top of page

36. Thiên Sứ, Ma Quỷ, và Linh Hồn Người Ta

CHÂN GIẢ LUẬN

36. Thiên Sứ, Ma Quỷ, và Linh Hồn Người Ta


Hỏi: Người ta chết thành ma quỷ, ma quỷ cũng có thể chuyển kiếp làm người, điều này có thật không? 


Đáp: Thiên sứ, người ta, và ma quỷ là ba giống loài khác nhau. Nhiều người thường hay lầm lẫn vì không hiểu rõ căn nguyên. Thiên sứ và ma quỷ đều vô hình. Đức Chúa Trời đã dựng nên các thiên sứ trước khi Ngài dựng nên loài người. 

Trong số các thiên sứ được tạo dựng, có một thiên sứ được Chúa ban cho tài phép cao siêu nên sinh lòng kiêu căng, đã cấu kết bè đảng, lôi cuốn một số thiên sứ khác phản nghịch, chống Chúa. Đức Chúa Trời trừng phạt tất cả đám thiên sứ phản loạn và đày xuống hỏa ngục, chịu án đời đời làm ma quỷ. Còn các thiên sứ khác không cùng phe với thành phần phản nghịch thì được ở cùng Đức Chúa Trời mãi mãi. 

Sau khi Đức Chúa Trời trừng phạt đám thiên sứ phản nghịch ấy rồi, Ngài mới dựng nên loài người giống như hình ảnh của Ngài: Một người nam tên A-đam, và một người nữ tên Ê-va. Ngài lấy bụi đất nắn nên hình người và hà linh khí vào; do đó, người trở nên một loài sinh linh. Đức Chúa Trời truyền dạy loài người phải kính mến và vâng lời Ngài, để được hưởng phúc vô tận. Nếu ai rời bỏ Chúa và vi phạm điều luật của Chúa, khi chết, linh hồn sẽ phải sa xuống hỏa ngục, là chỗ Đức Chúa Trời sắm sẵn cho ma quỷ, để nhận chịu hình phạt đời đời và cũng không đi đầu thai chuyển kiếp như người ta vẫn nghĩ. Đấy là lai lịch của thiên sứ, ma quỷ, và linh hồn người ta là như thế.bottom of page