top of page

26. Đức Chúa Trời: Trọn Tài, Trọn Trí, Trọn Lành

CHÂN GIẢ LUẬN

26. Đức Chúa Trời: Trọn Tài, Trọn Trí, Trọn Lành


Hỏi: Tại sao có thể nói rằng Đức Chúa Trời là Đấng trọn tài, trọn trí, trọn lành? 


Đáp: Đức Chúa Trời từ trong hư không mà dựng nên trời đất, muôn vật; không cần học mà biết, không dùng tài liệu sách vở, không phải nhọc lòng, phí sức mà chỉ với một lời phán của Ngài thì mọi vật được dựng nên. Ngài phán phải như thế nào thì mọi việc sẽ phải như thế đó. Ngài phán bảo sinh thì sinh ra, bảo chết thì chết, vì thế, tôn xưng Ngài là trọn tài không đúng hay sao? 

Đức Chúa Trời không những chỉ dựng nên trời đất, muôn vật, mà còn thông suốt tất cả đặc tính của mọi vật trong trời đất. Vì vậy, Ngài mới có thể bố trí muôn vật theo một trật tự nhất định và ấn định quy luật riêng cho mọi sự vật, sự việc, đồng thời bảo tồn muôn vật được tồn tại, bền lâu. Việc lành, việc dữ trong đời sống của loài người, cùng với những ý tưởng kín giấu trong tận đáy lòng của mỗi người, Ngài đều nhìn thấu suốt, do đó, ta xưng Ngài là trọn trí. Đức Chúa Trời là căn nguyên của mọi điều thiện, là cội nguồn mọi điều tốt lành, không có khiếm khuyết. Ngài là Đấng tuyệt đối. Tất cả những sự đẹp đẽ, tuyệt diệu của vũ trụ đều bởi Đức Chúa Trời mà đến, cho nên chúng ta xưng Ngài là trọn lành.bottom of page