top of page

24. Không Lạy Xác Chết

CHÂN GIẢ LUẬN

24. Không Lạy Xác Chết

Hỏi: Nghe qua những lời biện luận của các ông, chúng tôi nhận thấy: việc không thờ mộc chủ, không đốt giấy tiền vàng bạc là hợp lý. Nhưng khi cha mẹ qua đời, việc khâm liệm đã hoàn tất, con cháu phải lạy quan tài để bày tỏ tình cảm yêu thương, nuối tiếc mới hợp lẽ đạo; tại sao các ông không lạy? 


Đáp: Sau khi cha mẹ qua đời, linh hồn lìa khỏi thể xác, hoặc vào nước Thiên Đàng để được cứu rỗi, hoặc nếu còn mang tội phải sa xuống địa ngục để nhận chịu án phạt. Còn lại là một thi hài bất động, vô cảm, lạy có ích gì không? Dầu con cháu có lạy mòn đầu gối, thể xác vô tri cũng không cảm nhận được tình cảm ấy mà đáp lại. Vả lại, lúc cha mẹ còn sống, nếu quý vị muốn lạy, cũng không lạy khi cha mẹ đang ngủ. Vậy, lúc cha mẹ ngủ, linh hồn vẫn còn trong thân thể, quý vị còn chẳng lạy nữa là, huống chi khi chết rồi, linh hồn đã ra khỏi thể xác, xác chết bất động, vô cảm, việc lạy lục có ích gì cho người chết không?bottom of page