top of page

29. Một Chúa Cai Quản Cả Trời Đất Muôn Vật

CHÂN GIẢ LUẬN

29. Một Chúa Cai Quản Cả Trời Đất Muôn Vật


Hỏi: Theo như các ông nói, chỉ có một Đức Chúa Trời. Vả lại, trời đất bao la như thế, muôn vật hằng hà sa số như thế, một mình Chúa cai trị sao cho hết? 


Đáp: Vũ trụ này chỉ có một Chúa mà thôi, cũng như nước chỉ có một vua, nhà chỉ có một chủ, thân thể chỉ có một cái đầu. Nếu nước có hai vua, thì nước loạn; nhà có hai chủ, thì nhà phải chia rẽ; thân thể có hai đầu, thì thành ra quái vật. Thầy Mạnh Tử nói rằng: "Trời không có hai mặt, dân không hai vua." Từ đó suy ra, vũ trụ chỉ có một Chúa Chí Tôn mà thôi, không thể có hai được. Có người lại nói: Đành rằng, trong nước chỉ có một vua, nhưng cũng phải có các quan dưới quyền để giúp vua trị nước; Như vậy, dù chỉ có một Đức Chúa Trời, cũng cần có các thần khác để giúp Ngài cai quản vũ trụ chứ! 

Xin đáp: Chúng ta không thể nhân cách hóa Đức Chúa Trời, vì Ngài là một vị thần linh, vua ở trần gian không thể sánh được với Chúa trên trời. Vua cũng là người, không thể chia thân để ở khắp mọi nơi, cũng không thể thấu hiểu và thực hiện được tất cả mọi sự việc nên cần phải nhờ các quan dưới quyền làm tai, mắt, vi, cánh để cai trị đất nước. 

Nhưng Đức Chúa Trời là Chúa Cao Cả, là Đấng Toàn Năng, Toàn Tri, thông suốt tất cả mọi sự. Ngài làm được mọi việc và Ngài cũng là Đấng Toàn Tại. Ngài hiện diện khắp mọi nơi, nghe, và thấy tất cả các việc từ nhỏ nhất cho đến lớn nhất, kể cả những việc sâu kín nhất được che giấu trong đáy lòng của mỗi người, như thánh hiền có câu rằng: "Đức Chúa Trời nhìn xem người, người đừng hai lòng" và "Người đời nói riêng, Trời nghe như sấm." Như vậy, Đức Chúa Trời cần chi phải có thần khác làm tai, mắt cho Ngài để cai quản vũ trụ? Duy chỉ có Ngài là vị thần duy nhất cai quản và bảo tồn vũ trụ cho đến ngày hôm nay, theo quyền phép tối thượng của Ngài. Chúng ta đáng nên thờ phượng chỉ mỗi mình Ngài mà thôi, không cần thờ thần nào khác nữa.bottom of page