top of page

47. Đạo Chúa Có Mười Điều Răn

CHÂN GIẢ LUẬN

47. Đạo Chúa Có Mười Điều Răn


Hỏi: Trong đạo Chúa có bao nhiêu điều răn? 


Đáp: Có Mười Điều Răn, như sau: 

1. Chớ có thần nào khác ngoài Đức Chúa Trời. 

2- Chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời, dưới đất, hoặc trong nước dưới đất; chớ quì lạy trước những hình tượng đó. 

3- Chớ lấy Danh Đức Chúa Trời mà làm chơi. 

4- Phải nhớ ngày yên nghỉ để làm nên ngày thánh (tức ngày thứ bảy trong tuần). 

5- Phải hiếu kính cha mẹ. 

6- Chớ giết người. 

7- Chớ phạm tội tà dâm. 

8- Chớ trộm cướp. 

9- Chớ làm chứng dối nghịch cùng kẻ lân cận. 

10- Chớ tham nhà của kẻ lân cận, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi tớ, bò lừa hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận. 

Mười Điều Răn này do chính Đức Chúa Giê-xu Christ đã thay người ta vâng giữ trọn vẹn và Ngài dạy tóm gọn mười điều răn kể trên vào trong hai điều như sau: "Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra" (Kinh Thánh, sách Ma-thi-ơ, đoạn 22, câu 37-40). 

Người thật lòng tin nhận Chúa sẽ được Đức Thánh Linh, là Thần của Đức Chúa Trời, ngự trong thân thể mình để hướng dẫn, nhắc nhở, ban ơn, thêm sức cho sống đúng theo tiêu chuẩn thánh thiện của Đức Chúa Trời được thể hiện trong Mười Điều Răn. 

Mười Điều Răn được chép trong Thánh Kinh, sách Xuất Ê-díp-tô Ký, đoạn 20, từ câu 1 đến câu 17 và được nhắc lại trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, đoạn 5, từ câu 6 đến câu 21.bottom of page