top of page

30. Chân Thần Bởi Đâu Sinh Ra?

CHÂN GIẢ LUẬN

30. Chân Thần Bởi Đâu Sinh Ra?


Hỏi: Trời đất, vạn vật đều bởi một Chúa là Chân Thần tạo nên. Nhưng xin hỏi: Chân Thần từ đâu sinh ra? 


Đáp: Chân Thần là nguồn gốc của muôn loài, song tự mình không có nguồn gốc; là đầu tiên của mọi vật, song tự mình không có đầu tiên. Nếu Chân Thần còn phải được sinh ra bởi một đấng nào khác, thì Ngài cũng không còn là Chân Thần độc nhất vô nhị nữa. Vả lại, Đức Chúa Trời tạo ra vạn vật, nếu ta kể từ vạn vật mà kể lên đến Đức Chúa Trời, đã là tột đỉnh, không còn chỗ để kể lên nữa. 

Vậy, hỏi ai sinh ra Đức Chúa Trời là câu hỏi vô lý. Cũng như ta đếm số: số vạn từ số ngàn, số ngàn từ số trăm, số trăm từ số chục, số chục từ số một; số một là đầu của các số, không thể hỏi còn số gì trên số một được. 

Cũng như khi ta xem một cái cây: hoa, lá mọc ra từ nhánh, nhánh mọc ra từ thân cây, thân cây từ rễ mà có, rễ tức là cội của cây, nhánh, hoa lá ; ta không thể hỏi dưới rễ còn gì nữa, vì là tận cùng rồi. 

Cũng như vậy, Đức Chúa Trời như là số một của các số, như là rễ của cả cây; có lẽ nào còn hỏi được rằng: Ai sinh ra Đức Chúa Trời? Ta thử xét phả hệ của loài người: Người ta sinh ra bởi cha mẹ, cha mẹ sinh ra bởi ông bà, ông bà sinh ra bởi ông bà cố, cứ thế mà kể lên mãi đến ông kỵ và đến ông cao, ông tằng, ông viễn ở đời thượng cổ, không người nào có thể liệt kê cho đến hết được. 

Tóm lại, ta phải chấp nhận rằng khi trời đất mới được dựng nên, chắc chắn phải có một người đàn ông và một người đàn bà, rồi từ hai con người đầu tiên ấy sinh sôi nảy nở ra đám con cháu đông đúc cho đến ngày hôm nay. Người đàn ông và người đàn bà ấy là nguyên tổ của loài người. Nguyên tổ ấy bởi ai sinh ra? Thưa, do Đức Chúa Trời tạo nên. Vậy thì Chân Thần không những là Cội Rễ của trời, đất, muôn vật, mà cũng là Tổ Tông của loài người; như thế ấy, người ta không kính thờ Ngài sao cho được?bottom of page