top of page

31. Chân Thần Không Có Cuối Cùng

CHÂN GIẢ LUẬN

31. Chân Thần Không Có Cuối Cùng


Hỏi: Chân thần là đầu tiên của muôn loài, muôn vật, nhưng tự mình không có đầu tiên. Vậy, xin hỏi: tại sao Chân Thần không có cuối cùng? 


Đáp: Sự việc, sự vật gì đã có cuối cùng, tất nhiên phải có đầu tiên. Như xác thịt của loài người và của cầm thú, đã có sinh ra, thì có chết. Nhưng Chân Thần là Đấng Vô Hình, đã không có đầu tiên, thì cũng không có cuối cùng. Vì Ngài là Đấng Vô Thỉ, Vô Chung (không có bắt đầu, không có kết thúc), Đấng Hằng Sống, đời đời vô cùng.

bottom of page