đảo ở đâu được nữa. Vậy thì, Khổng Tử vẫn một lòng kính sợ Đức Chúa Trời biết bao! Và ông cũng đã viết trong sách Luận Ngữ: "Thiên sanh đức ư dư." 

Ông Khổng Tử cũng là do Trời sinh, sao quý vị không thờ lạy Trời, tức là Đức Chúa Trời, mà lại thờ lạy ông Khổng Tử? Có người nói rằng: Vì Khổng Tử là thầy của muôn đời nên phải thờ lạy Khổng Tử! Trong lịch sử văn hóa nước Trung Quốc có một giai thoại như sau: Khổng Tử, trên đường đi qua nước Tần, đã gặp Hạng Thác, một cậu bé sáu tuổi rất thông minh. Qua đối đáp, Khổng Tử đã không sao đối đáp lại nên tôn cậu bé làm thầy và than rằng: "Hậu sinh khả úy," có nghĩa: lớp sinh sau thật đáng sợ. Sách Tam Tự Kinh chép rằng: "Trích Trọng Ni, sư Hạng Thác." Nếu đã thờ lạy Khổng Tử thì phải thờ lạy thầy của Khổng Tử nữa. Cứ như thế mà truyền mãi lên, biết đến bao giờ mới tận? Tại sao không thờ một Thầy Cao Cả, trên tất cả các thầy khác của thế gian là Đức Chúa Trời? Nếu ông Khổng Tử còn sống, chắc đã phải cùng với Thánh Phao- lô mà la lên khi thấy con người thờ lạy mình, rằng: "Các ông ơi, sao các ông làm điều đó? Chúng tôi chỉ là người, có tánh tình như các ông; chúng tôi giảng Tin Lành cho các ông, để các ông xây bỏ điều hư không này mà trở lại cùng Đức Chúa Trời Hằng Sống, là Đấng dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó" (Công vụ các Sứ Đồ 14:15). Chúng tôi xem trọng lời dạy dỗ của Khổng Tử và thờ lạy Đức Chúa Trời. Còn đối với Khổng Tử, chúng tôi chỉ có sự kính trọng mà thôi; vì thờ lạy Khổng Tử là phạm tội với Đức Chúa Trời và mắc lỗi với cả chính ông nữa.bottom of page