top of page

39. Sự Nhân Từ Của Đức Chúa Trời

CHÂN GIẢ LUẬN

39. Sự Nhân Từ Của Đức Chúa Trời


Hỏi: Kẻ ác trên đời thường hãm hại người hiền. Đức Chúa Trời là Đấng công bình, sao Ngài không trừng phạt những kẻ ác để báo thù cho người lương thiện? 


Đáp: Đức Chúa Trời rất công bình, nhưng cũng rất nhân từ. Sự công bình trong Ngài muốn phạt tội, song sự nhân từ lại muốn tha thứ. Đức Chúa Trời lại có lòng hiếu sinh, nên vũ trụ và loài người nhờ sự nhân từ của Ngài mà hình thành và tồn tại. 

Quyền thưởng, phạt cũng đều do nơi Đức Chúa Trời. Linh hồn tất cả mọi người đều phải nhận chịu sự phán xét sau cùng của Ngài, ấy là lúc Ngài thi hành sự công chính. Chúa lấy sự nhân từ đối đãi với người. Có những kẻ gian ác mà Ngài vẫn khoan dung, mục đích để cho họ cơ hội ăn năn hối cải, tin nhận Cứu Chúa Giê-xu, từ bỏ sự dữ mà làm lành, hầu cho linh hồn của họ được cứu sau này. 

Thế nhưng, tội ác châm rễ quá sâu trong tâm những người ác, dù có đạo thật làm chứng và có Lời Chúa dạy dỗ, nhưng đến chết họ cũng không biến chuyển; cho nên, chỉ sau khi họ chết, Chúa mới thi hành sự công bình của Ngài trên họ. Nếu trừng phạt những người ác đang khi họ còn sống, sợ rằng sẽ liên lụy đến người hiền. Ví dụ như: người cha ác mà sinh ra đứa con hiền lành, nếu trừng phạt cha, con sẽ côi cút không người nuôi dưỡng. Cũng như thế, suy rộng ra, đối với anh em, vợ chồng cũng vậy. Vì cỏ mọc trong lúa, nếu nhổ ngay đi sẽ ảnh hưởng đến lúa (Ma-thi-ơ 13:29), lể gai thì châm đến thịt; vì thế, mới phải chờ cho đến khi lúa và cỏ cùng lớn lên, lúa thì "thâu trữ vào kho, còn cỏ lùng thì phải nhổ đi và đốt trong lửa chẳng hề tắt" (Ma-thi-ơ 13:30). 

Như vậy, chúng ta đã biết Đức Chúa Trời gồm cả nhân và nghĩa, chúng ta phải ghi ơn Ngài và biết khiếp sợ hình phạt của Ngài. Hãy nhanh chóng tỉnh ngộ và ăn năn, hối cải, tìm kiếm và thờ lạy Đức Chúa Trời, tin cậy vào sự chết chuộc tội của Đấng Cứu Thế Giê-xu, để linh hồn được cứu rỗi đời đời.bottom of page