top of page

25. Đức Chúa Trời

CHÂN GIẢ LUẬN

25. Đức Chúa Trời


Hỏi: Các ông theo đạo Tin Lành, thờ kính Đức Chúa Trời; vậy Đức Chúa Trời là ai? 


Đáp: Đức Chúa Trời không phải là trời, không phải là đất, không phải lý, không phải khí, không phải tánh, không phải người, không phải vật cũng không phải quỷ thần, mà là Đấng Chủ Tể dựng nên trời đất, muôn vật và loài người. Ngài làm Chúa của muôn dân, Vua của muôn vua, không có khởi đầu cũng không có kết thúc. Ngài là Đấng toàn năng, toàn trí, toàn tri, toàn thiện, toàn tại. Ngài là Đấng Chí Tôn, không gì có thể sánh được với Ngài. Quý vị cứ thử nghĩ: Con có cha, nhà có chủ, nước có vua, sông có nguồn, thân thể có đầu, cây có rễ. Nếu con không có cha, thì ai là người sinh dưỡng? Nhà vô chủ, lấy ai bảo quản, giữ gìn? Nước không vua, lấy ai cai trị? Sông không nguồn, sông phải cạn kiệt. Thân thể không có đầu, có sống được không? Cây không rễ, chắc chắn cây phải khô héo. Cũng như vậy, nếu không có Đức Chúa Trời, cũng sẽ không có trời đất, loài người và muôn vật. Người có trí xem ngọn biết gốc, xét hậu quả biết nguyên nhân, nên cứ nhìn thấy trời đất, muôn vật và loài người, tự nhiên phải biết có một Đấng Tạo Hóa, tức là Đức Chúa Trời, không điều gì có thể nghi ngờ được.bottom of page