top of page

46. Người Nam Người Nữ Đều Phải Tin Chúa

CHÂN GIẢ LUẬN

46. Người Nam Người Nữ Đều Phải Tin Chúa


Hỏi: Chỉ người đàn ông tin Chúa đủ rồi, sao người đàn bà cũng phải tin Chúa? 


Đáp: Nếu là đạo giả thì nam, phụ, lão, ấu gì cũng phải lánh xa, song đạo thật thì tất cả mọi người đều nên tin theo và vâng giữ, bất luận nam hay nữ. Nếu đã biết đạo Đức Chúa Giêxu là thật, mà chỉ người đàn ông nên theo, còn phụ nữ không cần theo, thì có khác gì nói rằng đàn ông nên ăn cơm Trời mà sống, còn phụ nữ thì chết cho rồi? Phụ nữ không phải là con người hay sao, mà lại cho rằng không cần đạo Tin Lành, không cần tin nhận Cứu Chúa Giê-xu Christ?

bottom of page