top of page

48. Tín Đồ Ăn Ở Không Hợp Đạo

CHÂN GIẢ LUẬN

48. Tín Đồ Ăn Ở Không Hợp Đạo


Hỏi: Chúng tôi đã chứng kiến có người tự xưng mình là theo đạo Chúa, nhưng làm nhiều điều tội lỗi, xấu xa, gian ác còn hơn những kẻ chưa tin. Thế những kẻ ấy thì gọi như thế nào? 


Đáp: Ở đây chúng tôi chỉ bàn luận về tà giáo hay chánh giáo, chứ không luận bàn về những người đã theo đạo mà làm điều xấu. Đạo thật vốn dạy người ta ý thức được con người tội lỗi là như thế nào để biết ăn năn, cải hối, tin theo Chúa, từ bỏ những điều xấu để chỉ làm những điều thiện, cải tà qui chánh, hầu cho linh hồn được cứu mà không bị hư mất. 

Nhưng đáng tiếc! Do có những kẻ xấu lợi dụng danh nghĩa đạo Chúa, lạm dụng lòng tin của người khác để mưu cầu tư lợi, và để dễ dàng thực hiện những hành vi gian dối. Loại người ấy thật không xứng đáng được gọi là thánh đồ. Những người như thế không phải là đại diện cho đạo Chúa, họ chỉ là những "con sâu làm rầu nồi canh," và họ cũng không thể gây ảnh hưởng xấu cho đạo Tin Lành được. Cũng như luật pháp của một quốc gia lập ra là để răn đe dân chúng phải sống trong khuôn khổ quy định, làm điều lành tránh điều dữ. 

Thế nhưng, không có nghĩa là có luật pháp thì sẽ không có những kẻ bất lương. Mặc dù có luật pháp răn đe, nhưng cũng vẫn có những kẻ bất chấp luật pháp, giết người, cướp của, làm những điều tàn ác. Chúng ta không thể căn cứ vào lý do đó mà cho rằng luật pháp của quốc gia lập ra là không đúng. 

Vậy, nếu có người tự nhận mình là tín đồ mà việc làm không hợp với đạo Chúa, thì đó là những kẻ giả hình, không đáng kể. Nhưng mọi người cần phải tự xét lòng mình, ăn năn, đầu phục Đức Chúa Trời, kính sợ, vâng lời Ngài, để linh hồn không bị định tội về sau, cùng hưởng phúc đời đời nơi Nước Chúa.bottom of page