top of page

Đa-ni-ên Sức Mạnh Đức Tin.

About the Movie

Phim được dàn dựng trên câu chuyện trong Kinh Thánh Cựu-ước sách Đa-ni-ên.bottom of page